AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Koprynia-Bogacz, 2019-06-18
Rudawa

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Awans na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Koprynia-Bogacz
Nauczyciel mianowany w Szkole Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Brzeziu
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 30.05. 2019 r.

Podstawa prawna:
Rozdział 3a Karty Nauczyciela – Ustawa z 26.01.1982 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 nr 260, poz. 2593).
Rozporządzenie MEN z 14.11.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 nr 214, poz. 1580).


SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO
— PLANOWANIE ŚCIEŻKI AWANSU
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi
1.
Procedura uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
Ponowna analiza przepisów prawa oświatowego, ustaw i rozporządzeń związanych z awansem. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wszczęcie postępowania, złożony wniosek, znajomość i wdrażanie przepisów prawa.
VIII-IX 2016,
na bieżąco nowelizacje
Prawne rozpoczęcie stażu
1.
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego
Zaplanowanie działań, kontynuacja i ewaluacja rozpoczętych przedsięwzięć. Złożenie projektu planu rozwoju i jego zatwierdzenie.
Dostosowanie działań i zaplanowanie ścieżki rozwoju zgodnie z planem pracy szkoły.
Plan rozwoju zawodowego.
VIII-IX 2016

1.
Realizacja planu rozwoju zawodowego i jej dokumentowanie
Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć.
Zaświadczenia, cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Na bieżąco

1.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podsumowanie pracy, ewaluacja i analiza podjętych działań, zgromadzonych dokumentów, ich weryfikacja. Złożenie sprawozdania.
Pozytywna ocena dorobku zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
V 2019

1.
Rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego
Złożenie wniosku i wymaganej dokumentacji.
Wniosek, wymagana dokumentacja.
Po zakończe-niu stażuWymagania niezbędne do uzyskania stOPNIA nauczyciela DYPLOMOWANEGO:
uZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
§ 8 ust. 2 pkt 1)
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN-u, w  zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły oraz zainteresowań nauczyciela. Literatura przedmiotu, strony www (samokształcenie).
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy, uatrakcyjniona praca dydaktyczno-wychowawcza, dobór różnorodnych środków, większa motywacja uczniów. Zaświadczenia.
Doskonalenie według ofert, samokształcenie na bieżąco


Efektywna współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi pracownikami szkoły i jej organami
Wypracowywanie wspólnych dróg efektywnego osiągania celów dydaktycznych i wychowawczych. Przekazywanie własnych obserwacji, Wymiana doświadczeń udzielanie rad, wspólne rozwiązywanie problemów.
Bezkonfliktowa i życzliwa współpraca, stały przepływ informacji. Zespołowe czuwanie nad procesem dydaktyczno-wychowawczym i dobrą organizacją pracy
Na bieżąco,
według potrzeb


Współpraca z rodzicami
Wspólna praca i wymiana doświadczeń dla dobra dzieci, bieżące informowanie o ważnych sprawach, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów.
Utrzymanie stałej i życzliwej współpracy, przepływ informacji. Rozwiązanie problemów.
W czasie stażu, spotkania według harmonogramu


Rozwój dzieci.
Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dziecięcej.
Udział w konkursach literackich, recytatorskich

Tworzenie gazetki grupy, udział w konkursach
W czasie trwania stażu


Przygotowywanie szkolnych konkursów.
Opracowanie regulaminu konkursów. Zachęcanie i wspieranie uczniów.
Większe zainteresowanie uczniów
W czasie stażu


Przygotowywanie uczniów do konkursów
Praca z uczniem uzdolnionym, zgłoszenia do konkursów.
Udział uczniów w konkursach , ich sukcesy.
Na bieżąco


Aktywizowanie i integrowanie uczniów.
Organizacja imprez klasowych i szkolnych. Angażowanie uczniów w życie klasy, szkoły, w środowisku lokalnym; wzajemna pomoc i życzliwość. Wycieczki. Realizowanie programu wychowawczego, udział w akcjach ogólnopolskich
Aktywność i integracja dzieci.
Na bieżąco
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
§ 8 ust. 2 pkt 2)
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi
1.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
Dalsze doskonalenie umiejętności, właściwe wykorzystanie materiałów.
Na bieżąco

1.
Wykorzystanie internetu
Poszukiwanie pożądanych materiałów i informacji, przeglądanie portali edukacyjnych, stron wydawnictw. Zachęcanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i internetu. Udostępnienie w sieci planu rozwoju.
Znalezienie atrakcyjnych i pożądanych informacji. Bezpiecznie korzystanie z internetu. Zaświadczenie.
W czasie stażu

2.
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych
Opracowywanie sprawdzianów, testów, kart pracy, dyplomów dla uczniów itp.
Popularyzacja osiągnięć uczniów i przygotowanie ich do korzystania z różnych źródeł informacji, poprawa jakości organizacji pracy własnej.
Na bieżąco

3.
Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego
Tworzenie i gromadzenie dokumentacji związanej z awansem.
Przygotowana dokumentacja.
Na bieżąco

4.
Korzystanie z technik multimedialnych. Przygotowanie prezentacji.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych itp. Wykorzystanie multimediów na lekcjach.
Wykorzystanie technik multimedialnych. Uatrakcyjnienie lekcji, prezentacje multimedialne.
Według rozkładów

5.
Wykorzystywanie technik komunikacyjnych
Wymiana doświadczeń i wiedzy na forach, grupach dyskusyjnych itp. Utrzymywanie kontaktów (osobiste, telefoniczne, korespondencja) z rodzicami. Stała i bezkonfliktowa współpraca, przepływ informacji bez barier komunikacyjnych.
Zdobywanie nowych wiadomości i doświadczeń, propagowanie technik komunikacyjnych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Na bieżąco


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH,
PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
§ 8 ust. 2 pkt 3)

Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi

Prowadzenie zajęć otwartych
Przygotowanie zajęć otwartych.
Zajęcia otwarte, konspekt lekcji. Wpis w dzienniku.
W czasie stażu


Obserwacja zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli
Udział w zajęciach otwartych, hospitacjach. Dyskusje z nauczycielami nt. pomysłów metodycznych i dydaktycznych, omawianie oglądanych lekcji.
Ocena zajęć, poszerzenie wiedzy i doświadczeń, wzrost efektywności pracy. Wzajemna współpraca.
W czasie stażu


Udostępnianie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych
Przygotowanie i udostępnianie własnych opracowań. Umieszczenie w sieci planu rozwoju zawodowego.
Przekazanie materiałów, zaświadczenie.
W czasie stażu


Współpraca z nauczycielami przy wykorzystaniu pracowni komputerowej do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Pomoc nauczycielom we wdrażaniu technologii komputerowej na ich lekcjach i poza nimi. Udostępnianie nauczycielom opracowań.
Efektywna współpraca, uatrakcyjnienie działań dydaktycznych.
W czasie stażu


Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Pomoc i wskazówki do pracy dla przyszłych nauczycieli, omawianie zajęć (zawarcie kontraktu i jego realizacja).
Dokumentacja praktyki (stażu). Efektywna pomoc, życzliwa współpraca.
W czasie stażuREALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:
§ 8 ust. 2 pkt 4)
4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi

Wdrożenie do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia.
Wdrażanie programu , udział w ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc", wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych w szkole
Zrealizowany program (ewaluacja).
W czasie stażu

4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych
Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów. Promowanie młodzieży uzdolnionej, przygotowywanie do konkursów.
Zachęcenie do samorozwoju, ukierunkowanie działań i dalszej drogi kształcenia. Wspieranie uczniów ich rozwoju
Na bieżąco


Zajęcia wyrównawcze
Pomoc uczniom z trudnościami w nauce
Przygotowanie uczniów do dalszej pracy w klasie.
Na bieżąco


Administrowanie szkolną stroną WWW
Bieżąca aktualizacja szkolnej witryny.
Promocja w środowisku lokalnym.
Zwiększone zainteresowanie rodziców, przyszłych uczniów i innych życiem szkoły.
Na bieżąco

Na bieżąco


Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Przygotowywanie przedstawień na Dni Seniora, udział w imprezach lokalnych, uatrakcyjnianie szkolnej strony WWW,
Prezentacja, strona WWW szkoły. Eksponowanie szkoły w środowisku. Aktywny udział uczniów w życiu lokalnym i regionalnym.
Na bieżąco


Współorganizacja Dnia Otwartego Szkoły
Tworzenie prezentacji, materiałów graficznych, ulotek, logo itp.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Zgodnie z harmonogramem


Udział w akcjach czytelniczych i promowanie czytelnictwa wśród dzieci
Udział w akcji "Mądra szkoła czyta dzieciom", "Uwolnij książkę"
Promocja czytelnictwa wśród dzieci
Na bieżąco


Organizowanie wycieczek i wyjść edukacyjnych
Przygotowanie dokumentacji wycieczki, merytoryczna opieka
Dokumentacja wycieczki.
W czasie stażu

4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi

Współpraca ze specjalistami pedagogiki i psychologii.
Obserwacja uczniów. Kierowanie na badania. Zapoznanie z opiniami z ppp, wdrażanie wniosków do pracy. Przekazywanie spostrzeżeń pedagoga. Wykorzystanie doświadczeń do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Efektywna współpraca, sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Skuteczna pomoc w rozwoju młodzieży.
Według potrzeb


Współpraca z instytucjami regionu (poradniami specjalistycznymi, policją)
Zasięganie opinii i porad, przekazywanie informacji na podstawie obserwacji.
Zorganizowanie spotkania z policją na temat przestępstw komputerowych lub zagrożeń związanych z komputerami i siecią.
Efektywna współpraca dla dobra dzieci.
Według potrzeb


umiejętność ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
§ 8 ust. 2 pkt 5)
Lp.
Cele i zadania szczegółowe
Formy realizacji
Oczekiwane efekty, dowody realizacji
Termin
Uwagi

Studium dwóch przypadków pedagogicznych
Analiza i opis 2 przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychow.
Studium przypadku
W czasie stażu


Poznanie uczniów — zwiększanie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
Współpraca z  nauczycielami, pedagogiem i rodzicami. Rozpoznawanie ewentualnych problemów. Dokonywanie wstępnej diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów, dostosowywanie treści. Wdrażanie wniosków z egzaminów próbnych i testów.
Rozwiązanie ewentualnych problemów, przyjazna atmosfera pracy i właściwe relacje na lekcjach. Dostosowanie pracy do możliwości uczniów, doskonalenie ich umiejętności.
Na bieżąco


Angażowanie uczniów w akcje charytatywne i kampanie społeczne, pomoc naszym uczniom.
Organizacja akcji, włączanie dzieci.
Efektywna pomoc, angażowanie uczniów w życie szkoły.
Według potrzeb


Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii
Studiowanie literatury przedmiotu w drodze samokształcenia, rozmowy z innymi pracownikami szkoły. Doskonalenie pracy wychowawczej i opiekuńczej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy do dalszej pracy.
Na bieżąco
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.