Katalog

Beata Górecka- Grabara, 2019-06-18
Wrzosowa

Muzyka, Plany metodyczne

Program Własny " Na ludową nutę"

- n +

Program własny

„ NA LUDOWĄ NUTĘ”

dla uczniów

Szkoły PodstawowejProgram opracowała: mgr Beata Górecka- Grabara
nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej we Mstowie

1. WSTĘP

Program autorki „ Na ludową nutę” przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej . Będzie realizowany roku szkolnym 2018/2019 w ramach zajęć z muzyki jako poszerzenie wiadomości dotyczących polskiej kultury ludowej, poprzez poznanie polskich tańców narodowych i regionalnych,pieśni, instrumentarium, strojów ludowych a także zwyczajów i obrzędów ludowych.
Zadaniem programu jest kreowanie tożsamości regionalnej i zapoznanie z dziedzctwem kulturowym.Program ten, dąży również do zaznajomienia uczniów z folklorem oraz kształtowania nawyku i szacunku dla dóbr kulturowych i tradycji.
Polska muzyka ludowa uważana jest za jeden z najciekawszych a tym samym najpiękniejszych folklorów muzycznych na świecie i należy do najcenniejszych przejawów kultury duchowej naszego narodu. Kultura ludowa jest nieodłączną częścią rozwoju cywilizacyjnego narodów, społeczeństw, grup etnicznych. Wśród różnych elementów istotnym wyznacznikiem jej charakteru jest muzyka, sposób tworzenia, wykonywania, podtrzymywania i kontynuowania tradycji. Tradycja jest swoistą propozycją przeszłości dla przyszłości, przywiązanie do niej oznacza uznanie wartości dziedzctwa kulturowego dla życia jednostki i społeczeństwa.Kultura wiejska jest najbardziej podstawową i najdawniejszą formą kultury narodowej, dlatego tylko tam mogła powstać muzyka o wyrazistym charakterze, odpowiadająca warunkom życia i sposobowi odczuwania świata. Jej autenstyzm polega na tym ,że nie istnieje ona w zapisie a egzystuje jedynie w przekazie pokoleniowym.Jednak w dzisiejszych czasach postepującej cywilizacji jej żywotność zanika.Muzyka ludowa zamiera, zostaje wypierana przez środki masowego przekazu, które niszczą autentyczną muzykalność ludu, konwencjonalizują i spłaszczają zwroty melodyczne, nic w zamian nie dając. Dlatego o wartości muzyki ludowej i jej roli w kształtowaniu kultury narodowej nie wolno zapomieć. Muzyka ludowa jak i cała kultura stanowi historię, odróżnia nas od innych kultur. Nie zapomnijmy o tym co z taką miłością pielęgnowali nasi przodkowie, ocalmy od ostatecznego zapomienia chociaż te elementy folkloru muzycznego, którym udało się przertwać do naszych czasów. Z tą właśnie myślą został napisany mój program, aby pokazać dzisiejszemu uczniowi chociaż cząstkę, namiastkę przeszłości.

2. CELE PROGRAMU AUTORSKIEGO:

CELE OGÓLNE
-zainteresowanie uczniów tradycją i polskim folklorem
-rozwijanie zaineresowań muzyką ludową
-kształtowanie postaw patriotycznych
-wzmacnianie poczucia własnej wartości
-rozwijanie wrazliwości estetycznej
-wyzwalanie aktywoności artystycznej u uczniówCELE SZCZEGÓŁOWE

-poznanie folkloru : tańce,pieśni, instrumentarium, stroje ludowe
-poznanie obrzędów i zwyczajów
-rozwijanie swoich zdolności muzycznych i zainteresowań
-poszerzanie wiedzy muzycznej
-uświadamianie sobie roli kultury muzycznej
-docenianie dorobku kultury ludowej
-kształcenie głosu i umiejętności posługiwania sięnim,
-kształcenie zainteresowańi upodobańmuzycznych,
-nauka i doskonalenie techniki gry na instrumentach,
-poznawanie ludowej literatury muzycznej,
-kształtowaniesystematyczności, obowiązkowości oraz współdziałania w grupie,
-dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania
-rozwijanie wyobraźni
-rozwijanie twórczego myślenia

3. OSIĄGNIĘCIA

Uwrażliwienie na wartości folkloru, wprowadzenie w świat wartości, kultury i tradycji i osiaganie zamierzonych w programie celów odbywa się poprzez:
-słuchanie przykładów pieśni i tańców
- tańczenie króków podstawowych tańców narodowych
-śpiewanie repertuaru ludowego
-kontakt z żywą kulturą
-słuchanie brzmień instrumientarium, kapeli ludowych
-paznawanie obrzędów ,zwyczajów i tradycji ludowych

4. TEMATYKA

1. Kultura ludowa naszym dziedzictwem narodowym
2. Śpiewanie pieśni ludowych
3.Tanecznym krokiem do folkloru- polskie tańce narodowe
4. Melodie ludowe- gramy na flecie i dzwonkach
5.Poznajemy tańce z różnych regionów Polski
6. Obrzędy i zwyczaje naszego kraju
7.Strój ludowy- moda dawniej i dziś
8.Jak to dawniej bywało- opowieści o dawnej kulturze
9.Śpiewając i tańcząc- zabawy ludowe
10.Muzyczna kultura ludowa dziś- zespoły ludowe i folklorystyczne
11.Kapele ludowe, modne instrumentarium
5.METODY I FORMY PRACY

-pogadanka
-elementy wykładu
-dyskusja
-burza mózgów
-praca zbiorowa
-praca indywidualna
-percepcja muzyki
-śpiew
-taniec
-gra na instrumencie

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- instrumenty: dzwonki, flety, pianino, akordeon
- odtwarzacz CD
- tablica multimedialna
- plansze z ilustracjami
-stroje ludowe

7. EWALUACJA

Miarą osiągnięć uczniów będzie:
-aktywność w czasie zajęć
-ocena współpracy w zespole, komunikatywność i kreatywność
-ocena wykoniania wokalnego, instrumentalnego i tanecznego wybranych melodii i tańców
-samoocena własnych umiejętności podczas prezentacji artystycznech
- ankieta dla uczniów


8. LITERATURA

Bobrowska J.,”Polski folklor muzyczny”, Katowice 1989
Gadomski S.,”Strój ludowy w Polsce”, Fundacja kultury wsi
Grajpel- Pyda A.,”Charakter narodowy w muzyce i gtańcach polskich”, Częstochowa 2004„ZACHOWUJĄC KULTURĘ CHWALMY ODMIENNOŚĆ”
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.