AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Valbona Kristo-Wojciechowska, 2019-06-18
Kaski

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
mgr. Valbona Kristo-Wojciechowska

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019r.

Opiekun stażu: ..............................

Dyrektor szkoły: .............................

Szkoła: ............................................
§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadania
Formy realizacji
Terminy


1. Poznanie procedury awansu zawodowego

1) analiza przepisów prawa oświatowego,
2) napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu,
3) założenie teczki „Awans zawodowy”
4) napisanie planu rozwoju zawodowego,
5) uaktualnianie wiedzy na temat awansu (śledzenie stron internetowych MEN, portale internetowe, czasopisma fachowe)
wrzesień 2016r.
cały okres stażu


2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1) omówienie zasad współpracy, kontrakt i
ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
2) obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz ich analiza
3) prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu, omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania oraz ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji
4) przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2016r.


cały okres stażu

cały okres stażu
koniec stażu


3. Ocena własnych umiejętności i możliwości

1) samoocena i autoreflekcja odzwierciedlane podczas napisania planu rozwoju zawodowego
2) systematyczne weryfikowanie i uzupełnianie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2016r.

cały okres stażu


4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

1) terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie zeszytu zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, itp.
2) przygotowanie Teczki Nauczyciela; Wymagań Edukacyjnych, Przedmiotowych Zasad Oceniania dla każdej z klas, dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów.
cały okres stażu


początek roku akademickiego


5. Dodatkowe działania przy współpracy z innymi nauczycielami

1) współuczestnictwo w Zespołach Klasowych – spotknia nauczycieli i wychowawcy danej klasy w celu rozwiązania problemów i wymianie doświadczenia.
2) współpraca z nauczycielami przy przygotowaniu gazetek szkolnych
3) współpraca przy przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych
cały okres stażucały okres stażu

zgodnie z harmonogramem


6. Doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy pedagogicznej

1) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
2) udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach
3) samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez czytanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej; korzystanie z czasopism i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
4) stosowanie w pracy dydaktycznej aktywizujących metod nauczania
5) dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie oceniania.
6) opracowanie, wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych (kartkówki, karty gramatyczne, karty obrazkowe, plakaty, filmy DVD i książki)
zgodnie z harmonogramem

cały okres stażu


7. Dokumentowanie własnych działań

1) gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć, notatek
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
Formy realizacji
Terminy


1. Lepsze poznanie środowiska uczniów i rodziców

1) obserwacja, zebrania z rodzicami, indywidualne spotkania z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb;
2) zacieśnianie więzi z uczniami poprzez uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i klasowych.
3) uczestnictwo w uroczystościach i imprezach masowych zorganizowanych przez samorząd lokalny (np. Dożynki itp. )
cały okres stażu


2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska i potrzeb rozwojowych uczniów

1) aktywna współpraca z rodzicami
2) współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu
3) współpraca z pedagogiem szkolnym
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych i metod pracy z języka angielskiego do potrzeb i możliwości uczniów według zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
cały okres stażu3. Praca z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz praca z uczniem zdolnym

1) prowadzenie zajęć wyrównawczych z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) pomoc dzieciom na świetlicy w odrabianiu zadań domowych,
3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów (np.Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej)
4) przygotowanie uczniów do szkolnych akademii
cały okres stażu4. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1) Wspomaganie uczniów w pogłębianiu rozumienia tradycji narodowych i tolerancji dla innych kultur i tradycji poprzez organizację lekcji o tradycji i kulturze krajów angielskojezycznych
2) Wykorzystanie podczas zajęć z klasami IV – VI tekstów dotyczących życia codziennego w krajach angielskojęzycznych, w tym współczesnych problemów młodych ludzi, co daję okazję by o nich porozmawiać.
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania
Formy realizacji
Terminy


1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

1) udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
cały okres stażu


2. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
1) gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych
2) opracowywanie za pomocą programów komputerowych dokumentów, materiałów z Teczki Nauczyciela, testów i kartkówek, kart pracy i pomocy dydaktycznych itd.
3) przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
cały okres stażu


3. Wykorzystanie Internetu do udoskonalenia warsztatu pracy

1) korzystanie ze stron portali edukacyjnych i wydawnictw w celu pozyskiwania potrzebnych dokumentów (np rozkłady materiału i testy diagnostyczne) i dodatkowych materiałów na zajęcia.
2) udział w szkoleniach online (webinaria) organizowanych przez wydawnictwa.
cały okres stażu4. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

1) tworzenie niezbędnych tekstów związanych z awansem zawodowym, notatek, scenariuszy lekcji, przy użyciu komputera i Internetu.
2) uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
3) korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.
4) uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną.
cały okres stażu5. Wykorzystanie komputera i innych środków audiowizualnych na zajęciach lekcyjnych

1) realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i Internetem.
2) lekcje powtórkowe z wykorzystaniem ćwiczeń dla uczniów zamieszczonych przez wydawnictwo w Internecie.
3) wykorzystanie projektora i sprzętu audiowizualnego do wyświetlania filmów i innych materiałów po angielsku
cały okres stażu


6. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego

1) publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
podczas stażu


§7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania
Formy realizacji
Terminy1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

1) udział w Radach Szkoleniowych, kursach, warsztatach i konferencjach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy
2) aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
3) współpraca z biblioteką szkolną i korzystanie z jej zbiorów (nowości książkowe, czasopisma)
4) wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu oraz podczas Rad Pedagogicznych
cały okres stażu


2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

1) znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju.
Obserwacja uczniów.
2) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
3) opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych- aktywne pełnienie funkcji opiekuna
cały okres stażu§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Zadania
Formy realizacji
Terminy


1. Dogłębna analiza dokumentacji szkoły

1) analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
wrzesień 2016r.


2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

1) analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS
2) śledzenie zmian w prawie oświatowym
cały okres stażu


3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu prawa wewnątrzszkolnego

1) udział w Radach Pedagogicznych
2) tworzenie Przedmiotowych Zasad Oceniania i innych dokumentów
cały okres stażu12 września 2016r.

Zatwierdzam do realizacji:


.................................................. ....................................................

podpis dyrektora podpis nauczyciela
3


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.