AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Nizioł, 2019-06-18
Pruszków

Zawodowe, Sprawozdania

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego modułów zawodowych.

- n +

1
Wstęp
Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych z dziesięcioletnim stażem
i pracuję obecnie w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie.
W Warszawie pracuję od sześciu lat, natomiast pierwszą moją szkołą było
Technikum nr 7 w Olsztynie, gdzie pracowałem przez 4 lata. W swojej pierwszej pracy
początkowo pełniłem obowiązki administratora dziennika elektronicznego,
wychowawcy klasy, a później przewodniczącego zespołu nauczycieli informatyki.
W swojej obecnej pracy pełnie funkcje administratora dziennika elektronicznego,
administratora szkolnej platformy edukacyjnej oraz opiekuna pracowni komputerowej.
W trakcie awansu zawodowego uzyskałem uprawnienia egzaminatora
w zawodzie technik informatyk oraz egzaminatora arkuszy maturalnych z przedmiotu
Informatyka. Pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze,
poszerzałem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz
aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych,
wychowawczych. Współpracuje z rodzicami uczniów, a w sytuacjach problemowych
chętnie korzystałem z pomocy zespołu psychologiczno-pedagogicznego. Jako
nauczyciel dzielę się wiedzą nie tylko z uczniami podczas lekcji, ale również
z nauczycielami pracującymi razem ze mną. Uważam, że wymiana wspólnych
doświadczeń oraz pomysłów w gronie pedagogicznym przyczynia się do podniesienia
jakości pracy szkoły i wpływa na przyjazną atmosferę w szkole. Cele, jakie sobie
postawiłem, wpłynęły na mój rozwój osobisty jak i zawodowy. Zdaję sobie sprawę, że
uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca rozwoju
zawodowego. W stale zmieniającym się świecie obowiązkiem każdego pedagoga jest
nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i dążenie do samorealizacji.
Niniejszy opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego powstały w związku z zakończeniem trwającego 2 lata
i 9 miesięcy stażu, który rozpocząłem z dniem 01.09.2016 r. Stanowi on
podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego,
który był podstawą do podejmowania nowych działań.2
§ 8 ust. 2 pkt. 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na
celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.
1. Udział w doskonaleniu zawodowym wynikającym z potrzeb własnych i szkoły.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Mając do wyboru propozycje instytucjonalnego doskonalenia, zwracałem
uwagę na formę i tematykę szkoleń. Dbałem o pogłębianie wiedzy i umiejętności, które
służyły mojemu rozwojowi, rozwojowi ucznia oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
Wybierałem szkolenia dotyczące podniesienia efektywności przygotowań do
egzaminów zewnętrznych, poświęcone stosowaniu metod aktywizujących w pracy
z młodzieżą oraz podniesieniu umiejętności wychowawczych. Swoją wiedzę
i umiejętności zawodowe pogłębiłem również poprzez samodzielne studiowanie
literatury, między innymi tej, którą zgromadziłem w prywatnej bibliotece przedmiotu.
Sięgałem po publikacje z zakresu metodyki nauczania informatyki, publikacje
poszerzające moje przygotowanie merytoryczne a także doskonalące umiejętności
wychowawcze.
Studiowanie literatury pomagało mi w rozwiązywaniu trudności edukacyjnych,
wzbogacało o nowe informacje warsztatu pracy pedagogicznej, pomagało
w poznawaniu doświadczeń innych pedagogów. Za najbardziej cenną pozycję
uważam książkę prof. Stanisława Dylaka „Architektura wiedzy w szkole”, w której autor
omówił fundamenty procesu nauczania i uczenia się. W bardzo inspirujący sposób
prof. Dylak połączył w tej książce wiedzę naukową z praktyką szkolną - prezentując
uporządkowane wyniki badań na temat funkcjonowania mózgu oraz naukową
kategoryzację wiedzy. Przedstawił możliwość wykorzystania tej najnowszej wiedzy
w szkole w kreowaniu szkolnego procesu nauczania i uczenia się tak, aby
najefektywniej wspierał rozwój każdego ucznia. Autor omówił w tej książce Strategię
Kształcenia Wyprzedzającego i wskazał najbardziej pożądane cechy współczesnej
szkoły.
Czytałem informatyczną, zawodową literaturę kierunkową. Dzięki uprzejmości
wydawnictw WSiP oraz Helion otrzymałem darmowe egzemplarze książek
dedykowanych dla zawodu technik informatyk w kwalifikacjach E.12 oraz E.13.
Porównałem oraz oceniłem treści merytoryczne zawarte w tych książkach oraz3
przedstawiłem swojej opinie na forum zespołu nauczycieli informatyki. W swojej pracy
dydaktycznej i tworzonych przeze mnie materiałach wzorowałem się na unikatowym
stylu tworzenia materiałów dydaktycznych, wykorzystując w tym celu nie tylko
zawartość książek, ale również sieci Internet. Dzięki temu treści omawiane na lekcjach
były stale aktualizowane, co w dziedzinie informatyki jest nieuniknione. Podczas stażu
pogłębiałem swoją wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w szkoleniach
doskonalących moje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej. Jako
nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych za szczególnie efektywne
uważam nabyte nowe umiejętności z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Zyskałem nowe, cenne doświadczenie na temat kształcenia na odległość, które mogę
łączyć z tradycyjnym nauczaniem, a także wykorzystania platform edukacyjnych oraz
oprogramowania w chmurze, sprzyjającym uczniom w przyswajaniu wiedzy
i umiejętności. Zdobytą wiedzę przekazywałem koleżankom i kolegom na spotkaniach
zespołu nauczycieli przedmiotów informatycznych.
Szkolenia przyczyniły się do poprawy efektywności kształcenia
z informatycznych przedmiotów zawodowych. Zależy mi na tym, by jak najlepiej
przygotować uczniów mających trudności w nauce i efektywnie wspomagać ich na
zajęciach dodatkowych.
Wybrane szkolenia rad pedagogicznych w których uczestniczyłem:
 nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa
charakterystyka zjawiska fonoholizmu,
 sposoby pracy dydaktycznej z uczniem u którego zdiagnozowano zespół
Aspergera,
 szkolenie I stopnia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
 planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych,
 metodyka nauczania przedmiotów zawodowych,
 zmiany w karcie nauczyciela i ruch kadrowy,
 szkolenie antyterrorystyczne.
Bardzo pomocne w przygotowywaniu szkoły do wprowadzenia oraz
zarządzaniem dziennikiem elektronicznym były dla mnie szkolenia organizowane
przez firmę VULCAN:4
 warsztaty doskonalące dla administratora i sekretarza dziennika
elektronicznego,
 szkolenia online związane z aktualizacją systemu Uonet+,
 szkolenie nt. Korzystanie z systemów Vulcan w kontekście RODO,
 kongres inspektorów ochrony danych w oświacie.
Ponadto uczestniczyłem w wybranych szkoleniach organizowanych przez
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń:
 programowanie w szkole ponadpodstawowej,
 wykorzystanie urządzeń mobilnych - TIK w pracy nauczyciela przedmiotów
zawodowych,
 padlet i blog jako forma komunikacji - TIK w pracy nauczyciela przedmiotów
zawodowych.
Nabytą wiedzę i umiejętności mogłem wykorzystać podczas pracy z uczniami.
Pomogły mi rozwinąć swój warsztat pracy, urozmaicić zajęcia, zwiększyć współpracę
uczniów zarówno między sobą jak i z nauczycielem oraz zaangażować uczniów
do pracy na rzecz innych. Poznane ciekawe metody pracy z uczniami, po
zastosowaniu przynosiły efekty. Łatwiej jest mi zaangażować, stymulować i oceniać
uczniów.
Uczę się chętnie i uważam, że potrafię nabyte umiejętności przekazać uczniom.
EFEKTY
 warsztaty doskonalące dla administratora i sekretarza dziennika elektronicznego
pomogły mi poznać i usprawnić funkcjonowanie systemu UONET+ w szkole,
 systematyczne szkolenia online związane z aktualizacją dziennika podnoszą
poziom mojej wiedzy, a przez to umożliwiają wprowadzanie nowych rozwiązań,
które podnoszą jakość pracy szkoły,
 kongres inspektorów danych osobowych oraz szkolenia związane z RODO
przyczyniły się do wprowadzenia procedur zwiększających poziom bezpieczeństwa
użytkowników UONET+. Opracowałem dokument „Rejestr czynności przetwarzania
danych w szkole”, który został pozytywnie zaopiniowany przez szkolnego inspektora
danych osobowych,5
 szkolnie dotyczące planowania pracy nauczyciela i metodyki przedmiotów
zawodowych podniosły jakość mojego warsztatu pracy. Aktualizuję proces
nauczania – uczenia się poprzez informację zwrotną od uczniów (anonimowe
ankiety o formach i sposobach pracy na lekcji),
 udział w szkoleniu „Programowanie w szkole ponadpodstawowej” pozwolił mi
poznać metody i trendy nauczania informatyki stosowane w innych warszawskich
szkołach średnich. Wymieniłem doświadczenia i uwagi z nauczycielami
przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.
 obecność na szkoleniu antyterrorystycznym podniosła moje kompetencje dotyczące
postępowania w sytuacjach kryzysowych. W szkole pełnię funkcję jednego
z koordynatorów ewakuacji. Uważam, że przypomnienie zasad zachowania
podczas niebezpieczeństwa powinno odbywać się cyklicznie co 2-3 lata.
 podczas szkolenia dotyczącego form i metod pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (zespół Aspargera) zaprezentowane zostały ciekawe
sposoby komunikacji z uczniem. W pracy na lekcji wdrożyłem system podpowiedzi
składni w kompilatorach programistycznych.
 ułatwiłem komunikację z rodzicami uczniów dzięki wykorzystaniu dziennika
elektronicznego,
 usprawniłem współpracę z innymi nauczycielami dzięki wykorzystaniu systemu
oprogramowania chmurowego,
 podniosłem atrakcyjność zajęć poprzez prowadzenie bloga, wykorzystywanie
padletu oraz systemu kahoot.6
2. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych z kwalifikacji E.12 poprzez
próbne egzaminy oraz zajęcia dodatkowe.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Prowadziłem zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas drugich w zawodzie technik
informatyk w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Podczas zajęć rozwiązywaliśmy przykładowe zadania
egzaminacyjne dotyczące zarówno części pisemnej (test) jak i praktycznej. W wyniku
pracy z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych rozwijałem kompetencje informatyczne
młodzieży (tym samym realizowałem priorytet MEN). Ponadto uczniowie w trakcie
zajęć podejmowali próby naprawy/modernizacji własnego sprzętu komputerowego
wykorzystując wyposażenie szkoły (testery płyt głównych, mierniki, lutownice, karty
rozszerzeń). Wiedzę, która zdobyli na zajęciach dodatkowych uczniowie mogą
wykorzystać do rozwiązywania różnorodnych problemów/zagadnień informatycznych
występujących w życiu codziennym. Oprócz rozwijania umiejętności posługiwania się
różnymi narzędziami informatycznymi, na moich zajęciach pozalekcyjnych uczniowie,
przede wszystkim, rozwinęli umiejętność myślenia komputacyjnego, które jest
podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki.
Ważnym czynnikiem wpływającym na wiedzę i wyniki uczniów są próbne
egzaminy zawodowe. W trakcie roku szkolnego przygotowywałem, przeprowadzałem
oraz dokonywałem analizy próbnych egzaminów zawodowych z kwalifikacji E.12 –
część pisemna. Brałem również udział w przeprowadzaniu próbnych egzaminów
praktycznych, które następnie oceniałem wykorzystując wiedzę i umiejętności
egzaminatora w zawodzie technik informatyk. Wielokrotnie w trakcie stażu
doskonaliłem pracę mającą na celu wykorzystanie wyników badań osiągnięć
edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych do ponoszenia jakości kształcenia.
Diagnozowałem opanowaną przez uczniów wiedzę i umiejętności, a następnie
wdrażałem działania naprawcze. W każdym roku szkolnym odbywały się dwa
egzaminy próbne, a wyniki oraz szczegółowa analiza była przedstawiana uczniom,
zespołowi nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych, dyrekcji oraz
rodzicom w czasie wywiadówek.7
EFEKTY
 zwiększenie efektywności nauczania i uczenia się,
 uzyskanie wiedzy na temat mocnych stron mojej pracy z uczniem oraz elementów,
które należy poprawić,
 możliwość zdiagnozowania trudności w nauce i udzielenia pomocy,
 wypracowanie wspólnych zadań w zespole jako wynik wniosków z egzaminów,
 uzyskanie informacji zwrotnej (dla ucznia, nauczyciela, rodzica) o efektach pracy,
 opracowanie wniosków do dalszej pracy, ukierunkowujących moje działania,
zwracających uwagę na obszary, w których należy zintensyfikować działania
służące podniesieniu efektów nauczania i poziomu zdawalności egzaminów
zewnętrznych, konkretnych działań służących zwiększeniu efektywności
nauczania w kolejnych latach,
 stymulowanie społeczności uczniowskiej do nauki informatyki, uczestnictwa
w konkursach, wywołanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.8
3. Aktualizacja pomocy dydaktycznych oraz dokumentów szkolnych.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Przez cały okres pracy dydaktycznej w szkole nieustannie szukam informacji,
które mógłbym wykorzystać do zwiększenia efektywności i ciekawości zajęć
prowadzonych w szkole. Staram się aktualizować wiedzę sukcesywnie, ale
jednocześnie mając na uwadze materiał, który będzie wymagany na zewnętrznych
egzaminach zawodowych. Wyczulam swoich uczniów, aby z dystansem podchodzili
do wszystkich znalezionych w sieci Internet źródeł wiedzy. Materiały do zajęć
lekcyjnych takie jak: karty pracy, teksty przewodnie czy zagadnienia projektowe
dopasowuje do programu nauczania, a następnie modyfikuje w zależności od wyników
osiągnieć uczniów. Mając na uwadze wysokie wyniki nauczania, tak dobieram metody
pracy, aby maksymalnie zaangażować uczniów w pracę na lekcji.
W miarę możliwości prowadzę aktualizację sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych. Z całą pewnością przyczynia się to do podniesienia jakości nauczania
poprzez możliwość modernizowania starego, sprawnego sprzętu komputerowego
(nowe zadania praktyczne).
Miałem swój współudział w opracowywaniu autorskiego programu nauczania
systemu modułowego dla zawodu technik informatyk. Podczas pracy w szkole
prowadziłem lekcje z kilku modułów zawodowych informatycznych. Opracowałem
autorski plan pracy nauczyciela dla modułu M4 - Użytkowanie urządzeń peryferyjnych
i sieciowych. Plan ten będę modyfikował uwzględniając korelację międzyprzedmiotową
oraz informację zwrotną od uczniów.
Jestem autorem dokumentu „Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
w szkole”, w którym opisałem i szczegółowo uregulowałem wiele obszarów działania
dziennika Vulcan w szkole. Niestety, muszę stwierdzić, iż ciągle zmieniający się
system Vulcan (aktualizacje) oraz przepisy zewnętrzne (RODO, programy nauczania,
wzory świadectw) wymuszają na użytkownikach systemu ciągłe aktualizowanie
wiedzy, a tym samym korzystanie z instrukcji zawartych na stronie producenta.
W miarę potrzeb szkolnych tworzę skrypty przedstawiające zrzuty ekranów komputera,
które opisują rozwiązanie wybranych problemów z obsługą dziennika.
Opracowałem elektroniczne wersje takich dokumentów jak: deklaracja
uczestnictwa w lekcjach religii, zgoda rodziców na udział w wycieczce, deklaracja9
wyboru przedmiotu rozszerzonego dla uczniów klas pierwszych. Dokumenty te są
dostępne z poziomu dziennika poprzez moduł rodzica jako formularze korespondencji
seryjnej. Umożliwia to automatyczne wypełnienie danych o uczniu przez system
dziennika elektronicznego informacjami zawartymi w bazie danych szkoły.
Jestem autorem pracy autorskiej z zakresu informatyki pod tytułem:
Przygotowanie, realizacja oraz analiza sprawdzianu wiadomości z wykorzystaniem
szkolnej platformy edukacyjnej. Temat pracy został zainspirowany rosnącą
popularnością i możliwościami systemu Moodle. Uważam, że nauczyciele powinni
wykorzystać system quizów do przygotowania i przeprowadzenia próbnych pisemnych
egzaminów zawodowych (test). Praca została wydrukowana, zbindowana w zwartej
formie i jest dostępna w bibliotece szkolnej.
EFEKTY
 samokształcenie i nieustanne podnoszenie kompetencji poprzez systematyczną
aktualizacja materiałów lekcyjnych,
 zwiększenie efektywności czasu pracy: uczniowie efektywniej pracowali na lekcji,
zyskali więcej czasu na doskonalenie umiejętności, wykorzystując przygotowane
przez mnie pomoce dydaktyczne,
 zwiększenie możliwości manualnych uczniów przez możliwość modernizowania
sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 podniesienie jakości pracy szkoły przez współudział w tworzeniu programu
nauczania i planów pracy nauczyciela dla poszczególnych modułów,
 zdalny dostęp dla rodziców/opiekunów prawnych do wypełnionych wzorów
oświadczeń, deklaracji z poziomu dziennika elektronicznego,
 mniejsza ilość błędów popełnianych przez użytkowników dziennika i tym samym
zwiększenie jakości prowadzenia dokumentacji elektronicznej przez nauczycieli,
 powstanie pracy autorskiej na temat platformy edukacyjnej Moodle. Praca ta
zawiera instrukcje dotyczące zakładania i prowadzenia sprawdzianów, które mogą
wykorzystać w swojej pracy inni nauczyciele.10
4. Opieka nad pracownią informatyczną - modernizacja i bieżące naprawy sprzętu
komputerowego.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Jestem opiekunem pracowni informatycznej znajdującej się w sali nr 257
i zapewniam m.in. sprawne działanie komputerów i zainstalowanego na nich
oprogramowania. W wyniku moich działań pracownia nieustannie i sprawnie służy
nauczycielom i uczniom w procesie nauczania – uczenia się, w szczególności
w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Wzbogaciłem zasoby dydaktyczne szkolnych pracowni przedmiotowych w zakresie
kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych, poprzez darowanie kilku starych komputerów, części do nich i urządzeń
peryferyjnych (głośniki, urządzenie wielofunkcyjne, router). Uczniowie z ramach
wybranych projektów przedmiotowych przygotowali makiety przedstawiające budowę
i opisujące sposób działania takich urządzeń jak: drukarka atramentowa, napęd
optyczny czy monitor CRT. Makiety będą służyły pozostałym uczniom/nauczycielom
korzystającym z pracowni komputerowej. Ponadto zainstalowałem w pracowni punkt
dostępowy, umożliwiający bezprzewodowe podłączenie się do sieci Internet podczas
korzystania ze swoich urządzeń mobilnych.
EFEKTY
 dbałość o wyposażenie pracowni informatycznej w sprawny sprzęt komputerowy
i aktualizowane oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo pracy w sieci,
 zwiększanie jakości pracy szkoły przez zapewnienie bezpiecznego i sprawnego
funkcjonowania pracowni informatycznej,
 podniesienie poziomu zainteresowania budową wewnętrzną urządzeń
komputerowych poprzez wybrane makiety edukacyjne,
 możliwość skorzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego internetu na terenie
pracowni przez nauczycieli i uczniów,
 wzbogacenie wyposażenia pracowni w dodatkowy sprzęt, na którym uczniowie
mogą ćwiczyć – wykonywać zadania praktyczne,
 szkoła lepiej przygotowuje uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe.11
5. Opieka merytoryczna nad uczniem stypendystą – Konrad Harmasz.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
W roku szkolnym 2017/2018 objąłem opieką merytoryczną ucznia klasy 2G
Konrada Harmasza. Konrad zgłosił chęć uczestnictwa w projekcie „Mazowsze –
stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Projekt organizowany jest przez
Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie. Uczeń w ramach projektu otrzymał stypendium, dzięki
któremu zakupił niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji i dokumentowania
przebiegu prac związanych z projektem. Cel jaki postawił sobie Konrad to stworzenie
kompendium wiedzy o procesie przetaktowania kart graficznych w warunkach
domowych. Wspólnie opracowaliśmy plan pracy, dokumentację niezbędną na
potrzeby projektu oraz przewidywane terminy realizacji poszczególnych etapów.
Uczeń w ramach projektu będzie brał udział w konferencjach oraz szkoleniach
dotyczących modernizacji sprzętu komputerowego. Po zakończonym projekcie
pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez ucznia staną się jego własnością. Konrad
jest uczniem wyróżniającym w szkole, brał udział w wymianie międzynarodowej
Erasmus oraz chętnie udziela się w działalności na rzecz szkoły.
EFEKTY
 zainteresowanie tematyką związaną ze modernizacją sprzętu komputerowego
wśród uczniów,
 stworzenie kompendium wiedzy o procesie przetaktowania kart graficznych
w warunkach domowych,
 po zakończonym projekcie przeprowadzenie wykładu dla wszystkich uczniów
klasy dotyczącego sposobów „podkręcania” kart graficznych.12
6. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów dotyczących metod pracy nauczyciela.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Dwa razy w roku szkolnym (po pierwszym semestrze, na koniec roku
szkolnego) proszę uczniów o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej form i metod
pracy wykorzystywanych podczas lekcji oraz sposobów sprawdzania wiedzy uczniów.
Ankieta zawiera pięć pytań wyboru i dwa pytania krótkiej odpowiedzi:
1. Czy lubisz przychodzić na lekcje prowadzone przez nauczyciela informatyki?
a. Tak
b. Nie wiem - przychodzę, bo muszę
c. Nie
2. Czy nauczyciel jest przygotowany do lekcji?
a. Zawsze
b. Czasami
c. Nigdy
3. Czy nauczyciel jasno i zrozumiale tłumaczy nowe zagadnienia na lekcji?
a. Zawsze
b. Czasami
c. Nigdy
4. Czy nauczyciel jasno wyraża swoje wymagania w stosunku do uczniów? Czy
uważasz, że Twoje oceny są obiektywne (adekwatne do poziomu wiedzy)?
a. Zawsze
b. Często
c. Czasami
d. Nigdy
5. Czy masz zaufanie do wiedzy nauczyciela?
a. Tak - dobrze zna się na przedmiocie
b. Trudno powiedzieć
c. Nie
6. Która z podanych form jest najczęściej stosowana przez nauczyciela na
lekcjach? Praca z tekstem przewodnim, wykład nauczyciela, samodzielna praca,
praca w grupach, pokazy i demonstracje, wykonywanie ćwiczeń (projekty), burza
mózgów.13
Które formy najbardziej Ci odpowiadają? Wymień trzy wśród wymienionych wyżej
lub dopisz własną.
7. Czy chciałbyś/aś coś zmienić w lekcjach informatyki prowadzonych przez
nauczyciela? Jakie formy oceniania uważasz za sprawiedliwe? Odpowiedź
uzasadnij.
Wnioski z ankiet staram się wykorzystać w celu podniesienia efektywności lekcji
i wdrożyć w plan pracy nauczyciela. Zdaję sobie sprawę, iż część odpowiedzi może
nie być zgodna z rzeczywistością, niemniej jednak ogólna informacja zwrotna płynąca
od uczniów jest dla mnie bardzo istotna.
EFEKTY
 podniesienie jakości pracy szkoły oraz wzrost zainteresowania przedmiotem przez
modyfikację form i metod pracy z uczniami na zajęciach,
 wprowadzanie nowych, innowacyjnych metod pracy zaproponowanych przez
uczniów,
 weryfikacja form sprawdzania wiedzy oraz dostosowanie do przedmiotowego
systemu oceniania.14
§ 8 ust. 2 pkt. 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
1. Założenie oraz administracja szkolną platformą edukacyjną Moodle.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
W roku szkolnym 2015/2016 zainstalowałem i przygotowałem do pracy szkolną
platformę e-learningową Moodle. W tym celu wykorzystałem zewnętrzne serwery
szkolne oraz adres internetowy szkoły. Dzięki temu rozwiązaniu nauczyciele
i uczniowie mają dostęp do materiałów dydaktycznych w dowolnym momencie oraz
z dowolnej lokalizacji. Ponadto za pomocą systemu Moodle można weryfikować
wiedzę uczniów tworząc testy (sprawdziany), które szybko i obiektywnie oceniają
zdobyte umiejętności. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść platformy
Moodle jest dwukierunkowa wymiana informacji pomiędzy uczniami zamkniętych grup
klasowych, a nauczycielami (moduł wiadomości, forum, blog). Pomimo, że system jest
platformą nauczania zdalnego, świetnie spisuje się również w czasie tradycyjnych
lekcji. Uczniowie po części teoretycznej lekcji pobierają treść zadań z serwerów,
realizują ćwiczenia w formie kart pracy pod okiem prowadzącego, a następnie odsyłają
do sprawdzenia również za pomocą Moodle. Nauczyciel może ustawić czas realizacji
dużych projektów, po upływie którego system nie będzie przyjmował rozwiązań
nadesłanych przez użytkowników.
Obecnie z tego rozwiązania korzysta kilku nauczycieli naszej szkoły, tworząc
między innymi próbne egzaminy zawodowe do części pisemnej (test). Narzędzie to
znakomicie sprawdza się do przeprowadzenia analizy testów. Szczegółowe wyniki
w postaci tabel i wykresów przedstawiają liczbę uczniów, stopień łatwości
poszczególnej umiejętności z podstawy programowej z podziałem na klasy lub grupy,
a także takie wskaźniki jak wynik najwyższy, najniższy, mediana, odchylenie
standardowe lub zdawalność. Dodatkowo platforma umożliwia bezpieczną i szybką
wymianę zestawów zadań/kursów (import/eksport) nie tylko w obrębie jednej szkoły,
ale również za pośrednictwem sieci Internet dla pozostałych użytkowników Moodle.
W czasie swojej pracy prowadziłem szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli z zakresu obsługi platformy Moodle. Użytkownicy, którzy
rozpoczęli pracę z wykorzystaniem systemu e-learningowego uważają, że spełnił ich15
oczekiwania, a sam system gwarantuje ciągłe aktualizacje, podnosząc swoją
funkcjonalność. Chciałbym w przyszłości rozwinąć możliwości systemu o dodanie
serwerów SPOJ – automatyczna weryfikacja kodów programów.
EFEKTY
 uczniowie uzyskali zdalny dostęp do materiałów wykorzystywanych w czasie lekcji
(po założeniu konta i pozytywnej weryfikacji przez administratora),
 wzmocnienie współpracy pomiędzy nauczycielami szkoły poprzez zastosowanie
narzędzia wielokrotnego użytku,
 stworzenie uczniom możliwości komunikowania się za pomocą forum, lub modułu
wiadomości zaimplementowanego w systemie Moodle,
 efektywniejsza realizacja zadań poprzez wykorzystanie Internetu do przesyłania
informacji,
 podniesienie efektywności pracy szkoły poprzez wykorzystanie platformy do
testów i analizy wyników próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.16
2. Prowadzenie bloga zawierającego ogólnodostępne materiały edukacyjne.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Od dwóch lat prowadzę szkolny blog umieszczony pod adresem
zseil3.blogspot.com na którym umieszczam część materiałów edukacyjnych.
Zdecydowałem się na ten krok po sugestii uczniów szkoły, którzy zaproponowali
współpracę w tym przedsięwzięciu (projekcie). Na blogu dostępne są materiały
wykorzystywane w czasie lekcji, oraz inne ciekawostki z szeroko rozumianej
informatyki jak: padlet, zadania z zawodów programistycznych czy spis
najważniejszych algorytmów maturalnych. Uczniowie pomagają mi w aktualizowaniu
treści zawartych na blogu, oraz sami proponują i wprowadzają zmiany dotyczące
układu wyglądu bloga. Uważam, że pomysł jest trafiony, ponieważ z materiałów
bezpłatnie może skorzystać szeroka grupa odbiorców, nie tylko z naszej szkoły.
EFEKTY
 urozmaicenie form pracy ucznia i aktywizacja uczniów poprzez zastosowanie
metody projektu,
 wzbogacenie swojego warsztatu pracy dzięki realizacji autorskiego zadania,
 doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie współpracy w grupie,
 zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem,
 kształtowanie umiejętności uczniów dotyczących tworzenia treści edukacyjnych,
 efektywniejsza realizacja zadań poprzez wykorzystanie Internetu do przesyłania
informacji,
 uczniowie i nauczyciele uzyskali zdalny bezpłatny dostęp do ogólnodostępnych
materiałów edukacyjnych.17
3. Wykorzystywanie serwerów online SPOJ weryfikujących programy uczniów.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
W pracy na stanowisku nauczyciela informatyki bardzo ważną umiejętnością
jest sprawiedliwe i obiektywne ocenianie uczniów. Komputerowa realizacja
rozwiązanych zadań/programów uczniów często różni się od wzorcowego
rozwiązania, a pomimo to daje prawidłowe wyniki końcowe. Nauczyciel musi wykazać
się dużą wiedzą i doświadczeniem, aby prawidłowo ocenić program ucznia. Ocena
powinna zawierać takie aspekty jak: poprawna składnia – czy program w ogóle się
kompiluje (uruchamia), prawidłowe wyniki końcowe oraz niejednokrotnie najlepszą
złożoność czasową i pamięciową. Uczeń (zdarza się, że z powodu braku odpowiedniej
wiedzy) często wykorzystuje dłuższą drogę prowadzącą do prawidłowego rozwiązania,
a przez to traci dużo swojego czasu i pamięci aplikacji. Moi zadaniem jest
przedstawienie sposobów wykonania zadania, które będzie optymalne. W tym
przypadku z pomocą przychodzą serwery SPOJ oraz forum użytkowników SPOJ, na
którym to forum członkowie dzielą się wiedzą i sposobami na najlepsze rozwiązania
algorytmów.
Sam system automatycznych serwerów online znakomicie sprawdza się
podczas sprawdzianów, konkursów czy olimpiad. Każdy uczeń w dowolnym momencie
wysyła swoje rozwiązania, natomiast system w kilka sekund sprawdza prawidłowość
rozwiązania pod kątem trzech kluczowych aspektów: prawidłowa składnia, prawidłowa
odpowiedź, rozwiązanie nieoptymalne.
Po nawiązaniu współpracy z autorami systemu SPOJ otrzymałem wysokie
uprawnienia do tworzenia własnych treści zadań i wykorzystywania tych już
istniejących na własne potrzeby. Jestem z tego przywileju ogromnie dumny, ponieważ
daje to ogromne możliwości do dalszej pracy, szczególnie pod kątem zadań
maturalnych z informatyki. Poprawnie utworzone i zweryfikowane zadania tworzą stale
powiększającą się bazę na kolejne lata pracy. System jest na tyle elastyczny, że
dodanie innych języków programowania niż domyślne (C++, Java, Python) jest szybkie
i proste. Osobiście uważam, że jest to najlepszy obecnie program do weryfikacji zadań
algorytmicznych w sieci Internet.18
EFEKTY
 podniesienie jakości i efektywności pracy na lekcji poprzez szybką i obiektywną
weryfikację prawidłowych rozwiązań algorytmicznych,
 po założeniu konta w serwisie pl.spoj.pl uczniowie uzyskali dostęp do forum
użytkowników, na którym można zadać merytoryczne pytania dotyczące problemu
oraz znaleźć bazę wzorcowych rozwiązań algorytmów,
 wykorzystanie automatycznego systemu serwerów SPOJ do tworzenia
sprawdzianów i konkursów informatycznych,
 efektywniejsza realizacja zadań poprzez wykorzystanie Internetu do przesyłania
informacji,
 wzmocnienie współpracy pomiędzy nauczycielami szkoły w tworzeniu dużej bazy
pytań i utworzenie narzędzia wielokrotnego użytku.19
4. Wprowadzenie padletu jako wirtualnej tablicy internetowej oraz systemu kahoot jako
quizu sprawdzającego wiedzę.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Dzięki ukończeniu szkoleń organizowanych przez Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń poznałem takie narzędzia jak padlet
i kahoot. Padlet to doskonałe rozwiązanie do szybkiej wymiany informacji pomiędzy
uczestnikami społeczności klasowej. Padlet może być wykorzystywany na kilka
sposobów:
 wirtualna tablica do gromadzenia prac uczniów, tych wykonanych
w czasie lekcji, lub prac domowych,
 zbiór zadań dostępny zdalnie dla uczniów w szkole, domu lub przez
telefon komórkowy,
 ankieta do udzielania odpowiedzi online,
 w pracy metodą burzy mózgów do zbierania linków rozwiązań
proponowanych przez uczniów.
System kahoot służy do tworzenia i przeprowadzania szybkich quizów
z wykorzystaniem sieci Internet. Uczestnicy po wpisaniu odpowiedniego kodu dostępu
logują się tymczasowo (na czas trwania quizu) poprzez podanie swojego imienia.
Następnie odpowiadają na pytania wybierając jedną (lub więcej, w zależności od
autora pytania) prawidłową opcję wśród kilku dostępnych. Każde pytanie może
dodatkowo posiadać limit czasowy, po upływie którego system automatycznie
przechodzi do kolejnego pytania. Użytkownicy rozwiązują quiz z poziomu swoich
telefonów komórkowych, tabletów lub komputerów z dostępem do sieci Internet. Po
zakończeniu quizu system generuje ranking miejsc. Administrator może pobrać
szczegółowe wyniki w formie pliku arkusza kalkulacyjnego, który zawiera informacje o
każdym uczestniku: czas udzielania odpowiedzi, liczbę poprawnych odpowiedzi,
pytania w których popełni uczestnik błąd itp.
Oba wprowadzane przeze mnie rozwiązania cieszą się dużą popularnością
wśród uczniów, a ja z przyjemnością wykorzystuje je w czasie lekcji.20
EFEKTY
 wprowadzenie nowych innowacyjnych narzędzi pracy, które podnoszą
efektywność pracy na lekcji i zwiększają zainteresowanie przedmiotem,
 kahoot jest narzędziem szybkiej informacji zwrotnej o wiedzy uczniów, również
z możliwością wystawienia oceny cząstkowej,
 system kahoot można wykorzystać do przeprowadzanie ankiet np. w czasie
zebrań z rodzicami lub podczas rad pedagogicznych,
 padlet można wykorzystać jako tablicę do zbierania informacji w metodzie burzy
mózgów,
 za pomocą padleta społeczność klasowa może wymieniać się takimi informacjami
jak: linki, zdjęcia, nagrania głosowe, notatki, załączniki,
 włączenie do pracy na lekcji wszystkich uczniów,
 efektywniejsza realizacja zadań poprzez wykorzystanie Internetu do przesyłania
informacji,
 wykorzystanie efektu synergii do zbierania informacji na dany temat.21
5. Wykorzystywanie na lekcjach programów edukacyjnych oraz sieci Internet.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Współczesna szkoła, a tym samym nauczyciele w niej pracujący zobligowani są
do stałego podnoszenia swoich kompetencji, szczególnie pod kątem technologii
informacyjno-komunikacyjnej. Staram się nadążyć za nowinkami oferowanymi ze
strony producentów oprogramowania, a najważniejsze z nich wprowadzam do lekcji.
Poza wyżej wymienionymi systemami i programami komputerowymi, wykorzystuję
w swojej pracy inne aplikacje, które bazują na połączeniu z siecią Internet. Przykładem
takiego systemu jest portal internetowy Studio Code, dzięki któremu uczniowie mogą
w graficzny sposób zastosować poznane podstawowe zasady programowania:
instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne czy procedury (https://studio.code.org).
Kolejnym rozwiązaniem, które stosowałem w czasie lekcji był moduł Classroom
w chmurze Google G Suite, z którego pomocą przydzielałem uczniom zadania,
a następnie sprawdzałem je i oceniałem (bez użycia formy papierowej). Czasami
podczas lekcji wykorzystuje wideo tutoriale z portalu youtube.com demonstrujące
czynności wykonywane przez profesjonalnych pracowników serwisów
komputerowych. W tych krótkich filmikach serwisanci zwracają uwagę na błędy
eksploatacyjne popełniane przez użytkowników sprzętu komputerowego oraz
przedstawiają instrukcje dotyczące naprawy urządzeń peryferyjnych. Na zajęciach
korzystamy z programów diagnostycznych (benchmarki), które służą testowaniu
wydajności i awaryjności sprzętu komputerowego. Znajomość tych aplikacji wymagana
jest na zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ale ich
praktyczne zastosowanie przydaje się również w życiu codziennym. Systematycznie
korzystam z programu monitorującego bieżącą pracę uczniów (pulpit zdalny), dzięki
któremu mogę sprawdzić wyniki podopiecznych lub udzielić pomocy zdalnej
w przypadku pojawiania się trudności z rozwiązaniem zadania.
Przez cały rok szkolny, przygotowując ćwiczenia i pomoce dydaktyczne do
zajęć modułów zawodowych korzystam z różnych aplikacji, głównie oprogramowania
biurowego: Word, PowerPoint, Excel.
Korzystałem z wielu witryn internetowych, na przykład wydawnictw (WSiP,
Migra, Helion), centralnej komisji egzaminacyjnej (cke.edu.pl), pobierając pliki22
pomocne w dydaktyce – oraz z bogatych zasobów internetowych platform
edukacyjnych: w3schools, Khan Academy, SoloLearn i innych.
EFEKTY
 motywowanie i aktywizowanie uczniów poprzez korzystanie ze stron internetowych
i tworzenie własnych stron z zasobami multimedialnymi,
 zwiększenie efektywności czasu pracy: uczniowie efektywniej pracowali na lekcji,
zyskali więcej czasu na doskonalenie umiejętności, wykorzystując wybrane
aplikacje,
 usprawnienie mojej pracy przez przygotowanie własnych multimedialnych
materiałów dydaktycznych i dokumentacji związanej z organizacją procesu
nauczania,
 uzyskanie przez uczniów umiejętności przygotowania do zawodu z wykorzystaniem
programów diagnostycznych,
 efektywniejsza realizacja zadań poprzez wykorzystanie Internetu do przesyłania
informacji,
 uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych w formie
elektronicznej, uczniowie otrzymali możliwość pracy zdalnej nad zadaniami,
 wskazanie uczniom możliwości wykorzystania technologii komputerowej
w przygotowaniu materiałów z innych przedmiotów oraz w życiu codziennym.23
6. Korzystanie z urządzeń peryferyjnych do podniesienia atrakcyjności zajęć.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Na lekcjach w pracowni modułów zawodowych, wykorzystywałem takie
urządzenia jak: projektor, głośniki, kamerka internetowa, urządzenie wielofunkcyjne,
urządzenia sieciowe, mikrofon, drukarki. Za pomocą takiego sprzętu mogłem
efektywniej wykorzystać czas pracy oraz zwiększyć atrakcyjność zajęć. Połączenie
projektora i kamerki internetowej pozwoliło na demonstracje pewnych czynności
z widoku wnętrza jednostki komputerowej (montaż procesora, instalacja pamięci RAM,
diagnostyka płyty). Wykorzystując skaner urządzenia wielofunkcyjnego uczniowie
mogli nabyć umiejętności dostosowania jakości skanów do optycznego rozpoznawania
dokumentów (OCR). W trudnych chwilach (problemy z głośną mową) wspierałem się
połączeniem mikrofonu i głośników dzięki którym byłem słyszalny w każdej części sali
dydaktycznej.
Do realizacji tematów związanych z modułem M4 – Użytkowanie urządzeń
peryferyjnych i sieciowych, niezbędna była umiejętność obsługi przełącznika (switch),
rutera, kart sieciowych (w tym bezprzewodowych) czy urządzeń do diagnostyki awarii
sieci. Ponadto podczas omawiania mediów transmisyjnych, uczniowie ćwiczyli
zarabianie przewodów (skrętka) za pomocą zaciskarki RJ45, a następnie sprawdzali
połączenia testerami. Konfigurując rutery uczniowie nabierali praktycznych
umiejętności niezbędnych nie tylko do zdania egzaminów zawodowych, ale również
przydatnych w życiu codziennym.
EFEKTY
 podniesienie atrakcyjności prowadzanych lekcji poprzez wykorzystanie urządzeń
komputerowych i peryferyjnych,
 przedstawienie uczniom przykładowych praktycznych zastosowań urządzeń
sieciowych w życiu codziennym,
 zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności diagnostyki i naprawy
wybranych części komputera,
 poznanie sposobów wymiany części eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych,
np. drukarek (toner, tusz, taśma barwiąca).24
7. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Na co dzień swoją pracę dokumentowałem w dzienniku elektronicznym Vulcan.
Wbudowane w nim funkcje pozwalały mi na sporządzanie statystyk w postaci
rankingów, wykresów lub diagramów. Sporządzałem za jego pomocą karty wycieczek,
kontaktowałem się z uczniami, nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów za
pomocą modułu Wiadomości.
Całą dokumentację dydaktyczno-wychowawczą sporządzam w edytorze tekstu
MS Word. Wszelkie prezentacje przygotowuję w programie MS PowerPoint. Do
opracowywania i analizy danych wykorzystuję arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz
system obsługi baz danych MS Access.
Na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle przygotowałem elektroniczne
zasoby dydaktyczne dla uczniów do modułów zawodowych oraz informatyki. Jest to
system nauczania zdalnego zawierający multimedialne materiały dydaktyczne
i ćwiczenia, z których uczniowie mogą korzystać zarówno w szkole jak i poza nią.
Korzystam z aplikacji dropboxa oraz dysku gogle, traktując je jako internetowe
magazyny danych. Przestrzeń pamięciowa oferowana przez te rozwiązania
w zupełności wystarcza do przechowywania dokumentacji elektronicznej na potrzeby
własne i szkolne.
Przygotowywałem w edytorze tekstu wszystkie sprawozdania, protokoły, PSO,
plany pracy własnej i instrukcje dla nauczycieli np. dotyczące obsługi dziennika
elektronicznego, programy, sprawdziany pisemne, ćwiczenia, pomoce dydaktyczne
i inne.
EFEKTY
 usprawnienie metod współpracy z rodzicami uczniów, wychowawcami,
pedagogiem i innymi nauczycielami dzięki zastosowaniu dziennika
elektronicznego oraz elektronicznej formy dokumentacji,
 podniesienie efektywności pracy własnej przez dostęp do dydaktycznych
materiałów elektronicznych z dowolnej lokalizacji (dostęp do Internetu).25
§ 8 ust. 2 pkt. 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.
1. Udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów w wersjach
elektronicznych. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
W trakcie swojej pracy szkolnej chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, co uważam za działanie wpływające na podniesienie jakości
pracy szkoły i własnej. Zachęcam i mobilizuję pedagogów do czynnego korzystania
z platformy edukacyjnej moodle, która daje duże możliwości zaciśnienia współpracy
zawodowej. Wspólna praca na dużym projektem (Moodle) powoduje powstanie bardzo
dużej bazy materiałów oraz testów (egzaminów), które stanowią narzędzie
wielokrotnego użycia. Materiały do lekcji udostępniam również w wersji elektronicznej
przez blog, oprogramowanie chmury oraz pocztę elektroniczną. Swój autorski plan
rozwoju zawodowego, oraz sprawozdanie z planu opublikowałem na stronie
internetowej profesor.pl, co zostało potwierdzone otrzymaniem zaświadczenia.
Materiały które udostępniam innym nauczycielom są nie tylko do odczytu, ale
również do edycji tak, aby włączyć ich do procesu współtworzenia zasobów i dzielenia
się wiedzą w nich zawartą. Sam niejednokrotnie korzystam z pomocy dydaktycznych
przygotowanych przez kolegów i koleżanki z pracy. W przypadku znalezienia
ewentualnych błędów merytorycznych w treściach nauczania sugeruję poprawę
i udzielam wskazówek dotyczących ewentualnej korekty. Podczas wspólnej wymiany
lub pracy nad treściami nauczania nieodzownym elementem jest włączenie korelacji
międzyprzedmiotowej czyli wiązanie zagadnień pokrewnych z różnych dziedzin
informatyki. Właściwie opracowane i wdrożone do pracy materiały edukacyjne (teksty
przewodnie, karty pracy ucznia, scenariusze lekcji) stanowią fundament dobrego
przeprowadzenia lekcji, co w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole (zdarzenie
losowe) może być bardzo pomocne dla nauczyciela zastępującego. Bez względu na26
doświadczenie zawodowe oraz stopień awansu wszyscy nauczyciele powinni się
wspierać dla dobra uczniów, szkoły oraz systemu edukacji w kraju.
EFEKTY
 zwiększenie efektywności pracy w szkole - nauczyciele przedmiotów pokrewnych
opracowują ćwiczenia, materiały do różnych tematów, a następnie wymieniają się
między sobą,
 usprawnienie edycji materiałów dydaktycznych i dokumentacji związanej
z organizacją procesu nauczania poprzez stosowanie elektronicznej otwartej
wersji dokumentów,
 efektywniejsza realizacja zadań poprzez wykorzystanie Internetu do przesyłania
informacji – mail, blog, oprogramowanie chmury,
 uatrakcyjnienie zajęć uczniom poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych
zdalnie w formie elektronicznej,
 zaciśnienie współpracy zawodowej i korelacji międzyprzedmiotowej przez wspólną
modyfikację już istniejących ćwiczeń i dostosowanie ich do szybko zmieniających
się treści nauczania.27
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem to szeroko rozumiane
obserwacje i uczestnictwo w lekcjach otwartych. W dzisiejszym tak szybko
zmieniającym się świecie, aby nauczyciel mógł być tzw. nauczycielem efektywnym
musi nie tylko uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, ale często sam stanąć w roli
szkoleniowca. Jako doświadczony nauczyciel kształcenia zawodowego, mam
wypracowane metody i formy pracy z uczniem, dlatego też chętnie dzielę się moimi
doświadczeniami z innymi nauczycielami organizując lekcje otwarte. Prowadząc
zajęcia dla nauczycieli stażystów staram się zwrócić uwagę na płynne łączenie
efektów nauczania teoretycznego i praktycznego. Zachęcam uczniów do czynnego
udziału w zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się przyjrzeć, pozyskać nowe
umiejętności i doświadczenie w pracy pedagogicznej. Podkreślam jak bardzo istotnym
elementem dla ucznia jest informacja zwrotna, co zrobił dobrze, co źle i w jaki sposób
to poprawić. Po zajęciach szczegółowo omawiałem ze stażystami ich przebieg,
udzielając wskazówek dotyczących: metod, form pracy, doboru treści, pomocy
dydaktycznych i naukowych. Po dokonanej ewaluacji mogliśmy wzajemnie podzielić
się wiedzą i wymienić doświadczenia. Prowadzenie zajęć dało mi dużo satysfakcji,
pozwoliło upewnić się, że posiadam umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi, że
nauczyciel obserwujący wyniósł korzyści z moich wskazówek.
Podczas prowadzenia przeze mnie lekcji otwartych zwracam uwagę nauczycieli
stażystów na takie elementy jak:
 podanie tematu lekcji, a następnie określenie i zapoznanie uczniów z celami
jakie powinny zostać osiągnięte po przeprowadzonej lekcji,
 sposoby przekazywania informacji zwrotnej na temat wykonanego zadania,
 podział zadań (praca w grupach) i efektywne zarządzanie czasem lekcji przez
prowadzącego,
 aktywizacja i zwiększenie zaangażowania leniwych uczniów do pracy na lekcji,
 podsumowanie lekcji, ewentualnie zadanie pracy domowej,
 wprowadzenie elementu oceniania podczas lekcji.28
W trakcie realizacji stażu przeprowadziłem lekcje otwarte o następującej tematyce:
 Hardware i Software (lekcja z informatyki na poziomie podstawowy)
 Budowa i zasada działania zasilacza liniowego i impulsowego (moduł M3 –
Użytkownie urządzeń peryferyjnych)
 Budowa i zasada działania napędów optycznych (moduł M4 - Eksploatacja
urządzeń peryferyjnych i sieciowych)
 Moje pierwsze zajęcia komputerowe (lekcja dla uczniów klasy podstawowej)
Na swoje lekcje zapraszałem nauczycieli (szczególnie odbywających staż na
wyższy stopień zawodowy), Panią Dyrektor, a dodatkowo raz miałem zaszczyt gościć
na lekcji metodyków przedmiotów zawodowych z Warszawskiego Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Po każdej z tych lekcji dokonywałem własnej
ewaluacji poprzez szybki quiz wiedzy uczniów, ankietę dla uczniów oraz rozmowy
z obecnymi nauczycielami. Ponadto w obecności Pani Dyrektor zapoznałem się
z arkuszem obserwacji lekcji oraz otrzymałem wyróżniającą opinię o zajęciach wydaną
przez WCIES.
Uważam, że dla podniesienia jakości pracy szkoły oraz dla własnej satysfakcji
nauczyciele powinni stale wspierać się przez uczestnictwo w wzajemnych lekcjach
otwartych. Bez względu na stopień zawodowy oraz wymagania dotyczące awansu
organizacja przez nauczyciela raz w roku takiej lekcji jest wskazana.
EFEKTY
 usprawnienie procesu dydaktycznego i podniesienie jakości pracy szkoły poprzez
zwiększenie współpracy pomiędzy kadrą pedagogiczną,
 wzajemna wymiana doświadczeń między nauczycielami i wartościowe wskazówki,
uwagi do wprowadzenia na przyszłość w swoich metodach dydaktycznych,
 satysfakcja z pracy zawodowej, co ma wpływ na wzrost mojego autorytetu
i wysoką ocenę mojej pracy,
 zwiększenie umiejętności występowania publicznego i opanowania stresu.29
3. Prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Uważam, że jedną z najlepszych form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami są szkolenia połączone z elementami praktycznymi. Podczas
stażu prowadziłem takie szkolenia jak:
 dziennik elektroniczny dla nauczycieli i wychowawców klas,
 obsługa szkolnej platformy edukacyjnej Moodle dla nowych użytkowników,
 szkolenie dla sekretarzy i administratorów dziennika elektronicznego,
 technologia informacyjno–komunikacyjna w pracy nauczyciela przedmiotów
zawodowych (kahoot, padlet, blog),
Od początku pracy w szkole pełnię funkcję administratora dziennika
elektronicznego, co wiążę się z odpowiedzialnością za prawidłowe funkcjonowanie
dziennika w szkole. W związku z ciągłymi aktualizacjami systemu UONET+ muszę na
bieżąco podnosić nie tylko zakres swojej wiedzy, ale również pozostałych
użytkowników systemu e-dziennika. W czasie szkoleń przeznaczonych dla
wychowawców i nauczycieli przekazywałem instrukcje jak poprawnie wypełniać
dziennik oraz jak poradzić sobie w przypadku wystąpienia problemów. Niejednokrotnie
przygotowywałem krótkie skrypty (z załącznikami w formie zrzutów ekranów)
zawierające wskazówki do najważniejszych modułów systemu Vulcan. Oprócz tego
udzielam bieżącej pomocy i porad nauczycielom, administratorom, sekretarzowi
szkolnemu, którzy mają trudności podczas codziennej pracy z dziennikiem.
W pracy nauczyciela szczególnie cenię możliwość wykorzystania zdalnych
i automatycznych narzędzi wielokrotnego użytku, co zdecydowanie usprawnia oraz
ułatwia proces nauczania. Przykładem takiego systemu jest platforma edukacyjna
Moodle, której jestem administratorem. Mobilizuję nauczycieli do wykorzystywania
tego systemu w pracy szkolnej wskazując szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań.
Zawsze chętnie i bezinteresownie prowadzę szkolenia związane z obsługą aplikacji,
co zwiększa zaangażowanie nowych użytkowników.
Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pozwoliło mi poznać i wdrożyć do pracy
takie formy TIK jak kahoot, padlet czy blog. Zachęcam wszystkich nauczycieli,30
szczególnie tych nowozatrudnionych do korzystania z tych rozwiązań i oferuję
szkolenia w tym zakresie. Wprowadzanie nowych sposobów pracy z uczniami podnosi
efektywność lekcji i przyczynia się do wzrostu zainteresowania przedmiotem.
W ramach WDN pomagam również indywidualnie nauczycielom w takich
systemach jak: serwery SPOJ, konfiguracja urządzeń sieciowych, systemy egzaminów
zawodowych (część pisemna i praktyczna), oprogramowanie chmurowe,
oprogramowanie biurowe.
EFEKTY
 przedstawienie sposobu na uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej
poprzez uatrakcyjnienie zajęć dzięki zastosowaniu technologii informacyjnej,
 wskazanie nauczycielom możliwości zwiększenia różnorodności form pracy
z uczniem i sposobów komunikacji,
 motywowanie nauczycieli do stosowania nowych narzędzi (np. Moodle, padlet)
znacznie ułatwiających współpracę,
 zwiększenie jakości pracy przez wykorzystywanie kahoot do testów (ankiet) online
i analizy ich wyników,
 poprawienie komunikacji i współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami
dzięki wykorzystaniu dziennika elektronicznego oraz pakietu oprogramowania
chmurowego,
 rozwiązywanie problemów nauczycieli związanych z obsługa szkolnego dziennika
elektronicznego Vulcan, przypisywaniem uczniów do grup międzyoddziałowych,
tworzeniem wycieczek, monitorowaniem prawidłowości prowadzenia dokumentacji,
generowaniem świadectw, arkuszy i in.
 ciągłe podnoszenie jakości pracy szkoły dzięki zwiększaniu umiejętności
nauczycieli z zakresu stosowania TIK,
 wdrażanie nauczycieli zaczynających pracę w szkole do korzystania z TIK
niezbędnych do pracy w ZSEiL,
 doskonalenie własnej współpracy z innymi nauczycielami oraz dzielenia się wiedzą
i umiejętnościami,
 o wiele mniej (powtarzających się) pytań dotyczących szczegółów funkcjonowania
dziennika elektronicznego kierowanych jest do dyrekcji i innych nauczycieli, w tym
do administratora dziennika.31
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego oraz opiekuna nauczyciela odbywającego
praktyki pedagogiczne.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Od 1 września 2018r. sprawuję funkcję opiekuna stażu pana Leszka Pacaka,
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Moim zadaniem, jako opiekuna stażu, jest udzielenie wsparcia w przygotowaniu
planu rozwoju zawodowego a następnie w jego realizacji. Na początku omówiłem ze
stażystą zasady współpracy. Ustaliliśmy liczbę i termin obserwowanych przez stażystę
lekcji, jak również terminy i tematy lekcji obserwowanych przeze mnie. Po każdej
obserwowanej lekcji omawialiśmy prezentowane zajęcia pod kątem celów lekcji i ich
realizacji, form i metod pracy, przygotowania merytorycznego i wykorzystania pomocy
dydaktycznych. Analizowaliśmy zgodność wystawianych na lekcjach ocen z kryteriami
wymagań na poszczególne oceny zawartymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
Udostępniałem koledze scenariusze z prowadzonych przeze mnie zajęć. Starałem się
wspólnie z nim rozwiązywać problemy, jakie pojawiły się podczas zajęć. Ponadto
pełniłem funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych pani Iwony Godlewskiej–Binio
(X.2018 – XII 2018), która w ramach studiów podyplomowych na Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ukończyła kierunek Informatyka z elementami
e-learningu. Wdrożyłem panią Godlewską-Binio w pracę na rzecz udoskonalania
szkolnej platformy e-lerningowej pod kątem nowych rozwiązań systemowych.
Nauczyciel w ramach stażu wykonuje wiele czynności na rzecz szkoły, rozwija
swój warsztat pracy i związane z nim kwalifikacje: wiedzę, umiejętności
i doświadczenie potrzebne do uzyskania stopień nauczyciela mianowanego. Funkcja
opiekuna stażu przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły, przynosi również
mi wiele satysfakcji oraz wzbogaca o nowe doświadczenia. Umożliwiła mi podzielenie
się z innymi nauczycielami wiedzą i doświadczeniem.32
EFEKTY
 nauczyciel rozwija swój warsztat i realizuje staż na stopień nauczyciela
mianowanego,
 lekcje nauczyciela stażysty stały się efektywniejsze, dzięki wykorzystywaniu przez
niego moich wskazówek metodycznych,
 rozwinięcie mojego warsztatu pracy poprzez realizację wspólnych działań ze
stażystą i wymianę doświadczeń zawodowych,
 doskonalenie przeze mnie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą.33
§ 8 ust. 2 pkt. 4b. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE podczas egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Każdego roku pełniłem funkcję egzaminatora egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe - technik informatyk, kwalifikacja E.12 lub E.13.
Praca egzaminatora kwalifikacji E.12 lub E.13 polegała na ocenieniu zadania
praktycznego wykonywanego przez zdającego przy stanowisku komputerowym.
W kwalifikacji E.12 uczniowie wykonują montaż i eksploatują komputery osobiste oraz
urządzenia peryferyjne. Kwalifikacja E.13 dotyczy projektowania i montażu lokalnej
sieci komputerowej. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oceniałem ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
EFEKTY
 doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez rozwiązywanie zadań
z egzaminów zewnętrznych,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost moich kompetencji w zakresie
oceniania, co przełożyło się na pomoc w przygotowaniu uczniów do oceniania
zewnętrznego oraz osiągnięcie przez nich lepszych wyników egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 zwiększenie wiedzy uczniów o procedurach i strukturze egzaminu zewnętrznego,
 obserwacja zachowania uczniów w warunkach egzaminu, dostrzeżenie przyczyn
popełniania przez nich typowych błędów, dokonanie samooceny własnej pracy,
wyciągnięcie wniosków i ich realizacja,
 zwiększenie kompetencji innych nauczycieli przygotowujących uczniów do
egzaminów zewnętrznych poprzez interpretację i analizę zadań praktycznych.34
2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE podczas sprawdzania maturalnych
arkuszy egzaminacyjnych z przedmiotu informatyka.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Od trzech lat pełnię funkcję egzaminatora sprawdzającego prace maturalne
z przedmiotu informatyka. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, ale również wymaga
systematycznego aktualizowania wiedzy, szczególnie wiedzy dotyczącej algorytmiki.
Swoje umiejętności podnoszę również z zakresu nieustannie zmieniającego się
oprogramowania, które jest wykorzystywane przez uczniów podczas egzaminu
maturalnego. Praca egzaminatora przynosi mi ogromną satysfakcję, ponieważ mogę
poznać nieszablonowe sposoby rozwiązywania zadań przez uczniów. Współpraca
w zespole egzaminatorów jest bardzo dobra, a wzajemna pomoc nie ogranicza się
jedynie do prac komisji egzaminacyjnych. Pomimo dużej odpowiedzialności związanej
ze sprawdzaniem arkuszy maturalnych chętnie będę kontynuował wykonywanie zadań
egzaminatora OKE.
EFEKTY
 poznanie nowych sposobów i metod rozwiązywania zadań algorytmicznych
wykorzystywanych przez uczniów,
 dostrzeżenie przyczyn popełniania przez uczniów typowych błędów i zwrócenie
większej uwagi na pomyłki uczniów występujące w procesie nauczania – uczenia
się,
 zwiększenie wiedzy uczniów o procedurach i strukturze oceniania egzaminu
maturalnego,
 doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez rozwiązywanie zadań
z egzaminów zewnętrznych,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost moich kompetencji w zakresie
oceniania, co przełożyło się na pomoc w przygotowaniu uczniów do oceniania
zewnętrznego oraz osiągnięcie przez nich lepszych wyników egzaminu
maturalnego.35
§ 8 ust. 2 pkt. 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Administracja szkolnym dziennikiem elektronicznym. Pomoc w pracach
związanych z wprowadzeniem i zarządzaniem dziennikiem w szkole.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Największym wyzwaniem w mojej pracy zawodowej jest piastowanie funkcji
administratora dziennika elektronicznego. Sprawia mi to dużą satysfakcję, ale wymaga
równie dużego zaangażowania i stałego dokształcania w tym kierunku. Jestem dumny
z faktu, że w dwóch bardzo dużych szkołach średnich (28 oraz 34-36 oddziałów)
miałem swój udział w przejściu jedynie na wersję elektroniczną dziennika lekcyjnego.
Wiązało się to z ogromny wyzwaniem dla szkoły, ale odpowiednie wcześniejsze
przygotowania i determinacja w dążeniu do celu sprawiły, że poziom funkcjonowania
szkoły znacznie się podniósł dzięki wprowadzaniu jednego dziennika –
elektronicznego.
Praca nad prawidłowym działaniem oraz stałym podnoszeniem poziomu
funkcjonalności dziennika to proces długofalowy i dynamiczny. Zmiany w systemie
edukacji (reforma) oraz w samych szkołach (kadra, uczniowie, struktura klas)
pociągają za sobą konieczność aktualizacji i dostosowania systemu do typu szkoły.
Wspólnie z dyrekcją szkoły staramy się aby kolejne etapy poszerzania zakresu
działalności dziennika (nauczanie indywidualne, dziennik świetlicy, dziennik
pedagoga, rejestr godzin, wycieczki) przebiegały stopniowo i sprawnie wchodziły
w zakres obowiązków nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły.
Jestem odpowiedzialny za prowadzenie dziennika, a w szczególności:
 coroczną archiwizację dziennika i zabezpieczenie pod kątem przepisów RODO,
 aktualizację list uczniów, szczególnie po procesie rekrutacji dla klas pierwszych,
 import planów lekcji i dostosowanie planów do nauczania indywidualnego,
 prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 wsparcie pracy sekretariatu i biblioteki szkolnej,
 kontakt z dostawcą oprogramowania w sytuacjach kryzysowych,
 pomoc w wydrukach świadectw szkolnych, arkuszy ocen, legitymacji.36
Wprowadzanie dziennika elektronicznego ma też swoje wady, chociażby
dostosowanie wszystkich pracowni szkolnych do wymagań technicznych (komputer,
dostęp do Internetu). Za największe zagrożenie uważałem możliwość zanikania
kontaktów osobistych w relacjach nauczyciel – rodzic, jak również pomiędzy samymi
nauczycielami. W naszej szkole na podstawie analizy list obecności należy stwierdzić,
iż nie ma większych różnic frekwencji rodziców na zebraniach, czyli e-dziennik nie
ograniczył osobistych kontaktów rodziców ze szkołą. Rodzice nie rezygnują
z osobistych wizyt, gdyż e-dziennik nie zwalnia z obowiązku kontaktowania się ze
szkołą.
Osobiście uważam, że każda szkoła powinna posiadać dziennik w wersji
elektronicznej, w dobie XXI wieku jest to nieuniknione.
EFEKTY
 zwiększenie efektywności pracy szkoły: komunikacja użytkowników przez moduł
wiadomości, możliwość wymiany rozkładów materiałów nauczania w zespołach
przedmiotowych, elektroniczne tworzenie kart wycieczek,
 podniesienie efektywności nauczania dzięki bieżącemu monitoringowi postępów
w nauce przez uczniów i ich rodziców, wychowawców klas, innych nauczycieli,
 zaoszczędzenie czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień
frekwencji i statystyk postępów w nauce – klasyfikacja szkolna,
 usprawnienie pracy sekretariatu szkolnego przez wprowadzenie wydruków
legitymacji z poziomu dziennika oraz wydruków zestawień i zaświadczeń dla
uczniów,
 usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na spotkania z rodzicami dzięki
wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach
i frekwencji ucznia,
 usprawnienie pracy nad dokumentacją szkolną m.in. poprzez eksportowanie
kompletnych danych do programów i aplikacji drukujących świadectwa oraz arkusze
ocen,
 elektroniczny dziennik wpłynął także na poprawę wizerunku szkoły w oczach
rodziców i uczniów.37
2. Promocja szkoły - udział w Dniach Otwartych, udział w Targach Edukacyjnych.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Do poszerzenia zakresu działań szkoły przyczyniam się poprzez czynne
uczestnictwo w zespole ds. Promocji Szkoły. Corocznie biorę udział w Targach
Edukacyjnych organizowanych w Pałacu Kultury i Nauki na którym przedstawiam
ofertę edukacyjną i atuty szkoły. Wspieram uczniów do wdrażania nowych pomysłów,
które powinny pojawić się na stanowisku reklamowym, a które to zwiększyłyby
atrakcyjność oferty szkoły. Ponadto angażuję się w Dni Otwarte w szkole poprzez
prezentowanie wyposażenia dydaktycznego i pracowni komputerowych na terenie
szkoły. Demonstruję działanie takich systemów i urządzeń informatycznych w szkole
jak: szkolna platforma edukacyjna Moodle, system Kahoot, zasada działania drukarki
3D, obsługa i konfiguracja urządzeń sieciowych (również w formie emulatorów).
Chętnie prowadzę merytoryczne rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów na temat
funkcjonowania szkoły oraz perspektyw zawodu technik informatyk. Podczas Dni
Otwartych przygotowuje uczniów naszej szkoły do rozmów z rodzicami kandydatów
i eksponowania atutów placówki.
Zawsze brałem aktywny udział w pracach zespołu i wspierałem go swoimi
pomysłami.
EFEKTY
 budowanie dobrego wizerunku i tworzenie pozytywnych opinii o działalności
szkoły,
 budowanie poczucia przynależności więzi uczniów i nauczycieli ze Szkołą,
 dotarcie do szerokiego grona młodzieży poprzez informowanie i promowanie,
 zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych do rozpoczęcia nauki
w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych,
 doskonalenie umiejętności współpracy z uczniami i ich rodzicami,
 zaangażowanie uczniów w działalność szkoły,
 nawiązanie bliskiej współpracy z nauczycielami,
 doskonalenie swoich umiejętności organizacyjnych.38
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów podczas Dni Technika.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Rokrocznie w trakcie Dni Technika w szkole (grudzień) jestem organizatorem
lub współorganizatorem szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych.
Organizowałem takie konkursy jak:
 międzyszkolne zawody programistyczne w programowaniu zespołowych
z wykorzystaniem serwerów SPOJ,
 quiz wiedzy o UTK z wykorzystaniem systemu Kahoot,
 konkurs „1 z 1000” wzorowany na turnieju telewizyjnym „1 z 10”,
 szkolny konkurs w programowaniu indywidualnym - potyczki
algorytmiczne.
W okresie poprzedzającym konkursy przygotowywałem chętnych uczniów do
startów, poprzez powtarzanie i uzupełnianie zakresu materiału dydaktycznego.
W realizacji zawodów międzyszkolnych mogłem liczyć na pomoc zaprzyjaźnionych
nauczycieli z inny warszawskich szkół średnich, co wpłynęło na wysoki poziom
merytoryczny zawodów. Wszystkie organizowane przez mnie konkursy cieszyły się
dużym zainteresowaniem, a dla zwycięzców oprócz nagród rzeczowych były
przygotowane dyplomy które sam projektowałem.
EFEKTY
 uczniowie, dzięki sukcesom w konkursach, mogli zweryfikować poziom swojej
wiedzy i umiejętności,
 rozwijanie zainteresowań technologią informacyjno-komunikacyjną,
 osiągnięcie pierwszego miejsca przez uczniów naszej szkły w międzyszkolnych
zespołowych zawodach programistycznych niewątpliwie wzmocniły wizerunek
szkoły w Warszawie,
 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami przedmiotów
informatycznych z innych szkół,
 stymulowanie społeczności uczniowskiej do nauki informatyki, uczestnictwa
w konkursach, wywołanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
4. Wykonywanie zadań asystenta technicznego podczas egzaminów zawodowych.39
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pełniłem funkcje
asystenta technicznego, zarówno w części pisemnej i jak praktycznej. Było to dla mnie
duże doświadczenie, ponieważ mogłem zauważyć w jaki sposób uczniowie reagują
i radzą sobie w sytuacjach stresogennych. Zapisywałem spostrzeżenia i najczęściej
pojawiające się błędy części praktycznej egzaminu, które wychwyciłem u zdających.
Następnie starałem się wdrożyć wnioski z tych obserwacji do planu pracy nauczyciela,
aby w przyszłości zwiększyć poziom zdawalności egzaminów zawodowych. Ponadto
przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych pod kątem określonych wytycznych
przesłanych przez OKE, uczuliło mnie na wybrane oprogramowanie z zakresu
diagnostyki wykorzystywane na zajęciach. Wzorując się na przygotowaniu stanowiska
do praktycznego egzaminu zawodowego utworzyłem bazę pytań i zagadnień, którą
wykorzystuję do budowania i przeprowadzania próbnych praktycznych i teoretycznych
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
EFEKTY
 obserwacja zachowania uczniów w warunkach egzaminu, dostrzeżenie przyczyn
popełniania przez nich typowych błędów, dokonanie samooceny własnej pracy,
wyciągnięcie wniosków i ich realizacja,
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost moich kompetencji w zakresie
obsługi sprzętu peryferyjnego, co przełożyło się na pomoc w przygotowaniu
próbnych egzaminów zawodowych,
 zwiększenie wiedzy uczniów o procedurach i strukturze egzaminu zewnętrznego,
 zwiększenie kompetencji innych nauczycieli przygotowujących uczniów do
egzaminów zewnętrznych poprzez interpretację i analizę zadań praktycznych.40
§ 8 ust. 2 pkt. 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki w ramach projektu IT Szkoła.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
W roku szkolnym 2014/2015 nawiązałem współpracę z Warszawską Wyższą
Szkołą Informatyki w ramach projektu IT Szkoła. Dzięki realizacji tego zadania
uczniowie mogli skorzystać z bezpłatnych zasobów edukacyjnych umieszczonych pod
adresem it-szkola.edu.pl oraz wziąć udział w interesujących wykładach. Ponadto po
ukończeniu kursów online z dziedziny informatyki, każdy uczeń mógł wygenerować
imienny certyfikat potwierdzający uzyskanie 70 % z testu wiedzy dotyczącej tematyki
danego kursu. Uczestnik programu IT Szkoła dodatkowo otrzymał dostęp do zasobów
oprogramowania firmy Microsoft (Microsoft Imagine Premium), co umożliwiało
pobranie klucza aktywacyjnego dla wybranego systemu operacyjnego i leganie
korzystanie na własnym komputerze.
Tematyka kursów organizowanych przez WWSI w ramach IT Szkoła:
 Algorytmika i programowanie,
 Bazy danych,
 Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 Multimedia, grafika i technologie komputerowe,
 Sieci komputerowe,
 Sztuczna inteligencja.
W ramach bezpłatnych kursów WWSI udostępnia takie materiały jak: skrypty,
prezentacje multimedialne, filmy, testy, materiały dodatkowe. Uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w kilku wykładach organizowanych w ramach projektu, ale szczególnym
zainteresowaniem cieszył się stacjonarny wykład pt.: Responsive Web Design –
uniwersalne strony www. Dodatkowo zainteresowani uczniowie mogli wziąć udział
w wykładach online (webinaria) pt.: Wprowadzenie do programowania w C#, Zapytania
w języku SQL, Rysowanie z Pythonem – wykresy i podstawy grafiki w języku Python.41
EFEKTY
 uczniowie uzyskali zdalny dostęp do materiałów wykorzystywanych przez
studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,
 możliwość wygenerowania automatycznego certyfikatu po pozytywnym
ukończeniu każdego kursu (bezpłatnie), a także otrzymania autoryzowanego
imiennego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji cyfrowych
w ramach zrealizowanych kursów (opcja odpłatna),
 udział w wykładach organizowanych przez wykładowców WWSI zarówno tych
stacjonarnych oraz prowadzonych zdalnie (przez sieć Internet),
 otrzymanie bezpłatnej licencji na oprogramowanie firmy Microsoft,
 wzmocnienie współpracy pomiędzy szkoła a uczelnią wyższą.42
2. Współdziałanie z nauczycielami warszawskich szkół średnich - organizacja
międzyszkolnego konkursu informatycznego w programowaniu zespołowym.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Podczas pracy w szkole wielokrotnie byłem organizatorem różnych konkursów
z dziedziny informatyki. Szczególnie dużą satysfakcję sprawia mi organizacja
konkursów międzyszkolnych w których zaangażowana jest duża grupa uczniów
i nauczycieli. Jednym z takich konkursów były Zespołowe Zawody Programistyczne
w wykorzystaniem serwerów SPOJ. Do współorganizacji tego przedsięwzięcia
zaprosiłem zaprzyjaźnionych nauczycieli warszawskich szkół średnich (II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, XIV LO im. Stanisława Staszica, Technikum
Łączności). Razem ze współorganizatorami przygotowaliśmy zadania z algorytmiki
o odpowiednim poziomie trudności, a następnie przetestowaliśmy działanie systemu
automatycznych serwerów online judge. Szkoły wystawiły do rywalizacji trzyosobowe
zespoły, które przez 150 minut próbowały rozwiązać osiem przygotowanych zadań
programistycznych. Zawody cieszyły się dużym zainteresowanie o czym świadczy
liczba zgłoszonych zespołów – 15 drużyn. Pierwsze miejsce zajął zespół z naszej
szkoły, drugie miejsce przypadło XIV LO, a podium uzupełnił zespół z II LO Batorego.
Zawody organizowane były w ramach Dni Technika, więc zwycięzcy oprócz dyplomów
otrzymali bony do wykorzystania w sklepach Empik. Po zakończeniu konkursu
uczniowie mogli wspólnie zastanowić się na prawidłowymi rozwiązaniami zadań oraz
porozmawiać na tematy pozaszkolne. Pomimo dużego nakładu pracy związanej
z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu warto było zorganizować taki rodzaj
rywalizacji międzyszkolnej.
EFEKTY
 możliwość zmierzenia się z rówieśnikami innych warszawskich szkół średnich,
 zawiązanie nowych znajomości, szczególnie pod kątem wspólnych projektów
informatycznych,
 poznanie innych sposobów rozwiązywania i oceniania zadań algorytmicznych,
 wzmocnienie współpracy międzyszkolnej pomiędzy nauczycielami poprzez
zastosowanie narzędzia wielokrotnego użytku.43
3. Współpraca z biblioteką szkolną - wymiana danych pomiędzy systemami UONET+
oraz MOLNET+, wyjścia do bibliotek dzielnicy Żoliborz.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Praca nauczyciela to ciągła współpraca nie tylko z uczniami i ich rodzicami, ale
również z takimi jednostkami funkcjonującymi w szkole jak biblioteka czy sekretariat.
Uważam, że ogół zadań dodatkowych dla pracowników szkoły jest tak duży, iż
wzajemna pomoc jest nie tylko wskazana, ale wręcz niezbędna. Taką pomoc oferuje
corocznie w aktualizacji list uczniów pomiędzy elektronicznymi systemami działającymi
w szkole. Tak zwane „ręczne” wprowadzanie danych nowych uczniów do każdego
systemu szkolnego wiąże się z długą i obarczoną większą ilością pomyłek pracą
człowieka. W przypadku dużych zespołów szkół co roku jest to około 300 uczniów.
Integrując systemy UONET+ oraz MOLNET+ staram się, aby możliwie bezbłędnie listy
uczniów klas pierwszych zostały zaimportowane do systemu obsługi biblioteki.
Oczywiście część poprawek należy nanieść samodzielnie, nie mniej jednak duża
część informacji zostaje wgrana do systemu w sposób prawidłowy.
Moja pomoc nie sprowadza się jedynie do systemów informatycznych, chętnie
rozwiązuje problemy natury technicznej jakie pojawiają się w wyniku użytkowania
sprzętu elektronicznego (drukarka, skaner, połączenie internetowe).
Chętnie biorę udział w wycieczkach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
Jako opiekun wycieczki odwiedziłem miejskie biblioteki dzielnicy Żoliborz gdzie
mogłem zapoznać się z nowymi pozycjami książkowymi oraz poznać ofertę tych
instytucji.
EFEKTY
 zmniejszenie nakładu pracy bibliotekarza poprzez automatyczny import listy
uczniów klas pierwszych do systemu MOLNET+,
 zapewnienie wsparcia technicznego poprzez rozwiązywanie problemów
technicznych związanych z obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych,
 wzmocnienie współpracy z biblioteką szkolną przez współorganizowanie
wycieczek do bibliotek miejskich.44
4. Współpraca z sekretariatem szkolnym - aktualizacja list uczniów szkoły, pomoc
w drukowaniu legitymacji, zapewnienie wsparcia technicznego.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Wprowadzanie dziennika elektronicznego w szkole wiąże się z systematyczną
współpracą administratora systemu oraz sekretariatu szkolnego.
W pierwszych miesiącach funkcjonowania dziennika dużą cześć zadań
wynikających z kompetencji sekretariatu wykonywałem samodzielnie, jednak
z biegiem czasu sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Prowadziłem krótkie szkolenia dla
pracowników sekretariatu, a niejednokrotnie trudne zagadnienia rozwiązywaliśmy
wspólnie w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa popełnienia błędów. Błędów,
które mogłyby skutkować nieprawidłowymi danymi w takich dokumentach jak:
legitymacje szkolne, świadectwa szkolne, arkusze ocen czy zaświadczenia dla
uczniów. Opracowałem elektroniczne szablony legitymacji szkolnych, dzięki którym
legitymacje dla nowych uczniów drukowane są automatycznie z poziomu dziennika.
Corocznie pomagam w drukowaniu świadectw i arkuszy ocen. Wprowadziłem do
dziennika elektronicznego korespondencję seryjną dla rodziców i opiekunów co
ułatwiło pobranie wzorów oświadczeń (uczestnictwo w lekcjach religii, deklaracja
przedmiotu rozszerzonego, zgoda na udział w wycieczce). Monitoruję przepływ
uczniów w szkole, kontrolując skreślenia z listy, przeniesienia między oddziałami oraz
dodania nowych użytkowników podczas trwania roku szkolnego
EFEKTY
 zmniejszenie nakładu pracy sekretarza szkolnego poprzez automatyczny import
listy uczniów klas pierwszych do systemu UONET+,
 wprowadzenie możliwości wydruku legitymacji szkolnych dla uczniów z poziomu
z systemu dziennika elektronicznego,
 zapewnienie wsparcia technicznego poprzez rozwiązywanie problemów
wynikających z obsługi modułu sekretariat,
 możliwość korzystania przez rodziców z oświadczeń w wersji elektronicznej,
 wzmocnienie współpracy z sekretariatem poprzez szkolenia wynikające
z aktualizacji systemu UONET+.45
5. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Pracując z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, uczestniczyłem w pracach zespołów nauczycieli ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. W ramach pracy zespołu dostosowałem metody pracy
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniach uczniów.
Wskazywałem dobre i słabe strony uczniów, wypowiadałem się na temat
zachowania uczniów. Monitorowałem postępy w nauce i sygnalizowałem problemy
wychowawcom. Opracowywaliśmy wspólnie działania dające szansę poprawy sytuacji
ucznia.
Przekazywałem wychowawcom i rodzicom informacje na temat: mocnych
i słabych stron uczniów, ich predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, trudności
edukacyjnych lub rozwojowych, zakresu i charakteru wsparcia, metod i form
pracy, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności związanych
z funkcjonowaniem (barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo
ucznia w życiu szkolnym) oraz efektów działań podejmowanych w celu
przezwyciężenia trudności. Uważam, że wspólna praca całego środowiska szkolnego
oraz rodziców (opiekunów prawnych) ma bardzo duży wpływ na rozwój uczniów,
szczególnie uczniów, którzy w przyszłości chcą się usamodzielnić i wkroczyć w dorosłe
życie bez kompleksów. Nauczyciele powinni dowartościowywać i utwierdzać uczniów
w przekonaniu do własnych, wysokich możliwości rozwojowych.
EFEKTY
 ścisła współpraca z wychowawcami i rodzicami uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego,
 rozwijanie i doskonalenie metod pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
 realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wspomaga
rozwój uczniów,
 pomoc uczniom w trudnych sytuacjach i przeciwdziałanie pojawianiu się takich
sytuacji.46
6. Nawiązanie współpracy ze szkolnym inspektorem danych osobowych.
Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych w szkole.
OPIS I ANALIZA DZIAŁAŃ
Wykonywanie zadań administratora dziennika elektronicznego wiążę się z dużą
odpowiedzialnością dotyczącą dostępu do wrażliwych danych osobowych. Moim
zadaniem jest wprowadzanie zabezpieczeń z poziomu dziennika przed
nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem tego typu danych. Nawiązałem
współpracę z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który przedstawił
rozwiązania dotyczące skutecznego zabezpieczania danych i postępowania
w przypadku stwierdzenia naruszenia danych wrażliwych. Otrzymałem zalecenia
dotyczące nie tylko samego systemu dziennika UONET+, ale również te wynikające
z użytkowania szkolnej sieci komputerowej i komputerów nauczycielskich. IODO
zwrócił szczególną uwagę na prezentowanie danych dotyczących uczniów na forum
klasy lub grupy rodziców (wywiadówki). Kolejnym istotnym problemem, który inspektor
wskazał, a który to nagminnie pojawia się w różnych zakładach pracy są ułatwienia
stosowane przez użytkowników do logowania, m.in.: zapamiętywanie haseł przez
przeglądarkę, zapisywanie hasła i loginu na kartce leżącej przy komputerze czy
stosowanie takiego samego hasła do większości stron WWW. Jako przeciwdziałanie
temu rozwiązaniu (pomijając apele i prośby do nauczycieli) na komputerach
nauczycielskich instalowałem wtyczkę Click&Clean, dzięki której po zamknięciu
przeglądarki internetowej prywatne dane oraz wpisy z historii zostają automatycznie
usuwane. Uważam, że świadomość nauczycieli w zakresie ochrony danych wzrosła.
Po ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych opracowałem
dokument pt.: rejestr czynności przetwarzania danych w szkole. Dokument ten zawiera
takie informacje jak: data, czynności polegające na przetwarzaniu, osoby
odpowiedzialne, cel przetwarzania danych.
EFEKTY
 współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przyczyniła się do
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego ,
 opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych w szkole.47
§ 8 ust. 2 pkt. 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki
typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym – uczeń z Zespołem Aspergera
oraz słabymi wynikami w nauce.
IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Ewę zacząłem uczyć przedmiotów zawodowych w drugiej klasie technikum (rok
szkolny 2016/2017), w zawodzie technik informatyk. W czwartej klasie uczyłem Ewę
informatyki rozszerzonej i przygotowywałem do zdawania matury z tego przedmiotu.
Ewa posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w którym
zdiagnozowano Zespół Aspergera. W związku z powyższym uczestniczyłem
w pracach zespołu nauczycieli ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku
diagnozy funkcjonalnej przeprowadzonej przez nauczycieli i pedagogów określone
zostały mocne i słabe strony uczennicy. Do mocnych stron Ewy zaliczają się: chęć
wypowiadania się, chęć podejmowania współpracy, angażowanie się w życie klasy
i szkoły, umiejętność pracy w określonym czasie oraz adaptacja w grupie rówieśniczej.
Zaś słabymi stronami Ewy są: problemy z myśleniem abstrakcyjnym i pojęciowym,
wolne tempo wykonywania prac manualnych, niski poziom graficzny pisma, trudność
koncentracji uwagi, trudności w rozumieniu czytanego tekstu, liczne błędy językowe
i ortograficzne w pracach pisemnych.
W ramach pracy zespołu dostosowałem wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych Ewy, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod
i form pracy z uczniem:
 metody i sposoby pracy z uczniem: kierowanie komunikatów do ucznia,
w razie potrzeby powtarzanie poleceń, pytania sprawdzające stopnia
zrozumienia poleceń, unikanie nadmiernego omawiania (potoku słów),
podzielenie całego zagadnienia na mniejsze części, wydłużenie czasu
rozwiązywania zadań,
 formy pracy: zespołowa oraz z pomocą nauczyciela.48
Dostosowałem również warunki organizacji kształcenia do rodzaju zaburzeń
uczennicy: dbałem o niski poziom hałasu w klasie, podczas lekcji używałem pomocy
wizualnych ułatwiających lepsze zrozumienie zadania, zmieniałem sposób
tłumaczenia zadań, ukierunkowywałem Ewę do samodzielnej pracy w domu
i rozwijania zainteresowań.
Uczennica miała generalnie pozytywne, aczkolwiek słabe wyniki w nauce.
Mogłem zauważyć, że grupa rówieśnicza (która ją lubiła i z którą miała dobre relacje)
odnosi się do niej z sympatią, np. do sposobów samodzielnego rozwiązywania zadań
na forum klasy. Uczniowie w klasie podpowiadali, pomagali oraz ze spokojem
reagowali na pomyłki, jakie Ewa popełniała podczas prób rozwiązywania zadania.
Sytuacja była podobna podczas wykonywania zadań praktycznych na swoim
komputerze. Ewa miała wiele problemów z uruchomieniem programu, który napisała
w wybranym języku programowania. Uczennica z wielkim trudem radziła sobie aby
uzyskać minimalną ocenę pozytywną, a zaległości w nauce postępowały.
Jestem nauczycielem, a więc moim obowiązkiem jest reagowanie w sytuacji,
gdy widzę trudności z jakimi uczeń nie potrafi sobie poradzić. Wiem też
z doświadczenia, że zaniedbanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej może
spowodować pogłębienie się problemu, a w konsekwencji potęgować trudności
i problemy.
GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Ewa, podczas ćwiczeń praktycznych miała duże trudności z uruchomieniem
napisanego przez siebie kodu programu, ponieważ ten kod zawierał błędy – głównie
składniowe i literowe. Przez to uczennica potrzebowała znacznie więcej czasu
i pomocy w wykonaniu zadań niż jej rówieśnicy z grupy. Co więcej, Ewa zaczynała
mieć tendencję do utraty wiary w swoje możliwości, w swój potencjał i zaczynała się
zniechęcać przy kolejnych nieudanych próbach samodzielnego rozwiązywania zadań.
Przejawiało się to nagminnym używaniem telefonu podczas lekcji, lub przeglądaniem
stron internetowych nie związanych z tematem lekcji.
ZNACZENIE PROBLEMU
Praca z Ewą była bardzo ważnym doświadczeniem w mojej pracy zawodowej.
Zajęcia te wymagały ode mnie nie tylko dużej cierpliwości, ale przede wszystkim
zaciekawieniem tematem lekcji. Dostosowania, które musiałem wdrożyć obejmowały49
różne aspekty nauczania oraz obcowania z uczennicą. Problem przed jakim stanęła
Ewa był bardzo istotny, ponieważ powodował duże zagrożenie niepowodzenia na
egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, na którym próg
zdawalności wynosi aż 75%. Ponadto problem ten znacząco osłabiał zapał uczennicy
i jej wiary w swoje możliwości, co w efekcie często prowadzi do zniechęcenia, frustracji
i znacznego osłabienia lub wręcz zaniechania pracy podczas lekcji.
PROGNOZA
a. Prognoza negatywna (zaniechanie działań)
 dalsze trudności uczennicy w realizacji zadań praktycznych,
 spiętrzenie się zaległości w opanowaniu wiedzy i umiejętności przewidzianych
w podstawie programowej,
 obniżanie się samooceny i wiary w swoje możliwości,
 zniechęcenie, frustracja,
 perspektywa zagrożenia promocji do następnej klasy, lub nieukończenia szkoły
średniej,
 duże zagrożenie niepowodzenia na egzaminie praktycznym potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe oraz na maturze z przedmiotu informatyka.
b. Prognoza pozytywna (wdrożenie działań)
 rozwiązanie/wyeliminowanie trudności uczennicy w realizacji zadań
praktycznych,
 opanowanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej,
 wzrost samooceny i wiary w swoje możliwości,
 przywrócenie zapału i entuzjazmu ucznia,
 ukończenie szkoły średniej,
 duże prawdopodobieństwo powodzenia na egzaminie praktycznym
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
W wyniku własnych obserwacji i analizy problemu stwierdziłem, że uczennica
ma wiele cech typowych dla dysleksji, dysgrafii oraz dysortografii i że w mojej ocenie,
to one mogą stanowić główną przyczynę problemów i niepowodzeń. Należy zatem50
znaleźć narzędzie, które by zapobiegało błędom dyslektycznym uczennicy lub je
korygowało w kodzie oprogramowania. Ponadto zadania, które realizują uczniowie w
klasie, Ewie będę rozkładał na mniejsze części (podprogramy, funkcje). W ten sposób,
małymi krokami uczennica będzie samodzielnie rozwiązywać problemu z sukcesem,
a przez to nabierać wiary we własne umiejętności.
WDRAŻANIE DZIAŁAŃ I ICH EFEKTY
Okazało się, że funkcję tę doskonale spełnia tzw. IntelliSense (forma
automatycznego uzupełniania, które jest dostępne w coraz większej ilości środowisk
programistycznych). Korzystanie z IntelliSense jest wygodnym sposobem, aby
uzyskać m.in. dostęp do opisów funkcji, częściowo także do listy ich parametrów.
Ważną cechą mechanizmu jest zmniejszenie ilości znaków wpisywanych z klawiatury,
co znacznie przyśpiesza tworzenie kodu oraz znacznie zwiększa jego poprawność.
Zapoznałem Ewę z funkcjonalnością tego oprogramowania, a następnie
wprowadziłem je do pracy na lekcji i zachęcałem do korzystania w domu. Ewa szybko
się wdrożyła do posługiwania się tym narzędziem, a na efekty nie trzeba było długo
czekać. Po kilku tygodniach Ewa zaczęła rozwiązywać większość zadań praktycznych
korzystając z tej funkcjonalności. Szybkość i poprawność rozwiązywanych przez
uczennice zadań wzrosła. W wielu przypadkach Ewa nie tylko nie potrzebowała
pomocy w rozwiązywaniu zadań praktycznych, ale zaczęła jej udzielać innym słabiej
radzącym sobie kolegom, którzy na zajęciach praktycznych borykają się
z rozwiązaniem zadania. Dzięki pomocy innym uczniom Ewa jeszcze bardziej
doskonali swoją umiejętność myślenia komputacyjnego i rozwiązywania zagadnień
logiczno-informatycznych.51
2. Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym – brak integracji ucznia
z klasą oraz duża absencja na zajęciach szkolnych.
IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Bartosza zacząłem uczyć informatyki w roku szkolnym 2018/2019, w czwartej
klasie technikum, w zawodzie technik informatyk. Jest to uczeń powtarzający klasę
czwartą. Podczas rozmów nie dotyczących stricte tematów lekcji uczeń chętnie
podejmował dialog, obszernie opisywał zagadnienia, o których traktowała rozmowa.
Starał się podkreślić, że nie będzie zdawał informatyki na maturze, więc nie zależy mu
na dobrych ocenach z tego przedmiotu. Na początku roku szkolnego uczeń uczęszczał
do szkoły w miarę systematycznie. Z czasem pogorszyło się nastawienie ucznia do
zajęć i obowiązków szkolnych - opuszczał lekcje. Bardzo często spóźniał się na zajęcia
lekcyjne, natomiast pod koniec I semestru notorycznie nie przychodził na pierwsze,
poranne lekcje. Niska frekwencja doprowadziła do pogorszenia się i tak już słabych
wyników w nauce, nie tylko z informatyki. Drugi problem dotyczył braku integracji
ucznia z klasą. Było to spowodowane jego nieśmiałością, milczeniem, izolowaniem się
od rówieśników. Początkowo uczeń utrzymywał/podtrzymywał pojedyncze kontakty
z kolegami w klasie. Z biegiem czasu, w wyniku trudności w wyrażaniu własnych
potrzeb oraz dużej absencji na zajęciach, Bartosz unikał kontaktów z klasą i siedział
sam podczas lekcji.
GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA
Bartosz, generalnie ujmując, nie tylko opuszcza lekcje, ale przede wszystkim
nie potrafił „wziąć się do roboty” na lekcjach. Przez co jego zaległości zaczynały się
powiększać, a chęci do pracy (choć i tak wydawały się być minimalne i bardzo
krótkotrwałe) zaczęły zanikać. Naturalnie znajdowało to odzwierciedlenie w ocenach –
niestety niedostatecznych. Uczeń nie skarżył się do wychowawcy na samotność czy
ignorowanie ze strony klasy. W rozmowach z pedagogiem szkolnym staraliśmy się
wspólnie przekonać Bartosza, aby zmobilizował się do pracy nad sobą i ukończył
szkołę średnią. Tłumaczyłem uczniowi, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami
szkolnymi, jeśli będzie pracować systematycznie i uczęszczać na zajęcia, a
wagarowanie to tylko chwilowa ucieczka od problemów które nie znikną. Rozmowa nie
odniosła pozytywnego skutku, pomimo zapewnień poprawy ze strony ucznia. W
pierwszym semestrze oprócz zagrożenia ocenami niedostatecznymi, groziło mu także52
zachowanie naganne związane z absencją na zajęciach. Ukończenie technikum przez
ucznia już w pierwszych tygodniach roku szkolnego wydawało się stawać pod znakiem
zapytania.
ZNACZENIE PROBLEMU
Problem przed jakim stanął Bartosz był bardzo istotny. Uczeń nie odnosił
żadnych postępów w nauce i nie opanowywał prawie żadnych nowych umiejętności.
Uczeń nie jest osobą towarzyską, za względu na charakter i małomówność ciężko mu
nawiązać relacje z innymi osobami. Brak integracji z zespołem klasowym może
skutkować izolacją ucznia i trudnościami w budowie relacji międzyludzkich. Problemy
wychowawcze to zjawisko obecnie występujące w większości szkół, borykają się z tym
stale narastającym problemem nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Rodzicom często brakuje czasu na kontakty z własnymi dziećmi, lub po prostu nie
mają odpowiednich kompetencji w rozwiązywaniu problemów dorastających dzieci.
Z tego powodu chętnie przerzucają obowiązki wychowawcze na szkołę. Następstwem
problemów wychowawczych są zazwyczaj stopniowo nasilające się kłopoty w nauce.
Notoryczne opuszczanie zajęć szkolnych najczęściej skutkuje nieklasyfikowaniem
z przedmiotu, obniżeniem oceny z zachowania do najniższej, a w efekcie końcowym
nawet skreśleniem z listy uczniów.
PROGNOZA
a. Prognoza negatywna (zaniechanie działań)
 uczeń otrzyma ocenę naganną z zachowania,
 nie opanuje odpowiedniego zakresu wiadomości, nie zdobędzie umiejętności
niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych, nie ukończy szkoły, nie
zdobędzie zawodu,
 w dalszej perspektywie uczeń nie będzie potrafił nawiązać relacji z innymi
osobami, nie tylko ze środowiska szkolnego,
 nastąpi niewłaściwy proces socjalizacji ucznia, który może wejść do grup
nieformalnych,
 pogłębiające się zniechęcenie, frustracja,
 uczeń może wejść w konflikt z prawem.53
b. Prognoza pozytywna (wdrożenie działań)
 uczeń będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia lekcyjne,
 wzrośnie poczucie własnej wartości oraz jego samoocena,
 nawiązując relacje z kolegami będzie mógł dzielić się swoimi przeżyciami,
stanie się osobą bardziej otwartą i pewną siebie,
 uczeń wyrobi sobie właściwy system wartości oparty na uczciwości, ciężkiej
i systematycznej pracy własnej,
 zostanie zaakceptowany przez społeczność szkolną,
 odnajdzie motywację do nauki i nadrobi zaległości.
PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU
W zaistniałej sytuacji chciałem pomóc Bartoszowi na dwóch płaszczyznach:
integracja z klasą oraz poprawa frekwencji na lekcjach. Postanowiłem dać uczniowi
możliwość nadrobienia zaległości w nauce poprzez pracę na lekcji (referaty,
prezentacje multimedialne, projekty programistyczne), a także po lekcjach, np.
zadawanie prac domowych realizowanych pod opieką nauczyciela i systematyczne
sprawdzanie zadań z wyjaśnianiem pojawiających się błędów. Uważam, że małe
sukcesy i dobre oceny powinny przyczynić się do poprawy frekwencji na zajęciach.
Ponadto prowadziłem z Bartoszem rozmowy, podczas których próbowałem zachęcić
go do częstszych kontaktów z rówieśnikami. Zaoferowałem mu pomoc w organizacji
wybranych zadań na rzecz klasy i szkoły, które to zadania w przyszłości mógłby
samodzielnie realizować w grupie kolegów i koleżanek z klasy.
WDRAŻANIE DZIAŁAŃ I ICH EFEKTY
Podczas lekcji doceniałem oraz nagradzałem Bartosza „+” za aktywność, co
przyczyniło się do wstawienia dodatkowych, dobrych ocen za pracę na lekcji. Uczeń
przygotował prezentację multimedialną na zadany temat, a następnie na forum całej
klasy zaprezentował zagadnienie z wybranej dziedziny informatyki. Z całą pewnością
taki występ dowartościował ucznia i dodał pewności siebie w realizacji kolejnych
zadań, nie tylko z informatyki. Starałem się tak organizować lekcję, aby była możliwość
pracy w grupach dwuosobowych, przez co wzrosło zaangażowanie Bartosza w pracę
podczas lekcji. Po lekcjach ustaliłem terminy oraz zagadnienia, które uczeń będzie
sukcesywnie poprawiał, w wyniku powstałych już zaległości. Efektem podjętych54
działań był wzrost frekwencji Bartosza, a pozytywne efekty zostały w dużym stopniu
osiągnięte. Oczywiście czynnikiem nieodzownym dla udzielenia uczniowi skutecznej
pomocy w integracji z zespołem klasowym była stała współpraca rodziców chłopca
z wychowawcą i szkolnym pedagogiem. Pomimo, że Bartosz nie zdawał informatyki
na maturze, sporadycznie sam podchodzi do mnie z pytaniem: a słyszał Pan, że
ostatnio pojawiło się program, który w całości steruje pracą komputera za pomocą
ludzkiego głosu. Uważam, że Bartosz poczynił postępy w nauce, a przede wszystkim
„otworzył się” na współpracę z rówieśnikami, co dobrze rokuje na przyszłość ucznia
po zakończeniu szkoły średniej.
Podsumowanie
W czasie trwania stażu, który trwał blisko trzy lata zrealizowałem w większości
założone wcześniej działania. Ponadto realizowałem kilka dodatkowych zadań, dzięki
którym poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłem się
do podniesienia jakości pracy szkoły. Podczas wykonywania zadań planu rozwoju
niejednokrotnie napotykałem problemy z którymi musiałem sobie poradzić. W trudnych
chwilach mogłem liczyć na pomoc kadry kierowniczej oraz kolegów i koleżanek
z pracy, którzy zawsze bezinteresownie poświęcali mi swój czas i służyli dobrą radą.
Ukończone zadania dały mi dużo satysfakcji, dodały pewności siebie i są motywacją
do dalszej pracy nad rozwojem zawodowym. Każdego ucznia staram się traktować
indywidualnie, doceniając jego wkład pracy na miarę swoich możliwości. W swojej
działalności pedagogicznej wykorzystywałem nowoczesne środki i techniki pracy,
które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Swoją wiedzą
i doświadczeniem dzieliłem się z innymi nauczycielami poprzez zajęcia otwarte oraz
wymianę doświadczeń. W czasie pracy pedagogicznej byłem wielokrotnie wyróżniany
nagrodą Dyrektora szkoły co dodatkowo mobilizuje mnie do pracy nad sobą.
W przyszłości nadal zamierzam poszerzać swoje umiejętności, podnosić
kwalifikacje tak, aby jak najlepiej wykonywać wybrany przeze mnie zawód.55
Spis treści
Wstęp...................................................................................................................................................... 1
§ 8 ust. 2 pkt. 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podnoszenia jakości pracy szkoły.................................................................................................... 2
1. Udział w doskonaleniu zawodowym wynikającym z potrzeb własnych i szkoły............... 2
2. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych z kwalifikacji E.12 poprzez próbne
egzaminy oraz zajęcia dodatkowe........................................................................................... 6
3. Aktualizacja pomocy dydaktycznych oraz dokumentów szkolnych.................................... 8
4. Opieka nad pracownią informatyczną - modernizacja i bieżące naprawy sprzętu
komputerowego. ....................................................................................................................... 10
5. Opieka merytoryczna nad uczniem stypendystą – Konrad Harmasz. ............................. 11
6. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów dotyczących metod pracy nauczyciela........... 12
§ 8 ust. 2 pkt. 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. ............ 14
1. Założenie oraz administracja szkolną platformą edukacyjną Moodle.............................. 14
2. Prowadzenie bloga zawierającego ogólnodostępne materiały edukacyjne.................... 16
3. Wykorzystywanie serwerów online SPOJ weryfikujących programy uczniów................ 17
4. Wprowadzenie padletu jako wirtualnej tablicy internetowej oraz systemu kahoot jako
quizu sprawdzającego wiedzę................................................................................................ 19
5. Wykorzystywanie na lekcjach programów edukacyjnych oraz sieci Internet.................. 21
6. Korzystanie z urządzeń peryferyjnych do podniesienia atrakcyjności zajęć................... 23
7. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej. .......................... 24
§ 8 ust. 2 pkt. 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów,
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. ................................................................................ 25
1. Udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów w wersjach
elektronicznych. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie............................ 25
2. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych ........................ 27
3. Prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. .......... 29
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego oraz opiekuna nauczyciela odbywającego praktyki
pedagogiczne............................................................................................................................ 3156
§ 8 ust. 2 pkt. 4b. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej
komisji egzaminacyjnej ...................................................................................................................... 33
1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE podczas egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie technik informatyk. ........................................................................ 33
2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE podczas sprawdzania maturalnych arkuszy
egzaminacyjnych z przedmiotu informatyka. ....................................................................... 34
§ 8 ust. 2 pkt. 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. .................................................................... 35
1. Administracja szkolnym dziennikiem elektronicznym. Pomoc w pracach związanych
z wprowadzeniem i zarządzaniem dziennikiem w szkole. ................................................. 35
2. Promocja szkoły - udział w Dniach Otwartych, udział w Targach Edukacyjnych........... 37
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów podczas Dni Technika. ........................... 38
4. Wykonywanie zadań asystenta technicznego podczas egzaminów zawodowych. ....... 38
§ 8 ust. 2 pkt. 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub
innymi podmiotami.............................................................................................................................. 40
1. Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki w ramach projektu IT Szkoła. ....................... 40
2. Współdziałanie z nauczycielami warszawskich szkół średnich - organizacja
międzyszkolnego konkursu informatycznego w programowaniu zespołowym............... 42
3. Współpraca z biblioteką szkolną - wymiana danych pomiędzy systemami UONET+
oraz MOLNET+, wyjścia do bibliotek dzielnicy Żoliborz..................................................... 43
4. Współpraca z sekretariatem szkolnym - aktualizacja list uczniów szkoły, pomoc
w drukowaniu legitymacji, zapewnienie wsparcia technicznego....................................... 44
5. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. ....................................................... 45
6. Nawiązanie współpracy ze szkolnym inspektorem danych osobowych. Opracowanie
rejestru czynności przetwarzania danych w szkole. ........................................................... 46
§ 8 ust. 2 pkt. 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony. ......................................................................................................................................... 47
1. Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym – uczeń z Zespołem Aspergera oraz
słabymi wynikami w nauce...................................................................................................... 47
2. Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym – brak integracji ucznia z klasą
oraz duża absencja na zajęciach szkolnych. ....................................................................... 51
Podsumowanie.................................................................................................................................... 54
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.