AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariusz Szłoda, 2019-06-18
Legionowo

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Autorski Program wychowania fizycznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej - IV etapu edukacyjnego ( klasy I-IV Technikum).

- n +

Program wychowania fizycznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
- IV etapu edukacyjnego ( klasy I-IV Technikum).
Lata szkolne :2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021-2022
Autor programu: mgr Mariusz Szłoda

I. Założenia Programowe

Adresat programu:
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV Technikum w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm. )

Program nauczania dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne na IV etapie edukacyjnym w technikum. Program jest zaplanowany na 360 godzin zajęć realizowanych w ciągu czterech lat nauki, czyli 3 godziny tygodniowo w systemie klasowo-lekcyjnym.
Szkoła – Technikum,
Podstawa programowa – 360 godzin,
Ilość lat kształcenia - 4
Ze względu na krótszy rok szkolny w klasie trzeciej ( praktyki) i czwartej ( matury) proponuje się następujący podział tygodniowo-godzinowy:
Klasa I – 3 godz./tyg. – 99 godz./rok szkolny,
Klasa II – 3 godz./tyg. – 99 godz./rok szkolny,
Klasa III – 3 godz./tyg. – 87 godz./rok szkolny,
Klasa IV – 3 godz./tyg. – 75 godz./rok szkolny,
RAZEM liczba godzin 99 + 99 + 87 + 75 = 360 Pozostała liczba godzin, wynikająca z kalendarza, należy do dyspozycji nauczyciela. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Cele kształcenia - wymagania ogólne:

Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:
1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe
1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;
2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb;
3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej;
4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.
2. Trening zdrowotny. Uczeń:
1) ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności;
2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;
3) wyjaśnia związek miedzy aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem
i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia;
4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne;
5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia
i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;
6) wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu,
w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im;
7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI).

3. Sporty całego życia i wypoczynek.
Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych
i zespołowych formach aktywności fizycznej.

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:
1) wykonuje .ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania
negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej
i przy komputerze;
2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego
z niektórymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

5. Sport. Uczeń:

1) wyjaśnia relacje miedzy sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich
a zdrowiem;
2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;
3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych.

6. Edukacja zdrowotna. Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla
społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości;
2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne;
4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą. dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie
z krytyką;
6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta;
9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);
10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej;
11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
12) wyjaśnia, jaki jest związek miedzy zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

II. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: METODY, FORMY, ŚRODKI, SPOSOBY.
Metody pracy na lekcji muszą uwzględniać wiek uczniów, płeć, warunki zajęć, zainteresowania podopiecznych lub inne czynniki mające wpływ na zachowania wychowanków. Walka z nudą i monotonią w procesie nauczania polega na właściwym doborze metod pracy oraz ich odpowiedniej różnorodności. Pozwala to zwielokrotnić efekty naszych działań i dostarcza uczniom wielu wrażeń.

1. metody odtwórcze:
 metoda naśladowcze-ścisła,
 metoda zadaniowo- ścisła.
2. metody twórcze:
 metoda problemowa.
3. metody proaktywne:
 metoda zabawowa-naśladowcza,
 metoda zabawowa- klasyczna,
 metoda bezpośredniej celowości ruchu,
 metoda programowego usprawniana się.
4. metody wychowawczego oddziaływania:
 metoda wpływu osobistego,
 metoda wpływu sytuacyjnego.
 Metoda kierowania samowychowawczego,
5. metody przekazywania wiedzy:
 Pokaz i objaśnienie,
 Dyskusja,
 Projekcja,
W praktyce szkolnej metody pracy stosujemy łącznie i nie ograniczamy się tylko do jednej z nich. Wymienione metody zazębiają się w praktycznej działalności
z metodami rozwijania podstawowych cech motorycznych do których zaliczamy: szybkość, siłę i wytrzymałość.
1. Metody kształcenia szybkości:
 metoda powtórzeniowa,
 metoda treningu na prędkościach submaksymalnych.
2. Metody kształcenia siły:
 metoda krótkotrwałych maksymalnych wysiłków,
 metoda wielokrotnych wysiłków,
 metoda powtórzeniowa.
3. Metody kształcenia wytrzymałości:
 metoda ciągła,
 metoda powtórzeniowa,
 metoda interwałowa.

Formy dydaktyczne
dydaktyczne stosowane w zajęciach wychowania fizycznego:
l. Formy organizacyjne:
 forma podziału uczniów,
 forma porządkowa
2. Formy Prowadzenia zajęć:
 forma frontalna,
 forma pracy w zespołach,
 forma pracy w zespołach z zadaniami dodatkowymi,
 forma obwodowe- stacyjna,
 forma indywidualna
3. Formy realizacji zadań w zespołowych grach sportowych:
 zabawowa,
 ścisła,
 praca w małych grupach,
 współzawodnictwo jako doping do intensywnego wysiłku,
 fragmenty gry,
 gra uproszczona
4. Formy kształtowania sprawności specjalnej:
 ćwiczenia koordynacji ruchowej,
 skoczności,
 szybkości,
 siły specjalnej,
 wytrzymałości
Stosując metody i formy wychowania fizycznego na zajęciach należy pamiętać
o zadaniach, jakie wyznaczamy na poszczególnych lekcjach i konieczności do- stosowania tych metod oraz form do liczebności grupy, do poziomu sprawności uczniów, do wielkości oraz warunków panujących w sali ćwiczeń. Umiejętność trafnego wyboru metod i form pracy pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty, szczególnie w takich sferach jak umiejętności i sprawność fizyczna. Atrakcyjność zajęć, stwarzanie możliwości maksymalnego wykorzystania czasu pracy i optymalnej intensyfikacji ćwiczeń są decydującymi czynnikami właściwego przebiegu procesu usprawniania i wychowania uczniów.

Środki niezbędne do realizacji programu:
Baza sportowa:
o sala rekreacyjno- sportowa ( sala zastępcza) o wymiarach 10m x 5m
- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie,
o boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Baza sportowa pozaszkolna
o tereny leśne Nadleśnictwa Jabłonna – Lasy chotomowskie, okolice szkoły,
o obiekty sportowe MOSiR w Legionowie
Sprzęt sportowy:
o piłki lekarskie 1 kg, 2 kg, 3kg,
o piłki do p. nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej,
o rakietki i piłeczki do tenisa stołowego,
o skrzynia gimnastyczna,
o kozioł gimnastyczny,
o odskocznia,
o materace gimnastyczne,
o materace do JuDo
o ławeczki gimnastyczne,
o stoły do tenisa stołowego
o szachy
Środki dydaktyczne:
o komputer z łączem internetowym,
o fachowa literatura
Zasoby ludzkie:
o nauczyciel, trener, instruktor
Grupa ćwiczebna:
o uczniowie, uczennice z jednego poziomu nauczania ( klasy lub kilku klas)Sposoby osiągania celów:
Zakładane cele zostaną zrealizowane w czasie zajęć obligatoryjnych :
o Klasa I technikum 3 godziny lekcyjne w tygodniu:
 1x45 min zajęcia alternatywne: szachy, JuDo
 2x45 min zajęcia z różnych form aktywności ruchowej
o Klasa II technikum 3 godziny lekcyjne w tygodniu
 1x45 min zajęcia alternatywne: szachy, JuDo
 2x45 min zajęcia z różnych form aktywności ruchowej

o Klasa III technikum 3 godziny lekcyjne w tygodniu
 1x45 min zajęcia alternatywne: szachy, JuDo
 2x45 min zajęcia z różnych form aktywności ruchowej
 15x2x45 min w jednym okresie roku szkolnego wychowanie zdrowotne

o Klasa IV technikum 3 godziny lekcyjne w tygodniu
 1x45 min zajęcia alternatywne: szachy, JuDo
 2x45 min zajęcia z różnych form aktywności ruchowej

o Podczas zawodów sportowych wynikających z kalendarza imprez Powiatowego i Warszawsko-mazowieckiego Szkolnego Związku Sportowego, turniejów towarzyskich, imprez sportowo-rekreacyjnych,

OCENA I KONTROLA OSIĄGNIĘC UCZNIÓW
1. Poziom sprawności ogólnej uczniów będzie sprawdzany za pomocą testów sprawności ogólnej ( Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, Europejski Test Sprawności Fizycznej) – jeden raz w semestrze:
a) Bieg na odcinku 50m – szybkość.
b) Bieg na dystansie 1000m – wytrzymałość.
c) Bieg wahadłowy 4x10m – koordynacja ruchowa (klasa I-II)
d) Bieg wahadłowy 10x5m – koordynacja ruchowa (klasa III-IV)
e) Skok w dal z miejsca – moc.
f) Skłony z leżenia – siła mięśni brzucha.
g) Skłon dosiężny – gibkość.

2. Na ocenę ucznia z wychowania fizycznego składają się następujące elementy (obszary oceny):
a. systematyczny udział i zaangażowanie podczas lekcji WF
b. umiejętności organizacyjne,
c. umiejętności ruchowe,
d. edukacja zdrowotna
e. aktywny udział w życiu sportowym szkoły oraz aktywność własna (udział
w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych, udział w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych).

3. Ocena końcowa z wychowanie fizycznego będzie wystawiana wspólnie przez nauczyciela wychowania fizycznego i nauczyciela uczącego alternatywnych form wychowania fizycznego.
4. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji WF ma prawo przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin klasyfikacyjny z WF ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, ale nauczyciel ma prawo wymagać również od ucznia i oceniać jego wiadomości. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji WF i nie ma żadnej oceny, zostaje na koniec roku nieklasyfikowany.

DZIAŁVIII
WYMAGANIA PROGRAMOWE
PODSTAWOWE:
1. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach.
2. Posiada umiejętność bezpiecznego i skutecznego wykonania technik specjalnych
w miejscu, marszu, truchcie i biegu, obowiązującą na danym etapie nauczania.
3. Stosuje podstawowe nazewnictwo i terminologię z zakresu poszczególnych dyscyplin sportowych ujętych w programie nauczania.
PONADPODSTAWOWE:
1. Uczeń potrafi łączyć technikę specjalną z grą na każdej pozycji bez pomocy nauczyciela.
2. Posiada umiejętność rozpoczęcia i prowadzenia ataku oraz stosowania kontrataków.
3. Uczeń stosuje podczas zajęć autokorektę błędów w wykonywanej technice.
4. Potrafi właściwie zastosować we fragmentach gry, grze szkolnej i podczas zawodów techniki specjalne
5. Uczeń wie, jak należy zachować się na zawodach sportowych będąc w roli zawodnika
i widza.
Ewaluacja programu
Ewaluacja programu nauczania bedzie dwuczęściowa. Pierwsza ( bieżąca) odbywać się będzie w trakcie realizacji programu, druga (podsumowująca) przeprowadzona zostanie po zakończeniu etapu edukacyjnego. Przeprowadzając ewaluację bieżącą należy wziąć pod uwagę :
• frekwencję uczniów na zajęciach,
• zaangażowanie uczniów do ćwiczeń, ich zachowanie,
• uwagi i wypowiedzi uczniów dotyczące lekcji,
• wypowiedzi innych nauczycieli wychowania fizycznego obserwujących lekcję ( pro-wadzących lekcję równocześnie, lub po obserwacji lekcji koleżeńskiej).
Na podstawie uzyskanych wskaźników po ewaluacji bieżącej dokonuje się poprawek części programu w taki sposób , żeby nie zburzyć jego głównej struktury.
Przeprowadzając ewaluację podsumowującą bierzemy pod uwagę wyniki uzyskane
z ewaluacji bieżącej. Korzystamy także z wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych na koniec roku szkolnego, oraz ankiet skierowanych do uczniów i ich rodziców. Ankiety odpowiedzą na pytania:
• czy lekcje z wychowania fizycznego są atrakcyjne,
• jakie są życzenia uczniów , potrzeby w zakresie wychowania fizycznego,
• co zmieniliby w ocenianiu.
Wyniki z ankiety podsumowującej określą w jakim zakresie i w których częściach dokonać modyfikacji programu. Czy należy dalej po modyfikacji korzystać z tego programu, czy też zmienić na inny.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.