AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Michał Śliwiński, 2019-06-18
Unisław

Chyła Tomasz
Wychowanie fizyczne, Regulaminy

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego 2018/2019

- n +

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
2018/2019

I. Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowali nauczyciele uczący tego samego przedmiotu.

II. Cele systemu oceniania z wychowania fizycznego:
1. Wytworzenie u uczniów nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych.
2. Zapoznanie z różnymi formami aktywności fizycznej i możliwością wyboru jednej z nich dla zaspokojenia potrzeb ruchowych i emocjonalnych uczniów .
3. Poznanie własnego organizmu w celu prawidłowego kierowania swoim rozwojem fizycznym oraz psychicznym.
4. Poznanie i nabycie umiejętności utylitarnych umożliwiających sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i podejmowanie samodzielnego wyboru w sytuacjach życiowych.
5. Pobudzanie uczniów do samodzielnej pracy i rozwoju w oparciu o rodzaj motywacji.
6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, sprawiedliwości i kultury zachowań, wynikających z sytuacji życiowych.
7. Poznanie przez ucznia własnych uzdolnień motorycznych w celu prawidłowego kształtowania ich oraz dalszego rozwoju.
8. Dostarczanie nauczycielom informacji o poziomie osiągania przez uczniów przyjętych celów kształcenia i wychowania.
9. Dostarczanie rodzicom informacji o poziomie rozwoju i osiągnięciach ich dzieci.

10. Uwzględnienie potrzeb uczniów o różnym poziomie sprawności fizycznej oraz ukierunkowanie ich działania.
11. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętność dokonywania korekty, kompensacji i profilaktyki powstawania wad postawy.
III. Ocenia się:
1. W stopniach szkolnych, określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i statucie szkoły
2. Za pomocą testów standaryzowanych, diagnozowania uzdolnień motorycznych na początku i na końcu etapu kształcenia, tabel i norm wymagań z zakresu umiejętności i wiadomości zgodnie z wiekiem rozwojowym ucznia.
3. W formie rozszerzonej zwrotnej informacji udzielanej rodzicom i uczniom ustnie lub pisemnie.

IV. Zasady oceniania
1. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, z możliwością stworzenia indywidualnego programu „naprawy".

2. Na lekcjach stosowane będą elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO takie jak: cele, „nacobezu”, (do każdej lekcji i sprawdzianu) oraz według uznania nauczyciela : pytania kluczowe, ocena koleżeńska
3.
4. Ocenie podlegają:
a) praca na lekcji
• ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas realizacji celów operacyjnych lekcji
• jakość i estetyka wykonywanych ćwiczeń oraz aktywność na lekcji
• współpraca w grupie, postawa w zakresie wychowania społecznego
• stosunek do przedmiotu, przygotowanie do zajęć i frekwencja na zajęciach
• wiedza z zakresu realizacji lekcji bieżącej (opis słowny lub pokaz)
• umiejętność nazewnictwa oraz praktycznego pokazu ćwiczeń i zadań ruchowych w oparciu o przeprowadzone wcześniej lekcje
• możliwości ucznia i jego zaangażowanie w podnoszenie sprawności uwzględniając
zróżnicowane wymagania, ze względów na istniejące różnice w budowie fizycznej
oraz uwarunkowania psychomotoryczne
b) sprawdziany wiadomości i umiejętności w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole, zapowiedziane tydzień wcześniej z podaniem zakresu wymogów
c) postęp w sportach wymiernych (limity, tabele), indywidualne postępy sprawności fizycznej ogólnej
d) udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych
e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem osiągania sukcesów w zawodach sportowych kwalifikujących się do finału na szczeblu wojewódzkim i wyżej
f) inne zachowania nie określone wyżej i działania na rzecz sportu w szkole np. pomoc przy organizacji zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, sędziowanie rozgrywek szkolnych, konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, prowadzenie gazetki aktualności sportowych itp.

5. Każde zawonienie lekarskie z wychowania fizycznego (na miesiąc lub dłużej) musi zostać zgłoszone do dyrektora szkoły .Uczeń zwolniony okresowo z wychowania fizycznego (na miesiąc lub dłużej) w czasie trwania zwolnienia powinien być obecny na lekcji(można od tego odstąpić w przypadku ,gdy rodzic lub prawny opiekun dostarczy deklarację o wzięciu pełnej odpowiedzialności za ucznia w czasie trwania zajęć). Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach musza do dnia 30.09 bieżącego roku wystąpić do dyrekcji szkoły, dołączając odpowiednie zaświadczenie lekarskie o zwolnienie z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego na określony czas. Niedyspozycje kobiece nie zwalniają; z udziału z zajęć. W przypadku niedyspozycji, uczeń po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu prowadzącemu zajęcia, uczeń jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w zajęciach lecz w stosunku do jego osoby zostaje obniżony zakres wymagań. Nadużywanie zwolnień wystawionych przez rodziców (prawnych opiekunów) z zajęć może wpłynąć na obniżenie oceny.
6. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności lub
niedyspozycji, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie
wskazanym przez nauczyciela lub ustalonym. W ciągu 2 tygodni od daty sprawdzianu, jeżeli się nie zgłosi to nauczyciel zobowiązany jest wstawić ocenę niedostateczną.

7. Symbole postaw wpisywane są na bieżących lekcjach do zeszytu obserwacji i przenoszone w postaci ocen do dziennika. W przypadku braku odpowiedniego stroju ćwiczebnego jest to suma trzech kropek, upoważniająca nauczyciela do wpisu w dziennik oceny niedostatecznej. Uczeń z powodu braku stroju jest nie ćwiczącym na zajęciach, a w dniu sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną, którą jest zobowiązany poprawić bez możliwości anulowania oceny niedostatecznej.

8. Zaliczenia sprawdzianu w przypadku nie obecności lub poprawy można dokonać w czasie dyżurów nauczycielskich lub zajęć pozalekcyjnych. (harmonogram dyżurów jest ogólnodostępny)
Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące
przedmiotem oceny
1. Posługiwanie się właściwą terminologią oraz nazewnictwem.
2. Umiejętność przygotowania stanowiska pracy, odpowiedni dobór ubioru do zajęć, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w zależności od warunków przeprowadzanych zajęć (sala gimnastyczna, zajęcia w terenie, zajęcia na siłowni szkolnej).
3. Dokładność wykonania ćwiczenia oraz tempo pracy zgodne z możliwościami morfofunkcjonalnymi ucznia.
4. Umiejętność samosterowania kształtowaniem sprawności fizycznej w oparciu o inwencję i ekspresję twórczą ucznia, samodzielne prowadzenie rozgrzewki, organizację zabaw i gier.
5. Współdziałanie z partnerem i grupą podczas wykonywania zabaw i gier ruchowych.
6. Wywiązywanie się z powierzonych mu odpowiedzialnych funkcji podczas współdziałania w zespole.
7. Współodpowiedzialność za postęp indywidualny i efektywny czas pracy grupy na lekcji w osiąganiu przewidzianych rezultatów.
8. Umiejętność powiązania wiedzy przedmiotowej z praktyką w sytuacjach opartych na zbudowanym zadaniu oraz w warunkach losowych.
9. Aktywne uczestnictwo w lekcji wychowania fizycznego i w pozalekcyjnych formach ruchowych wpływających na samousprawnianie.

10. Postawa społeczna i stosunek do przedmiotu podczas pracy na lekcjach i prezentacji szkoły na zewnątrz.
11. Reprezentowanie nabytych umiejętności i sprawności fizycznej w wyznaczonych przez nauczyciela formach aktywności sportowo-rekreacyjnych i zawodach pozaszkolnych.
Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów
1. Sprawdziany umiejętności w formie ćwiczeń praktycznych po zakończeniu etapu nauczania, w celu określenia stopnia opanowania poznanej technik lub sposobu wykonywania ruchu (szkoła podstawowa 6 razy w semestrze, gimnazjum 4 razy w semestrze).
2. Sprawdziany wiadomości w formie pisemnej, zawierające wiedzę teoretyczną przekazywaną podczas realizowania programu nauczania (na koniec każdego semestru).
3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści kształcenia na lekcjach bieżących.

4. Przeprowadzanie diagnozy postępu sprawności fizycznej w zakresie usprawniania ucznia w danym roku szkolnym ( okres jesieni do wiosny)
5. Planowa obserwacja postaw ucznia w następujących sytuacjach:

• przygotowanie się do zajęć oraz stanowisk ćwiczebnych
• tempo pracy, aktywność i zaangażowanie w lekcji
• zachowania i współpraca w grupie podczas ćwiczeń, zabaw i gier
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny osobistej i otoczenia na lekcji wychowania fizycznego
• samoasekuracja, samokontrola, samoocena bieżących ćwiczeń
6. Starty w zawodach szkolnych i międzyszkolnych według kalendarza imprez sportowych .
Zasady ustalania oceny bieżącej
1. Obszar w zakresie umiejętności i wiadomości:
• sprawdziany w formie ćwiczeń praktycznych oceniane są według tabel i norm wieku
rozwojowego ucznia - ocena » sprawdziany w formie pisemnej oceniane są według wcześniej ustalonych kryteriów
i zasad punktacji w rzetelnej i jasnej odpowiedzi pisemnej - ocena
• odpowiedzi ustne oceniane są zgodnie z umiejętnością przekazania zdobytej
informacji z lekcji
• postęp sprawności fizycznej według norm edukacyjnych przyrostu cech motorycznych w okresie wydłużania się wieku rozwoju fizycznego ucznia
2. Obszar w zakresie postaw społecznych ucznia i jego stosunku do przedmiotu:
• przygotowanie się do zajęć oraz stanowiska do ćwiczeń
• staranne wykonywanie ćwiczeń a tempo pracy zgodne z możliwościami ucznia
• zaangażowanie, inwencja twórcza podczas ćwiczeń, zabaw i gier
• współpraca podczas zadań grupowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad „fair play" i współdziałania z uczniami słabszymi od siebie
• nabyte na zajęciach wiadomości i umiejętności , wykorzystywane są w celu podniesienia bezpieczeństwa własnego i współuczestników zajęć
• udział w zajęciach ruchowych pozalekcyjnych, wpływających na podniesienie niskiego poziomu sprawności fizycznej
• praca na rzecz sportu w szkole

3. Zajęcia treningowe i zawody sportowe dla uczniów uzdolnionych:
• punktem wyjścia do określenia ucznia startującego w zawodach są wysokie wyniki uzyskiwane na sprawdzianach praktycznych oraz stosunek do przedmiotu
• uczestnictwo w wyznaczonych terminach treningu w celu doskonalenia cech motorycznych (przynajmniej 75% przeprowadzonych zajęć) - wpis oceny cząstkowej 6 (celującej),
• podstawą uzyskania semestralnej oceny celującej są osiągane miejsca w rywalizacji sportowej (przynajmniej do VI pozycji) lub zakwalifikowanie się do zawodów na szczeblu wyższym /niż miejski (województwo, mistrzostwa Polski), gdv jego kultura osobista i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń nauczycieli.
• za udział w zawodach sportowych uczeń otrzymuje jedną ocenę cząstkową,
a) zawody rangi gminnej- ocena bardzo dobra
b) zawody rangi powiatowej –ocena celująca
c) zawody rangi wojewódzkiej- ocena celująca

4. Sposoby dokumentowania osiągnięć ucznia:
- dzienniki lekcyjne
- dzienniki pozalekcyjne
- zeszyt obserwacji ucznia(zeszyt nauczyciela w-f )


Standardy wymagań z wychowania fizycznego
Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1. Osiąga sprawność fizyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania.
2. Bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
3. Swą postawę społeczną i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno-zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą itp.).
4. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
5. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo powiatowym
Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Osiąga sprawność fizyczną określoną programem nauczania
2. Bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-
rekreacyjnych i nie uchyla się do czynnego udziału w imprezach
i zawodach, gdy chodzi o reprezentacje szkoły.
3. Swą postawę społeczną i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń (jest koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany), posiada nawyki higieniczno-zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobista itp.).
4. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
5. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu powiatowym

Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Nie osiągnął w pełni sprawności fizycznej określonej programem nauczania, ale opanował ją na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym.
2. Bierze udział (choćby nieregularny) w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
3. Nie wykazuje rażących braków w zakresie wychowania społecznego (koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany) oraz posiada wystarczające nawyki higieniczno-zdrowotne (schludny wygląd zewnętrzny, dba o higienę osobistą).
4. Wykazuje się dobrą znajomością przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Osiągnął sprawność fizyczną określoną programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym.
2. Nie jest pilny w czasie zajęć.
3. Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
4. Wykazuje braki w zakresie wychowania społecznego (brak koleżeńskości. ambicji, zdyscyplinowania) oraz w zakresie dbałości o zdrowie (higiena osobista, wygląd zewnętrzny itd.).
5. Wykazuje braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.

Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1. Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski spełniania tych wymagań.
2. Opuszcza zajęcia wychowania fizycznego i w ciągu semestru zdarza się mu mieć godziny nieusprawiedliwione.
3. Nie jest pilny w czasie zajęć.
4. Nie bierze udziału w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
5. Wykazuje duże braki w zakresie wychowania społecznego (brak koleżeńskości, ambicji, zdyscyplinowania) oraz w zakresie dbałości o zdrowie (higiena osobista, wygląd zewnętrzny itd.).
6. Wykazuje duże braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1. Nie spełnia wymagań sprawnościowych i jest daleki od ich spełniania.
2. Samowolnie i notorycznie puszcza zajęcia wychowania fizycznego
3. Nie jest pilny.
4. Nie bierze udziału w pozalekcyjnych, pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
5. Wykazuje znaczne braki w zakresie wychowania społecznego (koleżeńskość, ambicja, zdyscyplinowanie) zdrowego (wygląd zewnętrzny, higiena osobista)
7. Wykazuje rażące braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.


Przedmiotowy system oceniania opracowali:
mgr Śliwiński Michał
mgr Tomasz Chyła
mgr Grażyna Walczak
mgr Dawid Baranowski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.