AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Jerzak, 2019-05-15
Dębe Wielkie

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Joanna Jerzak
MIEJSCE PRACY: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Halinowie
TERMIN ODBYWANIA STAŻU: 01.09.15r. - 31.05.18r.
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Lidia Kołakowska
Halinów, 01.09.15r.
Plan został opracowany w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013r., poz. 393).

§ 7. ust 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadanie 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
-zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego.
Termin realizacji
IX 2015

Zadanie 2. Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
-omówienie prowadzonych zajęć;
-spotkania, konsultacje, rozmowy z opiekunem stażu.
Termin realizacji:
w okresie stażu

Zadanie 3. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Formy realizacji:
-udział w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych i innych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli;
-udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.);
-stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
-prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora – konsultacje , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza;
-pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej przez zapoznanie się z pozycjami książkowymi, ukazującymi się na rynku wydawniczym oraz z publikacjami w Internecie;
-opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, kart pracy itp.;
-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Termin realizacji:
w okresie stażu


Zadanie 4. Ewaluacja swojej pracy.
Formy realizacji:
-ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach;
-dokonywanie ewaluacji pracy szkoły.
Termin realizacji:
w okresie stażu

§ 7, ust. 2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadanie 1. Diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci.
Formy realizacji:
-poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu udzielenia pomocy potrzebującym;
-rozmowy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, logopedą, prowadzenie własnych obserwacji.
-Termin realizacji:
w okresie stażu

Zadanie 2. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Formy realizacji:
-prowadzenie obserwacji dzieci, analiza ich wytworów;
-prowadzenie sprawdzianów;
-prowadzenie rozmów z rodzicami.
Termin realizacji:
w okresie stażu
Zadanie 3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dydaktyczno – wychowawczych dzieci.
Formy realizacji:
-uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów zdolnych i przejawiających trudności edukacyjne;
- dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi dziećmi w oparciu o orzeczenia i opinie PPP.
Termin realizacji:
w okresie stażu

Zadanie 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy realizacji:
-organizowanie wycieczek pieszych i wyjazdowych do instytucji użyteczności publicznej np.: Urząd Miasta i innych miejsc znajdujących się na terenie gminy;
-organizowanie uroczystości okolicznościowych i wycieczek we współpracy
z rodzicami dzieci;
-organizacja wewnątrzszkolnych i gminnych konkursów;
-współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
-prowadzenie wystawy prac dzieci;
-włączenie rodziców do akcji “Cała Polska czyta dzieciom”.
Termin realizacji:
w okresie stażu

Zadanie 5. Uwzględnianie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Formy realizacji:
-wprowadzanie elementów edukacji ekologicznej i prozdrowotnej;
-organizacja wewnątrzszkolnych i gminnych konkursów o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej;
-zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych akcjach charytatywnych
Termin realizacji:
w okresie stażu

§ 7, ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie 1. Wykorzystywanie technologii informacyjnej
w pracy dydaktycznej.
Formy realizacji:
- wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera;
-opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, dokumentacji szkolnej;
-korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych sieci Internet (np.: publikowanie scenariuszy zajęć oraz planu rozwoju zawodowego);
-publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej szkoły;
-wykorzystanie programów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych na zajęciach.
Termin realizacji:
na bieżąco
w okresie stażu

§ 7, ust. 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadanie 1. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Formy realizacji:
-poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
-systematyczne samodoskonalenie w oparciu o literaturę fachową.
Termin realizacji:
w okresie stażu


Zadanie 2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej .
Formy realizacji:
-rozmowy i konsultacje opiekunem stażu, psychologiem, logopedą, - analiza opinii z PPP;
-wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów;
-pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
Termin realizacji:
Na bieżąco w miarę potrzeb

§ 7, ust. 2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Zadanie1. Poznanie przepisów prawa dotyczących systemu oświaty.
analiza dokumentów :
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 24 listopada 2010r.,zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
IX – X 2015r.
Termin realizacji:
w okresie stażu

Zadanie 2. Aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktów prawa oświatowego .
Formy realizacji:
-systematyczne konsultowanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi.
Termin realizacji:
na bieżąco
Zadanie 3. Posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego.
Formy realizacji:
-prowadzenie dokumentacji szkolnej, np.: wpisy w dzienniku;
posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.
Termin realizacji:
w okresie stażu

podpis nauczyciela
Joanna Jerzak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.