Katalog

Marta Sztaba, 2019-05-15
Lubin

Plastyka, Program nauczania

Program warsztatu z linorytu

- n +

PROGRAM WARSZTATU Z LINORYTU
rok szkolny 2017/2018
Autor programu
Marta Sztaba
WSTĘP
Program przeznaczony jest do realizacji w SOSzW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych w formie warsztatu z linorytu, w wymiarze jednej godziny tygodniowo (dla osób chętnych), w pracy z uczniem
z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego lub umiarkowanego. Zakłada on aktywne, praktyczne tworzenie różnorodnych form plastycznych, poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technik graficznych.
I. CELE EDUKACYJNE
Celem warsztatów z linorytu jest poszerzanie zainteresowań, rozwijanie umiejętności doboru
i posługiwania się dłutem i techniką druku wypukłego w sposób umożliwiający wyrażenie własnego wyrazu artystycznego. Właściwie dobrana technika ma ogromny wpływ na efekt końcowy pracy, pobudza do twórczego działania, do ekspresji. Niesie ze sobą dużo nowych doświadczeń i wrażeń. Pomaga rozwiązywać problemy i podsuwa nowe sposoby wykonywania pracy, zmusza do podejmowania decyzji plastycznych. Zainteresowanie nowymi koncepcjami w technice druku wypukłego, poznanie nowych materiałów, narzędzi
i metod druku. Zadaniem prowadzącego będzie zademonstrowanie całego procesu powstawania grafiki od projektu do odbitki oraz poprowadzenie uczestników krok po kroku przez cały proces i samodzielne wykonywanie projektów oraz odbitek graficznych w dwóch technikach graficznych.
Pracując technikami graficznymi można osiągnąć ciekawe efekty. Pozwalają na naśladowanie natury, chociaż często wprowadzają struktury natury do dzieła. Wymagają praktycznego działania i wielu operacji, co aktywizuje, pobudza ciekawość, pasjonuje. Skłaniają do oryginalnych rozwiązań, pozwalają na eksperymentowanie, pobudzają wyobraźnię. Umiejętności zdobyte podczas pracy tą techniką znajduje wiele praktycznych zastosowań. Dzięki wymienionym zaletom przeciwdziałają one kryzysowi w twórczości.
Cele realizowane na warsztatach z linorytu to:
*poznanie technik graficznych i ich wykonywanie pełni funkcję edukacyjną, poznawczą, twórczą, terapeutyczną (arteterapia),
* rozwijanie umiejętności manualnych w technice graficznej,
* wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy,
* rozbudzenie entuzjazmu do pracy manifestującego się w coraz sugestywniejszych wynikach
* inspirowanie twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji plastycznej w celu wyrażania własnych przeżyć, nastrojów, stanów emocjonalnych,
* umożliwianie samorealizowania się oraz zaspokajania własnych potrzeb twórczych wyrażających się w inwencji, planowaniu, nadawaniu materialnego kształtu wizjom,
* kształtowanie umiejętności wydawania sądu i oceny,
* zdobywanie umiejętności organizacji pracy, celowego dobierania i wykorzystywania środków materialnych,
* kształtowanie umiejętności poszukiwania w otoczeniu materiałów do działalności plastycznej,
* zapoznanie dzieci z nowymi technikami wykonywania prac plastycznych,
* zapoznanie dzieci z nietypowymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich i wykorzystywania w działalności plastycznej.
II. ETAPY REALIZACJI PROGRAMU
Zadaniem prowadzącego będzie zademonstrowanie całego procesu powstawania grafiki od projektu do odbitki oraz poprowadzenie uczestników krok po kroku przez cały proces i samodzielne wykonywanie projektów oraz odbitek graficznych w technice graficznej.
Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa. Praca projektowa opiera się na praktycznych ćwiczeniach w wykorzystaniu narzędzi plastycznych do interpretacji zjawisk i procesów pomocnych w procesie przygotowawczym. Praca warsztatowa opiera się głównie na poznaniu i rozwijaniu warsztatu (przygotowanie matrycy, odbijanie za pomocą łyżki lub odbijanie ręczne). Przedstawiona technika graficzna dobierana będzie do indywidualnych potrzeb uczestników. Materiały i narzędzia. Papier, gruba tektura, ołówki, flamastry, nożyczki, dostęp do wody, farba drukarska, terpentyna balsamiczna - rozpuszczalnik do farby i do mycia narzędzi, gruba szyba do rozprowadzania farby drukarskiej dłutka do linorytu, rękawiczki gumowe, wałki gumowe do nakładania farby
i wykonywania odbitek (zapewnia prowadzący). Po wydrukowaniu matryc nastąpi przygotowanie ekspozycji, wystawa grafik.
I projektowanie i odrysowanie II rycie w matrycy dłutem III nanoszenie farby drukarskiej
z wałkiem na matrycę

IV przeniesienie matrycy na papier V efekt końcowy VI wystawa pracDobór tematów będzie inwencją uczestników choć inspiracją będzie otaczający świat.
III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Podczas zajęć udzielana będzie wszelka pomoc merytoryczna aby uczestnicy zajęć poznali w jak największym zakresie zaplanowane w technice graficznej w czynnościach trudniejszych aby uczestnicy zajęć nie zniechęcali się niepowodzeniami.
Osiąganie zamierzonych celów jest możliwe w trakcie realizacji zaplanowanych działań plastycznych. Planowanie i ustalanie zadań graficznych powinno odbywać się wspólnie z uczniami i uwzględniać ich potrzeby, zainteresowania i możliwości intelektualno- motoryczne. Metody i formy pracy oraz odpowiednio dobrane środki dydaktyczne powinny wpływać zachęcająco na uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Nauczyciel instruktor swoją postawą zachęca wychowanków do twórczego działania, podejmowania inicjatywy, pomaga w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Warszaty z linorytu będą nadobowiązkowe i muszą być pozbawiane lęku, nudy i przymusu. Powinny być kształcące i przyjazne dzieciom uczęszczającym na nie.

Osiąganie wszystkich zamierzonych celów i zadań jest możliwe dzięki realizacji treści programowych, które zakładają:
• Rytmiczność zajęć,
• Odpowiedni dobór tematów zajęć,
• Realizacja zadań z zastosowaniem nowej techniki graficznej,
• Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
• Kontakt bezpośredni lub pośredni z oryginalnymi dziełami sztuki,
• Stworzenie dobrej atmosfery,
• Gromadzenie zbioru reprodukcji, plansz, wydawnictw, albumów,
• Organizowanie wystaw w szkole, w ośrodkach kultury,
• Udział w konkursach plastycznych szkolnych, powiatowych, wojewódzkich,
• Kontakt z instytucjami kulturalnymi tj. muzea, galerie, domy kultury, biblioteki,

Realizacja powyższych celów umożliwi uczniom inspirowanie do twórczego działania, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie ekspresji plastycznej, w celu wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści. Uczestnicy warsztatu z linorytu, w większym stopniu, będą wykorzystywać własną inwencję twórczą, a zdobyty zasób umiejętności pozwoli im realizować działania plastyczne w różnych sytuacjach. Nauczą się prawidłowo posługiwać podstawowymi środkami wyrazu plastycznego- elementami formy plastycznej dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonej techniki.

IV. Ewaluacja programu
Aby się przekonać, czy zaproponowany przez nas program edukacyjno- wychowawczy ma pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, tj. działania zmierzającego do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone w tym programie cele są osiągane, czy proponowane metody i formy aktywnością skuteczne.

Ewaluacja programu dotyczyć będzie refleksji na temat jakości proponowanych form na zajęciach pozalekcyjnych, oszacowania, w jakim stopniu program został zrealizowany, uświadomienia przeszkód pełnego osiągnięcia wytyczonych celów. W przypadku zajęć ogromne znaczenie będzie miało badanie ewaluacyjne, dotyczące tego, czy ta forma zajęć pozalekcyjnych, jest odpowiednią propozycją spędzania wolnego czasu.

Literatura:
Małgorzata Daszyńska – „Techniki graficzne powielane i odbijane” WSiP, Warszawa 1992 r. - „Grafika wczoraj
i dziś”, Warszawa 1974 r. - Irena Jakimowicz – „Współczesna grafika polska”, Arkady, Warszawa 1975 r. - Andrzej Jurkiewicz – „Podręcznik metod grafiki artystycznej”, Arkady - Jerzy Werner- „Technika i technologia sztuk graficznych”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 r. Literatura uzupełniająca: albumy dotyczące grafiki, katalogi z wystaw grafiki współczesnej.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.