Katalog

Małgorzata Czajka, 2019-05-15
Nowa Wola

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć wyrównawczych

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH
I KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
Opracowanie: mgr Małgorzata Czajka
nauczyciel dyplomowany
edukacji wczesnoszkolnej
Nowa Wola 2018
WSTĘP

Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami
w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej dla uczniów klas I-III. Pierwsze szkolne kłopoty uczniów wynikają bardzo często z trudności w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu. Aby je przezwyciężyć najpierw trzeba poznać przyczyny i znaleźć środki zaradcze.
Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej wiadomości i umiejętności uczniów przeprowadzonej we wrześniu. Celowość realizacji programu wynika także z diagnozy potrzeb opartych na obserwacji uczniów podczas pracy na lekcji, a także z opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

W ramach przezwyciężania trudności edukacyjnych zajęcia będą realizowane poprzez dwie podstawowe formy, tj.:
- pracę korekcyjno – kompensacyjną, której celem będzie eliminacja zaburzeń rozwojowych ujawnionych u uczniów. Zaburzenia te są bezpośrednią przyczyną występowania trudności.
- pracę wyrównawczą, która ma zlikwidować luki w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.
Na zajęcia przewidziano jedną godzinę tygodniowo. Nauczyciel ustalił terminy spotkań, przedstawił rodzicom cele i sposoby realizacji programu. Zgromadził potrzebne materiały, pomoce dydaktyczne, założył dziennik zajęć. Ponadto opracował zadania także do ćwiczeń w domu.
Program zajęć wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z klas I-III z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami "Podstawy programowej". Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

CELE PROGRAMU

Cel główny:

Wyrównanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach, przezwyciężanie trudności czy niepowodzeń szkolnych, powtarzanie, utrwalanie wiadomości, wdrażanie do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami.

Cele szczegółowe:
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych.
- ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia
- rozwijanie spostrzegawczości,
-usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej.
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości.
- wdrażanie do komunikatywnego prowadzenia rozmowy na różne tematy.
- wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa.
- kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt a twórczością dla dzieci.
- przygotowanie do odbioru dzieł sztuki teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej.
- przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze środków upowszechniania informacji.
- budzenie miłości do języka ojczystego.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Indywidualizacja - dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
Zasada stopniowania trudności - przechodzenie od prostych zajęć do złożonych.
Systematyczność: indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka, eksponowanie osiągnięć dziecka w innych dziedzinach działalności.


Metody i techniki aktywizujące:
- słowna
- oglądowa
- zadań stawianych do wykonania
- doświadczeń
- problemowa.
- burza mózgów - praca z podręcznika
- zabawa na hasło - puzzle
- inscenizacje
- gry dramowe
- gry dydaktyczne z samokontroli
·

Środki dydaktyczne
- teksty literackie
- karty pracy
- historyjki obrazkowe
- ilustracje
- rozsypanki
- plansze z pisownia trudnych wyrazów
- figury geometryczne
- geoplany
- zegary
- waga
- klocki matematyczne
- domino.TREŚCI PROGRAMOWE

Aktywność polonistyczna

Ćwiczenie w czytaniu i opracowywaniu tekstów:
- ćwiczenie percepcji wzrokowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowej,
- nauka czytania sylab, łączenia sylab w wyrazy, wyrazów, zdań i tekstów,
- doskonalenie techniki głośnego, poprawnego i wyrazistego czytania,
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem,
- ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu,
- wyszukiwanie najważniejszych fragmentów,
- cechy bohaterów tekstów,
- ocena postaci,
- bohaterowie główni i drugoplanowi,
- miejsce akcji czytanek,

Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu:
-ćwiczenia manualno- graficzne,
- wypowiedzi uczniów na tematy bliskie dzieciom,
- opowiadanie ulubionych bajek, baśni,
- opowiadanie treści tekstów i ilustracji,
- wypowiadanie się całymi zdaniami,
- bogacenie słowniczka uczniów,
- przedstawianie różnych sytuacji w inscenizacjach i grach dramowych,
- formułowanie pytań do tekstu,
- nadawanie tytułów obrazkom i fragmentom tekstów,
- omawianie treści obrazków,
- ćwiczenia sprawności manualnej,
- ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania,
- nauka pisania liter, sylab, mieszczenia się w liniaturze,
- prawidłowe odtwarzanie i przepisywanie tekstu literami pisanymi,
- ćwiczenia w kształtnym pisaniu,
- stosowanie wielkiej litery,
- prawidłowe układanie i pisanie zdań z rozsypanek sylabowych, wyrazów i zdaniowych,
- pisanie odpowiedzi na pytania,
- pisanie zdań na temat przedmiotów i obrazów,
- opisywanie przedmiotów, porównywanie,
- tworzenie i próby pisania swobodnych tekstów,
- pisanie zaproszenia, listu, życzeń,
- przyspieszenie tempa pisania,
- pisanie w zeszycie w szerokie linie.


Ćwiczenie gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku.
- podział wyrazów na mówione głoski, pisane litery,
- wyróżnianie samogłosek i spółgłosek,
- sylaba, dwuznaki, spółgłoski miękkie-rozpoznawanie i stosowanie,
- rodzaje zdań, wielka litera na początku zdania, kropka, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania,
- rozpoznawanie poznanych części mowy, wyszukiwanie ich w tekście,
- stosowanie wielkiej litery,
- pisownia wyrazów z "ó" i "rz" wymiennym,
- pisownia wyrazów z "ó" i "rz" niewymiennym,
- pisownia wyrazów z "rz" po spółgłoskach,
- pisownia wyrazów z " ż" wymiennym i niewymiennym.
- pisanie wyrazów z " h",
- kolejność alfabetyczna wyrazów,
- liczba pojedyncza i mnoga,
- czasy czasowników,
- nauka korzystania ze słownika ortograficznego;

Aktywność matematyczna:

·Rozwijanie zdolności poznawczych i logicznego myślenia.
·Doskonalenie umiejętności wykonywania czterech działań z użyciem różnych strategii.
·Wdrażanie do rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
·Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
- porównywanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy, porządkowanie przedmiotów,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- liczenie przedmiotów,
- zapisywanie liczb za pomocą cyfr: jednocyfrowych, dwucyfrowych, trzycyfrowych, czterocyfrowych, prawidłowe odczytywanie,
- porównywanie liczb,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego na konkretach i w pamięci,
- rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000,
- dodawanie i odejmowanie typu 100 + 200, 250 + 30, 800 – 400, 950 – 30 ,
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie,
- układanie treści zadań do ilustracji,
- mnożenie i dzielenie w zakresie 30,
- ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb w zakresie 100 na konkretach, zastępowanie mnożenia dodawanie jednakowych składników.
- umiejętne i szybkie korzystanie z liczydła.

- algorytmy dodawania, odejmowania, sposobem pisemnym,
- pisanie dat,,
- algorytmy mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową wykonywane pomocą nauczyciela.

ZADANIA NAUCZYCIELA
- rozpoznanie u uczniów trudności w nauce.
- pełnienie roli przewodnika, osoby wspierającej działania uczniów.
- dążenie do osłabienia u dziecka poczucia mniejszej wartości przez podkreślenie jego zalet pozwalających na uzyskanie sukcesu.
- stosowanie pochwały nawet za najmniejszy sukces, szczególnie w przypadku bezradności w trudnych sytuacjach.

OCENA OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW

Ocenianie uczniów ma charakter opisowy i jest ujęty w całorocznej ocenie opisowej.
Nauczyciel:
- obserwuje postępy dziecka na prowadzonych zajęciach,
- obserwuje zaangażowanie i wkład pracy uczniów w wykonanie zadania,
- poznaje zainteresowania dzieci,
- ocenia wyniki postępów w formie pochwał,
- dostosowuje wymagania do możliwości dziecka.
- wprowadza atrakcyjne formy i metody pracy.
- wzmacnia wiarę we własne siły.
- uwzględnienia w pracy polecenia wykazane w opinii poradni psych. – pedag.
- stwarza atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji i życzliwości.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Aktywność polonistyczna

Uczeń:
-przeprowadza analizę i syntezę słuchową wyrazów,
- czyta coraz ładniej i płynniej,
- rozumie potrzebę doskonalenia techniki czytania,
- czyta ze zrozumieniem krótki tekst,
- potrafi wyodrębnić najważniejsze zdarzenia w tekście,
- wyodrębnia miejsce akcji oraz bohaterów.
- wypowiada się krótkimi i prostymi zdaniami na różne tematy,
- potrafi opowiedzieć z pomocą nauczyciela bajkę,
- chętnie bierze udział w inscenizacjach,
- potrafi formułować pytania i na nie odpowiadać,
- opowiada treść obrazków,
- zna wszystkie litery i prawidłowo łączy je,
- prawidłowo pisze w liniaturze,
- stosuje poznane zasady ortograficzne podczas pisania,
- rozumie potrzebę korzystania ze słowniczka ortograficznego,
- stara się pisać starannie i bez błędów,
- opisuje przedmioty przy pomocy pomocniczych pytań,
- potrafi napisać krótki swobodny tekst,
- zna zasady pisania listu, zaproszenia , życzeń,
- stara się przyspieszyć tempo pracy,
- umie podzielić wyrazy na głoski, litery, sylaby,
- wyodrębnia samogłoski, dwuznaki, spółgłoski miękkie,
- zna zasady pisania różnych rodzajów zdań,
- rozpoznaje poznane części mowy,
- zna alfabet,
- umie porządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- rozpoznaje czasy czasownika,
- wyodrębnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników , czasowników,

Aktywność matematyczna:

- porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,
- zna figury geometryczne,
- liczy przedmioty,
- zapisuje za pomocą cyfr liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe, trzycyfrowe, czterocyfrowe,
- odczytuje zapisane liczby
- w pamięci dodaje i odejmuje w zakresie 10,
- umie dodawać i odejmować w zakresie 100 w pamięci lub na konkretach ,
- zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 1000 - zad. typu 200+300, 900-100,
- stara się samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe,
- mnoży i dzieli w zakresie 100 w pamięci, na konkretach i za pomocą dodawania do siebie tych samych składników,
- rozumie potrzebę pamięciowego uczenia się tabliczki mnożenia,
- rozumie i stosuje algorytmy dodawania, odejmowania sposobem pisemnym,
- rozumie i stosuje algorytmy mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową
- dokonuje mierzenia czasu i obliczeń kalendarzowych,
- dokonuje obliczeń pieniężnych,
- odczytuje temperaturę

EWALUACJA PROGRAMU

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji nauczyciel dowiaduje się, czy założone cele i zadania zostały osiągnięte oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności . Otrzymuje informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu oraz wskazówki do jego modyfikacji. Ewaluację zaleca się przeprowadzić poprzez:
- ankiety
- test sprawdzający opanowanie podst. wiadomości i umiejętności dla uczniów z trudnościami w nauce.
- karty oceny atrakcyjności zajęć.


Opracowany przeze mnie program ma charakter otwarty, tj. w trakcie pracy może ulegać modyfikacjom zgodnie z potrzebami uczniów i pojawiającymi się zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.