Katalog

Justyna Hałgas, 2019-05-15
BYTOM

Muzyka, Regulaminy

Regulamin Konkursu Plastyczno- Literackiego- Stanisław Moniuszko"ojciec polskiej opery narodowej"

- n +

REGULAMIN
KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WIELCY POLACY SKARBEM NARODU
Stanisław Moniuszko - "ojciec polskiej opery narodowej"

Aby godnie uczcić pamięć Patrona roku 2019 Szkoła Podstawowa nr ... w ...organizuje konkurs
Stanisław Moniuszko - "ojciec polskiej opery narodowej"
adresowany do uczniów szkół podstawowych

Cele konkursu:
- uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki,
- zainspirowanie uczestników konkursu do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości kompozytora,
- upowszechnienie wizerunku Stanisława Moniuszki jako wielkiego patrioty, wizjonera w muzycznym krzewieniu
polskości, w czasach walki o niepodległość Ojczyzny,
- pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej oraz promowanie talentów,
- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań poprzez twórczość literacką i plastyczną,
- motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
- prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.
Termin: ...
Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych klas IV - VI, VII-VIII.
Przedmiot konkursu
Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują prace w jednej lub w dwóch kategoriach:
■ PLASTYCZNA
technika prac: farba plakatowa, tempera, akwarela, pastele olejne, collage – do wyboru, format prac: A2 lub A3.
klasy IV - VI szkoła podstawowa (do wyboru)
• Portret Stanisława Moniuszki w majowej odsłonie malowany.
• Projekt okładki książki o wielkim polskim kompozytorze (ukierunkowany na tradycje narodowe występujące w twórczości
kompozytora ,np. postacie, ubiór, obyczaje)
• Muzyka otwiera przed nami świat doznań i wzruszeń - namaluj pejzaż inspirowany wybranym utworem kompozytora.
klasy VII - VIII i gimnazjum (do wyboru)
• W myśl słów Stefana ze Strasznego dworu "Patrzajże, toć to malowane płótno " namaluj portret Moniuszki z użyciem
mocnych pociągnięć pędzla i żywej, ekspresyjnej kolorystyki.
• Malarska interpretacja twórczości "ojca polskiej opery narodowej" jako wizjonera w muzycznym krzewieniu polskości
(można zamieścić, np. myśli, sentencje kompozytora, do których została wykonana praca)
.• Opera Śląska w Bytomiu - plakat będący zapowiedzią premiery Halki Stanisława Moniuszki, pierwszego przedstawienia
operowego w powojennej Polsce.
■ LITERACKA
klasy IV - VI szkoła podstawowa (do wyboru)
• To był mój pierwszy raz w Operze Śląskiej w Bytomiu - opowiadanie.
• Dźwięki operowe Stanisława w poezji zaklęte...(wiersz)
• Moja opowieść o nieszczęśliwej miłości góralki do Janusza (na podstawie opery "Halka" S. Moniuszki)
klasy VII - VIII i gimnazjum (do wyboru)
• Dotknięty iskrą geniuszu... - opowiadanie twórcze o drodze do sławy Stanisława Moniuszki.
• Za oficjalną datę utworzenia Opery Śląskiej w Bytomiu przyjmuje się dzień premiery Halki Stanisława Moniuszki ,
14 czerwca 1945 roku. Napisz ciekawą historię tego niezwykłego miejsca.
• Od Jana frazy do parafrazy - dokonaj parafrazy utworu Jana Czeczota "U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki".
Pamiętaj o naśladowaniu stylu i poetyki, zachowaniu gatunku, możliwości rozpoznania pierwowzoru a także o pomysłowości.

Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych kl. IV- VI, VII-VIII.
2.Każdy uczestnik ma prawo nadesłać nie więcej niż trzy prace konkursowe.
3.Nadsyłane prace plastyczne i literackie powinny powstać z inspiracji twórczością Stanisława Moniuszki- kompozytora ,
dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.
4.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
5.Prace należy nadsyłać do dnia ...2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr ... w..., ul...,z dopiskiem: „Stanisław Moniuszko
- "ojciec polskiej opery narodowej" telefon/fax:
6.Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem zawierającą wg załączonej karty zgłoszenia:
imię i nazwisko autora, klasa, wiek, adres placówki delegującej, telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego a także
wyrażenie zgody autora na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie adresowej organizatorów, opublikowanie
pracy w mediach, na stronach internetowych organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz
w materiałach organizatora, fundatorów nagród ( zał. nr 1 z klauzulą informacyjną)
Kryteria oceny prac:
1.Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
▪ klasy IV - VI szkoła podstawowa
▪ klasy VII - VII i gimnazjum
2. O wynikach konkursu decyduje specjalnie powołane jury: artyści plastycy, muzykolog, reprezentanci organizatorów.
3. Ocenie podlegać będą: prace literackie - przekaz treści, twórczy charakter utworu, głębia interpretacji twórczości
kompozytora, poprawność stylistyczna i językowa, prace plastyczne - oryginalność pomysłu, inwencja twórcza, stopień
trudności zastosowanej techniki, wartość artystyczna.
4. Jury powołane przez organizatora dokona wyboru najlepszych prac i przyzna trzy nagrody w każdej kategorii.
5. Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej ... 2019 r. poprzez zamieszczenie na stronach www organizatora
konkursu: ....informacji o rozstrzygnięciu konkursu zawierającej tytuły nagrodzonych prac oraz ich autorów.
7. Wernisaż nagrodzonych prac oraz gala wręczenia nagród odbędzie w terminie podanym przez organizatora telefonicznie
i na stronie internetowej placówki.
8. Wytypowane przez jury prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatora,
w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach organizatora, fundatorów nagród i tylko w ramach
promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904
z późn. zm.).
9 Wszelkich informacji o konkursie udzielają jego koordynatorzy: p. ...
Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora na jego stronie
internetowej.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wystawiania prac na wystawie pokonkursowej w Biurze Promocji
Miasta.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
organizatorzy

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.