Katalog

Katarzyna Wronczewska, 2019-05-10
Warszawa

Język angielski, Program nauczania

Autorski program Koła języka angielskiego z elementami kultury krajów anglojęzycznych dla uczniów klas II i III.

- n +

Koło języka angielskiego z elementami kultury krajów anglojęzycznych dla uczniów klas II i III.

1. Cele ogólne i szczegółowe zajęć:
A. Cele ogólne:
• rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
• kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,
• sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym,
• rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie
i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

B. Cele szczegółowe:
• budowanie wśród dzieci postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości, a także kształtowanie postaw takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, czy kultura osobista,
• zachęcanie i przygotowywanie dzieci do konkursów wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych,
• zachęcanie do samodzielnego rozwijania zdolności językowych,
• wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim,
• przełamywanie bariery językowej,
• zapoznanie z większym zasobem słownictwa w zakresie języka angielskiego,
• poszerzenie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych.

2. Treści programowe:
• kultura Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ( położenie, flaga, święta, festiwale, tradycje, ważne wydarzenia, ciekawostki, rozrywka, postacie historyczne),
• kultura Stanów Zjednoczonych ( położenie, flaga, święta, festiwale, ważne wydarzenia, ciekawostki, rozrywka, postacie historyczne),
• kultura Australii (położenie, flaga, święta, festiwale, ważne wydarzenia, ciekawostki, rozrywka),
• kultura Kanady (położenie, flaga, święta, festiwale, tradycje, ważne wydarzenia, ciekawostki, rozrywka),
• słownictwo na poziomie podstawowym, wykraczające poza Program nauczania języka angielskiego dla uczniów klas II i III, poznawane poprzez:
- naukę piosenek oraz rymowanek,
- zabawy ruchowe, odgrywanie scenek,
- prezentacje multimedialne, wykorzystywanie podczas zajęć autentycznych materiałów źródłowych (filmy i zdjęcia) przy użyciu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

- projekty, plakaty, portfolia wykonywane samodzielnie przez uczniów,
- pracę w kartach pracy.

3. Czas realizacji koła: rok szkolny………, II semestry.
Zajęcia prowadzone raz w tygodniu.

4. Metody i formy pracy:
• praca: zespołowa, w parach, indywidualna,
• metoda aktywizująca: drama, gry i zabawy językowe,
• metoda audiolingwalna: wspólnie powtarzanie, śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek oraz wierszyków,
• metoda projektów: prace plastyczne oraz projektowe,
• metoda spirali,
• TPR (zabawy ruchowe),
• materiały: materiały własne nauczyciela (karty pracy, plakaty, zdjęcia, kolorowe ilustracje, broszury) oraz materiały zbierane przez uczniów i wykorzystywane wspólnie na zajęciach.

5. Spodziewane efekty dotyczące wiedzy, umiejętności i sprawności.
Po ukończeniu koła, uczeń:
• posiada dużą wiedzę oraz wykazuje zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych, chętnie sam wyszukuje informacje na ich temat, zaczyna stopniowo rozwijać świadomość interkulturową,
• płynnie posługuje się słownictwem przerobionym na zajęciach,
• stosuje trudniejsze struktury gramatyczne,
• chętnie uczestniczy w konkursach i dniach języków obcych,
• śpiewa piosenki i rymowanki opanowane podczas zajęć,
• chętnie podejmuje współpracę z innymi dziećmi.

6. Sposoby ewaluacji zajęć.
Rozmowa z uczniami po każdych zajęciach.
Rozmowa z rodzicem/opiekunem ucznia po zakończonym semestrze.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.