AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Kozioł, 2019-05-10
Kraków

Luiza Dobrzańska
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Innowacja pedagogiczna "Wysportowany podróżnik"

- n +

Prezentujemy wszystkim Czytelnikom stworzoną przez nas innowację pedagogiczną, której celem jest poszerzenie oferty zajęć dla uczniów klas 1-3 w naszej szkole, a jednocześnie rozwijanie ich pasji i zainteresowań połączone z promowanie aktywności fizycznej. Zachęcamy jednocześnie do podejmowania podobnych działań, gdyż już od początku wprowadzenia innowacji cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

autorki:
Autorzy: mgr Luiza Dobrzańska
nauczyciel wychowania fizycznego,
mgr Renata Kozioł
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, oligofrenopedagog

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie


Innowacja metodyczno–organizacyjna realizowana w klasach 1-3 "Wysportowany podróżnik"

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
9 lutego 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506)

I. Rodzaj innowacji
Innowacja pedagogiczna metodyczno-organizacyjna:
- organizacyjna, ponieważ wymaga wprowadzenia dodatkowo jednej godziny z wychowania fizycznego tygodniowo oraz jednej godziny zajęć krajoznawczo- turystycznych
- metodyczna, ponieważ uczniowie będą kształceni zgodnie z nową podstawą programową, a program nauczania zostanie wzbogacony w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz w obszarze edukacji społeczno- przyrodniczej. Będą to zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej i zumby oraz zajęcia krajoznawczo- turystyczne z włączeniem do Szkolnego Koła PTTK „Piechurek”.

II. Zakres innowacji
1.Innowacja obejmuje zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego i zajęcia krajoznawczo- turystyczne w klasach 1-3 SP.
2.Adresowana jest do wszystkich uczniów klasy 1 ogólnodostępnej. Będą do niej uczęszczać uczniowie zainteresowani sportem, aktywnym spędzaniem czasu i rozwijaniem swoich zainteresowań przyrodniczo- geograficznych. Przewidywany czas realizacji innowacji: od 1 września 2017 do końca roku szkolnego 2019/2020.

III. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane
Wybierając taki charakter innowacji kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i przekonaniem o potrzebie aktywności fizycznej i jej niepodważalnym znaczeniu dla wszechstronnego rozwoju dzieci. Aktywność ruchowa jest podstawowym stymulatorem rozwoju psychosomatycznego człowieka. Rozwija ona wielorakie dyspozycje i pozwala na ich wzajemną integrację. Aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę w zapobieganiu oraz terapii wielu zaburzeń rozwojowych i chorób, dlatego tak ważne jest wdrażanie i rozwijanie zamiłowania do ruchu już od najmłodszych lat. W okresie edukacji wczesnoszkolnej mogą to być ciekawe i motywujące zajęcia sportowe lub turystyka uwzględniająca możliwości i zainteresowania dzieci. Aktywność ruchowa i eksploracja otoczenia poprzez doświadczenie są skuteczną drogą do zapewnienia harmonijnego rozwoju dziecka oraz zaktywizowania funkcji biorących udział w procesie zdobywania wiedzy.

W zakresie Wychowania fizycznego: „Zabawa, sport i rekreacja z elementami piłki nożnej i zumby” stawiamy sobie cele i zadania:

- Wzrost zainteresowania uczniów sportem poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne które mają na calu podwyższenie sprawności fizycznej, przyswojenie poznawanych elementów nowoczesnymi metodami pracy nauczyciela, czynne spędzanie czasu wolnego.
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na doskonalenie umiejętności na pewno spełni oczekiwania grupy uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania.
- Wykorzystanie wspaniałej bazy sportowej, którą dysponuje szkoła (nowoczesny kompleks boisk sportowych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia) i zastosowanie środków, urządzeń multimedialnych (kamera, aparat) na zajęciach w ramach innowacji zapewni uczniom komfortowe warunki do realizacji zajęć, które ułatwiają im zdobywanie i doskonalenie umiejętności a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań.
- Możliwość współzawodnictwa, uczestnictwo w zawodach pozwoli uczniom na bieżącą kontrolę ich osiągnięć, pomoże w kształtowaniu ich umiejętności psychospołecznych oraz wiarę w siebie i swoje możliwości.
- Systematyczny udział w zajęciach wyposaży ich w umiejętności ruchowe przydatne w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej w ich dorosłym życiu


W zakresie koła krajoznawczo- turystycznego „Piechurek” stawiamy sobie cele i zadania

- krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci, szczególnie w postaci wędrownictwa
- organizację rajdów, wycieczek, a co się z tym wiąże- nabywanie umiejętności turystycznych i sprawności fizycznych
- szerzenie kultury turystyki i zapoznanie z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa;
- promowanie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody;
- kontakt z przyrodą, jako doskonałe źródło zdobywania wiedzy i umiejętności

IV. Założenia innowacji

W zakresie Wychowania fizycznego
1. Na lekcjach wychowania fizycznego realizowany jest program nauczania dla kl. 1-3 szkoły podstawowej
Program ten dzięki wprowadzeniu innowacji będzie rozszerzony i uzupełniony w zakresie:

- celów edukacyjnych, które zostaną wzbogacone,
- treści programowych, które zostaną poszerzone,
- stosowanych rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych.

2. Innowacja zakłada realizację wszystkich treści zapisanych w podstawie programowej Wychowania fizycznego I etapu edukacyjnego, przeznaczona jest dla grupy dziewcząt i chłopców przy czym niektóre z nich będą opracowywane i rozszerzone o :

- zajęcia zumby,
- zajęcia z SpeedBall’u,
- doskonalenie poznanych umiejętności podczas dodatkowych zajęć z zespołowych gier sportowych, zabawowa forma z elementami piłki nożnej,
- zajęcia warsztatowe – pływanie, jazda na łyżwach, nordic walking, wycieczka rowerowa.

3. Nasza szkoła dysponuje wieloma obiektami na których prowadzone będą zajęcia:

- nowoczesnym kompleksem boisk sportowych (m.in. dwa boiska zewnętrzne do
piłki ręcznej, koszykówki i bieżnia lekkoatletyczna),
- pełnowymiarową salą gimnastyczną,
- małą salą gimnastyczną,
- siłownią.
Wyposażenie w sprzęt sportowy jest wystarczające do właściwej realizacji treści programowych.

4. Uczniowie będą mieli możliwość:

- rozwijać swoją sprawność fizyczną poprzez dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne (zabawowe formy gier sportowych – piłka nożna, zumba, pływanie, nordic walking lub zimą na lodowisku)
- rozwijać kompleksowo umiejętności ruchowe, ze szczególnym naciskiem na umiejętności koordynacji oraz ich zastosowanie w życiu codziennym, przy wykorzystaniu metod aktywizujących,
- poznawać i doskonalić techniki nowych zajęć sportowo-rekreacyjnych

5. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

- prawidłowa realizacja programu,
- przygotowują się do aktywnego udziału w rywalizacji, zawody, fair play,
- progresję rozwoju fizycznego uczniów, sprawności i umiejętności ruchowych,
- utrwalają postawy pro-zdrowotne poprzez zachęcenie do samodzielnego, świadomego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,
- rozwijają sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez aktywność ruchową i zachowania prozdrowotne,
- podnoszą sprawność fizyczną uczestnicząc w zwiększonej liczbie godzin zajęć wychowania fizycznego.

6. Bieżące i klasyfikacyjne ocenianie uczniów prowadzone będzie w oparciu o nagradzanie za pomocą medali, dyplomów i pochwał za czynny udział w zajęciach z wychowania fizycznego.

7. Prowadzenie innowacji wymaga zwiększenia liczby godzin zajęć wychowania fizycznego. Na zajęcia treningowe zaplanowana jest jedna jednostka lekcyjna w tygodniu dla grupy ćwiczebnej. Lekcje będą prowadzone w ramach godziny płatnej w etacie autora innowacji pedagogicznej.

W zakresie aktywności turystyczno- krajoznawczej

1. Na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej realizowany jest program nauczania dla kl. 1-3 szkoły podstawowej
Program ten dzięki wprowadzeniu innowacji będzie rozszerzony i uzupełniony w obszarze edukacji społecznej i przyrodniczej w aspekcie:

- celów edukacyjnych, które zostaną wzbogacone,
- treści programowych, które zostaną poszerzone,
- stosowanych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych uwzględniających przede wszystkim eksplorację świata, zdobywanie nowych doświadczeń i interakcję z otoczeniem.

2. Innowacja zakłada realizację wszystkich treści zapisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i przeznaczona jest całej klasy. Treści społeczno- przyrodnicze będą opracowywane i rozszerzone o :

- Zajęcia koła PTTK „Piechurek”
- Wycieczki krajoznawczo- turystyczne: miejskie i terenowe.
- Warsztaty i spotkania z ciekawymi postaciami regionu.
- Zwiedzanie i poznawanie miejsc ważnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo.

3. Miejscem realizacji będzie zarówno szkoła, ale przede- wszystkim ciekawe turystycznie zakątki małopolski.

4. Uczniowie będą mieli możliwość:

- rozwijać swoją sprawność i kondycję fizyczną,
- poznawać interesujące miejsca i osoby
- rozwijać zainteresowania przyrodniczo- geograficzne
- pobudzać ciekawość świata i aktywność poznawczą
- zdobywać nowe doświadczenia i budować pozytywne relacje rówieśnicze
- kształtować właściwe, zdrowe nawyki aktywnego spędzania czasu,
- wzbogacać wartości i kształtować swoją osobowość.

5. Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Uczeń:
- Zdobywa umiejętności turystyczne i wiedzę społeczno- przyrodniczą.
- Dba o swoje zdrowie poprzez aktywność ruchową.
- Poznaje interesujące zakątki małopolski.
- Zdobywa wiedzę o regionie, kulturze, jego historii, walorach przyrodniczych i coraz bardziej ją rozumie, utożsamia się z nią i szanuje.
- Prowadzi obserwacje przyrodnicze i gromadzi je w port folio.
- Jest aktywnym i zaangażowanym członkiem koła „Piechurek”
6. Ocenianie uczniów prowadzone będzie w oparciu zdobywanie odznak turystycznych i sprawnościowych, prowadzenie port folio „Piechurek”, udział w konkursach.


7. Prowadzenie innowacji wymaga zwiększenia liczby godzin zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Na zajęcia krajoznawczo- turystyczne zaplanowana jest jedna jednostka lekcyjna w tygodniu dla klasy. Lekcje będą prowadzone w ramach godziny płatnej w etacie autora innowacji pedagogicznej.

V. Ewaluacja innowacji
Podstawę ewaluacji zarówno poszczególnych lekcji jak i kolejnych cykli programu nauczania planuję się:

- obserwowanie postępów uczniów,
- pomoc w rozpoznawaniu mocnych i słabych stron,
- przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników ankiety dla uczniów i rodziców pod koniec trzeciego roku trwania innowacji.

Wyniki ewaluacji będą opracowywane po zakończeniu innowacji.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.