Katalog

Izabela Basiak, 2019-05-10
Smyków

Zajęcia pozaszkolne, Program nauczania

Program Koła Tanecznego

- n +

PROGRAM KOŁA TANECZNEGO
Spis treści :
I WSTĘP
II CELE PROGRAMU
III METODY REALIZACJI
IV FORMY REALIZACJI
V PROPOZYCJE WYBRANYCH SCENARIUSZY ZAJĘĆ
VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
VII EWALUACJA
VIII ZAKONCZENIE

I WSTĘP
Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki uczeń odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.
Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. Umożliwia on regenerację sił fizycznych i psychicznych, podniesienie sprawności ruchowej.

II CELE PROGRAMU
CELE OGÓLNE :
1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów.
2. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
3. Poznawanie tańców regionalnych, narodowych, towarzyskich...
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Rozwijanie poczucia kolektywizmu i odpowiedzialności.
2. Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
3. Nabycie umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi.
4. Wdrożenie do przestrzegania ładu i porządku.
5. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.
6. Rozwój koordynacji i sprawności ruchowej.
7. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
8. Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu.
9. Kształtowanie zainteresowania tańcem.

III METODY REALIZACJI
1. Metoda syntetyczna- nauczanie całościowe zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno- ruchowych.
2. Metoda analityczna- nauczanie pewnych określonych całości muzyczno- ruchowych fragmentarycznie, częściami. Po opanowaniu fragmentów, łączenie ich większe zestawy ruchowe.
3. Metoda kompleksowa (mieszana)- w nauczaniu większych zestawów muzyczno- ruchowych, dążenie do ich opanowania całościowego ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych elementów. Podczas nauczania ruchów z muzyką nauczyciel przez wzorowy pokaz w zwolnionym tempie, powiązanym z wyliczaniem rytmu, w jakim ruch przebiega i dokładnym objaśnieniem słownym lub uwagami słownymi korygującymi ruch powinien przekazać uczniom wyobrażenie koncepcji ruchu.

IV FORMY REALIZACJI, TREŚCI
Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej raz w tygodniu. Obecność na zajęciach jest nieobowiązkowa.
Treści:
I Zabawy ze śpiewem.
1. "Budujemy domy" - zabawa taneczna.
2. "Na krakowską nutę" - zabawa taneczna

II Tańce regionalne Polski.
- Tańce śląskie :
1. "Stara baba".
2. "Litera".
- Tańce regionalne oparte na kroku polkowym:
3. "Grożony".
4. "Miotlarz".
- Tańce regionalne oparte na kroku walca:
5. "Nie chcę cię znać".

III Polskie tańce narodowe.
1. "Krakowiak".
2. "Polonez".

IV Tańce towarzyskie
1. "Walc angielski".
2. "Cha-cha-cha".
3. "Jive".
4. "Rumba".

V Gimnastyka rekreacyjna- Aerobik.
1. Formy kształtujące sylwetkę- Callanetics.
2. Formy kształtujące wydolność fizyczną- Low Impact.
3. Formy relaksacyjne- Stretching, Yoga.

V PROPOZYCJE WYBRANYCH SCENARIUSZY ZAJĘĆ
SCENARIUSZ NR 1
Temat zajęć: Nauka podstawowych kroków i figur tanecznych ch-cha-cha.
Cele zajęć:
Umiejętności- zatańczenie w parze kroku podstawowego cha-cha-cha.
Wiadomości- ogólna charakterystyka tańca cha-cha-cha.
Sprawność fizyczna- wyrabianie szybkiej orientacji przestrzennej.
Postawy i motywacje- umiejętność współdziałania w parze tanecznej.
Pomoce: magnetofon, płyta z nagraniem melodii.
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno- porządkowe.
Przywitanie, przedstawienie celów zajęć i uzasadnienie potrzeby ich realizacji,
kontrola stroju.
2. Ogólna charakterystyka tańca.
Cha-cha-cha to popularny kubański taniec towarzyski ukształtowany przez różne nurty tradycji afro amerykańskiej. W Ameryce i Europie zyskał dużą popularność od 1955r. Jest tańcem bardzo rytmicznym w takcie parzystym, o wesołym charakterze.
3. Ustawienie podstawowe zamknięte.
Chłopiec i dziewczynka stoją naprzeciw siebie. Chłopiec prawą ręka obejmuje dziewczynkę, trzymając dłoń poniżej jej lewej łopatki. Dziewczynka lewą dłoń kładzie na prawym boku partnera. Ręce wolne są złączone, ugięte w łokciach i umieszczone na wysokości głowy niższej osoby w parze.
4. Kroki taneczne.
Krok podstawowy w przód.
Na "raz"- krok lewą nogą w przód (z przedniej części stopy na całą stopę),
wysunięcie lewego biodra w bok, w lewo,
na "dwa"- przeniesienie ciężaru ciała w tył na prawą nogę, wysunięcie prawego biodra w bok, w prawo,
na "trzy"- mały krok lewą nogą w bok,
na "i"- dostawienie prawej nogi do lewej,
na "cztery"- krok lewą nogą w bok, wysunięcie lewego biodra w bok, w lewo.
Krok podstawowy w tył.
Na "raz"- krok prawą nogą w tył (z przednie części stopy na cała stopę),
wysunięcie prawego biodra w bok, w prawo,
na "dwa"- przeniesienie ciężaru ciała w przód na lewą nogę, wysunięcie lewego biodra w bok, w lewo,
na "trzy"- mały krok prawą nogą w bok,
na "i"- dostawienie lewej nogi do prawej,
na "cztery"- krok prawą nogą w bok, wysunięcie prawego biodra w bok, w prawo.
5. Figury taneczne.
Figura podstawowa- mieści się w dwóch taktach.
Takt 1
Chłopiec i dziewczynka stoją w objęciu zamkniętym. Chłopiec rozpoczyna figurę nogą lewą i wykonuje krok podstawowy w przód, dziewczynka krok podstawowy w tył.
Takt 2
Chłopiec wykonuje krok podstawowy w tył rozpoczynając go nogą prawą, dziewczynka wykonuje krok podstawowy w przód nogą lewą.
6. Podsumowanie zajęć.
Przypomnienie celów zajęć i ocena ich realizacji.

SCENARIUSZ NR 2
Temat zajęć: Nauka kroków poloneza.
Cele zajęć:
Umiejętności- zatańczenie podstawowych kroków poloneza.
Wiadomości- ogólna charakterystyka tańca.
Sprawność fizyczna- rozwijanie koordynacji ruchowej.
Postawy i motywacje- kształtowanie właściwej postawy i kultury osobistej.
Pomoce: magnetofon, płyta z nagraniem.
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno- porządkowe.
Przywitanie, sprawdzenie przygotowania ćwiczących, przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji.
2. Ogólna charakterystyka tańca .
Polonez to taniec narodowy o uroczystym, dostojnym charakterze. Tańczony jest w parach, w takcie ¾, w tempie umiarkowanym. Kroki i figury taneczne wykonywane są lekko, z granicą i dystynkcją. Należy je ćwiczyć początkowo przy głośnym odliczaniu nauczyciela, a później po ich dobrym opanowaniu z podkładem muzycznym.
3. Kroki taneczne.
Krok podstawowy (składa się z trzech kroków).
Na „i” – uginamy lekko i płynnie nogę w kolanie ( dziewczynka lewą, chłopiec prawą) i wysuwamy w przód nogę przeciwną,
na ‘’raz’’- stawiamy nogę w miejscu wysunięcia i przenosimy na nią ciężar ciała, jednocześnie prostujemy nogę w kolanie,
na „dwa” – wykonujemy krok w przód ( dziewczynki lewą, chłopcy prawą nogą),
na „trzy” – wykonujemy krok w przód ( dziewczynki prawą, chłopcy lewą nogą) itd.
Krok drobiony, ozdobny ( dla dziewcząt ).
Polega na posuwaniu się w określonym kierunku drobnymi krokami w rytmie ósemek. Dziewczynki- na palcach, płynnie i równo stawiają małe kroczki, nie akcentując miar taktu.
Krok chodzony.
Składa się z trzech równych kroków zmiennych (każdy krok wykonywany jest inną nogą).
4. Ukłony.
Ukłon chłopca:
na "raz" - wydłużony krok w przód lub w bok lewą nogą,
na "dwa" - dostawienie prawej nogi do lewej z jednoczesnym pochyleniem barków i skłonem głowy,
na "trzy" - wytrzymanie pozy.
Ukłon dziewczynki:
na "raz" - wydłużony krok w przód prawą nogą z przesunięciem ciężaru ciała w kierunku ruchu, ugięcie w kolanie nogi lewej,
na "dwa" - ponowne przeniesienie ciężaru ciała, ale na lewą nogę, prawa zostaje w przodzie i opiera się palcami o podłogę. Pochylenie głowy w przód i lekkie rozłożenie obu stron spódniczki.
na "trzy" - wytrzymanie pozy.
5. Trzymania w parze.
Trzymanie I
Tańczący trzymają się rękami "wewnętrznymi" (chłopiec podtrzymuje dłoń dziewczynki). Unoszą w przód złączone ręce poniżej linii barków dziewczynki. Wolną, lewą rękę chłopiec unosi lekko w bok, odwracając dłoń na zewnątrz. Dziewczynka prawą ręką podtrzymuje brzeg spódniczki.
Trzymanie II
Tańczący trzymają się lewymi rękami uniesionymi w przód do poziomu. Prawa ręka chłopca jest wysoko za plecami dziewczynki, prawa ręka partnerki podtrzymuje brzeg spódniczki.
6. Podsumowanie zajęć.
7. Przypomnienie celów zajęć i ocena ich realizacji.
VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
• rozumie piękno i harmonię utworów muzycznych,
• reaguje na przerwę w muzyce,
• reaguje na zmiany tempa,
• wykazuje szybką reakcję słuchowo-ruchową,
• reaguje na zmiany dynamiki,
• swobodnie porusza się w różnych kierunkach, jednocześnie obserwując przestrzeń wokół siebie,
• rozróżnia kierunki w przestrzeni,
• ma wyrobione poczucie metryczne,
• jest wrażliwe na różnicę wysokości oraz różnice barwy dźwięków,
• posiada umiejętność podporządkowania się dyscyplinie rytmicznej tańca,
• ma wykształconą prawidłową postawę,
• rytmicznie chodzi, sprawnie stąpa,
• posiada umiejętność odbicia się w różnych rodzajach skoków,
• swobodnie operuje ruchami rąk,
• odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.

VII EWALUACJA PROGRAMU
ANKIETA
Uczestniczyliście w dodatkowych zajęciach kółka tanecznego. Proszę o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Dzięki niej wyrazicie swoją opinię na temat zajęć, w których braliście udział. Zaznacz właściwą odpowiedź lub wpisz w miejsce kropek swoje spostrzeżenia.
1. Czy chciałbyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie?
a) tak
b) nie
c) obojętnie
2. Jak często chciałabyś uczestniczyć w takich dodatkowych zajęciach?
............................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności taneczne
a) poprawiły się
b) pogorszyły się
c)są bez zmian
4. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności pracy w zespole
a) poprawiły się
b) pogorszyły się
c) są bez zmian
5. Wymień przynajmniej trzy tańce towarzyskie:
............................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII ZAKOŃCZENIE
Program kółka tanecznego przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, lubiących ćwiczyć przy muzyce. Jego celem jest usprawnianie motoryczności, rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej, twórcze wypowiadanie się ucznia poprzez ruchy ciała.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.