Katalog

Tomasz Nizioł, 2019-05-10
Pruszków

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +


1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Cały staż Znajomość procedur awansu
zawodowego
Złożenie wniosku o
rozpoczęcie stażu
Opracowanie
i przedłożenie dyrektorowi
szkoły plan rozwoju
zawodowego
2 Przeanalizowanie zasad
funkcjonowania organizacji zadań
szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statut,
szkolnego systemu oceniania
Prowadzenie dokumentacji
wynikającej obowiązku nauczyciela Cały staż Plan rozwoju
Dokumentacja szkolna
3 Bieżące dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego Kompletowanie dokumentacji mającej
znaczenie na ocenę pracy Cały staż Gromadzenie dokumentów
Dyplomy,
Zaświadczenia
Inne
4 Opracowanie sprawozdania realizacji
planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania częściowego z realizacji planu rozwoju zawodowego Dwa razy
w roku
SprawozdanieWYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Punkt Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Dowody
realizacji Termin
1§ 8 ust. 2 pkt.1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. 1. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
2. Modyfikacja i dostosowywanie Przedmiotowego Systemu Oceniania szczególnie pod kątem uczniów o specjalnych problemach edukacyjnych.
3. Opracowanie scenariuszy lekcji, aktualizowanie kart pracy i instrukcji do ćwiczeń w celu doskonalenia warsztatu pracy. Przeprowadzenie testów na wybranych grupach uczniów w celu sprawdzenia efektów w pracy.
5. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w celu podniesienia zdawalności egzaminu z kwalifikacji E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych.
6. Monitorowanie efektów nauczania poprzez przeprowadzenie dwóch próbnych pisemnych egzaminów zawodowych w ciągu roku szkolnego. Analiza i porównanie wyników egzaminów oraz powtórzenie wiadomości sprawiających trudności uczniom.
7. Opieka nad szkolną pracownią informatyczną, modernizacja i bieżące naprawy sprzętu komputerowego. Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

Wykaz literatury i portali internetowych wykorzystanych do doskonalenia warsztatu pracy.


Przykładowe dokumenty.
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. 1.Przygotowywanie z uczniami prezentacji multimedialnych przy użyciu programu PowerPoint .
2. Wykorzystanie komputera, rzutnika multimedialnego oraz urządzeń peryferyjnych podczas lekcji.
3. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu.
5. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
6. Przygotowanie sprawdzianów, oraz egzaminów próbnych na platformie e-lerningowej moodle. Pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne.
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć,
w szczególności dla
nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie otwartych zajęć
dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć. 1. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów w wersjach elektronicznych (prezentacje, dokumenty tekstowe, plik xml).
2. Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich dla wszystkich nauczycieli. Jedna lekcja w roku szkolnym.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi dziennika elektronicznego dla wychowawców klas i nauczycieli.
4. Stworzenie bazy pytań do egzaminu z kwalifikacji E.12 na platformie moodle, oraz dzielenie się w/w bazą z nauczycielami.
4. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego poprzez administrowanie dziennikiem elektronicznym Vulcan oraz pomoc w egzaminach zawodowych.
6. Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolnych konkursów w ramach dni technika w szkole: Zespołowe zawody programistyczne z wykorzystanie serwerów online SPOJ, turniej szkolny „1 z 1000”. Wybrane materiały dydaktyczne.Zdjęcia z imprez, artykuły umieszczane na stronie szkoły. Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt.4 b. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej 1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.
2. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
3. Sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych, Zaświadczenie OKE Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c. Poszerzanie zakresu działań
szkoły, w szczególności
dotyczących zadań
dydaktycznych,
wychowawczych lub
opiekuńczych 1. Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez prowadzenie własnej strony internetowej w celu wymiany informacji dydaktycznych: tomasz-niziol.za.pl.
2. Promocja szkoły:
• Udział w Dniach Otwartych Szkoły,
• Udział w Targach Edukacyjnych.
3. Organizacja wycieczki edukacyjnej dla uczniów klas II.
4. Współpraca z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki w ramach projektu IT Szkoła. Strona www.

Zaświadczenia Cały okres stażu.
Według potrzeb
§ 8 ust. 2 pkt. 4 e. Wykonywanie zadań na
rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we
współpracy z innymi
osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi
podmiotami. 1. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w opracowaniu dostosowań dla uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi.
2. Współpraca z nauczycielami z innych szkół - organizacja międzyszkolnego konkursu informatycznego w programowaniu zespołowym podczas dni technika. Wspólne przygotowanie zadań i testowanie na serwerach SPOJ.
3. Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawach uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi.
4. Współpraca ze szkolną biblioteką w aktualizacji list uczniów pomiędzy dziennikiem elektronicznym Vulcan a programem biblioteki MOL.
5. Współpraca z Sekretariatem Szkolnym w aktualizacji list uczniów szkoły i innych zadań wynikających z dziennika elektronicznego Vulcan. Opisy współpracy.
Cały okres stażuWedług potrzeb
§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów
edukacyjnych,
wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki
i typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest
zatrudniony. 1. Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym.
2. Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym.

Opisy przypadku.


Cały okres stażuWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.