Katalog

Iwona Mokras-Wosik, 2019-04-25
GŁOWNO

Język angielski, Program nauczania

Global education - zagadnienia edukacji globalnej w języku angielskim

- n +

Liceum Ogólnokształcące w Głownie


Global education - zagadnienia edukacji globalnej w języku angielskim


jako przedmiot uzupełniający dla klasy drugiej w Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

program autorski mgr Iwona Mokras-Wosik


Głowno 2017/2018
1. Metryczka programu

1.1 Adresaci Programu

Program przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego ukierunkowanego na zagadnienia społeczne związane z tematyką edukacji globalnej w klasie drugiej Liceum Ogólnokształcącego w Głownie. Adresatami programu są uczniowie klasy humanistycznej objętej patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

1.2 Ogólne warunki realizacji Programu
Program przeznaczony jest dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego ogólnego na poziomie IV.1. reprezentujący poziom znajomości języka minimum A2/B1 (zdefiniowany przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej w określonych warunkach:
a) zajęcia prowadzone przez nauczyciela posiadającego pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej przy jednoczesnych kwalifikacjach pozwalających poruszać kwestie związanych z edukacją globalną
b) zajęcia prowadzone będą w liczbie 1 godziny/tydzień
c) zajęcia prowadzone w pracowni multimedialnej/ laboratorium językowym wyposażonej w komputer, zestaw głośników, rzutnik i ekran, dostęp do Internetu , co umożliwia pracę w oparciu o materiały audiowizualne
d) zaangażowanie uczniów w rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1 poprzez poszerzenie zakresu słownictwa o język angielski w zakresie nauk społecznych
1.3. Informacje o autorze programu
Autor programu - mgr Iwona Mokras-Wosik jest nauczycielem mianowanym języka angielskiego. Posiada także ukończone studia magisterskie na kierunku socjologia. Od 2012 roku koordynuje współpracę z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.
2. Cele ogólne i szczegółowe

2.1 Cele ogólne Programu

Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim z naciskiem na rozwój znajomości środków językowych czyli specjalistycznego słownictwa w zakresie wybranych treści z zakresu edukacji globalnej. Program uwzględnia również rozwój kompetencji socjo-językowej rozumianej jako znajomość norm socjokulturowych obowiązujących w danym języku (styl i rejestr językowy). Istotnym elementem programu jest korelacja z przedmiotami nauczanymi w liceum np. wiedzy o społeczeństwie a także zajęciami i warsztatami realizowanym w ramach współpracy z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Dzięki integracji międzyprzedmiotowej uczeń wykorzysta wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych do rozwoju swoich umiejętności językowych, co pozwoli uczniowi dostrzec potencjał komunikacyjny języka angielskiego do wykorzystania na studiach bądź w życiu zawodowym. W ten sposób uzyskamy odpowiedni poziom motywacji ucznia do pracy nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych i rozwojem środków językowych. Należy jednak pamiętać, że wiedza zdobyta na tym etapie nauczania jest jedynie podstawą do rozwoju na kolejnych etapach edukacji.
Cele:
- zapoznanie uczniów z podstawowymi terminami dotyczącymi edukacji globalnej w języku angielskim
-ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście poruszanych zagadnień edukacji globalnej
-kształtowanie umiejętności posługiwania się angielskim językiem formalnym i przygotowanie uczniów do obcowania z tego typu stylem, co ułatwi im korzystanie z zagranicznej prasy i telewizji anglojęzycznej w celu uzyskania informacji na temat edukacji globalnej
- zachęcenie uczniów do korzystania z autentycznych materiałów audiowizualnych w języku angielskim w Internecie w celu podniesienia kompetencji językowych ( Global Citizenship Education)
-kształtowanie w języku angielskim umiejętności przydatnych w życiu publicznym typu: argumentowanie, debatowanie, pytanie o informacje i udzielanie informacji oraz relacjonowanie na bazie poruszanych zagadnień edukacji globalnej
-zachęcanie uczniów do krytycznego i kreatywnego myślenia na temat aktualnych, kontrowersyjnych zagadnień
-rozwijanie w uczniach umiejętności, które umożliwiają im zauważanie i przeciwdziałanie dyskryminacji i niesprawiedliwości

3. Treści nauczania

3.1 Informacje ogólne

Ze względu na fakt, że głównym celem programu jest nabycie przez uczniów ogólnej, a zarazem podstawowej wiedzy z zakresu edukacji globalnej w języku angielskim, autorka programu dokonała samodzielnie selekcji najważniejszych treści ze względu na konieczność ich znajomości w tym języku i uznała je za podstawowe w niniejszym programie. Jednakże ze względu na bogactwo treści tematycznych istnieje możliwość realizacji niniejszego programu w szerszym zakresie niż tu przedstawiono, jako że stworzony tu program autorski to program nauczania podstawowych treści, które można jednak omawiać bądź bardziej szczegółowo, bądź poszerzając o dodatkowe tematy współgrające z przedstawionym tu zakresem tematycznym. Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego oraz funkcje i sytuacje językowe współgrają z programem nauczania w klasie drugiej opartym na podstawie programowej IV.1. języka angielskiego.

3.2.Wybrane treści
Zgodnie z założeniami edukacji globalnej zostanie przeanalizowane 8 obszarów :
1. Prawa człowieka
2. Wartości i wyobrażenia
3. Rozwiązywanie konfliktów
4. Edukacja obywatelska w wymiarze globalnym
5. Współzależność
6. Sprawiedliwość społeczna
7. Różnorodność na świecie
8. Trwały i zrównoważony rozwój

Każde z zagadnień omówione będzie na bazie materiału audiowizualnego lub innego źródła( tekst pisany lub słuchany) w języku angielskim, a następnie wypracowane zostanie słownictwo, które pozwoli na przeprowadzenie dyskusji, debaty czy innej formy komunikacji w języku angielskim. Szczegółowe treści i tematykę programu z uwzględnieniem wymienionych elementów zawiera plan realizacji programu ( załącznik).

4.Procedury osiągania celów:

Cele, jakie stawia niniejszy program autorski zostaną zrealizowane dzięki zastosowaniu różnorakich metod i form pracy. Będą to przede wszystkim metody aktywizujące, wymagające od uczniów zaangażowania, takie jak: praca z tekstem, gra dydaktyczna, odgrywanie ról, metoda audiowizualna. Wśród nich szczególnie istotna będzie praca z materiałem autentycznym poświęconym (np.: ulotki, artykuły, wycinki prasowe, broszury) oraz metody: debata, metoda panelowa, przemowa, dyskusja. Mają one przygotować uczniów do przyszłego udziału w życiu społeczno-politycznym oraz do korzystania z materiałów anglojęzycznych, z jakimi mogą zetknąć się w przyszłości. Jednakże ze względu na znaczny stopień trudności nauczanych treści, a tym samym istotną rolę nauczyciela w jak najprostszym ich przekazaniu, niezbędne jest zastosowanie także metod podających typu: wykład, wyjaśnienie czy pogadanka.
W procesie realizacji programu autorskiego ważną rolę odgrywa metoda projektu. Będzie to zarówno projekt indywidualny, jak i grupowy. Duże znaczenie będzie mieć również zastosowanie technologii informacyjnych (w tym Internetu) w formie lekcji w pracowni komputerowej bądź prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów. Aktywny udział w zajęciach będzie każdorazowo wymagać od uczniów korzystania z różnych źródeł informacji.
Podczas zajęć młodzież będzie pracować z całą klasą, indywidualnie (w tym: pod kierunkiem nauczyciela bądź w domu), jak również w parach lub w grupach. Należy pamiętać o różnicowaniu form i metod pracy, a zarazem tak planować lekcje, aby każdy temat opierał się na czterech sprawnościach językowych, z uwypukleniem jednej lub dwóch najważniejszych.5. Monitorowanie i ocenianie
Jednym z zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia na podstawie programu jest ocenianie, które należy traktować jako przede wszystkim informację zwrotną dla ucznia i rodziców nt. postępów i rozwoju w zakresie przewidzianym w programie. Informacja zwrotna nt. postępów ale również dobrych i słabych stron uczniów powinna być podstawą analizy nauczanych treści pod kątem możliwości rozwoju umiejętności uczniów i wzrostu/spadku ich motywacji do wysiłku wymaganego do opanowania słownictwa w tym zakresie.

5.1 Ocena osiągnięć uczniów
Istotnym elementem oceniania jest samoocena uczniów, jako przygotowanie do samodzielności w uczeniu się przez całe życie. Rola nauczyciela polega na zapoznaniu uczniów z formami samooceny i nadzorowaniu (zwłaszcza na początku kursu) przestrzegania systematyczności w prowadzeniu samooceny. Zalecane formy samooceny: formalne i nieformalne obejmują: a) samoocena formalna - karty samooceny – wypełnianie przez ucznia na/po lekcjach powtórzeniowych( tzw. prasówek), b) samoocena nieformalna - krótka rozmowa z uczniem/uczniami nt. rozwoju ich umiejętności, obszarów nauczanych, w których czują się swobodnie i tych, które wymagają większego wysiłku/utrwalenia materiału.

W celu wzmożenia samodzielności uczniów i prowadzenia samooceny należy:
a) położyć nacisk na odpowiednie prowadzenie przez uczniów notatek na lekcji jak i w ramach pracy domowej
b) zadawać systematyczne prace domowe pozwalające utrwalić przerobiony materiał i/lub przygotować się do nowego tematu
c) wprowadzić pracę projektową
d) systematycznie prowadzić analizę potrzeb uczniów w zakresie realizowanych treści, dat i form sprawdzania wiedzy
e) przyzwyczaić uczniów (poprzez odpowiednie zadania domowe) do samodzielnego wyszukiwania materiałów dodatkowych i korzystania z nich (np. z wykorzystaniem odpowiednich stron internetowych).

5.2 Formy i techniki oceniania

Formy oceniania bieżącego: kartkówki ze słownictwa, obserwacja pracy ucznia na lekcji i/lub odpowiedź ustna, udział w dyskusji, debacie. Najważniejszą ocenę stanowi projekt długoterminowy wykonany w zespole uczniowskim zgodnie z wybranym zagadnieniem.

6. Bibliografia

1. S. Dylak, „Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania”, wyd. PWN, Warszawa 2000.
2. H. Komorowska, „O programach prawie wszystko”, wyd. WSiP, Warszawa 1999.
3. Z. Dzięgielewska-Pecyńska 1996 „Nauczanie bilingwalne a kształcenie nauczycieli przedmiotów niejęzykowych w Problemy komunikacji interkulturowej - Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur”, s. 161 -165, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
4. Iluk, J., 2000, „Nauczanie bilingwalne : modele, koncepcje, założenia metodyczne”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
5. Giermakowski Marian , Konstruowanie autorskich programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących, W: Zmieniam siebie i swoją szkołę, red. Kropiwnicki J.
6. Pielachowski Józef , Co umieć, czego wymagać: tworzymy programy nauczania , Głos Naucz. 1998 nr 21 dod.
7. Ratusiowa Anna , Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Edukacja 1996 nr 2
8. Zaczek-Zaczyński Krzysztof, Konstruowanie programów kształcenia dla szkoły,Nowa Szkoła 1998 nr 5
Opracowanie : mgr Iwona Mokras-Wosik
Załącznik 1.
Plan realizacji programu:
1. Lekcja organizacyjna- przedstawienie programu zajęć , zasad oceniania, omówienie zasad funkcjonowania na zajęciach; przedstawienie zasad realizacji projektu w ramach zajęć;
2. Global education- definicja, założenia i cele edukacji globalnej
3. Millenium Development Goals- cele milenijne, co to takiego , jaki jest ich stopień realizacji.
4. What is globalisation? – definicja, przykłady, konsekwencje
5. North vs South- czym się różni globalna północ od globalnego południa?
6. NEWS- co ważnego dzieje na świecie? Jesteśmy reporterami stacji BBC, tzw. „prasówka”
7. Cultural diversity- o różnorodności w globalizującym się świecie
8. Peace building- czy wojny są konieczne?
9. Respecting and protecting human rights- czy prawa człowieka są zagrożone?
10. Fair trade - o idei sprawiedliwego handlu
11. Globetrotter- świat widziany oczami podróżnika; spotkanie z podróżnikiem; spotkanie warsztatowe związane z różnorodnością na świecie
12. NEWS- co ważnego dzieje na świecie? Jesteśmy reporterami stacji BBC, tzw. „prasówka”
13. People and environment- jaki wpływ mamy na środowisko?
14. Global Warming- Global warning- przyczyny i skutki globalnego ocieplenia
15. Natural disasters- consequences and responses- czy wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za katastrofy naturalne?
16. Do the right mix- o idei zrównoważonego transportu
17. NEWS- co ważnego dzieje na świecie? Jesteśmy reporterami stacji BBC, tzw. „prasówka”
18. Poverty around the world- czy jesteśmy biedni, czy bogaci?
19. Food for the world – o pomocy humanitarnej
20. Unicef- nowoczesne formy wolontariatu
21. Global citizen- jestem obywatelem świata
22. Think globally, act locally- myślę globalnie, działam lokalnie!
23. NEWS- co ważnego dzieje na świecie? Jesteśmy reporterami stacji BBC, tzw. „prasówka”
24. Are all children at the same starting gate? – o możliwościach edukacyjnych w różnych zakątkach świata
25. Work around the world- o możliwościach zawodowych w globalizującym się świecie
26. Globetrotter- świat widziany oczami podróżnika; spotkanie warsztatowe związane z różnorodnością na świecie
27. Global problems –research project – przedstawienie realizacji projektu długoterminowego na wybrany temat; praca zespołowa
28. Global problems –research project – przedstawienie realizacji projektu długoterminowego na wybrany temat; praca zespołowa
29. Global problems –research project – przedstawienie realizacji projektu długoterminowego na wybrany temat; praca zespołowa
30. Ewaluacja zajęć – podsumowanie, dokonanie samooceny;


Opracowanie : mgr Iwona Mokras-Wosik
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.