Katalog

Anna Prokopiak-Lewandowski, 2019-04-25
Kowal

WOS, Sprawdziany i testy

konstytucja RP - sprawdzian

- n +

Imię nazwisko
Grupa A
Klasa
Łączna liczba punktów Ocena
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe:
a) 15 kwietnia 1994 roku
b) 25 kwietnia 1995 roku
c) 2 kwietnia 1997 roku
d) 13 kwietnia 1998 roku

2. Zasada suwerenności narodu polega na:
a) wykluczeniu formy dziedziczenia władzy
b) istnieniu w państwie trzech równorzędnych władz
c) uznaniu, że naród posiada prawa i obowiązki oraz że od niego wywodzi się władza w Rzeczypospolitej

3. Sejm składa się z:
a) 340 posłów
b) 460 posłów
c) 470 posłów

4. Dopasuj odpowiednie wyjaśnienie do podanych zasad prawa wyborczego (literę przyporządkowaną wyjaśnieniu wpisz przy odpowiedniej zasadzie):
a) zasada równości...... A) wyboru posła lub senatora dokonuje bezpośrednio sam wy¬borca
b) zasada bezpośredniości… B) karty wyborcze wypełniane są za zasłonami, nie są podpisa¬ne i są wrzucane do urny osobiście
c) zasada tajności ....... C) każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów
D) naród rządzi poprzez swoich wybranych przedstawicieli
5. Senat składa się ze:
a) 100 senatorów
b) 120 senatorów
c) 150 senatorów

6. Sejm i senat wybierane są na:
a) trzyletnie kadencje
b) czteroletnie kadencje
c) pięcioletnie kadencje

7. Immunitet parlamentarny polega na:
a) zwolnieniu od podatków
b) nietykalności osobistej członków parlamentu
c) wypełnianiu funkcji parlamentarnych wraz z innymi funkcjami publicznymi

8. Organami sejmu są (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) marszałek sejmu
b) marszałek senatu
c) Prezydium Sejmu
d) Konwent Seniorów
e) komisje sejmowe
f) kluby parlamentarne
g) koła poselskie

9. Funkcja ustawodawcza polega na:
a) ustalaniu bądź zmiany ustroju politycznego, społecznego lub ekonomicznego państwa i dokonywania zmian w obowiązującej konstytucji
b) regulowaniu określonych sfer życia społecznego za pomocą ustawy
c) kontrolowaniu rządu i innych organów państwowych
10. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) posłom (co najmniej 15)
b) komisjom sejmowym
c) senatorom (co najmniej 15)
d) senatowi
e) prezydentowi
f) Radzie Ministrów
g) prezesowi Rady Ministrów
h) grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli
i) grupie co najmniej 1000 obywateli

11. Wotum zaufania jest to:
a) uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla polityki lub programu działania rządu
b) zatwierdzenie działalności finansowej rządu w określonym czasie i uznanie jej za prawidłową
c) odmowa poparcia dla dotychczasowego rządu lub konkretnego ministra

12. Droga legislacyjna to:
a) określone przez prawo czynności konieczne do uchwalenia i wejścia w życie ustawy
b) określona przez prawo procedura wyboru posłów do komisji sejmowych
c) forma zwracania się posła do członków Rady Ministrów o udzielenie informacji w określonej sprawie

13. Organem uchwałodawczo – kontrolnym jest::
a) Sejmik wojewódzki
b) Zarząd województwa
c) Rada powiatu

14. Zasada kolegialności w sądownictwie:
a) oznacza wykonywanie przez wszystkie sądy tego samego rodzaju zadań, to znaczy orzekania w imieniu państwa, na podstawie tego samego prawa
b) polega na tym, że sądy orzekają w zespołach
c) oznacza, że rozprawy sądowe są otwarte dla publiczności.

15. Zdaniem prawdziwym jest:
a) Każde wspólne posiedzenie sejmu i senatu jest Zgromadzeniem Narodowym
b) Nie każde wspólne posiedzenie sejmu i senatu jest Zgromadzeniem Narodowym

16. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na kadencję:
a l czteroletnią
b) pięcioletnią
c) siedmioletnią

17. Na prezydenta może być wybrany obywatel polski, który:
a) najpóźniej w dniu wyborów ukończył 30 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do sejmu
b) najpóźniej w dniu wyborów ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do sejmu
c) najpóźniej w dniu wyborów ukończył 45 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do sejmu

18. Powodem wcześniejszego zakończenia urzędowania prezydenta może być (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) śmierć prezydenta
b) zrzeczenie się prezydentury
c) uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia
d) złożenie z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu
e) dokonanie wyboru przez Zgromadzenie Narodowe nowego prezydenta

19. Stwierdzenia, które odnoszą się do działalności prezesa Rady Ministrów to (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) reprezentuje Radę Ministrów
b) organizuje i kieruje pracami Rady Ministrów
c ) przewodniczy Radzie Gabinetowej
d) sprawuje zwierzchnictwo nad korpusem służby cywilnej
e ) sprawuje nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności jego działania
f) kieruje pracą terenowej administracji rządowej

20. Rada Ministrów jest organem:
a) jednoosobowym
b) kolegialnym
c) złożonym z niezależnych od siebie instytucji

21. Rada Ministrów jako całość ustępuje w wypadku (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) ukonstytuowania się nowo obranego sejmu
b) wyrażenia wotum nieufności w stosunku do konkretnego ministra
c) rezygnacji członków Rady lub premiera z pełnienia funkcji
d) nieudzielenia przez Sejm wotum zaufania rządowi
e) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności

22. Odwołania ministra dokonuje:
a) premier
b) sejm
c) prezydent

23. Zdania prawdziwe to (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) Rada Ministrów nie ponosi odpowiedzialności politycznej
b) Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność parlamentarną
c) Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną
d) Członkowie Rady Ministrów nie ponoszą odpowiedzialności konstytucyjnej
e) Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji RP lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, a także za popełnione przestępstwa
f) Członkowie Rady Ministrów nie ponoszą odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji RP lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, a także za popełnione przestępstwa

24. Do zadań Rady Ministrów należy między innymi (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) zapewnienie wykonania ustaw
b) wydawanie rozporządzeń
c) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności całej administracji w państwie
d) stwierdzanie ważności wyborów
e) uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonaniem
f) wprowadzenie stanu wyjątkowego

25. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje:
a) sąd lustracyjny
b) Naczelny Sąd Administracyjny
c) Sąd Najwyższy

26. Sąd Najwyższy (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) rozpoznaje kasacje wnoszone od prawomocnych orzeczeń sądów odwoławczych kończących postępowanie sądowe
b) rozstrzyga sporne sprawy między obywatelem a organem administracji, który podjął decyzję odmawiającą mu pewnego uprawnienia lub nakładającą nań określony obowiązek prawny
c) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce
d) stwierdza ważność wyborów do sejmu, senatu oraz na prezydenta
e) stwierdza prawomocność referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego

27. Apelacja to:
a) możliwość przeprowadzenia kontroli zaskarżonego wyroku z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa w trakcie trwania postępowania sądowego
b) odwołanie się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu odwoławczego, najczęściej w wypadku naruszenia przepisów proceduralnych
c) badanie oświadczeń lustracyjnych kandydatów na stanowiska w państwie

28. Zasada instancyjności polega na:
a) możliwości dochodzenia sprawiedliwości w sądach niższej instancji
b) możliwości dochodzenia sprawiedliwości w sądach wyższej instancji
c) braku możliwości dochodzenia sprawiedliwości w sądach wyższej instancji

29. Zdaniami prawdziwymi odnoszącymi się do gwarancji niezawisłości sędziowskiej są (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) Sędzia może być usunięty ze swego stanowiska jedynie na podstawie orzeczenia sądu
b) Wszystkich sędziów sądów powszechnych powołuje minister sprawiedliwości
c) Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego
d) Sądami kierują prezesi podlegający ministrowi
e) Zakaz łączenia stanowiska sędziego ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora
f) Sędzia nie może być członkiem partii politycznej i związku zawodowego

30. Orzekanie o konstytucyjności i legalności aktów prawnych należy do:
a) Trybunału Konstytucyjnego
b) Trybunału Stanu
c) Rzecznika Praw Obywatelskich

31. Stwierdzenia określające samorząd to (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) jest formą organizacji wyodrębnionej grupy społecznej
b) może orzekać o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe
c) może decydować w granicach prawa o istotnych dla siebie sprawach
d) może decydować o sprawach ogólnopaństwowych
e) może działać bezpośrednio lub za pośrednictwem demokratycznie wybranego przedstawicielstwa

32. Jednostkami podziału terytorialnego Polski są (zaznacz poprawne odpowiedzi):
a) wieś
b) miasto
c) osiedle
d) gmina
e) powiat
f) województwo

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.