AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Burniewicz, 2019-04-11
Kwidzyn

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowany

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Magdalena Burniewicz
nauczyciel mianowany


Szkoła Podstawowa nr 2
im. mjra Henryka Sucharskiego w KwidzynieCzas trwania stażu : 01.09.2016. – 31.05.2019.

Cel głόwny : uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
Zadania Formy realizacji Termin Sposób realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Analiza prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
VIII /IX 2016r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego

IX 2016r. Plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego Gromadzenie materiałów oraz dokumentów. Cały okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
VI 2019r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Projekt planu rozwoju zawodowego jest elastyczny i może ulec modyfikacji.§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji • Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Analiza dokumentόw szkoły.
• Wspόłpraca z Radą Pedagogiczną.
• Uczestnictwo w pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej związanych z realizacją zadań szkoły.

Dowody realizacji : posiadanie bieżących wiadomości, orientacja w zmianach Systematycznie w okresie trwania stażu
Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli • Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Uczestnictwo w innych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego organizowanego w szkole.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach, kursach, warsztatach.

Dowody realizacji : zaświadczenia o udziale w szkoleniach, kursach, warsztatach Systematycznie w okresie trwania stażu
Samokształcenie • Uczestniczenie w formach dokształcania wynikających z aktualnych ofert placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji szkolących nauczycieli oraz potrzeb szkoły i własnych możliwości.
• Rozpoznanie i śledzenie zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej w zakresie księgozbioru pedagogicznego i czasopism zawodowych.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Śledzenie i zgłębianie zasobów Internetu w zakresie ciekawostek, informacji i nowości edukacyjnych.

Dowody realizacji : zaświadczenia o udziale, powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury Systematycznie w okresie trwania stażu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy pedagogicznej • Organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych (opracowane karty zadaniowe, karty pracy, plansze demonstracyjne itp.).
• Opracowywanie materiałów pomocniczych dla uczniów, np. dodatkowe ćwiczenia, przykładowe prace, itp.
• Włączanie uczniόw do ogόlnoszkolnych zadań służących rozwijaniu aktywnych i twόrczych postaw społecznych.
• Praca z uczniami o szczegόlnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych.
• Wspόłpraca z wychowawcami klas I – III.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie rozwiązań metodycznych, metod i form pracy z uczniami.

Dowody realizacji : trwałe pomoce i środki dydaktyczne, sprawozdanie z pracy i wnioski Systematycznie w okresie trwania stażu
Aktywna realizacja zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy • Opracowywanie rocznych planów dydaktyczno-wychowawczych dla uczniόw uczęszczających do świetlicy.
• Poznanie środowiska dziecka poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami oraz angażowanie rodzicόw do uczestnictwa w życiu świetlicy.
• Poznanie dokumentacji uczniόw w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb - analiza orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
• Praca wyrόwnawcza z uczniami.
• Propagowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez cykle zajęć tematycznych.
• Prowadzenie zajęć techniką origami płaskiego z koła i kwadratu. Wystawy prac w holu szkoły.

Dowody realizacji : plany pracy, wnioski z rozmόw, scenariusze zajęć i zdjęcia, sprawozdanie z pracy i wnioski
IX 2016r. IX 2017r.
IX 2018r.

Na bieżąco w okresie trwania stażu

ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Organizowanie świetlicowych uroczystości, konkursόw, wycieczek • Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych w ramach swoich kompetencji.
• Organizowanie wycieczek i spotkań tematycznych (np. Straż Miejska, Policja, lekarz itp.), imprez i uroczystości świetlicowych.
• Organizowanie konkursόw „Najsympatyczniejszy świetliczak”, kolęd i pastorałek, „Jajko Wielkanocne”, „Dynia i lampion Halloween”.

Dowody realizacji : zapis w kronice szkolnej, dyplomy, scenariusze, zdjęcia, sprawozdanie z pracy Systematycznie w okresie trwania stażu


Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu innowacyjnego „Podrόże małe i duże” • Prowadzenie cyklu zajęć z zakresu edukacji europejskiej – prezentacja wybranych krajόw Unii Europejskiej.
• Organizowanie wystaw prac, prezentacje multimedialne, pokazy kulinarne, prezentacje strojόw, flag itp.
• Organizowanie quizu wiedzy i kącika europejskiego.

Dowody realizacji : scenariusze zajęć, zdjęcia, zapis w kronice szkolnej, wystawy prac, quiz, sprawozdanie i wnioski
W okresie trwania stażu
(raz na dwa miesiące)
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjnej podczas zajęć świetlicowych • Przygotowywanie narzędzi przydatnych do pracy w świetlicy.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej zgodnie z ich możliwościami.
• Wykorzystywanie zasobów internetowych do opracowywania własnych zajęć.
• Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych do zajęć, pisania scenariuszy, planów pracy.
• Wykorzystanie podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych komputera, tabletu, czytnika e – book’όw.

Dowody realizacji : karty pracy, plany pracy, wydruki z internetu, dyplomy, sprawozdania Cały okres trwania stażu
Korzystanie z sieci Internet
oraz poczty elektronicznej • Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z zagadnieniami: awansu zawodowego, pedagogiki zabawy, literatury pedagogicznej.
• Zbieranie materiałów do celów dydaktycznych. Korzystanie z portali edukacyjnych dla dzieci.
• Prowadzenie korespondencji e-mail – kontakt i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Dowody realizacji : wydruki z internetu Cały okres trwania stażu
Promowanie działalności świetlicy szkolnej na stronie internetowej SP2 • Publikowanie na szkolnej stronie internetowej aktualności i ważniejszych wydarzeń z życia świetlicy (informacje, ogłoszenia, zdjęcia, krόtkie filmiki, prace uczniόw).
• Publikowanie na stronie własnych opracowań, scenariuszy zajęć itp.

Dowody realizacji : zdjęcia, notatki, scenariusze Systematycznie w okresie trwania stażu
Wykorzystanie komputera do tworzenia grafiki komputerowej • Wykonywanie dyplomów, zaproszeń, zadaniowych kart pracy, plakatόw i innych.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.

Dowody realizacji : dyplomy, zaproszenia, karty pracy, prezentacje multimedialne Systematycznie w okresie trwania stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi • Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli stażystόw i kontraktowych.
• Opublikowanie w internecie własnego planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dowody realizacji : scenariusze zajęć, informacja w sprawozdaniu o stronie internetowej, na ktόrej znajduje się plan rozwoju zawodowego W trakcie trwania stażu

X 2016r.

Udostępnianie prac własnych innym nauczycielom • Opracowanie i publikowanie na stronie internetowej szkoły własnych opracowań, konspektόw, scenariuszy uroczystości świetlicowych, kart pracy, prezentacji multimedialnych i innych.

Dowody realizacji : kopie scenariuszy zajęć Cały okres trwania stażu
Wymiana doświadczeń w ramach pracy zespołów • Współpraca w ramach spotkań zespołu edukacji wczesnoszkolnej – rozwiązywanie trudnych spraw wychowawczych i opiekuńczych.

Dowody realizacji : sprawozdanie i wnioski Systematycznie w okresie trwania stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie rocznych planόw pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej świetlicy • Realizacja zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych podczas zajęć z uczniami.
• Modyfikacja i aktualizacja świetlicowego systemu motywacyjnego „Buźki”.

Dowody realizacji : wpisy w dzienniku pracy świetlicy, sprawozdanie i wnioski Cały okres trwania stażu
IX 2016r.
Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego „Bądźmy ostrożni” • Realizacja założeń programu innowacyjnego z zakresu edukacji komunikacyjnej „Bądźmy ostrożni”.
• Organizacja zajęć we wspόłpracy ze Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną.
• Ewaluacja programu innowacyjnego – quiz wiedzy.

Dowody realizacji : program innowacyjny W okresie trwania stażu


V 2017r. ;
V 2018r. ;V 2019r.
Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego
„Podrόże małe i duże” • Prowadzenie cyklicznych zajęć z zakresu edukacji europejskiej, mających na celu prezentację wybranych krajόw Unii Europejskiej (jeden kraj raz na dwa miesiące).
• Organizowanie wystaw prac uczniόw, pokazy prezentacji multimedialnych, pokazy kulinarne, pokazy mody, pokazy tradycji i zwyczajόw omawianych państw europejskich.
• Włączanie rodzicόw uczniόw do wspόłtworzenia kącika europejskiego.
• Ewaluacja programu innowacyjnego – quiz wiedzy.

Dowody realizacji : program innowacyjny Okres trwania stażu


VI 2017r. ;
VI 2018r.; IV2019r.§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Zorganizowanie quizu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego • Opracowanie regulaminu.
• Opracowanie pytań i zadań konkursowych.
• Powołanie komisji oceniającej.

Dowody realizacji : quiz wiedzy, zdjęcia, dokumentacja V 2017r. ;
V 2018r. ;
V 2019r.
Wykorzystanie zasobόw lokalnych dla potrzeb edukacyjnych • Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego – wspόłpraca z biblioteką, muzeum, lokalnymi mediami, instytucjami kulturalno – oświatowymi.
• Uczestniczenie w akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.

Dowody realizacji : zdjęcia, dyplomy, podziękowania, zapis w kronice szkolnej Na bieżąco w okresie trwania stażu
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych • Uczestnictwo w WOŚP, akcji „Szlachetna paczka”, zbieranie zabawek i innych darόw dla osόb potrzebujących (akcja świąteczna we wspόłpracy z siostrą zakonną).

Dowody realizacji : zdjęcia, podziękowania, zapis w kronice szkolnej Na bieżąco w miarę możliwości
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Współpraca z instytucjami samorządowymi • Współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Komendą Policji w zakresie realizacji zagadnień edukacji komunikacyjnej.
• Współpraca ze Stowarzyszeniem „Eko – Inicjatywa” w zakresie realizacji zagdanień przyrodnicznych.
• Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodόw.

Dowody realizacji : zdjęcia, scenariusze spotkań, zapis w kronice szkolnej, podziękowania Cały okres trwania stażu
Wspόłpraca z pielęgniarką
szkolną • Wizyty pielęgniarki szkolnej, pogadanki.
• Prelekcje na temat profilaktyki higieny jamy ustnej, higieny osobistej, zdrowego odżywiania.

Dowody realizacji : zdjęcia, scenariusze spotkań W okresie stażu
Współpraca z pedagogiem
szkolnym • Konsultacje w sprawach wychowawczych.
• Pedagogizacja rodzicόw.

Dowody realizacji : rozmowy indywidualne, notatki, sprawozdanie i wnioski W okresie stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w ktόrej nauczyciel jest zatrudniony
ZADANIA DZIAŁANIA/FORMY REALIZACJI TERMIN
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
• Współpraca z rodzicami – prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych.
• Pedagogizacja rodziców – przekazywanie ciekawych artykułόw, porad.
• Integracja wychowankόw świetlicy poprzez imprezy i uroczystości, pomoc koleżeńską.

Dowody realizacji : adnotacje w dzienniku świetlicy, sprawozdanie i wnioski
Cały okres stażu

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych • Obserwacja badanego problemu.
• Gromadzenie niezbędnych dokumentόw i informacji.
• Analiza i opis przypadków.

Dowody realizacji : analiza i opis przypadkόw W trakcie trwania stażu
Przedkładam do zatwierdzenia Zatwierdzam do realizacji……………………………… …………………………………..
(podpis nauczyciela) (data, pieczątka, podpis dyrektora)Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.