AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Ćmikiewicz, 2019-04-11
Strzelin

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONazwisko, imię ……
nauczyciel religii
w ……………….


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2019 r.
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalający ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie, komentarze i opinie ekspertów).
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
• Dyskusje na temat awansu z innymi nauczycielami.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2016

w okresie stażu


Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.


2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • gromadzenie dokumentacji.
• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego. cały okres stażu
cały okres stażu

czerwiec 2019
Notatki własne.


Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.

3. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju. • przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. czerwiec 2019 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Analiza i samoocena własnej pracy hospitowanych zajęć. • Hospitacje lekcji religii przez dyrektora ewaluacja i samoocena. Analiza i refleksja nad własnymi osiągnięciami.
zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Dyrekcję w ciągu stażu Arkusze hospitacji, notatki własne.
2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły. • analiza dokumentów obowiązujących w szkole
• aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
cały okres stażu

Potwierdzenia dyrektora szkoły.


3. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i rozwoju osobowego
w wymiarze intelektualnym, religijnym
i społecznym
• Udział w szkoleniach.
• Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych .

• Formacja katechetów (dni skupienia, rekolekcje).
• Udział w spotkaniach parafialnych ( katechezy Chrzest w życiu i misji Kościoła, spotkania zespołu synodalnego).
Udział w spotkaniach z Oazą parafialną cały okres stażu

Potwierdzenia uczestnictwa.

4. Podejmowanie dodatkowych zadań
w celu rozwijania zainteresowań
i twórczej działalności uczniów.
• Przygotowanie uczniów do konkursów religijnych. cały okres stażu Dyplomy potwierdzające udział konkursach, podziękowania, potwierdzenie dyrektora.
5. Przygotowywanie apeli i uroczystości szkolnych poświęconych ważnym wydarzeniom religijnym. • Zaangażowanie młodzieży we wspólną prace nad przygotowaniem Jasełek, podział ról, przygotowanie dekoracji, strojów, próby, włączanie rodziców do pomocy.
• Przygotowanie montażu słowno – muzycznego
z okazji Dnia Papieskiego.
• Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce religijnej. cały okres stażu

Kalendarz imprez i uroczystości.


6. Opracowanie
i wdrażanie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.
• Zorganizowanie zajęć/spotkań dla uczniów klas drugich, trzecich gimnazjum, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
cały okres stażu Potwierdzenia dyrektora.

7.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
• Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach religijnych i przedstawieniach.

w okresie stażu Potwierdzenia dyrektora.

8. Współpraca
z Samorządem Uczniowskim przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych.

• pomoc w przygotowaniu i przebiegu uroczystości, imprezy. na bieżąco Potwierdzenie dyrektora i opiekuna SU.

9. Samodzielne studiowanie literatury
i czasopism pedagogicznych. • lektura i analiza literatury fachowej
w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących do wykorzystania w pracy z uczniami na bieżąco Notatki własne.
10. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. • ukończenie kursów umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych w okresie stażu Dyplomy ukończenia kursów.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.P. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

1. Zastosowanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, biblii multimedialnej.
• Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
z Internetu na potrzeby katechezy.
• Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów, zaproszeń, gazetek ściennych.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych sprawdzianów.
• Wykorzystanie wideoteki, kaset na katechezie.
• Prezentacje multimedialne.
• Wykorzystanie komputera do przygotowania uroczystości szkolnych.
• Prowadzenie katechezy w sali informatycznej : wykorzystanie Internetu, projekcja filmów. cały okres stażu
Płyta CD


Zapis w dzienniku lekcyjnym ,gazetki ścienne dyplomy, zaproszenia, wykorzystane scenariusze uroczystości2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu
Adres strony internetowej
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.


L.P. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA


1.
Wzajemna wymiana doświadczeń
i współpraca
z nauczycielami.
• wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań dydaktycznych
i wychowawczych.
• prowadzenie konkursów i imprez szkolnych
w obecności innych nauczycieli.

cały okres stażu
Notatki własne.2.
Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy przygotowanych apeli, imprez, konspektów.

• Opracowywanie i przekazywanie materiałów.
W ciągu stażu
Potwierdzenie nauczycieli
o korzystaniu z materiałów.

3. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla uczniów i nauczycieli • Przygotowanie konspektów zajęć. w ciągu stażu Konspekt zajęć - potwierdzenie


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Lp. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA


1. Opracowanie i wdrożenie programu przygotowania uczniów gimnazjum do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
• Spotkania pozalekcyjne w szkole i w kościele. cały okres stażu Potwierdzenie ks. Proboszcza
2. Opracowanie
i wdrożenie programu przygotowania uczniów klasy trzeciej do sakramentu
I Komunii Świętej. • Spotkania pozalekcyjne w szkole i w kościele. w ciągu stażu Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia ks. Proboszcza
3. Opracowanie
i wdrożenie programu przygotowania uczniów klasy czwartej do rocznicy
I Komunii Świętej. • Spotkania pozalekcyjne w kościele. w ciągu stażu Potwierdzenia dyrektora szkoły

Potwierdzenia ks. Proboszcza
4. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem słabym. • Spotkania z uczniem. w ciągu stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.P. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
• angażowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów
• współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Scenariusze uroczystości, potwierdzenia nauczycieli.

2. Poznanie sytuacji środowiskowej
i rodzinnej swoich wychowanków.
Rozmowy z rodzicami uczniów, wychowawcami lub prawnymi opiekunami. Kontakty z pedagogiem szkolnym . w ciągu stażu Własne notatki.
3. Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
Integracja społeczności szkolnej na organizowanych wycieczkach o charakterze religijnym. w ciągu stażu Karty wycieczek.


4. Udział w komisjach
i zespołach diagnozujących. Opracowanie wyników badań. w ciągu stażu Sprawozdanie z prac zespołu.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


L.P. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

1. Współpraca
z Samorządem Uczniowskim.
• udział w imprezach organizowanych przez SU.
• pomoc w przygotowaniu niektórych imprez
i uroczystości.
cały okres stażu
Potwierdzenia dyrektora szkoły.

2. Współpraca
z pedagogiem szkolnym. Rozmowy na temat rozwiązywania bieżących problemów. cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego.
3. Współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi przygotowującymi i prowadzącymi konkursy dla uczniów. • współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strzelinie, Biblioteką Miejską, Biblioteką Parafialną.
• rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych, zachęcanie do podejmowania dodatkowych zadań wykraczających poza ramy programowe. cały okres stażu
Podziękowania od organizatorów konkursów.

Dyplomy uczniów.


4. Współpraca z parafią. • Przygotowanie i udział w liturgii Mszy Świętej.
• Przygotowanie i udział w nabożeństwach wynikających z kalendarza roku liturgicznego. cały okres stażu
Potwierdzenie księdza.
5. Współpraca
z katechetami
z innych szkół. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do sakramentu bierzmowania, I Komunii Św., rocznicy I Komunii Św., wspólne przygotowanie oprawy Mszy św. cały okres stażu
Podziękowanie za wspólne prace.
6. Współpraca z parafialnym oddziałem Caritas Włączenie się w akcje sprzedaży kalendarzy, świec parafialnych wg potrzeb Potwierdzenie księdza
7. Współpraca z Stowarzyszeniem Hospicjum Domowego „Pola nadziei” w Strzelinie Kształtowanie w uczniach postawy chrześcijańskiej w odniesieniu do drugiego człowieka między innymi poprzez organizowanie zbiórki sadzenia żonkili, przygotowanie apeli związanych z „Pola nadziei”, zbiórka pieniędzy do puszek na cele hospicjum wciągu stażu Zaświadczenia
8. Współpraca z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Strzelinie Organizowanie odwiedzin w zakładzie opiekuńczo – pielęgnacyjnym (czytanie prasy lokalnej przez uczniów, rozmowy z pacjentami, przedstawienie jasełek, drogi krzyżowej, składanie życzeń świątecznych.) wciągu stażu Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia
i jego funkcjonowania w szkole. • Zbieranie informacji o osiągnięciach ucznia
w nauce i jego zachowaniu.
• Identyfikacja problemu zbieranie informacji o uczniu jego zachowanie ,poznanie sytuacji rodzinnej, współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu ustalenia form pomocy w okresie stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Dokumentacja obserwacji.

Plan rozwoju ma charakter otwarty i może ulec zmianie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoły.


Opracowała :
.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.