Katalog

Małgorzata Kuna, 2019-04-03
Tuszyn

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI MUZYKI ORAZ WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DLA KLAS V

- n +

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Z ELEMENTAMI MUZYKI
ORAZ WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
DLA KLAS V
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA
W PABIANICACH
Autor: mgr Małgorzata Wójtowicz=Kuna
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny: V klasa szkoły podstawowej
Typ kursu: pozalekcyjne zajęcia zwiększające zainteresowania
Ilość godzin tygodniowo: 1

Spis treści strona
I Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………. 3
II Charakterystyka programu………………………………………………………............................................... 4
III Warunki realizacji programu autorskiego.......................................................................................................... 4
IV Czas realizacji programu ……………………………………………………………………............................ 4
V Treści nauczania …………………………………………………………......................................................... 5
VI Cele ogólne ……………………………………………………………………………………………………. 5
VII Cele szczegółowe …………………………………………………………………………………………….. 6
VIII Cele wychowawcze ………………………………………………………………………………………… 9
IX Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i muzyki………………………………………… 10
X Tematyka zajęć ………………………………………………………………………………………………. 10
XI Przykładowy scenariusz zajęć ………………………………………………………………………………… 11
XII Metody pracy ………………………………………………………………………………………………….. 13
XIII Formy pracy …………………………………………………………………………………………………... 14
XIV Pomoce dydaktyczne ………………………………………………………………………………………… 14
XV Ewaluacja programu ………………………………………………………………………………………… 14
XVI Bibliografia ………………………………………………….……………………………………………… 15


WSTĘP

Biorąc pod uwagę zainteresowanie dzieci muzyką i wiedząc, że piosenki mogą być wykorzystywane na lekcji języka bez względu na poziom zaawansowania oraz pamiętając jak ja uwielbiałam lekcje z piosenką przy akompaniamencie gitary, zdecydowałam się wyjść na przeciw oczekiwaniom moich uczniów i zaproponować im zajęcia pozalekcyjne na których będą rozwijać umiejętności językowe z wykorzystaniem piosenki i technologii informacyjnej. Poza tym muzyka wprowadza miłą, odprężającą atmosferę, odrywa od monotonii ćwiczeń a jednocześnie sprawia, że uczniowie są zaangażowani w swoja naukę. Idea stworzenia zajęć zwiększających zainteresowania z języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych jest w szkole innowacyjnym działaniem. Wykorzystanie piosenki czy frazowania danych struktur gramatycznych oraz technologii informacyjnej z założenia ma ułatwić, przyspieszyć i uatrakcyjnić proces nauczania języka angielskiego.
Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla tych uczniów klas V którzy, chcieliby rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program ten powinien zachęcać uczniów do udziału w konkursach i dawać szansę na przygotowanie się do konkursów z języka angielskiego. Uczestnicząc w zajęciach koła uczniowie nie tylko poszerzą swoje horyzonty, ale zdobędą tę wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy.II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program zajęć koła językowego jest zgodny z nową podstawą programową. Zasadniczym założeniem programu jest rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się oraz promowanie zdobywania wiedzy o obszarach anglojęzycznych. Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, a także nauka samodzielnej pracy i systematyczności. Program daje uczniom możliwość nie tylko rozwijania kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Szczególny nacisk położono na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się przydatnego między innymi podczas podróży zagranicznych. Ta umiejętność jest nadzwyczaj ważna w życiu codziennym.
.

III. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych, pracownia, w której odbywają się zajęcia wyposażona jest w tablicę interaktywną, a także laptop z połączeniem internetowym. Telefony komórkowe opcjonalnie w pracy indywidualnej lub w parach.


IV. CZAS REALIZACJI PROGRAMU.

Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.

V. TREŚCI NAUCZANIA

Treści zawarte w programie są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej (Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
Realizację programu zaplanowano na cykl około 30 zajęć dydaktycznych trwających 45 minut
W czasie realizacji treści nauczyciel i uczniowie będą wykorzystywać piosenki i aplikacje on line ułatwiające naukę języka angielskiego.
Zaproponowana forma koła nie tylko wzbogaci ofertę edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły, ale uczniowie zdobędą nowe doświadczenia i nawyki, które przydadzą się do samodzielnego, dalszego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych.


VI. CELE OGÓLNE:

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.
3. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim zarówno ustnie jak i pisemnie.
4. Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
5. Wyrabianie dokładności, wytrwałości, odpowiedzialności i właściwego stosunku do pracy.
6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach..
7.Wprowadzanie nowych struktur gramatycznych oraz słownictwa z wykorzystaniem piosenki.
8.Promowanie wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w nauce języka.

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne:
- reaguje na polecenia,
- określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi,
- określa intencje nadawcy / autora wypowiedzi,
-określa kontekst wypowiedzi,
- znajduje w wypowiedzi określone informacje,
- rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne:
- określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
- określa intencje nadawcy autora tekstu,
- określa kontekst wypowiedzi,
- znajduje w tekście określone informacje,
- rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu,
- układa informacje w określonym porządku,
- rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
- opisuje ludzi, zjawiska
- opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości,
- przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość,
- opisuje upodobania,
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób,
- wyraża uczucia i emocje
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnej do sytuacji.

Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:
- opisuje ludzi, zjawiska
- opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości,
- przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość,
- opisuje upodobania,
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób,
- wyraża uczucia i emocje,
- stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnej do sytuacji.


Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
- przedstawia siebie i inne osoby,
- nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia,
- wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami,
- wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
- prosi o radę i udziela rady
- pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
- wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby,
- wyraża uczucia i emocje,
- stosuje zwroty i formy grzecznościowe

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach:
- przedstawia siebie i inne osoby,
- nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia,
- wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami,
- wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób,
- prosi o radę i udziela rady
- pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
- wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby,
- wyraża uczucia i emocje,
- stosuje zwroty i formy grzecznościowe

Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
- przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych
- przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku angielskim lub polskim

Uczeń:
- dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem,
- współdziała w grupie,
- korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- stosuje strategie komunikacyjne,
- posiada świadomość językową.

VIII. CELE WYCHOWAWCZE:
- dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci,
- kształtowanie u uczniów cech , takich jak: odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej
- rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i współpracy w grupie
IX. ZASTOSOWANIE MUZYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

W trakcie zajęć rozwijających uczniowie będą korzystali z:
-akompaniamentu gitary podczas frazowania struktur gramatycznych i słownictwa
- platform e-learningowych np. Quizlet, Quizziz, Kahoot, Learningapps,
- i-tools np. oxfordbookshelf, on-linepractice
- słowników internetowych, np. Diki

X. TEMATYKA ZAJĘĆ.
-Znajomi i przyjaciele
-Szkoła i jej pomieszczenia
-Moje zainteresowania -muzyka
-Świat technologii informacyjno-komunikacyjnej
-Krajobraz
-Miejsce zamieszkania
-Popularne zawody
-Kraje i narodowości
XI. PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT: Past simple- opisywanie przeszłych czynności
Cele: Uczeń
-poznał nazwy czynności dnia codziennego w czasie przeszłym
-umie dopasować nazwy czynności do właściwych obrazków
-zaznacza właściwą strukturę zgodnie z nagraniem
-stosuje poznane słownictwo
-uzupełnia zdania właściwymi wyrazami
-ćwiczy poprawność fonetyczną poznanych wyrazów i struktur w piosence
-doskonali pisownię poznanych wyrazów
Metody wg Okonia:
-podające –wyjaśnianie, instruktaż
-poszukujące-gry i zabawy dydaktyczne
-problemowe- m. zadaniowo -sytuacyjna
-waloryzujące -m. ekspresyjna
-operatywne -m. praktycznego działania
Techniki: grupa zadaniowa, wspólne ćwiczenie
Formy pracy: praca indywidualna, grupowa, całą klasą
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, karty pracy, podręcznik, zeszyt, gitara
I-tools, platformy e-learning -Quizlet, Oxfordbookshelf
1.Sprawy organizacyjno- porządkowe
-przywitanie
-sprawdzenie obecności
- gra wyrazowa, (TIK)
u- podają na czas poznane słówka z ostatniego działu
2.Realizacja nowego materiału
-podanie celu lekcji
-ćw. wymowy
u-nazywa czynność na platformie Quizlet fiszki (TIK)
u-powtarzają
-nauka słownictwa
u-dobierają właściwą kartę wyrazową do obrazka Quizlet nauka (TIK)
Słuchanie i śpiewanie nazw czynności po angielsku i polsku –dośpiewanie znaczenia-czynności na tablicy interaktywnej w e-booku
-ćw.słuchowe (karta pracy)
u-po wysłuchaniu fragmentu wypowiedzi zaznaczają właściwe wyrażenie dotyczące czynności na karcie pracy i tablicy interaktywnej w e-book (TIK)
-Gra - memory
u- dobierają pary tych samych czynności na platormie Oxfordbookshelf (TIK)
Ćw. w pisaniu (karta pracy)
u-uzupełniają zdania właściwymi wyrazami w formie przeszłej na karcie pracy i tablicy interaktywnej w e-book (TIK)
3.Podsumowanie
-ocena aktywności

XII. METODY PRACY:

Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
- metoda komunikacyjna;
- metoda audiowizualna
- metoda zadaniowa
- metody aktywizująceXIII. FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca całą grupą


XIV. POMOCE DYDAKTYCZNE:
- tablica interaktywna
- komputer
- gitara
- aplikacje i gry edukacyjne on-line

XV. EWALUACJA:
-analiza frekwencji uczestników na zajęciach pozalekcyjnych
-obserwacja postępów dzieci na lekcjach języka angielskiego oraz w czasie konkursów przedmiotowych
- ankieta ewaluacyjna dla ucznia po półroczu i na koniec roku szkolnego

XVI. BIBLIOGRAFIA:
Ellis Melanie, Rak Anna, Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, OUP, 2017.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
Janicka Monika, Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego, ORE, 2014.
Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna: Warszawa, 2005.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.