Katalog

Paulina Stafa, 2019-04-03
Toruń

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Paulina S. – nauczyciel języka angielskiego
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. )
§8 ust. 2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
1.Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
2.Przeprowadzenie analizy własnej pracy
3.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
4. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń.
5.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
6. Organizowanie konkursów językowych
7. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
8. Podejmowanie dodatkowych zadań:
a) prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego.
b) organizowanie Dnia Języków Obcych

§8 ust. 2 pkt.2Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wykorzystanie w pracy Internetu
2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

§ 8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć; 
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
3. Udział w radach szkoleniowych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Wykonywanie zadań egzaminatora

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizacja konkursu ogólnoszkolnegoUdział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
3. Organizowanie wycieczek szkolnych
4. Promocja szkoły

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
1. Działania profilaktyczne
2. Pełnienie roli wychowawcy klasowego
3. Współpraca z wydawnictwami
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
5. Współpraca z biblioteką szkolną.

§ 8 ust.2, pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.