AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kowalczyk, 2019-03-27
OLEŚNICA

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego

- n +

Katarzyna Kowalczyk

nauczyciel muzyki, plastyki, w-f

w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej


PROJEKT PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOI Imię i nazwisko: Katarzyna Kowalczyk

II Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018

III Staż pracy: 28 lat

IV Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

V Posiadane kwalifikacje:
- Studium Nauczycielskie we Wrocławiu –specjalność muzyka .Data ukończenia 13.06.1990r.
- Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiczno- Artystyczny .Studia wyższe magisterskie
na kierunku wychowania muzycznego. Data ukończenia 21.06.1992r.
- Studia podyplomowe :Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w zakresie wychowania fizycznego.
Data ukończenia 16.12.2006r.
-Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu nauczania przedmiotu ,,Sztuka” z uwzględnieniem metodyki plastyki i muzyki. Data ukończenia 10.12.2006r.
-Świadectwo ukończenia Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Data ukończenia 28.10.2016r.

VI Termin złożenia wniosku wraz z projektem planu rozwoju zawodowego: 01.09.2018

VII Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

VII Data zakończenia stażu: 31.05.2021

IX Termin dokonania oceny pracy zawodowej:

X Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
CELE:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
• poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
• osobisty rozwój zawodowy.


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. poz.2203)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1574)
• Kodeks Postępowania Administracyjnego (załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz. U. Poz. 267)CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie planu rozwoju zawodowegoŚledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym

Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu

Założenie teczki „Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany” sierpień 2018sierpień/wrzesień 2018


1 września 2018

sierpień/wrzesień 2018


okres stażu


okres stażu


wrzesień 2018 Autorefleksja – sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego


Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

Wydruki z Internetu (MEN, ISAP)


Notatki własne


Teczka dokumentująca przebieg stażu
2. Dokumentowanie realizacji projektu planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji

Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie oceny pracy okres stażu

okres stażu


czerwiec 2021 Sprawozdanie półroczne w danym roku szkolnym
Teczka „Awans zawodowy”


Ocena pracy dokonana przez dyrektora szkoły
3. Opracowanie sprawozdania realizacji projektu planu rozwoju Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego projektu planu rozwoju czerwiec 2021 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ 0 STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 1 pkt 1

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I MEYOD PRACY W TYMDOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów pracy, sprawozdań, zestawień

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych, np. kartkówki, testy, karty pracy, prezentacje multimedialne

Wykorzystanie , encyklopedii multimedialnych lub Internetu na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych

Wykorzystanie w pracy na lekcji metod aktywizujących, wykorzystujących technologię informacyjną

Wykorzystanie komputera do przygotowania
tablic przedmiotowych, np. plansz instrumentów ,portretów kompozytorów, .obrazów znanych malarzy.

Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju kasy – gazetki klasowe

Wykorzystanie komputera do wykonania dyplomów, podziękowań, druków okolicznościowych

Współpraca z nauczycielem zajęć komputerowych w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Zapoznanie się z ofertą innych nauczycieli przegląd stron internetowych

Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej

Praca z dziennikiem elektronicznym i wykorzystanie narzędzi przez niego udostępnianych, m.in. elektroniczny kontakt z rodzicami i nauczycielami

Wykorzystanie technologii komputerowej w organizowaniu konkursów przedmiotowych

Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej


Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych działań w ramach stażu

Opublikowanie własnego planu rozwoju w Internecie
okres stażuokres stażuokres stażuwedług planu pracy dydaktycznej


okres stażu
okres stażu


okres stażuokres stażu
okres stażu


okres stażu


okres stażu
okres stażu


okres stażuokres stażupaździernik 2018r.
Przykładowe dokumentyWybrane pomoceOdnotowanie w tematyce lekcyjnej, linki wybranych źródeł


Przykładowe scenariusze zajęćPrzykładowe tablice – zdjęcia
Zdjęcia gazetek


Wzór wybranych drukówPisemne potwierdzenie nauczyciela zajęć komputerowychLinki stron internetowych


Odnotowanie w tematyce lekcyjnej


Wpisy w dzienniku elektronicznym
Przykładowe regulaminy konkursów


Odnotowanie w tematyce lekcyjnejDokumentacja stażuPublikacja w Internecie

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
Współtworzenie dokumentacji szkoły: plan wychowawczy, program profilaktyki, WSO, regulaminy, kalendarz imprez oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły

Korekty i dostosowania w PSO


Konstruowanie planu pracy SU, Komisji Kulturalno- Oświatowej

Wykorzystanie na zajęciach metod aktywizujących ucznia, poszukiwanie dodatkowych informacji w Internecie
okres stażu
wrzesień każdego roku

wrzesień każdego roku


okres stażu Notatki własne , sprawozdania
PSO


Plan pracy SU, Komisji Kulturalno- Oświatowej


Linki stron www


3. Gromadzenie , uzupełnienie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej


Systematyczna lektura czasopism przedmiotowych

Śledzenia publikacji na portalach edukacyjnych
okres stażuokres stażu


okres stażu
Notatki własne , bibliografiaNotatki własne


Linki stron

§ 8 ust. 1 pkt 2

REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻACYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Działania podnoszące jakość pracy szkoły Przygotowanie uczniów i udział w konkursach plastycznych, muzycznych ,Ruchu Drogowego

Przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach sportowych okres stażu


okres stażu

Potwierdzenia i sprawozdania


Potwierdzenia i sprawozdania
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów
Prowadzenie koła artystycznego
okres stażu

Dziennik zajęć
3. Umożliwienie uczniom korzystania z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym
Określenie potrzeb uczniów, organizowanie wycieczek, wyjazdów okres stażu

Ankiety , dokumentacja wycieczek
4. Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych Działania na rzecz klasy

Udział w zajęciach otwartych

Pedagogizacja rodziców (specyficzne trudności w nauce , trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)


Konsultacje indywidualne dla rodziców
okres stażu

okres stażu

zgodnie z harmonogramem zebrań z rodzicami


okres stażu Zapisy w dzienniku elektronicznym

Scenariusz zajęć

Scenariusz spotkań z rodzicami, prezentacja multimedialnaKarty KIP, wpisy w dzienniku elektronicznym
5. Opracowanie i wdrażanie programu zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu kółka artystycznego Okres stażu Program zajęć , dziennik zajęć , sprawozdanie
6.


Opracowanie i wdrożenie programu: ,,Chriestmas Traditions’’- ,,Tradycje Bożonarodzeniowe” oraz ,,Easter”- ,,Wielkanoc”


Opracowanie programu, realizacja zadań według harmonogramu Okres stażu


Program projektów, sprawozdania
7. Opracowanie i wdrażanie programu integrującego zespół klasowy
Opracowanie programu imprez klasowych, wyjazdów i wycieczek Okres stażu Program wychowawczy klasy, wpisy w dzienniku elektronicznym, karty wycieczki, sprawozdania z pracy wychowawczej
8. Realizacja programu profilaktycznego szkoły
Prowadzenie zajęć wychowawczych związanych z tematyką programu profilaktycznego, udział w prozdrowotnych akcjach prowadzonych w szkole Okres stażu Zapisy w dzienniku elektronicznym
9. Organizowanie festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem Okres stażu ( maj/ czerwiec) Zapisy w dzienniku elektronicznym
10.


Współpraca przy projektach ,,Piknik z książką’ oraz ,,Cisza. To lubię”
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem

Okres stażu


Program projektu , sprawozdanie
11.
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku


Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i poza przedmiotowych

Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych

Współpraca ze środowiskiem: Gminnym Ośrodkiem Kultury, Domem Dziecka, Schroniskiem w Bierutowie

Przygotowanie uczniów do występów z okazji uroczystości obchodzonych w szkole i poza nią
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażuWedług harmonogramu imprez na dany rok szkolny przez okres stażu
Dyplomy , podziękowania
Potwierdzenia , scenariusze
Potwierdzenia dyrektoraScenariusze uroczystości
12. Organizowanie czasu wolnego od nauki

Organizowanie cyklicznych wyjazdów do Filharmonii, teatru, itp. Okres stażu Karty wycieczek
13. Współpraca i organizowanie szkolnych konkursów : Koncert Pieśni Patriotycznej, Koncert kolęd, tematyczne wystawy prac plastycznych,

Przygotowanie scenariusza , zadań do konkursu, pozyskiwanie nagród

Okres stażu
Sprawozdania z konkursu, dyplomy


14.


Współpraca przy organizowaniu obchodów z okazji 100-lecia Niepodległej Polski
Pomoc w przygotowaniu scenariusza, przygotowanie pieśni

Listopad 2018

Sprawozdanie15.
Współpraca z organizacjami , instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
Współpraca ze szkolnym psychologiem

Współpraca ze szkolnym logopedą

Współpraca ze szkolną pielęgniarką

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną


Okres Stażu

Okres Stażu

Okres stażu

Okres stażu
Opis współpracy w dzienniku

Notatki w dzienniku elektronicznym

Wpis w dzienniku elektronicznym

Opis współpracy
16. Opieka nad Samorządem UczniowskimOrganizowanie cyklicznych zebrań


Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych ,organizowanie dyskotek , zabawy karnawałowej

Prowadzenie kroniki SU( przygotowywanie i opracowywanie materiałów tekstowych do kroniki, obróbka zdjęć)

Dekorowanie korytarza szkolnego i systematyczne prowadzenie tablic informacyjnych


Współpraca z Domem Dziecka w Bierutowie. Schroniskiem dla zwierząt w Boguszycach

Bicie rekordu podczas śpiewania hymnu narodowego Lata :2018/19
2019/20

Według harmonogramu imprez

Okres stażuOkres stażu
Okres stażu


09.11.2018r. Sprawozdanie opiekuna SUZapisy w kronice SU


Zapisy w kroniceZapisy w kronice
Zapis w kronice, potwierdzenie przez dyrektora

Zapis w kronice
17. Praca w Komisji Kulturalno-
Oświatowej

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu


Współrealizowanie zadań w ramach harmonogramu pracy zespołu

Okres stażu


Okres stażu Plan pracy zespołu


Sprawozdanie z pracy zespołu
18. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Analizowanie sytuacji uczniów i podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych

Kierowanie uczniów na badania

Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce Okres stażuNa bieżąco

Na bieżąco Dokumentacja szkolnaDokumentacja szkolna

Notatki własne
19. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form
doskonalenia zawodowego


Przygotowanie materiałów i udostepnienie ich w bibliotece szkolnej Okres stażu Poświadczenia nauczyciela bibliotekarza

§ 8 ust. 1 pkt 4

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI ORAZ DOSKONALENIE ICH EWALUACJI, W OBECNOŚCI , W MIARĘ MOZLIWOŚCI DORADCY METODYCZNEGO W ZAKRESIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA KONSULTANTA ALBO PRZEDSTAWICIELA ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR PEDAGOGICZNY

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Prowadzenie zajęć otwartych

Przeprowadzenie zajęć otwartych z nauczanych przedmiotów Okres stażu Scenariusze zajęć ,arkusze obserwacji
2. Współpraca z nauczycielami w-f Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego w zakresie metod ,form pracy i wykorzystywanych środków dydaktycznych

Wspólne przygotowywanie i przeprowadzanie zawodów sportowych Okres stażuOkres stażu Notatki własneSprawozdania z zawodów
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Prowadzenie rozmów , dzielenie się ciekawymi artykułami


Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych , świątecznych, konkursów Okres stażuOkres stażu Potwierdzenia nauczycieliSprawozdania z konkurów
§ 8 ust. 1pkt 3
POGŁEBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie zmian w procedurach awansu zawodowego, przygotowaniu projektu planu rozwoju zawodowego, odbycie stażu Zapoznanie się z nowymi przepisami prawa oświatowego

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2018


Czerwiec 2018

Wrzesień 2018


Czerwiec 2021 Notatki własne


Wniosek

Projekt planu


Sprawozdanie
2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje , nadających kwalifikacje ,doskonalących wiedzę i umiejętności Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje , adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły Okres stażu


Zaświadczenie o formach doskonalenia zawodowego
3. Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Udział w szkoleniach , radach pedagogicznych Okres stażu Zaświadczenia , wpisy w księdze protokołów
4. Współorganizowanie i uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach Uczestniczenie w akcjach : Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Biciu rekordu RKO itp. Okres stażu Wpisy w dzienniku elektronicznym
5. Pełnienie funkcji koordynatora szkolnych projektów Pełnienie funkcji koordynatora i realizowanie zadań akcji: ,,Tradycje Bożonarodzeniowe” oraz ,,Wielkanoc” okres stażu SprawozdaniaZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.