Katalog

Kamila Sikorska, 2019-03-27
Drużyny

Geografia, Konkursy

Konkurs "KOPERNIKUS"

- n +

KONKURS „KOPERNIKUS”Nazwisko i imię ucznia : ….............................................................
Klasa : …...............................
Data : …...............................Instrukcja dla ucznia
1. Test składa się z dwóch części. Część I „Mikołaj Kopernik-życie i twórczość” zawiera 18 zadań, za które możesz maksymalnie uzyskać 26 punktów. Część II „Geografia” zawiera 7 zadań. za które możesz maksymalnie uzyskać 20 punktów. Łącznie możesz uzyskać 46 punktów.
2. Sprawdź czy na kolejno ponumerowanych 7 stronach są wydrukowane wszystkie zadania.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
3. Wpisz swoje nazwisko, imię, klasę i datę.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem. Nie używaj korektora.
5. Poprawne odpowiedzi zaznaczaj znakiem „X”.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i zakreśl inną odpowiedź.
7. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
8. Na rozwiązanie testu masz 60 minut.
9. Jeżeli czegoś nie wiesz lub czegoś zapomniałeś, przejdź do następnego pytania i nie martw się, przecież wszystkiego wiedzieć nie można. Jednak spróbuj znaleźć odpowiedzi na nieznane Ci pytania, bo wiedzieć zawsze warto.

Teraz do pracy.
Powodzenia!


CZĘŚĆ I. MIKOŁAJ KOPERNIK- ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ


Zadanie 1. (0-1p.)
Mikołaj Kopernik urodził się:

a) 24 V 1543 roku we Fromborku.
b) 19 II 1473 roku w Toruniu.
c) 19 II 1543 roku we Fromborku.
d) 24 V 1473 roku w Toruniu.
Zadanie 2. (0-1p.)

Gdzie został ochrzczony Mikołaj Kopernik?

a) w Krakowie w kościele Mariackim
b) w Warszawie w kościele św. Anny
c) w Gdańsku w kościele Mariackim
d) w Toruniu w kościele św. Janów

Zadanie 3. (0-1p.)

Na którym z podanych uniwersytetów Mikołaj Kopernik nie studiował?

a) na uniwersytecie w Padwie
b) na uniwersytecie w Ferrarze
c) na uniwersytecie we Florencji
d) na uniwersytecie w Bolonii

Zadanie 4. (0-1p.)

Mikołaj Kopernik uczył się w Akademii Krakowskiej, ponieważ …

a) w Akademii Krakowskiej uczono w języku polskim, a Kopernik nie znał innych języków

b) był to jedyny uniwersytet w Polsce

c) jedynie w Polsce mogli kształcić się duchowni

d) właśnie tam, astronomię wykładał Galileusz

Zadanie 5 (0-1p.)

Prawo Kopernika-Greshama to zasada obowiązująca w:

a) astronomii
b) fizyce
c) matematyce
d) ekonomii
Zadanie 6. (0-1p.)
Jaką rolę w życiu Kopernika odegrał mężczyzna przedstawiony na poniższej ilustracji?

(zdjęcie nr 1. portret Łukasza Watzenrode)

a) Studiował z Kopernikiem na Uniwersytecie w Bolonii
b) Dzięki jego wsparciu zostało wydane drukiem dzieło:” O obrotach sfer niebieskich”
c) Zaopiekował się Mikołajem po śmierci jego ojca
d) Odprawił nabożeństwo pogrzebowe po śmierci Mikołaja Kopernika
Zadanie 7. (0-1p.)
Gdzie obecnie znajduje się rękopis dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”?

a) w katedrze w Toruniu
b) w Muzeum Narodowym w Warszawie
c) w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie
d) w archikatedrze we Fromborku

Zadanie 8. (0-1p.)

Kto jako pierwszy publicznie potępił dzieło Kopernika?

a) Marcin Luter i Jan Kalwin
b) Tomasz Morus i William Tyndale
c) Waldemar Pytel i Jerzy Samiec
d) Willhelm Farela i Valentin Andreae

Zadanie 9. (0-1p.)
Jak nazywała się epoka, w której żył Kopernik?

a) romantyzm
b) oświecenie
c) renesans
d) barok

Zadanie 10. (0-1p.)
Kto umieścił we fromborskiej katedrze epitafium na cześć Mikołaja Kopernika?
a) papież Jan Paweł II
b) Marcin Kromer
c) Stanisław Dziwisz
d) papież Paweł III

Zadanie 11. (0-1p.)
Kto spłonął na stosie za głoszenie nauki Kopernika?

a) Jan Petreius
b) Giordano Bruno
c) Andrzej Osiander
d) Joanna d'Arc

Zadanie 12. (0-1p.)
Kto jako pierwszy opłynął świat dookoła, potwierdzając tym samym teorię Kopernika?

a) Vasco Da Gama
b) Ferdynand Magellan
c) Andrea Doria
d) Krzysztof Kolumb

Zadanie 13. (0-1p.)
Co przedstawia poniższa ilustracja? Gdzie znajduje się ten obiekt?

(zdjęcie nr 2. Obecny grób Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku)

Odpowiedź: Na ilustracji przedstawiono …....................................................................................... .
który znajduje się w …..........................................................................................
Zadanie 14. (0-1p.)
Jaką długość ma Szlak Kopernikański, który zaczyna się pod Wysoką Bramą w Olsztynie?

a) 333 km
b) 211 km
c) 237 km
d) 434 km

Zadanie 15. (0-4p.)
Na zdjęciach przedstawiono wybrane pomniki Mikołaja Kopernika w Polsce. Pod zdjęciem wpisz nazwę miejscowości, w której pomnik się znajduje.

a) (zdjęcie nr 3. Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu)

b) (zdjęcie nr 4. Pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowie)

c) (zdjęcie nr 5. Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie)

d) (zdjęcie nr 6. Pomnik Mikołaja Kopernika w Olsztynie)

Zadanie 16. (0-4p.)
Poniżej przedstawiono obiekty związane z pobytem Mikołaja Kopernika. Pod zdjęciami wpisz nazwy obiektów oraz nazwy miejscowości, w których one się znajdują.
a) (zdjęcie nr 7. Katedra w Fromborku)
b) (zdjęcie nr 8. Zamek w Olsztynie)
c) (zdjęcie nr 9. Zamek w Lidzbarku Warmińskim)
d) (zdjęcie nr 10. Collegium Majus w Krakowie)

Zadanie 17. (0-1p.)
Kto namalował obraz pt.: „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”?
a) Stanisław Wyspiański
b) Vincent van Gogh
c) Jan Matejko
d) Leonardo da Vinci

Zadanie 18. (0-3p.)
Do nazwy przyrządu astronomicznego dopisz właściwą nazwę.

A. (zdjęcie nr 11. triquetrum)
B. (zdjęcie nr 12. kwadrant)
C. (zdjęcie nr 13. sfera armilarna )

CZĘŚĆ II. GEOGRAFIA
Zadanie 1. (0-2p.)
Oblicz wysokość Słońca nad widnokręgiem w Toruniu (53°N, 19°E) w pierwszym dniu astronomicznej wiosny.
Obliczenia: ….........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Odpowiedź: …........................................................................................................................................
Zadanie 2. (0-2p.)
Oblicz długość geograficzną miejsca, w którym Słońce góruje o godzinie 1524 czasu uniwersalnego?
Obliczenia: ….........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Odpowiedź: ….......................................................................................................................................
Zadanie 3. (0-4p.)
Z podanych miejscowości Polski wybierz i wpisz w wykropkowane miejsca te, w których:
a) w dniu 21 III najwcześniej wstanie dzień - …..................................................................................,
b) latem dzień jest najkrótszy - …........................................................................................................,
c) w tym samym momencie nastąpi górowanie Słońca - …..................................................................
….......................................................................................,
d) w dniu 22 XII kąt padania promieni słonecznych jest najmniejszy - …............................................
A Zamość (50043’N, 23016’E),
B Łódź (510N, 190E),
C Szczecin (530N, 140E),
D Gdańsk (540N, 180E),
E Tarnów (500N, 210E),
F Szczytno (530N, 210E).

Zadanie 4. (0-1p.)
Ilustracja przedstawia przebieg międzynarodowej linii zmiany daty.
Zaznacz nazwę dnia tygodnia, który nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty, gdy wyruszysz w środę z półkuli wschodniej na wschód.

a) wtorek b) środa c) poniedziałek d) czwartek

Zadanie 5. (0-5p.)

Określ, które z podanych faktów są następstwami ruchu obrotowego, a które – ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Zaznacz właściwą odpowiedź.
1. Każda doba składa się z dnia i nocy.
Jest to następstwo ruchu
A. obiegowego. B. obrotowego.
2. W styczniu w Rio de Janeiro (Brazylia) jest lato.
Jest to następstwo ruchu
A. obiegowego. B. obrotowego.
3. W Polsce tuż przed Bożym Narodzeniem dzień jest bardzo krótki.
Jest to następstwo ruchu
A. obiegowego. B. obrotowego.

4. Podróżując z Wielkiej Brytanii do Rosji, zmieniasz strefę czasową.
Jest to następstwo ruchu
A. obiegowego. B. obrotowego.

5. W Polsce słońce latem góruje wyżej niż zimą.
Jest to następstwo ruchu
A. obiegowego. B. obrotowego.
Zadanie 6. (0-4p.)
Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w jednym z dni roku.
Zaznacz odpowiednie litery, tak aby zdania były prawdziwe.
6.1.Zacieniona na rysunku część Ziemi oznacza A / B. 6.2.Słońce znajduje się wyżej nad widnokręgiem na półkuli C / D.
6.3. Na półkuli północnej rozpoczyna się E / F. Na biegunie południowym występuje zjawisko G / H.
6.4. Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na I / J. Ziemia jest oświetlona promieniami słonecznymi w sposób przedstawiony na rysunku w dniu K / L.

A. dzień B. noc
C. północnej D południowej
E. zima F. lato
G. nocy polarnej H. dnia polarnego
I. zwrotnik Raka J. zwrotnik Koziorożca
K. 22 grudnia L. 22 czerwca

Zadanie 7. (0-2p.)
Do miejsc na kuli ziemskiej o podanych współrzędnych geograficznych wpisz w wykropkowane miejsca nazwy stref oświetlenia Ziemi:

a. 20N , 150 W …......................................................................................
b. 420 S , 140 W …......................................................................................
c. 700 N , 900 W …......................................................................................
d. 350 N , 600 E …......................................................................................


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.