Katalog

Edyta Żebrowska, 2019-03-27
Krasnystaw

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Innowacja pedagogiczna „Wszyscy dla wszystkich”

- n +

Innowacja pedagogiczna
„Wszyscy dla wszystkich”

Rok szkolny 2018/2019

Opracowały :
Edyta Żebrowska
Ewa KostrzanowskaSPIS TREŚCI:

WSTĘP
I. Ogólne informacje
II. Opis i założenia innowacji pedagogicznej
1. Cele główne
2. Cele szczegółowe
3. Cele operacyjne
4. Metody i formy pracy
5.Przewidywane efekty
6. Treści programowe i harmonogram działań
III. Ewaluacja
WSTĘP„Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecież
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, bo gdyby nie piekarz,
To by szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować
Mój maleńki kolego.

Nasi uczniowie bardzo często interesują się pracą zawodową swoich rodziców, dziadków i innych członków swojej rodziny. Próbują opowiadać o ich pracy. Podczas prowadzenia zajęć o tej tematyce zauważyłyśmy, że uczniowie są bardzo zainteresowani tematem zawodów. Chętnie wypowiadają się na ten temat opierając się na swoich wiadomościach i spostrzeżeniach. Stąd też pomysł na poszerzenie wiedzy naszych wychowanków na temat różnych zawodów, zarówno tych mniej, jak też i tych bardziej znanych, a zarazem uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
Założeniem tej innowacji jest organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów zarówno w szkole, jak też w wybranych zakładach pracy. Uczniowie będą mieli możliwość poznawania zawodów bardziej dogłębnie i szczegółowo. Dowiedzą się, jak wygląda praca w poszczególnych zawodach w praktyce, co jest istotą naszej innowacji.
Nasz program, to próba wsparcia uczniów w dookreśleniu pola ich zainteresowań i predyspozycji w podjęciu decyzji o wyborze dalszego kierunku rozwoju. To będzie okazja do przyjrzenia się sobie bliżej, lepsze poznanie samych siebie, nazwanie własnych talentów i określenie preferencji zawodowych.I. Ogólne informacje


Temat innowacji: „Wszyscy dla wszystkich”
Autorzy innowacji: Edyta Żebrowska, Ewa Kostrzanowska
Miejsce realizacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie
Termin realizacji: 2 lata, rok szkolny 2018/2019, 2019/2020
Rodzaj innowacji: Programowa
Osoby realizujące program innowacji pedagogicznej: autorzy innowacji

II. Opis i założenia innowacji pedagogicznej
Innowacja pedagogiczna „ Wszyscy dla wszystkich ‘’ przeznaczona jest dla uczniów klas I-VI ze szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Grupa uczestników liczy 10 osób. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie po 1,5 godz. podczas zajęć koła zainteresowań ,, Zawodowy zawrót głowy’’. Materiał obejmuje treści związane z pracą ludzi w różnych zawodach.
Materiał programu został ujęty w dwóch kręgach tematycznych wynikających z treści programowych doradztwa zawodowego szkoły:
1. Poznawanie siebie - własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
Opracowany program ma wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy. W przystępny sposób przybliżyć uczniom świat zawodów, a także ukierunkować ich na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz pokazać jak umiejętności, których uczą się w szkole, mogą być w przyszłości wykorzystywane do wykonywania różnorodnych zawodów.

Opracowana innowacja ma charakter innowacji programowej i spełnia wszelkie wymogi określone w Ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949)art.1 pkt 18, art.44 ust.1 pkt 3, art.55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust.1 pkt 9, art.86 ust.1
Jest programem obowiązkowym i bezpłatnym. Udział w programie zostanie ujęty na świadectwie szkolnym.
Innowacja „ Wszyscy dla wszystkich” to cykliczne spotkania z osobami, które w sposób ciekawy i inspirujący przedstawią dzieciom wykonywane przez siebie zawody lub swoje pasje i zainteresowania, oczywiście w formie i treści odpowiednio dostosowanej do danej grupy wiekowej uczniów. W ramach tego programu naszą szkołę odwiedzi wiele interesujących osób, min. rodzice dzieci uczących się w naszej szkole.
Nowatorstwem naszego programu będzie to, że uczniowie oprócz zajęć teoretycznych, w głównej mierze będą poznawać zawody od podszewki, poprzez wyjścia, wycieczki do miejsc pracy, gdzie w praktyczny sposób poznają tajniki niektórych zawodów, będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, przedmiotami niezbędnymi do wykonywania danych czynności.
W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego będą odbywały się wyjścia do zakładów pracy na terenie naszego miasta, w drugim semestrze natomiast planujemy zorganizować wycieczkę do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie w celu bliższego poznania zawodu aktora. Planujemy pozyskać sponsora, który umożliwi nam organizację wyjazdu dla naszych wychowanków.
Innowacja nie jest przedsięwzięciem jednorazowym, kontynuowana będzie w latach następnych z możliwością jej modyfikowania. Będzie realizowana zarówno w formie zajęć koła zainteresowań, jak i poprzez włączenie tej tematyki do treści edukacyjnych. Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania i wspólnych wędrówek oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne.
Udokumentowaniem działań uczniów w roku szkolnym 2018/2019 będzie m.in. wykonanie albumu „Byłem, widziałem, zapamiętam’’ ze zdjęciami efektów pracy koła zainteresowań „Zawodowy zawrót głowy” oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej poznane zawody.
Planowane jest umieszczanie na bieżąco sprawozdań z przebiegu innowacji na stronie internetowej szkoły.


1. Cele główne
Celem innowacji jest budzenie szacunku uczniów wobec ludzi różnych profesji. Zapoznanie ich z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. Kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności.

2. Cele szczegółowe:
 ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów
 wzbogacanie dzieci w wiedzę z zakresu charakterystyki zawodów
 poznawanie czynności jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia
 nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
 rozumienie wartości uczciwości, odpowiedzialności ludzi pracy
 rozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych
 wzbudzanie szacunku dla ludzkiej pracy
 stwarzanie możliwości bezpośredniego kontaktu z ludźmi pracującymi
 uświadamianie odpowiedzialności człowieka za jego pracę
 rozwijanie sfery poznawczej u dzieci poprzez zabawę naśladowczą
 bogacenie słownictwa w związku z poznawanym otoczeniem społecznym
 rozwijanie aktywności i kreatywności podczas zajęć ruchowych, plastycznych

3. Cele operacyjne - uczeń:

 wymienia nazwy poznanych zawodów
 rozpoznaje zawody na ilustracjach przedstawiających narzędzia używane w danym zawodzie
 nazywa czynności, jakie wykonują ludzie poszczególnych zawodów i przedstawia je za pomocą ruchu
 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka
 opisuje swoje zainteresowania
 określa w jaki sposób może rozwijać zainteresowania
 opowiada , kim chciałby zostać i co chciałby robić
 rozwiązuje tematyczne krzyżówki, odgaduje zagadki
 wykonuje prace plastyczne przedstawiające omawiane zawody wykorzystując różnorodne techniki pracy

4. Metody i formy pracy
Zakłada się pracę metodami opartymi na działalności praktycznej – metodę zajęć praktycznych z włączeniem metod opartych na słowie- rozmowa, opowiadanie, pogadanka, dyskusja.

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:
 podczas zajęć edukacyjnych (w ramach realizacji podstawy programowej);
 podczas zajęć koła zainteresowań ,, Zawodowy zawrót głowy’’
 podczas wycieczek i wyjść, spotkań z przedstawicielami zawodów
 podczas spotkań z rodzicami naszych uczniów

5.Przewidywane efekty
 poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
 zaspokajanie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci
 integracja środowiska rodzinnego ze szkolnym

Po przeprowadzonej innowacji uczeń:
 opisuje swoje zainteresowania
 opowiada, co chciałby robić, gdy dorośnie
 wymienia nazwy poznanych zawodów
 rozpoznaje zawody na ilustracjach
 docenia pracę mieszkańców wsi i miasta
 przedstawia ruchem i mimiką cechy pracy w danym zawodzie
 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka
Uczeń oceniany będzie poprzez m.in.:
 pochwały, dyplomy, upominki,
 oceny z zachowania (oceniane zachowanie podczas warsztatów, wycieczek, spotkań, aktywność na zajęciach w szkole i w terenie);

6. Treści programowe
Według naszych założeń, szczegółowa realizacja programu innowacji będzie polegała na tym, iż uczniowie naprzemiennie na spotkaniach koła zainteresowań będą poznawali od strony praktycznej tajniki zawodów podczas wyjść i wycieczek, a na następnych zajęciach będą zajmowały się szczegółowym omawianiem danego zawodu.
Podczas podsumowania wiadomości na temat danej profesji uczniowie będą rozwiązywali krzyżówki, zagadki, rebusy, będą tworzyli prace plastyczne oraz opracowywali wspólnie z nauczycielami notatki informacyjne do zamieszczenia na szkolną stronę internetową Ośrodka oraz do przyszłej prezentacji multimedialnej.
Planujemy zaprezentować naszym uczniom zawody z różnorodnych grup min.
 zawody wykonywane w mieście ( weterynarz, stomatolog, urzędnik)
 zawody wykonywane na wsi ( rolnik, hodowca, ogrodnik)
 służby ratownicze ( policjant, strażak, lekarz)
 zawody wykonywane w zakładach usługowych ( fryzjer, krawiec, szewc, mechanik samochodowy, kierowca, sprzedawca, fotograf, szklarz, tapicer, kowal, kucharz, listonosz)
 zawody wykonywane w zakładach przemysłowych ( piekarz, cukiernik, spawacz, pracownik produkcji, magazynier)
 zawody artystyczne (aktor, tancerz, muzyk)
III. Ewaluacja
Realizacja treści obejmujących innowację będzie poddana ewaluacji z wykorzystaniem opracowanych narzędzi, a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do doskonalenia pracy szkoły. Poziom zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności będzie analizowany w trakcie trwania obserwacji podczas realizacji innowacji.
Efekty naszej pracy będziemy analizować w oparciu o :
 ankietę ewaluacyjną dla rodziców, dla uczniów
 badanie poziomu zadowolenia dzieci poprzez przeprowadzane rozmowy
 fotoreportażu na stronie internetowej szkoły

Przebieg oraz wszelkie działania dotyczące realizacji innowacji pedagogicznej będą udokumentowane w:
 harmonogramie działań innowacyjnych
 opisach na stronie internetowej szkoły

Proponowane techniki analizy jakościowej programu to:
 analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć),
 analiza wytworów uczniów,
 obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów,
 rozmowa z uczniem, ankieta

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.