Katalog

Anita Prengel, 2019-03-27
Borne Sulinowo

Język niemiecki, Bazy danych

Sprichwörter

- n +

SPRICHWÖRTER

1.Alte Liebe rostet nicht. Stara miłość nie rdzewieje.
2.Besser spät als nie. Lepiej póżno niż wcale.
3.Allzuviel ist ungesund. Co za dużo, to nie zdrowo.
4.Ende gut, alles gut. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
5.Gelegenheit macht Diebe. Okazja czyni złodzieja.
6.Zeit ist Geld. Czas to pieniądz.
7.Liebe macht blind. Miłość zaślepia (jest ślepa)
8.Den Mutigen gehört die Welt. Do odważnych świat należy.
9.Aller Anfang ist schwer. Każdy początek jest trudny.
10.Wie du mir ,so ich dir. Jak ty mnie, tak ja tobie.
11.Hunger ist der beste Koch. Głód jest najlepszym kucharzem.
12.Wer zur rechten Zeit nicht kommt, Kto póżno przychodzi, ten sam sobie szkodzi.
der kann haben, was übrig bleibt.
13.Ohne Fleiß kein Preis. Bez pracy nie ma kołaczy.
14.Andere Länder, andere Sitten. Co kraj, to obyczaj.
15.Andere Städtchen, andere Mädchen. Co miasteczko, to dziewczyna.
16.Arbeit macht das Leben süß. Praca czyni życie słodkim.
17.Arbeit schändet nicht. Żadna praca nie hańbi.
18.Der Apel fällt nicht weit vom Stamm. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
19.Der Appetit kommt beim Essen. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
20.Ehrlich währt am längsten. Uczciwość popłaca.
21.Durch Schaden wird man klug. Mądry Polak po szkodzie.
22.Eile mit Weile. Spiesz się powoli.
23.Einmal ist keinmal. Jeden raz, to żaden raz.
24.Morgenstunde hat Gold im Munde. Kto rano wstaje,temu Pan Bóg daje.
25.Stille Wasser sind tief. Cicha woda brzegi rwie.
26.Lügen haben kurze Beine. Kłamstwo ma krótkie nogi.
27.Übung macht den Meister. Ćwiczenie czyni mistrza.
28.Verbotene Früchte schmecken am Zakazany owoc smakuje najlepiej.
besten.
29.Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
30.Wer nicht arbeiten will, soll auch Kto nie pracuje, nie je.
nicht essen.
31.Keine Antwort ist auch eine Antwort. Brak odpowiedzi, to też odpowiedż.
32.Den wahren Freund erkennt man Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie.
in der Not.
33.Heute mir, morgen dir. Dzisiaj mnie, jutro tobie.
34.Die Liebe geht durch den Magen. Przez żołądek do serca.
35.Die Zeit heilt alle Wunden. Czas leczy rany.
36.Eine Hand wäscht die andere. Ręka rękę myje.
37.Geld allein macht nicht glücklich. Same pieniądze szczęścia nie dają.
38.Arbeit adelt. Praca uszlachetnia.
39.Mit der Dummheit kämpfen Götter Z głupotą sami bogowie walczą nadaremnie.
selbst vergeblich.
40.Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Co się odwlecze, to nie uciecze.
41.Der Klügere gibt nach. Mądry głupszemu ustępuje.
42.Keine Rosen ohne Dornen. Nie ma róży bez kolców.
43.Rache ist süß. Zemsta jest słodka.
44.Den Letzten beißen die Hunde. Ostatnich gryzą psy.
45.Viele Köche verderben den Brei. Gdzie kucharek sześć .tam nie ma co zjeść.
46.Jeder ist seines Glückes Schmied. Każdy jest kowalem swego losu.
47.Es ist nicht alles Gold ,was glänzt. Nie wszystko złoto,co się świeci.
48.Die Hunde, die bellen, beißen nicht. Psy, które szczekają, nie gryzą.
49.Auf der Strasse zum Erfolg gibt es Na drodze do sukcesu są wyboje.
Schlaglöcher.
50.Schönheit vergeht, Tugend besteht. Uroda przemija, cnota pozostaje.
51.Wein, Weib, Gesang! Wino, kobiety i śpiew.
52.Wie man sich bettet, so liegt man. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
53.Kommt Zeit, kommt Rat. Przyjdzie czas, przyjdzie rada.
54.Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Kto pierwszy , ten lepszy.
55.Wer den Schaden hat, braucht für Kto poniósł szkodę, ten nie przejmuje się
den Spott nicht zu sorgen. kpinami.
56.Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Wszystko ma swoje wady i zalety.
57.Überall ist es schön, aber am schönsten Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu.
ist es zu Hause.
58.Was sich liebt, das neckt sich. Kto się lubi , ten się czubi.
59.Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oko za oko, ząb za ząb.
60.Aus den Augen, aus dem Sinn. Co z oczu, to i z serca.
61.Was ich nich weiss, macht mich Co oko nie widzi, tego sercu nie żal.
nicht heiss.
62.Wissen ist Macht. Wiedza, to potęga.
63.Perlen vor die Säule werfen. Rzucać perły przed wieprze.
64.Jung gewohnt, alt getan. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci.
65.Ein Unglück kommt selten allein. Nieszczęścia chodzą parami.
66.Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Najpierw praca, potem przyjemność.
67.Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Gdzie ochota, tam wyjście.
68.Rom ist nicht an einem Tag erbaut Nie od razu Rzym zbudowano.
worden.
69.Langsam aber sicher. Powoli, ale dokładnie.
70.Alle guten Dinge sind drei. Do trzech razy sztuka.
71.Selbst ist der Mann. Mężczyzna poradzi sobie w każdej sytuacji.
72.Geduld bringt Rosen. Cierpliwość popłaca.(przynosi róże)
73.Lachen ist gesund. Śmiech to zdrowie.
74.Irren ist menschlich. Mylić się ,to ludzka rzecz.
75.Besser ein Spatz in der Hand , Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
als die Taube auf dem Dach.
76.Es wird nicht so heiß gegessen, Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
wie es gekocht wird.
77.Was Hänschen nicht lernt, lernt Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie umie.
Hans nimmermehr.
78.In der Not spürt man den Freund. Przyjaciela czuje się w potrzebie.
79.Not macht erfinderisch. Potrzeba matką wynalazku.
80.Hoffen und Harren macht manche Nadzieja matką głupich.
zum Narren.
81.Auf Regen folgt Sonnenschein. Po deszczu przychodzi słońce.
82.Wo der Teufel selber nicht ausrichten Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.
kann, da schickt er seine Großmutter.
83.Das Rad des Glückes dreht sich. Fortuna kołem się toczy.
84.Die Wände haben Ohren. Ściany mają uszy.
85.Morgen, morgen nur nich heute, sagen Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.
alle faulen Leute.
86.Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
87.Raten ist leichter als helfen. Radzić jest łatwiej niż pomóc.
88.Viele zum Rat, wenige zum Tat. Wielu do rady, niewielu do pomocy.
89.Arbeit bringt Brot, Faulenzen Praca przynosi chleb, lenistwo głód.
Hungersnot.
90.Kleiner Verdienst ist besser als Mały zarobek jest lepszy niż duża
großer Verlust. przegrana
91.Zum Lernen ist niemand zu alt. Na naukę nie jest nigdy za póżno.
92.Wiederholung ist die Mutter Powtórka jest matką nauki.
des Studierens.
93.Dem Glücklichen schlägt keine Szczęśliwi czasu nie liczą.
Stunde.
94.Glück im Spiel, Unglück in der Liebe. Kto ma szczęście w grze, nie ma szczęścia w miłości.
95.Liebe überwindet alles. Miłość przezwycięży wszystko.
96.Liebe und Verstand gehen selten Miłość i rozsądek rzadko chodzą w parze.
Hand in Hand.
97.Auch eine blinde Taube findet ihr Korb. Trafiło się ślepej kurze ziarno.
98.Wer A sagt, muss auch B sagen. Kto powiedział A, musi też B powiedzieć.
99.Wie einer isst, so arbeitet er auch. Jak kto je, tak też pracuje.
100.An vielem Lachen erkennt man Poznać głupiego po śmiechu jego.
den Narren.
101.Man soll den Teufel nicht an die Nie wywołuj wilka z lasu.
Wand malen.
102.Die Sonne bringt es an den Tag. Prawda zawsze wyjdzie na jaw.
103.Wenn es dem Esel zu gut geht, Tylko głupiec nadużywa szczęścia.
geht er aufs Eis tanzen.
104.Probieren geht übers Studieren. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
105.Voller Bauch studiert nicht gern. Kto brzuch nazbyt tuczy, nie bardzo się uczy.
106.Man soll den Tag nicht vor dem Nie chwal dnia przed zachodem słońca.(Nie mów
Abend loben. hop,dopóki nie przeskoczysz)
107.Gegen den Tod ist kein Kraut Na śmierć nie ma lekarstwa.
gewachsen.
108.Keine Regel ohne Ausnahme. Nie ma reguły bez wyjątków.
109.Kein Mädchen ohne Liebe, Jak nie ma dziewczyny bez miłości, tak nie ma
kein Jahrmarkt ohne Diebe. jarmarku bez złodziei.
110.Was man aus Liebe tut, das geht Kiedy szczera ochota, łatwo idzie robota.
noch mal so gut.
111.Mit Fragen kommt man durch die Kto pyta, nie błądzi.
Welt.
112.Wenn der Berg nicht zum Propheten Jeśli góra nie przyjdzie do Mahometa, to
kommt, muss der Prophet wohl zum Mahomet przyjdzie do góry.
Berge kommen.
113.Wie gewonnen, so zerronen. Łatwo przyszło, łatwo poszło.
114.Einem geschenkten Gaul schaut man Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
nicht ins Maul.
115.Der Geist ist willig, das Fleisch ist Duch skory, ale ciało mdłe.
schwach.
116.Die Würfel sind gefallen. Kości zostały rzucone.
117.Wenn die Katze aus dem Hause ist, Kot z domu, myszy harcują(tańcują)
tanzen die Mäuse.
118.Wer anderen eine Grube gräbt, fällt Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
selbst hinein.
119.Man muss das Eisen schmieden, so Trzeba kuć żelazo, póki gorące.
lange es heiss ist.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.