AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Joanna Zielińska, 2019-03-15
Tarnowskie Góry

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

PLAN DZIAŁANIA KÓŁKA MUZYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLASY III

- n +

PLAN DZIAŁANIA
KÓŁKA MUZYCZNO-TEATRALNEGO
DLA KLASY III
ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI KÓŁKA

1. Rozwój wyobraźni i kreatywności dziecka.
2. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
3. Wzbogacenie przeżyć i doświadczeń dziecka poprzez słowo, ruch, muzykę i plastykę.
4. Kształtowanie świadomości własnej osoby i ciała jako narzędzia pracy teatralnej.
5. Umożliwienie dzieciom pokazania na terenie szkoły jak i poza nią efektów ich działań muzyczno – teatralnych - publiczne występy.CELE OGÓLNE

• umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo w kółku
muzyczno- teatralnym,
• stworzenie możliwości do samorealizacji,
• uwrażliwienie na piękno,
• inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań artystycznych
i edukacyjnych,
• krzewienie kultury i estetyki żywego słowa,
• wdrażanie do odpowiedzialności, systematyczności i samooceny,
• kształtowanie umiejętności pracy nad tekstem i rolą,
• doskonalenie warsztatu teatralnego,
• stosowanie zasad bezpiecznej pracy w grupie i na zajęciach,
• budzenie i utrwalenie w świadomości dziecka identyfikacji z grupą i szkołą.
Podczas zajęć wykorzystane zostaną następujące metody pracy z dziećmi:

 Ćwiczenia dramowe, scenki, rozmowy, pogadanki, gry i zabawy integracyjne;
 Ćwiczenia emisji głosowej, dykcji i intonacji;
 Praca nad tekstem (rytmizacja tekstu);
 Praca nad ciałem – swobodne poruszanie się na scenie;
 Umiejętności autoprezentacji, wyrażanie ruchem nastrojów i stanów emocjonalnych;
 Ćwiczenia taneczno – ruchowe, śpiew grupowy i indywidualny, ćwiczenia intonacji głosu, ćwiczenia rytmiczne;
 Psychodrama, ćwiczenia ułatwiające rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, zrozumienia postępowania innych ludzi;
 Tworzenie scenografii, kostiumów, zaproszeń, plakatów – ćwiczenia plastyczne.
TEMATYKA ZAJĘĆ KÓŁKA TEATRALNO - MUZYCZNEGO
Wrzesień
• Przygotowanie nazwy i logo kółka teatralnego.
• Ćwiczenia słuchowe i wzrokowe.
• Zabawy integracyjne grupy.
• Ćwiczenia ruchowe przy muzyce.
• Ustalenie norm, reguł i zasad spotkań.
Październik
• Ćwiczenia dramowe i ruchowe. Wprowadzenie pojęć związanych z teatrem.
• Wyrażanie uczuć mimiką i ich nazywanie .Twórczość plastyczna inspirowana utworami muzycznymi.
Listopad
• Improwizowanie wysłuchanych utworów literackich- J.Brzechwa, J.Tuwim, J. Kulmowa.
• Przygotowanie dekoracji o tematyce świątecznej do scenki dla rodziców.
• Zabawy inteintegracyjne.
Grudzień
• Przygotowanie zaproszeń.
• Przygotowanie i wystawienie dla rodziców scenki o tematyce świątecznej.

Styczeń
• Przygotowanie i tworzenie układów tanecznych – karnawał.

Luty
• Wybór scenariusza do przedstawienia.
• Omówienie tematyki wybranego scenariusza.
• Dokonanie wstępnych ustaleń dotyczących scenografii
i kostiumów.
• Ćwiczenia dramowe i ruchowe.
Marzec
• Czytanie tekstu z podziałem na role ze zwróceniem uwagi na dykcję i interpretację głosową.
• Pierwsza próba inscenizacji – omówienie sposobu gry danych postaci.
• Ćwiczenia dramowe – grupowe i indywidualne mające na celu zintegrowanie grupy.
• Projektowanie i wykonanie kostiumów.
• Ćwiczenia ruchowe, emisji głosowej.
• Ćwiczenia doskonalące interpretacje tekstu.

Kwiecień

• Wspólne projektowanie i wykonanie scenografii.
• Próby ustawienia scenografii w przestrzeni sceny.
• Ćwiczenia muzyczne, gry i zabawy ruchowe doskonalące współdziałanie w grupie, praca indywidualna nad rolą.
• Próba spektaklu, ustawienie poszczególnych scen.
• Ćwiczenia ruchu scenicznego, zwrócenie uwagi na odpowiednie ustawienie aktorów.
• Improwizacja ruchowa przy muzyce, taneczne ćwiczenia grupowe.
• Indywidualna improwizacja ruchowa – ilustrowanie ruchem, tempa, rytmu i nastroju utworów muzycznych.
Maj
• Praca nad zgraniem poszczególnych elementów przedstawienia teatralnego.
• Ćwiczenia dykcyjne, indywidualne i grupowe.
• Ćwiczenia doskonalące interpretację tekstu – rytmizowanie tekstu.
• Praca nad ruchem scenicznym i ustawieniem poszczególnych postaci w stosunku do sceny, widowni i innych aktorów.
• Próba generalna przedstawienia – w scenografii, ćwiczenia dykcyjne, indywidualna korekta interpretacji roli, ćwiczenia ruchowe – indywidualna praca nad ruchem scenicznym, korekta pracy całego zespołu dotycząca poszczególnych zespołów.
• Wykonanie plakatów i zaproszeń informujących o przedstawieniu.
Czerwiec
• Premiera spektaklu.
• Wystawienie przedstawienia dla zaprzyjaźnionych placówek.
• Komentowanie i ocenianie występu, zachęcanie uczniów do twórczej analizy przedstawienia.
• Przeprowadzenie ankiety wśród aktorów kółka muzyczno- teatralnego.
• Podsumowanie całorocznej pracy zespołu, wspólna zabawa i poczęstunek.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.