Katalog

Joanna Pachuca, 2019-03-15
Janowiec

Zajęcia zintegrowane, Różne

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

- n +

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Imię i nazwisko:
Klasa:
Data oceny:
Źródło informacji Rozpoznania
Specjaliści PPP – orzeczenie Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
Rodzice ucznia - wywiad xxx jest pogodną dziewczynką. Mama wspiera na co dzień córkę w pokonywaniu trudności w nauce, a także pozostaje w stałym kontakcie ze szkołą.
Wychowawcy, nauczyciele- obserwacje Uczennica pogodna, miła i grzeczna. Chętnie podejmuje pracę na zajęciach, jest wytrwała. Znacznie zaburzona percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, symptomy zaburzeń percepcji słuchowej. xxx rzadko pracuje samodzielnie. Wymaga stałego monitorowania i ukierunkowywania. Ma ubogi zasób słownictwa i małą wiedzę ogólną. Chętnie podejmuje próby czytania, czyta sposobem mieszanym głoskując i sylabizując. Przepisuje popełniając nieliczne błędy. Pismo niekształtne, mało czytelne. Uczennica jest przygotowana do zajęć.
Lekarze – dokumentacja medyczna
Inni specjaliści pracujący z dzieckiem Oligofrenopedagog- 1 godzina rewalidacji indywidualnej tygodniowo.
Logopeda- 1 godzina logopedii indywidualnej tygodniowo.
Centrum rehab. – ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami SI;
- logopedia, oligofrenopedagog;
- ćwiczenia ręki;
- masaż ciała;

II. Podsumowanie wielospecjalistycznej oceny
Mocne strony ucznia Słabe strony ucznia
Funkcjonowanie intelektualne i umiejętności szkolne Przepisuje z tablicy,
Czyta chętnie i najczęściej poprawnie
Zna wszystkie cyfry i liczy na konkretach w zakresie 30,
Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe
Bardzo dobrze radzi sobie z językiem angielskim. popełniając niekiedy błędy.
ale nie zawsze rozumie przeczytany tekst.

popełniając błędy.
Ma małą wiedzę ogólną i ubogie słownictwo.
Sfera emocjonalno - motywacyjna Chętnie i zgodnie bawi się z rówieśnikami. Nie popada w żadne konflikty. Lubi gry i zadania oparte o metody aktywnego działania. Umie poradzić sobie z porażką. Uczennica pracuje pod stałym kierunkiem i uwagą nauczyciela. Wymaga ciągłego motywowania, pochwał. Czasem zniechęca się i bywa, że nie kończy rozpoczętej pracy.
Funkcjonowanie społeczne Najczęściej zgodnie współpracuje z dziećmi. Chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem, grach i zabawach dydaktycznych. Jest uczynna, pomocna, troskliwa wobec innych. Chce rządzić i dyrygować innymi.
Stan zdrowia Bez zmian
Inne obszary ważne dla funkcjonowania ucznia w szkole Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych, komputerowych. Lubi wycieczki, spacery, układanie puzzli, układanki.  krótkotrwała koncentracja uwagi;
 mała podzielność uwagi;
 znacznie obniżone umiejętności językowe oraz ekspresja mowy;
 ubogi zasób wiedzy ogólnej;
Potrzeby - stymulowanie rozwoju percepcji i pamięci słuchowej oraz słuchu fonematycznego;
- zwiększanie doświadczeń służących rozwijaniu mowy biernej i czynnej /łączenie nazw z przedmiotami, czynnościami, osobami, oglądanie książeczek, opowiadanie o codziennych przeżyciach dziecka/;
- usprawnianie techniki liczenia, ćwiczenia w przeprowadzaniu operacji matematycznych;
- prowadzenie systematycznych ćwiczeń i zabaw doskonalących sprawność manualną, koordynację wzrokowo- ruchową, kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, utrwalanie właściwego kierunku pracy /stosowanie różnorodnych technik plastycznych/;
- dostosowanie procesu uczenia się do rzeczywistych potrzeb i możliwości poznawczych, w odniesieniu do sfery najbliższego rozwoju/;
- wykorzystywanie metod poglądowych, opartych na zabawie;
- usprawnianie zdolności rozumienia dłuż szych lub złożonych instrukcji wypowiedzi słownych;
- zachęcanie do przewidywania następstw własnych zachowań oraz zdarzeń w otoczeniu;
- zapewnienie dziewczynce poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, organizowanie sytuacji wychowawczych zachęcających do współpracy i aktywnego udziału w zajęciach;
- ocenianie pracy xxx na podstawie wysiłku włożonego w jej wykonanie;
III. Ocena efektywności podjętych działań:
Podjęte działania:
 Uczennica otrzymała orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego na czas pierwszego etapu edukacyjnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
 dostosowano metody pracy i wymagania do potrzeb i możliwości uczennicy
 Objęto uczennicę pomocą pedagoga wspomagającego
 Prowadzone są z xxx rozmowy wychowawcze, wspierające, motywujące
 Wychowawcy są w stałym kontakcie z psycholog i pedagog szkolnymi i rodzicami xxx. Rodzice współpracują z wychowawcami
 Uczennica korzysta z wielospecjalistycznej pomocy w Centrum rehab.
Podjęte działania przynoszą pozytywne efekty.
Należy nadal pracować nad:
 Wydłużaniem czasu koncentracji uwagi, podejmowaniem samodzielnej pracy na lekcji.
 Zachęcaniem i stymulowaniem uczennicy do samodzielności i aktywności.
 Usprawnianiem analizy i syntezy słuchowej.
 Podnoszeniem poziomu grafomotoryki, utrwalaniem poznanych liter, pisaniem z pamięci i ze słuchu.
 Liczeniem i rozwiązywaniem zadań tekstowych.
 Zachęcaniem do podejmowania aktywności słownej, zwracając uwagę na logikę wypowiedzi, zachowanie kolejności zdarzeń, powiązań przyczynowo- skutkowych.

Członkowie zespołu: Podpis rodziców:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.