AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Miszczak, 2019-03-05
Bychawa

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program z pilki nożnej

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Z PIŁKI NOŻNEJ DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BYCHAWIEOpracował:
mgr Andrzej Miszczak
nauczyciel wych. fiz.

Spis treści :

I Wstęp


1.1 Słowo wstępne………………………………………………
1.2 Odbiorcy programu………………………………………..
1.3 Warunki realizacji programu……………………………..


II Cele nauczania

2.1 Cel główny…………………………………………………..
2.2 Cele szczegółowe……………………………………………


III Treści nauczania

3.1 Kształtowanie cech motorycznych………………………..
3.2 Kształtowanie umiejętności ruchowych………………….
3.3 Przekazywanie wiadomości……………………………….
3.4 Działania wychowawcze…………………………………...


IV Procedury osiągania celów

4.1 Metody, formy i środki……………………………………
4.2 Założone osiągnięcia uczniów…………………………….
4.3 Sposoby pomiaru osiągnięć uczniów……………………..


V Ewaluacja programu……………………………………………


VI Literatura………………………………………………………...

I WSTĘP


1.1 Słowo wstępne


Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku
otaczającym człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Człowiek w swych mechanizmach adaptacyjnych nie nadąża za dynamizmem zmian cywilizacyjnych. Wynikiem tego są schorzenia na tle niedostosowania np. nerwice, zaburzenia psychiczne czy choroby układu krążenia, spowodowane najczęściej stresem. W zakresie narządu ruchu częstą dolegliwością u dorosłych są bóle krzyża, które wiążą się z przeciążeniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, spowodowanym przede wszystkim siedzącym trybem życia, u dzieci i młodzieży zaś – wady postawy. Zmianom tym, traktowanym jako przejaw procesu ewolucji, należy przeciwdziałać gdyż upośledzają one wydolność organizmu. Ponieważ ograniczają one jego możliwości funkcjonalne, należy je uznać za niekorzystne i drogą doboru odpowiednich czynników ograniczyć lub usunąć ich negatywny wpływ. Dlatego odpowiednio dobrany ruch i aktywność fizyczna człowieka od najmłodszych lat, jest podstawowym czynnikiem zdrowego stylu życia.
Zainteresowania dzieci piłką nożną rodzą się jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Są one efektem wpływu domu rodzinnego oraz masmediów, w tym głównie telewizji. Etap żywiołowego uprawiania piłki nożnej zaznacza się w 6 roku życia. W tym okresie nie jest potrzebne boisko, dzieci nie potrzebują określonych prawideł gry, najważniejsza jest przyjemność zabawy z piłką.
Niniejszy program z zakresu piłki nożnej przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej do realizacji w czasie zajęć pozalekcyjnych. Jest on zgodny z podstawą programową. Autorem programu jest mgr wychowania fizycznego Andrzej Miszczak, nauczyciel dyplomowany z 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. Twórca programu posiada dodatkowe kwalifikacje w postaci ukończonych studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

1.2 Odbiorcy programu


Program przeznaczony jest dla chłopców klas IV-VI Szkoły Podstawowej
w Bychawie. Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Klasy IV mają zajęcia oddzielnie, klasy V również i klasy VI też mają zajęcia osobno. W treningach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności z piłki nożnej. Uczniowie sprawniejsi pod względem wyszkolenia, będą mogli brać udział w zawodach sportowych lub turniejach piłkarskich. Natomiast chłopcy mniej sprawni będą poprawiali swoją sprawność ogólną i specjalną.1.3 Warunki realizacji programu

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach tego programu odbywać się
będą w pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej w Bychawie.
W odległości 200 m od szkoły znajduje się park miejski nadający się do zajęć terenowych, ogólnorozwojowych i wytrzymałościowych. Treningi będą również prowadzone na boisku „Orlik”.

II CELE NAUCZANIA

2.1 Cel główny

Głównym celem programu jest popularyzacja wśród młodzieży piłki
nożnej oraz przygotowanie szkolnych drużyn do systemu rozgrywek objętego kalendarzem Szkolnych Igrzysk Sportowych jak również innych piłkarskich turniejów.


2.2 Cele szczegółowe

- dbanie o harmonijny rozwój
- kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
- wdrażanie do higieny osobistej
- hartowanie i uodparnianie organizmu
- wdrażanie do samokontroli i samooceny poziomu sprawności
motorycznej i umiejętności ruchowych
- opanowanie podstawowych umiejętności technicznych
- kształtowanie postawy współdziałania zespołowego
- zasada fair-play w życiu i sporcie
-kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych


III TREŚCI NAUCZANIA

3.1 Kształtowanie cech motorycznych

SZYBKOŚĆ
- biegi krótkie i biegi sztafetowe
- starty z przyśpieszeniem z różnych pozycji na sygnał
- wykonywanie ćwiczeń z maksymalną szybkością

SIŁA
- dynamiczne formy ruchu z pokonywaniem ciężaru własnego ciała, z użyciem
przyborów, uwzględniając harmonijny rozwój mięśni ramion, pasa barkowego,
nóg, pasa biodrowego tułowia

SKOCZNOŚĆ
- pokonywanie przeszkód terenowych
- gry i zabawy skocznościowe
- ćwiczenia skocznościowe z przyborami i bez przyborów

WYTRZYMAŁOŚĆ
- ćwiczenia o charakterze szybkościowo-wytrzymałościowym
- marszobiegi, zabawy biegowe, biegi terenowe

ZWINNOŚĆ
- gry i zabawy o charakterze zwinnościowym
- pokonywanie torów przeszkód
- elementy gimnastyki


3.2 Kształtowanie umiejętności ruchowych

KLASA IV

Założenia ogólne.
Jak najwięcej dowolnego, swobodnego ruchu na świeżym powietrzu. Korzystanie z szerokiego zasobu środków i form nauczania, głównie z gier i zabaw ruchowych. Wpajanie nawyków czystości i higieny osobistej.

Zadania szczegółowe.
Sprawność ogólna:
• Dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny, mający na celu ochronę dobrego
stanu zdrowia i podnoszenie stanu zdrowotnego,
• Gry i zabawy ukierunkowane na te treści, które wyrabiają prawidłowy bieg i
chód,
• Urozmaicone formy ćwiczeń fizycznych (łatwe, ciekawe, krótko trwające),
• Dobór takich form gier, które nie ograniczają naturalnej struktury ruchu,
• Uwzględnienie w zabawach form uwypuklających spryt, zręczność i ogólną
zwinność w posługiwaniu się piłką,

• Nie stosowanie ćwiczeń wymagających zwiększonej koncentracji psychicznej,
• Stosowanie form zajęć zbliżonych do charakteru czynnego wypoczynku,
• Kształtowanie podstawowych nawyków ruchowych ( z korygowaniem
tylko największych błędów).

Sprawność specjalna:
• Przeplatanie gier krótkimi pokazami wybranych elementów techniki –
włączenie ich do gier bez oczekiwania na dostateczne przyswojenie,
• Dobór gier i zabaw w formie sztafet tak, aby ćwiczący pokonywali przeszkody
w sposób wymagający od nich sprytu, zręczności, zwinności i szybkości,
• Podczas gier w początkowym okresie zajęć nie wyznaczanie stałych pozycji,
• Stwarzanie takich form współzawodnictwa i systemów punktacji, w których
dzieci będą nagradzane za wykonanie prostego zadania (np. podanie piłki do
partnera, posługiwanie się w grze obiema nogami, poszanowanie przeciwnika,
przestrzeganie przepisów),
• Stosowanie „małych gier” 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7.


Trening

Technika:
- prowadzenie piłki dowolną częścią stopy,
- ukierunkowanie celu – bramka,
- podania piłki dowolną częścią stopy,
- podania piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy,
- podania i przyjęcia piłki podeszwą,
- gra głową,
- podania piłki górne i półgórne,
- prowadzenie piłki slalomem,
- żonglerka z pomocą rąk,
- strzał na bramkę z miejsca i z biegu,
- prowadzenie piłki podeszwą,
- blokowanie dostępu do piłki – gra 1x1,
- drybling wokół słupka,
- rozwijanie czucia i panowania nad piłką,


Taktyka:
- wprowadzenie podstaw taktyki,
- w czasie gry na przedpolu jednej bramki wymagana jest na przemian
obrona i atak, zależnie od zdobycia bądź utraty bramki,
- zasady postępowania w ataku i w obronie,
- gra 7x7, wyznaczenie stałych pozycji.
- wprowadzenie pojęcia „krycie” z zastosowaniem go w grze uproszczonej.Kondycja:
- przejście od gier prostych do współzawodnictwa,
- wyrobienie szybkiej reakcji przy szybkościach na krótkich dystansach,
- ćwiczenia z partnerem bez zbytniego wysiłku w celu poprawienia
elastyczności mięśni (ważnej dla opanowania techniki).

KLASA V

Założenia ogólne.
- przejście od wszechstronnego przygotowania fizycznego do początków
nauczania specjalistycznego,
- kontynuowanie nauczania sprawności ogólnej,
- wykorzystanie zasady – „im ruch jest bardziej wszechstronny i kompleksowy –
tym szybciej zostaną opanowane jego nowe elementy”,
- unikanie podczas zajęć przeciążeń organizmu, długotrwałych, jednostronnych i
statycznych ćwiczeń,
- przejście z żywiołowego sposobu gry w piłkę do zajęć ukierunkowanych,
- uczenie poszanowania mienia i sprzętu sportowego.

Zadania szczegółowe.
Sprawność ogólna:
• dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny, mający na celu ochronę dobrego
stanu zdrowia i podnoszenie sprawności fizycznej,
• integracja przygotowania sprawności ogólnej i specjalnej,
• wprowadzenie ćwiczeń złożonych, wymagających zwiększonej koncentracji.
Sprawność specjalna:
• zabawowa i ścisła forma nauczania,
• kształtowanie boiskowej wyobraźni – nie ograniczanie swobody wyboru
indywidualnych rozwiązań w trakcie bronienia i atakowania,
• wprowadzenie systemu testów i sprawdzianów praktycznych z ogłaszaniem
wyników (mobilizacja, zachęta do dalszej pracy).

Trening
Technika:
- żonglowanie piłką bez użycia rąk stopą, udem, głową,
- prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą,
- drybling wokół słupków i przeszkód ruchomych (kolegów),
- podania i przyjęcia piłki w biegu,
- uderzanie piłki głową w powietrzu,
- gra z pierwszej piłki,
- odbieranie piłki, gra ciałem,
- gra bramkarza,
- przyjęcia piłki tułowiem,
- prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę,
- przyjęcia piłki tułowiem,
- przyjęcia piłki głową w miejscu,
- wrzut z autu.

Taktyka:
- doskonalenie gry na wyznaczonych pozycjach,
- stałe fragmenty gry – sposoby i możliwości rozegrania,
- obrona indywidualna i zespołowa,
- gra 1x1 – utrzymanie się przy piłce,
- atak indywidualny i zespołowy,
- doskonalenie gry na wyznaczonych pozycjach.

Kondycja:
- ćwiczenia ogólnorozwojowe – doskonalenie zwinności, gibkości, szybkości,
- ćwiczenia parami z większym wysiłkiem – kształtowanie siły,
- marszobiegi terenowe z pokonywaniem przeszkód.

KLASA VI

Założenia ogólne.
W oparciu o wszechstronną sprawność ogólną, akcentowanie nauczania trudniejszych elementów techniki:
- wykorzystanie właściwości rozwojowych organizmu do racjonalnego
kształtowania umiejętności w zakresie sprawności ogólnej i specjalnej,
- dobieranie ćwiczeń, treści, zakresu, objętości, intensywności i obciążenia
treningowego do właściwości psychofizycznych wychowanków,
- łagodzenie ostrości zjawisk okresu dojrzewania przez odpowiednią atmosferę
zajęć, dobór ćwiczeń, hamowanie zbyt dużych ambicji szybkiego osiągania
wyniku sportowego.

Zadania szczegółowe.
Sprawność ogólna i ukierunkowana:
- skoordynowanie zajęć ogólnorozwojowych i specjalistycznych,
- kształtowanie szybkości i zręczności oraz (w odpowiednim wymiarze) siły i
wytrzymałości,
- uczenie nowych elementów – bardziej złożonych,
- stwarzanie w ćwiczeniach sytuacji, w których dochodzi do umiejętności
wyboru i podejmowania własnych uzasadnionych decyzji,
- określanie zadań indywidualnych i rozliczanie z ich realizacji.


Sprawność specjalna:
- krótkie objaśnienia ćwiczeń w nawiązaniu do możliwości ich
wykorzystania w grze,
- idealny pokaz poszczególnych elementów zagrań,
- położenie nacisku na operowanie piłką obiema nogami,
- zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie prawidłowych nawyków przy
nauczaniu uderzeń i przyjęć piłki,
- wplatanie nauczanych aktualnie elementów techniki w różne formy i
fragmenty gry,
- poprawianie błędów najczęściej powtarzających się w ćwiczeniach,
- zwrócenie szczególnej uwagi na celność podań,
- stosowanie gry uproszczonej, małych gier, gry szkolnej i właściwej,
- zapis na video gier kontrolnych z późniejszym omówieniem błędów,
rozwiązań taktycznych,
- zapoznanie ćwiczących z najważniejszymi przepisami gry.

Trening

Technika:
- żonglerka stopą, udem, głową,
- prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach bez zmiany i ze zmianą miejsc,
- odbieranie piłki przeciwnikowi,
- doskonalenie podań, przyjęć piłki,
- doskonalenie dryblingu,
- doskonalenie strzałów na bramkę z miejsca i z biegu,
- doskonalenie gry głową i gry ciałem,
- doskonalenie gry z pierwszej piłki,
- doskonalenie gry bramkarza,
- przyjęcia piłki klatką piersiową,
- doskonalenie wrzutu piłki z autu,
- podania i przyjęcia piłki na większej odległości (10 – 20 metrów).
Taktyka:
- różne sposoby bronienia (krycie każdy swego, obrona strefowa),
- różne formy atakowania (pozycyjny, szybki, indywidualny),
- doskonalenie różnych form stałych fragmentów gry,
- doskonalenie gry indywidualnej i zespołowej,
- zapoznanie z różnymi systemami i stylami gry,
- szczegółowe omówienie przepisów gry.

Kondycja:
- marszobiegi z pokonywaniem przeszkód terenowych,
- biegi ciągłe,
- ćwiczenia gimnastyczne złożone, które w rzeczywistych sytuacjach meczu
przechodzą w formy dynamiczne,
- ćwiczenia techniczne wykonywane przy większych szybkościach.
3.3 Przekazywanie wiadomości
- higiena ciała po zajęciach ruchowych
- wypoczynek czynny i bierny
- sposoby hartowania organizmu
- pomoc i asekuracja w czasie ćwiczeń
-zasady i przepisy gier zabaw ruchowych
- pierwsza pomoc w niektórych urazach
- rola rozgrzewki w treningu
- prawidłowe zachowanie na obiektach sportowych

3.4 Działania wychowawcze
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za prawidłowy rozwój i zdrowie
- wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych
- wzbudzanie i rozwijanie zamiłowania do stałego uprawiania sportu
- kształtowanie charakteru poprzez wytrwałość w ćwiczeniach
- kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i gry „fair-play”
- kształtowanie postaw porządku i dyscypliny, kultury osobistej
- zachęcanie uczniów do właściwej postawy podczas zawodów sportowych
IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
4.1 Metody, formy i środki
Metody nauczania
W zajęciach ruchowych ważną rolę spełniają metody realizacji zadań ruchowych. Dlatego też w procedurach osiągania celów dominują takie metody jak:
działania praktycznego:
-naśladowcza ścisła
- zadaniowa ścisła
- programowego uczenia się
- bezpośredniej celowości ruchu
- zabawowo-klasyczna
- problemowa
przekazywania wiadomości:
- pokaz
- pogadanka
- dyskusja
wychowawcze:
- wpływu osobistego
- wpływu sytuacyjnego
- aprobata
- dezaprobata

Formy prowadzenia zajęć
W prowadzonych zajęciach będą wykorzystane następujące formy:
- indywidualna
- zajęć w zespołach
- obwodu ćwiczebnego
- ze współćwiczącym

Środki dydaktyczne
Podczas zajęć wykorzystane będą:
- hala przy Gimnazjum nr 1 w Bychawie
- stadion sportowy w Bychawie
- piłki, bramki, pachołki, szarfy, materace,


4.2 Założone osiągnięcia uczniów
Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz:
- podniesienia sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej
- udziału w zawodach, turniejach i innych imprezach sportowych
- podniesienia sprawności i umiejętności przez uczniów uzdolnionych ruchowo
- wyrównanie braków w umiejętnościach sprawności fizycznej przez uczniów mniej sprawnych
4.3 Sposoby pomiaru osiągnięć uczniów

Sprawność ogólna uczniów sprawdzana będzie na początku oraz pod koniec każdego roku szkolnego poprzez przeprowadzenie testu.

Sprawność specjalna sprawdzana będzie poprzez bieżącą obserwację wykonywanych ćwiczeń podczas zajęć i obserwację umiejętności wykorzystania opanowanych elementów technicznych technicznych taktycznych w grze.

Są to zajęcia dla chętnych, a więc nieobowiązkowe, dlatego nie ma oceny liczbowej, tylko w formie pogadanki i dyskusji. Ocena polega na obserwacji uczniów podczas wykonywanych ćwiczeń, co stanowi informację dla nauczyciela o ich postępach.
V EWALUACJA PROGRAMU
Program będzie ewaluowany pod koniec każdego roku szkolnego, a ewentualne korekty będą ujmowane w planie zajęć na rok następny. Ewaluacja będzie polegać na obserwowaniu:
- praktyczności i użyteczności programu
- atrakcyjności programu dla uczestników zajęć

Do oceny skuteczności programu zostaną zastosowane różne formy ewaluacyjne doraźne i długofalowe. Narzędziami do zbierania informacji będą:
- zbieranie opinii uczniów o zajęciach
- obserwowanie frekwencji na zajęciach
- obserwowanie aktywności uczniów na zajęciach
- zaobserwowanie poprawy sprawności i umiejętności u uczniów mniej
sprawnych fizycznie
- osiągnięcia uczniów podczas zawodów sportowych
Ewaluacja, czyli ocena skuteczności pozwoli zorientować się czy praca jest zgodna z postawionymi celami, jak również zastanowić się, czy stosowane metody i sposoby realizacji są skuteczne. Oceniając przebieg zajęć, można zauważyć zarówno mocne jak i słabe strony programu i dokonać jego korekty.


VI BIBLIOGRAFIA
1. J. Talaga: Taktyka piłki nożnej. COS Warszawa 1997
2. J. Talaga: Technika piłki nożnej. COS Warszawa 1996
3. J. Talaga: Trening piłki nożnej. COS Warszawa 1997
4. J. Bergier: Mini piłka nożna. Warszawa 1994
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.