AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Nowak, 2019-03-06
Skierniewice

Pedagogika, Plany pracy

Plan pracy pedagoga szkolnego

- n +

Plan pracy pedagoga szkolnego
rok szkolny 2018/2019


Cele Zadania do realizacji
Sposób realizacji
Termin
Tworzenie warunków do prawidłowego
rozwoju wszystkich uczniów SP nr 9
Organizowanie kompleksowej pomocy uczniom z rodzin: ubogich, niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych  Rozpoznawanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej
i materialnej uczniów poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, obserwacje, wywiady z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, analizę dokumentacji.
 Informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i formach otrzymania pomocy materialnej (stypendia szkolne, zasiłki losowe, zasiłki docelowe na dożywianie).
 Pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
 Współdziałanie z organizacjami i instytucjami udzielającymi wsparcia materialnego: MOPR, Urząd Miasta i inne.
 Realizacja programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
 Współpraca z Caritas, Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz Radą Rodziców przy organizacji imprez charytatywnych:
 zbiórki darów (żywności, odzieży, książek),
 dyskoteki charytatywne,
 aukcje i akcje charytatywne,
 zbiórka makulatury.
 Współpraca z „Truskawkowymi Rodzicami”.
 Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej, płyta z bajkami czytanymi przez nauczycieli
 Opracowanie ulotek zawierających wykaz instytucji wspierających ucznia i rodzinę wraz z numerami telefonów.
 Pomoc w organizacji bezpłatnego wypoczynku w trakcie roku szkolnego oraz wyjazdu kolonijnego (współpraca ze sponsorami, TPD, MOPR, Kuratorium Oświaty, Urzędem Miasta).
 Współpraca z MOPR, kuratorami sądowymi, wychowawcami i kierownictwem placówek opiekuńczo – wychowawczych, PPP.
 Współpraca z Radą Rodziców w celu ewentualnej pomocy finansowej dla uczniów
 Przeprowadzenie ankiety diagnozującej sytuację rodzinną, wychowawczą i materialną uczniów.


Na bieżąco


Wrzesień

Wrzesień i na bieżąco

Wrzesień


Cały rok

Październik/ listopad

Maj- czerwiec

Na bieżąco

Styczeń/ luty
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesów adaptacji i integracji w środowisku uczniowskim  Zbieranie informacji na temat uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów wymagających specjalnej opieki pedagogiczno- opiekuńczej w oparciu o rozmowy z wychowawcami, rodzicami, analizę dokumentacji.
 Opieka w razie potrzeb nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Udział w pracach zespołów nauczycielskich.
 Obserwacja uczniów, kontakty z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami pod kątem integracji i adaptacji w klasach oraz relacji rówieśniczych.
 Stałe monitorowanie uczniów nie radzących sobie z adaptacją do środowiska szkolnego, wykluczonych.
 Pomoc uczniom przejawiającym problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, nieśmiałym lub izolowanym poprzez indywidualne rozmowy oraz tak zwaną „Otwartą przerwę”.
 Prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze spektrum autyzmu.
 Prowadzenie zajęć z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, sposobów rozwiązywania konfliktów w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców potrzeb.
 Opracowanie tematów do realizacji w ramach godzin wychowawczych. Wrzesień i cały rok

Według potrzeb

Cały rok


Cały rok

Według potrzeb
Według potrzeb

Cały rok


Wrzesień
Tworzenie warunków do prawidłowego
rozwoju wszystkich uczniów SP nr 9
Wyrównywanie szans, niwelowanie barier edukacyjnych, pokonywanie niepowodzeń szkolnych. Działania na rzecz uczniów z niepełnosparwnościami.  Diagnozowanie sytuacji edukacyjnej uczniów w oparciu o analizę orzeczeń i opinii PPP, wymianę informacji z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę oraz bieżącą, systematyczną obserwację postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów, wykrywanie braków edukacyjnych.
 Udział w zebraniach zespołów nauczycielskich.
 Współudział przy tworzeniu IPET, KPP.
 Współpraca z PPP w zakresie diagnozowania i wspierania rozwoju ucznia.
 Analizowanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych egzaminów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, określenie obszarów, w których uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki, opracowanie wskazań do dalszej pracy.
 Prowadzenie kroniki poświęconej uczniom z niepełnosparwnościami
 Pomoc w organizowaniu Dnia Niepełnosparwnych
 Ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych:
 organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 indywidualne zajęcia z uczniami (pomoc w przygotowaniu do zajęć, sprawdzianów, odrabianiu prac domowych),
 występowanie z inicjatywą w zakresie udzielania uczniowi pomocy specjalistycznej,
 pomoc w niwelowaniu napięć psychicznych oraz w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami powstałymi na tle niepowodzeń szkolnych.
 Wspieranie uczniów zdolnych.
Wrzesień i cały rok

Według potrzeb
Wrzesień/ październik
Według potrzeb

Styczeń/ czerwiecWedług potrzeb
Organizowanie pomocy i wsparcia uczniom zagrożonym niedostosowa-niem społecznym  Ustalanie przyczyn występowania zachowań społecznie nieakceptowanych.
 Indywidualna praca wychowawcza z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 Udział w pracach zespołów ds. wychowawczych.
 Udzielanie rodzicom i nauczycielom porad w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze m.in. w postaci „Listów do rodziców” w formie gazetki oraz zakładki na stronie internetowej szkoły.
 Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.
 Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 Redagowanie kontraktów.
 Prowadzenie mediacji lub arbitrażu.
 Opracowanie tematów do realizacji w ramach godzin wychowawczych.
 Monitorowanie środowiska uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 Wdrażanie procedur Niebieskiej Karty w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.
 Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę (KMP, Sądem Rodzinnym, kuratorami, MOPR).
Na bieżąco

Według potrzeb

Cały rokWedług potrzebWrzesień


Według potrzeb
Monitorowanie frekwencji uczniów  Bieżąca analiza frekwencji uczniów.
 Ustalenie przyczyn absencji.
 Zakładanie „Kart kontroli frekwencji”- miesięcznych zestawień realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów niesystematycznie uczęszczających do szkoły.
 Indywidualna praca z uczniem wagarującym.
 Kontakty telefoniczne, listowne i osobiste z rodzicami uczniów. Cały rok


Według potrzeb

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych
i promowania zdrowego stylu życia Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole  Diagnozowanie stanu agresji i przemocy w szkole: konstruowanie narzędzi badawczych, analiza zebranego materiału, sformułowanie wniosków do dalszej pracy, ich prezentacja na radzie pedagogicznej
 Stałe monitorowanie uczniów pod kątem zachowań ryzykownych.
 Ustalanie przyczyn zachowań agresywnych i przemocy.
 Obserwowanie miejsc o podwyższonym ryzyku.
 Upowszechnienie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat mechanizmów, rodzajów zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z agresją:
 udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 wydawanie informatora dla rodziców,
 organizowanie spotkań ze specjalistami, w tym z KMP na temat: „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”,
 indywidualne rozmowy i konsultacje, poradnictwo.
 Uaktualnienie materiałów informacyjnych dla młodzieży dotyczących możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.
 Organizowanie zajęć z zakresu: odkrywania mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości, tolerancji, szacunku dla drugiej osoby, umiejętności proszenia o pomoc.
 Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów: Moje ciało należy do mnie”, „Jak być dobrym kolegą”, „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, „Stop agresji” i inne.
 Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 Przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami w czasie zebrań na tematy związane z profilaktyką i wychowaniem.
 Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia agresji, przemocy.
 Organizowanie pomocy indywidualnej i zespołowej dla ofiar i sprawców agresji.
 Ustalenie konsekwencji dla sprawców agresji, redagowanie kontraktów, monitorowanie realizacji jego zapisów.
 Udział w projektach zaproponowanych przez Urząd Miasta.
 Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę: Wydziałem ds. nieletnich KMP, sądem, kuratorami, MOPR.
II półrocze
Czerwiec
Cały rok
Według potrzeb

Na bieżącoWrzesień
Po uzgod. z KMP

PaździernikNa bieżącoWedług potrzeb

Cały rok


Według potrzeb
Ograniczanie kontaktów uczniów z używkami  Systematyczne rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, prezentacja wniosków na radzie pedagogicznej.
 Dostarczanie uczniom wiedzy na temat używek i skutków ich zażywania ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy i energetyków poprzez organizację spektakli profilaktycznych prowadzenie zajęć, warsztatów oraz programów profilaktycznych m.in. „Nie pal przy mnie, proszę”, „Nie spal się na starcie” i inne. Wykorzystywanie materiałów filmowych.
 Zorganizowanie Dnia Profilaktyki.
 Organizowanie spotkań ze specjalistami na temat skutków zażywania narkotyków, dopalaczy i picia napojów energetyzujących.
 Prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Opracowanie tematów do realizacji przez wychowawców.
 Uaktualnienie wykazu instytucji świadczących pomoc specjalistyczną.
 W razie potrzeby kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych.
 Udział w projektach zaproponowanych przez Urząd Miasta.
 Ścisła współpraca z instytucjami: Wydziałem ds. nieletnich KMP, sądem, kuratorami, MOPR, Poradnią Leczenia Uzależnień. Cały rok
Czerwiec

Na bieżącoPo uzgodnieniu

Cały rok
Wrzesień

Październik
Według potrzeb

Według potrzeb

Promowanie bezpieczeństwa w sieci  Prowadzenie zajęć na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, portali społecznościowych i urządzeń mobilnych, postaw wobec innych osób, stereotypów i uprzedzeń.
 Przeprowadzenie akcji dotyczącej bezpieczeństwa uczniów w Internecie.
 Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami KMP na temat cyberprzemocy , konsekwencji korzystania z urządzeń mobilnych.
 Prowadzenie lekcji wychowawczych: „Smartfon- mój przyjaciel czy złodziej czasu? oraz lekcji dotyczących wpływu mediów na decyzje i wybory młodzieży- wskazanie pozytywnej i negatywnej strony mediów, a także alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia cyberprzemocy.
 Organizowanie pomocy indywidualnej i zespołowej dla ofiar cyberprzemocy.
Na bieżącoPo uzgodnieniu

Na bieżącoWedług potrzeb
Organizacja własnej pracy Koordynowanie współpracy z placówkami wspierającymi prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży  Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną , psychologami szkolnymi.
 Współpraca z pedagogami z terenu miasta.
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, KMP, UM, MOPR w rozwiązywaniu bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 Współpraca z organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
 Uwzględnianie w swojej pracy bieżących potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego.
 Udział w spotkaniach pedagogów szkolnych z terenu Skierniewic


Na bieżąco
Wzbogacanie warsztatu pracy  Prowadzenie kółka redakcyjnego gazetki szkolnej „Krok w krok” oraz Informatora dla rodziców
 Prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły dla uczniów i rodziców „ Pedagog radzi”
 Baza materiałów do pracy z dziećmi dla wychowawców klas
 Systematyczne gromadzenie literatury pedagogiczno– psychologicznej oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracy pedagoga szkolnego.
 Udział w spotkaniach metodycznych i konferencjach organizowanych dla pedagogów szkolnych.
 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 Udział w radach i szkoleniach rady pedagogicznej.
Na bieżąco
Prowadzenie dokumentacji  Dziennik pedagoga
 Notatki służbowe
 Ewidencja pism
Na bieżąco

Pedagog szkolny:
Aneta Nowak.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.