Katalog

Grzegorz Flesik, 2019-03-06
Staszów

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

Staszów, dn. 18.09.2017 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię nazwisko: Grzegorz Flesik
Nauczany przedmiot: przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk
Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2020 r.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły • przeprowadzenie lekcji w obecności dyrektora (według ustalonego harmonogramu)
• omówienie przeprowadzonych zajęć
• opracowanie wniosków do dalszej pracy

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego • udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych,

3. Doskonalenie warsztatu pracy
• doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk (Przedmiotowego Systemu Oceniania)
• dokonywanie ewaluacji planów wynikowych, wychowawczych i innych
• poszerzanie wiedzy na temat różnych metod dydaktycznych, dostosowywanie ich do możliwości zespołu klasowego
• opracowywanie i aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych,

4. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
• prowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki,
• prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk,
• sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, konkursów i wycieczek,
• dbanie o infrastrukturę pracowni informatycznej
• zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu informatycznego dla gimnazjalistów
• przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad
• praca z uczniem z trudnościami

5. Promowanie szkoły przez udział uczniów w konkursach, występach
• Prowadzenie szkolnego zespołu muzycznego, występy w Dniach Otwartych Szkoły,
• Przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad
• Przygotowywanie uroczystości szkolnych

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje)
• systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć obowiązkowych, dziennik zajęć pozalekcyjnych, PSO, scenariusze lekcji, plany wynikowe)

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• opracowywanie dokumentacji szkolnej (planów nauczania, PSO, itp.),
• przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, prezentacji),
• dokumentowanie przebiegu stażu,
• wykorzystanie Internetu do przygotowywania zajęć lekcyjnych

2. Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych
• umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej,
• przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych

3. Prowadzenie własnej strony internetowej
• zamieszczanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów
• informowanie uczniów o sprawdzianach, pracach domowych za pośrednictwem strony internetowej,
• wykorzystanie strony na portalu społecznościowym Facebook do przesyłania materiałów dydaktycznych i informacji dla uczniów

4. Wykorzystywanie technologii informacyjnej podczas zajęć lekcyjnych
• opracowywanie i wykorzystywanie prezentacji multimedialnych oraz Internetu podczas zajęć lekcyjnych,
• wykorzystanie infrastruktury sieci lokalnej do przesyłania materiałów dydaktycznych,
• prowadzenie zajęć lekcyjnych w pracowni informatycznej

5. Prowadzenie strony szkolnej na portalu społecznościowym
• Zamieszczanie na portalu społecznościowym informacji o wydarzeniach z życia szkoły oraz zdjęć

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli
• prowadzenie szkoleń na radach pedagogicznych
• przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu

2. Prowadzenie lekcji otwartych
• przedstawienie scenariusza lekcji
• przeprowadzenie lekcji w obecności nauczycieli i zaproszonych gości

3. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami
• Omawianie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów,
• Wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Udostępnianie swoich scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych

4. Publikacja materiałów w Internecie
• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
• Publikacja opracowanych materiałów dydaktycznych na portalach edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych – matura z informatyki
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych – kółko programistyczne
• Opracowanie kursu e-learningowego dla uczniów t. informatycznego wspomagającego przygotowanie do egzaminów zawodowych

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
• Prowadzenie zajęć w ramach działalności szkolnego zespołu muzycznego – doskonalenie gry na instrumentach muzycznych, doskonalenie śpiewu, przygotowanie uczniów do występów na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
• Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad informatycznych

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Umożliwienie publikacji materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły
• Opracowanie platformy dla nauczycieli ułatwiającej zamieszczanie materiałów dydaktycznych dla uczniów
2. Podejmowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań uczniów
• Przeprowadzanie konkursów o tematyce informatycznej dla uczniów, organizowanie wycieczek tematycznych dla uczniów z zawodu technik informatyk, zachęcanie do udziału w projektach i programach edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4d

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Organizacja imprez, współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami
• Współpraca z Staszowskim Ośrodkiem Kultury – imprezy artystyczne
• Współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – imprezy artystyczne
• Współpraca z Powiatową Komendą Policji – bezpieczeństwo w Internecie

2. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• Współudział w przygotowaniu imprez środowiskowych oraz akademii okolicznościowych
• Udział w imprezach integrujących lokalną społeczność
• Wpisy na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych
• Organizacja stoisk promujących szkołę

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.