AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Matynia, 2019-03-06
Bilcza

Edukacja czytelnicza, Plany pracy

Program edukacji czytelniczej i medialnej

- n +

Program edukacji czytelniczej i medialnej
realizowany wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Woli Morawickiej w roku szkolnym 2016/2017
Program realizacji elementów edukacji czytelniczej i medialnej został opracowany z uwzględnieniem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 803).
Edukacja czytelnicza i medialna stanowi zestaw treści i umiejętności wspomagających rozwój dziecka, szczególnie w okresie rozwijania zainteresowań i potrzeb czytelniczych oraz samodzielnego i świadomego korzystania z różnych źródeł (w tym informacji medialnej). Jestem bibliotekarzem, nauczycielem przyrody, wychowawczynią, prowadzę koła ekologiczno-przyrodnicze dla uczniów z klas I-III oraz IV-VI a także zajęcia świetlicy szkolnej oraz zajęcia Wychowania do życia w rodzinie w klasach V i VI. Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej zaplanowana została tak aby umożliwić dzieciom wykorzystanie nabywanych umiejętności w sposób praktyczny w trakcie realizacji różnorodnych zajęć oraz w codziennym życiu.

Podczas zajęć starałam się wykorzystać różne metody pracy:
1. Wizualne formy propagowania biblioteki i czytelnictwa.
2. Wykorzystanie środków audiowizualnych, komputerów, Internetu.
3. Formy żywego słowa.
4. Małe formy teatralne.
5. Konkursy czytelnicze.
6. Zajęcia rozrywkowe, gry i zabawy czytelnicze.
7. Formy synkretyczne – imprezy czytelnicze, drama.

Cele edukacyjne programu:
1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.).
4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

Treści nauczania realizowane podczas edukacji czytelniczej i medialnej:
1.Dzieje pisma, książki, prasy i przekazów medialnych.
2. Wydawnictwa informacyjne, literatura popularnonaukowa, czasopisma dziecięce i młodzieżowe.
3. Katalogi, kartoteki.
4. Proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny.
5. Komunikacja werbalna i niewerbalna, bezpośrednia i medialna.
6. Rodzaje mediów, ich istota i zasady funkcjonowania.
7. Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych: drukowanych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych.
8. Podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów mediów. Rodzaje i gatunki przekazów medialnych.
9. Teatr jako źródło przekazów medialnych.
10. Wydarzenia z życia osobistego i społecznego jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości medialnej.
11. Selektywność doboru informacji w środkach masowego przekazu. Stronniczość przekazu.
12. Informacja czy perswazja? Jawne i niejawne funkcje środków masowej komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ma za zadanie:
1. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
2. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książka i innymi nośnikami informacji.
4. Przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych.
5. Wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznawania różnych komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów.
6. Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.


1.S- jak savoir vivre.
Zajęcia świetlicowe, godzina z wychowawcą.
Uczniowie:
-poznają treść wiersza „Kwoka” J. Brzechwy;
- ćwiczą interpretację treści wiersza;
-potrafią wyróżnić sytuacje i miejsca wymagające konkretnych zachowań;
-wiedzą co to kulturalne zachowanie;
-rozumieją konieczność przyjmowania odpowiednich postaw
Zajęcia z wykorzystaniem wiersza Jana Brzechwy „Kwoka” z książki „Alfabet świetlicowy” B. Bartoszewska, G. Kasperek, M. Machowska, B. Sadowska. Pogadanka na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach; wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej i potrzeby jej przestrzegania w życiu codziennym;
2.Wymarzony nauczyciel.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają treść wiersza J. Tuwima
„ Wszyscy za wszystkich”;
- analizują wiersz;
-poznają historię święta KEN. Rozmowa na temat pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły, omówienie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, swobodne wypowiedzi dzieci, zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.
3.Dary jesieni.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają wiersze o jesieni ze zbioru „Razem ze Słonkiem” M. Kownackiej
-wyrażają ekspresję ruchową , plastyczną, muzyczną z wykorzystaniem utworów muzycznych;
-rozumieją pojęcie dary jesieni;
-przestrzegają zasady kolejnego wypowiadania się.
Charakterystyczne cechy jesieni, czytanie wierszy o jesieni, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu, rozmowy. Zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem zawartości treściowej ”Razem ze Słonkiem” M. Kownackiej oraz scenariusza „Dary jesieni”.

4.Warzywa jesienne źródłem witamin.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają wiersze J. Brzechwy „ Na straganie „ i J. Tuwima „ Warzywa”;
-wykonują samodzielnie wizerunki warzyw;
-interpretują głosowo utwory z podziałem na role i ilustrują wykonanymi wizerunkami warzyw;
-poznają prace wykonywane jesienią na polach, w sadach i ogrodach. Głośne czytanie przez dzieci wierszy J. Brzechwy „ Na straganie „ i J. Tuwima „ Warzywa”. Interpretacja głosowa.
Zapoznanie z pracami, które wykonuje się jesienią w sadzie i w ogrodzie;
5.Narodowe Święto Niepodległości
Zajęcia świetlicowe. Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają wiersz
W. Bełzy „Kto ty jesteś? ”;
- poznają znaczenie słowa patriotyzm;
-poznają polskie symbole narodowe.
Czytanie przez nauczyciela wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś ”.Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna i symbolami narodowymi (godło, flaga) i historią odzyskania niepodległości przez Polskę. Kształtowanie postaw patriotycznych.
6.Barbórka i Mikołajki.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają wiersz L.J. Kerna „Wiersz o Mikołąjach ”;
-samodzielnie wyszukują w Internecie informacje na podany temat;
-redagują list do św. Mikołaja. Czytanie wiersza J.L. Kerna „Wiersz o Mikołąjach ”. Zapoznanie z legendą Świętego Mikołaja na podstawie informacji wyszukanych z pomocą Internetu , pisanie listów do św. Mikołaja. Uwrażliwianie na potrzeby innych, kształtowanie postawy szacunku do ciężkiej pracy górników.
7.Radość świętowania.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają wiersze i opowiadania o tematyce świątecznej;
-czytają głośno fragmenty wierszy i opowiadań,
-wypowiadają się na temat tradycji świątecznych we własnych rodzinach;
- wykonują dekoracje świąteczne. Głośne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce świątecznej z książki „Czar Bożego Narodzenia” wydawnictwa Zielona Sowa; Kraków 2007r.Rozbudzanie radosnego nastroju w związku ze zbliżającymi się świętami, zachęcanie do wykonywania świątecznych dekoracji i ozdób.
8.Miłość i tolerancja-święta Bożego Narodzenia.
Zajęcia świetlicowe. Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają wiersz J. L. Kerna „ Przyjazd choinki”;
-wypowiadają się swobodnie na temat znaczenia słowa miłość;
-poznają tradycje świąteczne;
- wspólnie śpiewają kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne.
Czytanie wiersza J. L. Kerna „ Przyjazd choinki”. Zapoznanie ze znaczeniem słów miłość, tolerancja; ukazanie tradycji i obyczajów świątecznych; śpiewanie kolęd i pastorałek.
9.Zima, zima, zima…
Zajęcia świetlicowe
Uczniowie:
-poznają wiersz J. L. Kerna „Śnieg”;
-rozmawiają na temat „Skąd się bierze śnieg?”;
-wypowiadają się na temat sportów zimowych;
- poznają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
Czytanie wiersza J. L. Kerna „Śnieg”.
Charakterystyka zimy, pogadanka na temat skąd się bierze śnieg, jak wygląda krajobraz, jakie są sporty zimowe; zachęcanie do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy na śniegu i lodzie.
10.Kraje wiecznego śniegu i lodu.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-czytają i słuchają opowiadania „ Anaruk, chłopiec z Grenlandii”;
-samodzielnie wyszukują informacje na temat zwierząt polarnych i codziennego życia ludzi rejonach podbiegunowych za pomocą Internetu i w albumach oraz encyklopediach;
- formułują swobodne wypowiedzi na podstawie wyszukanych informacji. Czytanie i słuchanie opowiadania „ Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Zapoznanie z krajami wiecznego śniegu. Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych i życiu codziennym mieszkańców tych rejonów w albumach wypożyczonych z biblioteki oraz w zasobach internetowych.
11.J. H. Andersen- człowiek, który napisał najpiękniejsze baśnie.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-wyszukują informacje na temat
J. H. Andersena wykorzystując zasoby internetowe oraz zbiory biblioteki szkolnej;
-czytają i słuchają wybranej baśni;
- wypowiadają się na temat baśni;
-samodzielnie wykonują ilustrację do wysłuchanej legendy korzystając z programu Paint,
-wypożyczają baśnie do domu.
Zapoznanie z sylwetką pisarza, wyszukiwanie informacji z pomocą encyklopedii oraz zasobów internetowych, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie postaw moralnych; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wybranych baśni. Słuchanie tekstu baśni – audiobook.
12.Legendy ludowe.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-głośno czytają wybrane legendy;
-rozmawiają na temat znaczenia legend, ich symboliki;
-przedstawiają rysunkiem wybraną postać z legendy;
-wypożyczają legendy dostępne w bibliotece do domu. Poznanie sposobów przekazywania baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie; zapoznanie z treścią wybranych legend i ukazanie ich znaczenia. Zachęcanie do czytania baśni i legend.
13.Żegnaj zimo, witaj wiosno!
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-słuchają wierszy o tematyce wiosennej;
-samodzielnie wyszukują w Internecie informacje na temat zwyczaju topienia Marzanny;
-wypowiadają się na temat zmian w przyrodzie, oznak wiosny;
-przestrzegają zasady kolejności wypowiedzi;
-sprawdzają swoje wiadomości na temat wiosny podczas błyskawicznego konkursu;
-przestrzegają zasad rywalizacji w konkursie.
Czytanie wierszy o tematyce wiosennej; Znaczenie zwyczaju topienia Marzanny; rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości na piękno przyrody; określenie zmian w przyrodzie związanych z nadejściem wiosny. Błyskawiczny turniej zagadek wiosennych na podstawie „Razem ze Słonkiem” M. Kownackiej.
14.Jak zbudowana jest książka? Po co czytać? Z książką odkrywamy świat
Zajęcia świetlicowe.
Lekcja biblioteczna dla klasy III.
Uczniowie:
-potrafią wyszukiwać informacje o książce (księgozbiór biblioteki, i Internet)
-korzystają ze spisu treści;
-wiedzą jakie są elementy budowy książki, co jest jej główną częścią, jakie informacje zawiera karta tytułowa, co zawiera i czemu służy spis treści.
-prezentują grupie swoją ulubioną książkę.
Wprowadzenie elementów wiedzy o książce – jak powstała, jej budowa, wyjaśnienie pojęć: autor, ilustrator, druk, okładka, ilustracja; rozwijanie wyobraźni i wrażliwości udzieci; kształtowanie nawyku czytania książki; prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.
15.Empatia i szacunek dla drugiej osoby, , walka z odrzuceniem z powodu inności.
Zajęcia z wychowawcą.
Uczniowie:
-słuchają uważnie;
-czytają fragmenty tekstu;
-wypowiadają się na podany temat;
-rozumieją przeżycia innych i nazywają uczucia;
-współpracują w grupie;
-podejmują decyzje;
-szanują książki.
Zajęcia na podstawie scenariusza „Jak dostrzec piękno w brzydkim kaczątku” z książki „ Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii?” Maria Gudro-Homicka wyd. Engram i Difin;
16.Dzień św. Mikołaja w naszej klasie – Kim był św. Mikołaj?
Zajęcia z wychowawcą.
Uczniowie:
-wypowiadają się na podany temat;
-samodzielnie wyszukują informacje z użyciem Internetu oraz książek dostępnych w bibliotece szkolnej;
-redagują wyszukane informacje;
-współpracują ze sobą przy tworzeniu gazetki z wykorzystaniem technik komputerowych;
Wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych, tworzenie gazetki klasowej.
18.„ O czym marzyła dziewczynka w sylwestrowy wieczór?”
Zajęcia z wychowawcą.
Zajęcia świetlicowe.
Uczniowie:
-słuchają uważnie czytanego tekstu;
-odpowiadają na pytania;
-opowiadają znany tekst;
-popierają wypowiedzi fragmentami tekstu;
-tworzą własny tekst;
-rozumieją uczucia i przeżycia innych;
-wyciągają wnioski;
-znają sytuacje społeczne;
-współpracują w grupie.
Przygotowanie do konkursu organizowanego w ramach edukacji czytelniczej: Pozytywne zakończenie baśni „ Dziewczynka z zapałkami” . Zajęcia z wykorzystaniem scenariusza z książki „ Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży? Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii.” Maria Gudro-Homicka wyd. Engram i Difin; P
19.Problemy dorastającej młodzieży. Przemiana Małgosi –łatwa czy trudna?
Zajęcia z wychowawcą.
Uczniowie:
- poznają proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst
społeczny;
-rozumieją przeczytany tekst, wybiera informacje z tekstu;
-odczytują przenośne znaczenie słów;
-określają temat tekstu;
-są empatyczni;
-analizują i wyciągają wnioski;
-znają zasady współżycia w rodzinie;
-współpracują w grupie;
-podejmują decyzje;
-szanują siebie i innych.
Zajęcia z wykorzystaniem fragmentu książki „Małgosia contra Małgosia” z książki Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii.” Maria Gudro-Homicka wyd. Engram i Difin;
22.Sposoby funkcjonowania w sytuacjach trudnych.
Zajęcia z wychowawcą.
Uczniowie:
- poznają proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst
społeczny;
-poznają sposoby funkcjonowania w sytuacjach trudnych;
-poznają wybrane techniki radzenia sobie ze stresem;
-uświadamiają sobie ,że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście;
-nabywają przekonania, że należy wychodzić naprzeciw innym ludziom, kiedy potrzebujemy pomocy sami lub inni jej potrzebują.
„Kiedy jestem smutny, kiedy jest mi źle” scenariusz z książki Ireny Boreckiej „ Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum: materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy”.
23.Chrońmy ptaki.
Koło ekologiczne.
Uczniowie:
-słuchają tekstu czytanego przez nauczyciela;
-wybierają informacje z wiersza;
-wyciągają wnioski
(dlaczego ptaki w wierszu J. Tuwima nie miały tak dużo problemów jak obecnie);
-zapamiętują nazwy ptaków;
-rozmawiają o problemach ptaków;
-współpracują w grupie;
-uczą się szacunku do przyrody. Zajęcia z książki „Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii.” Maria Gudro-Homicka wyd. Engram i Difin; Wiersz J. Tuwima „ Ptasie radio”.
24.Idzie wiosna radosna.
Koło ekologiczne.
Uczniowie:
-tworzą wyrażenia z wyrazem wiosna;
-nazywają i wyrażają uczucia;
-są wrażliwi na piękno przyrody;
-odczytują przenośne znaczenie wyrażeń i zwrotów, np.: mieć wiosnę w sercu, uśmiechnięta wiosna;
-współpracują w grupie; Zajęcia z książki 'Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii.” Maria Gudro-Homicka wyd. Engram i Difin;
25.Nasza biblioteka, zasady korzystania z biblioteki.
Lekcja biblioteczna dla klasy I.
Uczniowie:
-wiedzą jakie jest znaczenie biblioteki szkolnej;
-wiedzą jakie zbiory są gromadzone w bibliotece;
-wiedzą
gdzie jest pomieszczenie biblioteki szkolnej;
-umieją się zachować w bibliotece;
-szanują książkę.
Zajęcia odbywają się w bibliotece szkolnej. Dzieci poznają zasoby biblioteki. Poznają zasady zachowania w bibliotece (regulamin), zasady właściwego obchodzenia się z książką.
26.Czytelnia naszym miejscem nauki i rozrywki.
Lekcja biblioteczna dla klasy II.
Uczniowie:
-wiedzą:
• jakie jest przeznaczenie czytelni,
• jakiego rodzaju zbiory są gromadzone w czytelni,
• czym różni się czytelnia od wypożyczalni,
• jaka jest ogólna budowa czasopisma,
• kto tworzy czasopismo,
• co składa się na pojęcie „szata graficzna” i kto ja tworzy,
-umieją:
• zachować się w czytelni,
• wybrać sobie pozycję z regału,
Zajęcia odbywają się w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznają zasady zachowania w czytelni i korzystania z niej.
27.Źródła informacji – książka, komputer, Internet.
Lekcja biblioteczna dla klasy IV.
Uczniowie:
-rozwijają sprawności rozumienia tekstów nieliterackich,
- korzystają z encyklopedii, słowników (tradycyjne, elektroniczne), Internetu – jako narzędzia pracy umysłowej
-utrwalają nawyki związane z korzystaniem z czytelni, biblioteki, stanowisk komputerowych;
- znają różnorodność źródeł, nośników informacji, ich zalety i wady.
Zajęcia w bibliotece szkolnej.
Uczniowie ćwiczą korzystanie z różnych źródeł informacji.
28.Katalog alfabetyczny jako źródło informacji o dokumentach w bibliotece.
Lekcja biblioteczna dla klasy IV.
Uczniowie:
-wiedzą:
• jakie wyróżniamy katalogi ,
• co to jest katalog alfabetyczny i jak z niego korzystać,
• czego się można dowiedzieć z karty katalogowej,
- umieją:
• znaleźć w katalogu alfabetycznym poszukiwaną książkę,
• określić hasło książki(autorskie tytułowe).
Zajęcia w bibliotece szkolnej.
Uczniowie poznają zasady posługiwania się katalogiem alfabetycznym.

29.Historia książki i pisma.
Lekcja biblioteczna dla klasy V.
Uczniowie:
-poznają historię książki;
-poznają materiały z jakich tworzono książki;
-poznają narzędzia pisarskie,
-poznają współczesne książki elektroniczne.
Zajęcia w bibliotece z wykorzystaniem prezentacji. dzieci poznają krótką historię książki.
30.Książki popularnonaukowe, słowniki i encyklopedie.
Lekcja biblioteczna dla klasy V.
Uczniowie:
-wiedzą:
• jaka jest zawartość treści wydawnictw informacyjnych,
• jakie są podstawowe źródła informacji,
• co pomaga w szybszym odszukaniu potrzebnej informacji
• znać strukturę książki popularnonaukowej,
-umieją:
• korzystać z wydawnictw informacyjnych,
• znaleźć i wykorzystać informacje zawarte w publikacjach informacyjnych,
• orientować się w treści książki,
• dotrzeć szybko do poszukiwanej informacji.
Zajęcia w bibliotece szkolnej. Uczniowie zapoznają się ze słownikami i encyklopediami, zasadami korzystania z nich. Poznają książki popularnonaukowe.
31.Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy.
Lekcja biblioteczna dla klasy VI.
Uczniowie:
-wiedzą:
• jaka jest rola czasopisma jako źródła aktualnej wiedzy,
• znają strukturę czasopisma,
• jakie są podziały czasopism,
-umieją:
• korzystać z czasopisma jako źródła wiedzy,
• orientować się w układzie treści,
Zajęcia w bibliotece szkolnej. Uczniowie poznają rodzaje czasopism, ich budowę.
32.Biblioteki publiczne w pobliżu miejsca zamieszkania.
Lekcja biblioteczna dla klasy VI.
Uczniowie:
-wiedzą:
• jak przedstawia się klasyfikacja bibliotek,
• jakie biblioteki znajdują się w najbliższym rejonie,
-umieją:
• określić charakter danej biblioteki,
• korzystać z okolicznych bibliotek.
Zajęcia w bibliotece szkolnej. Zajęcia w bibliotekach publicznych w najbliższej okolicy.
33.„Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych „-czyli o mediach elektronicznych.
Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” dla klasy VI.
Uczniowie:
- poznają zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów, programów telewizyjnych zgodnie z zainteresowaniami;
-analizują przekaz zawarty w różnych źródłach informacji i potrafią go ocenić;
Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie. Wykorzystanie podczas zajęć zasobów internetowych i literatury dostępnej w bibliotece szkolnej.
34.Cyberprzemoc - Jak się przed nią ustrzec?
Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” dla klasy VI.
Uczniowie:
- poznają zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów, programów telewizyjnych zgodnie z zainteresowaniami;
-analizują przekaz zawarty w różnych źródłach informacji i potrafią go ocenić;
- dostrzegają jawne i niejawne
funkcje środków masowej komunikacji we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym.
Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie. Wykorzystanie podczas zajęć zasobów internetowych i literatury dostępnej w bibliotece szkolnej.
35.Media a moje miejsce w świecie.
Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” dla klasy VI.
Uczniowie:
- istota i zasady funkcjonowania mediów;
- potrafią selektywnie dobierać informacje w środkach
masowego przekazu;
-potrafią wykazać stronniczość przekazu;
- poznają zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów, programów telewizyjnych zgodnie z zainteresowaniami;
Zajęcia Wychowania do życia w rodzinie. Wykorzystanie podczas zajęć zasobów internetowych i literatury dostępnej w bibliotece szkolnej.
36.Dni teatru i tańca.
Zajęcia świetlicowe.
Biblioteka.
Uczniowie:
-poznają teatr jako źródło przekazów medialnych;
-poznają rodzaje teatru;
-wiedzą kto pracuje w teatrze;
-wiedzą jak zachować się w teatrze;
-tworzą prezentację multimedialną na temat teatru ( uczniowie klas IV-VI)..
Pogadanka na temat teatru i zasad zachowania w nim. Wyszukiwanie informacji o teatrze, jego rodzajach i roli z użyciem komputera i literatury dostępnej w Internecie.

Ewaluacja programu
(wyniki końcowe, założone osiągnięcia uczniów w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw):
Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy o bibliotekach i gromadzonych zbiorach, warsztacie informacyjnym, źródłach informacji, sposobach korzystania z nich, a także efektów poszukiwań informacyjnych w praktyce oraz twórczym działaniu.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.