Katalog

Ewa Tyszkiewicz, 2019-03-06
Świdnica

Muzyka, Scenariusze

Malujemy muzykę - ilustracja inspirowana muzyką nowoczesną.

- n +

Temat lekcji: Malujemy muzykę - ilustracja inspirowana muzyką nowoczesną.


Czas trwania: 45 min
kl. V SP
Cel główny:
- Utrwalenie wiadomości o zasadach kompozycji na płaszczyźnie, przypomnienie o kompozycji w muzyce.
- Wdrażanie do umiejętnego słuchania muzyki, rozumienia nastroju utworu, rozpoznawania jego tempa.

.Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna zasady kompozycji,
- potrafi wsłuchać się w utwór muzyczny i odtworzyć jego nastrój przy pomocy
odpowiednich barw i układu elementów kompozycji,
- potrafi wykorzystać wiedzę i wyobraźnię w ćwiczeniu praktycznym.FORMY ZAJĘĆ: praca zbiorowa lub praca indywidualna
SPOSOBY REALIZACJI: pogadanka oparta na pokazie, działalność praktyczna, słuchanie utworu

Metody nauczania:
• metoda problemowo odtwórcza
• teoretyczna
• praktyczno - słowna
• aktywizująca
• rozmowa kierowana, burza mózgów

Formy nauczania:
• indywidualna
• zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Reprodukcje dzieł znanych malarzy inspirowane muzyką (Picasso „Gitara”,
„Trzej muzykanci”; Kandinsky „Impresje”; Severini „Taniec niedźwiedzia”;

Chagall „Skrzypek”), tablica „Koło barw”
• płyta z muzyką Jeana Michela Jarrea „Oxygene”.
• pastele
• blok technicznyPRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie:
Krótka rozmowa z uczniami na temat kompozycji w plastyce i kompozycji w muzyce. Nauczyciel omawia pojęcia:
- kompozycja w plastyce - jest wzajemnym układem wszystkich elementów stanowiących całość oraz rozmieszczeniem ich na płaszczyźnie lub w przestrzeni, a także sposobem powiązania elementów formalnych np. linii, brył i płaszczyzn, koloru oraz światłocienia. Kompozycja występuje w różnych dziedzinach twórczości i jest świadomym wytworem działalności ludzkiej. Możemy mówić o kompozycji obrazu, rzeźby, budowli, muzyki, literatury itd. Cała działalność ludzka posiada elementy kompozycji, ale proces ten może być świadomy lub intuicyjny. Podstawowymi elementami układu kompozycyjnego w plastyce są kształty, linie, plamy i barwy. Z nich następnie powstają proporcje, kierunki i walory. Kompozycja jest traktowana jako całość, a więc nie określa się walorów poszczególnych elementów, jakości i ich doboru, ale traktuje i ocenia sposób ich powiązania oraz czy układ jest odpowiednio zrównoważony. Sam dobór konkretnych części może być wykonany przez artystę, ale mogą to też być gotowe wzorce, które artysta składa w kompozycję. Udana kompozycja charakteryzuje się harmonijnym układem elementów przedstawionych na obrazie. Zdarza się jednak, że twórca celowo pozbawia dzieło harmonii, aby zaciekawić lub zaniepokoić odbiorcę.
Celem kompozycji jest osiągnięcie zamierzonego efektu plastycznego poprzez umiejętność dobierania kolorów, proporcji, faktur i położenia przeciwstawnych elementów, czasem na drodze porządkowania podobnych do siebie składników, a kiedy indziej poprzez zestawienie ich na zasadzie kontrastu. W kompozycji często wykorzystuje się pewne formuły znane z geometrii. Odpowiednie operowanie tymi narzędziami daje efekt w postaci różnych wrażeń, przeżyć jakich może doświadczyć odbiorca.
to ułożenie przedmiotów lub plam barwnych na płaszczyźnie obrazu zgodnie z założeniami artysty.
- kompozycja w muzyce - Skomponowany utwór muzyczny istnieje w postaci odpowiedniego zapisu nutowego lub jako jednorazowe wydarzenie akustyczne (wykonane na żywo lub nagrane). Jeśli utwór muzyczny zostaje skomponowany przed jego wykonaniem (nie jest czystą improwizacją), może zostać wykonany z pamięci lub za pomocą nut, lub ich kombinacją. Strukturalne i ewentualne funkcjonalne elementy utworu muzycznego różnią się między ludźmi i kulturami.

Nauczyciel wyjaśnienie temat lekcji, prowokuje uczniów do wypowiedzi – jak należy słuchać muzyki?
Uczniowie odpowiadają:
- słuchamy w skupieniu,
- próbujemy rozpoznać instrumenty muzyczne w danym utworze,
- próbujemy ustalić tempo utworu – czy jest szybkie czy wolne,
- rozpoznajemy nastrój utworu ( smutny, wesoły, ponury, nastrój grozy, czy nastrój spokoju).

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż muzyka może inspirować artystę do twórczego działania. Wystarczy, że słuchając jej – coś sobie wyobrazi. Niektórzy artyści inspirowani muzyką lubią przedstawiać coś rzeczywistego co kojarzy im się z danym utworem; inni przetwarzają rzeczywistość tworząc ją niepodobną do prawdziwej; jeszcze inni wolą przedstawiać muzykę poprzez zakomponowanie plam barwnych zgodnie z własnymi wyobrażeniami pod wpływem danej muzyki. Nauczyciel zachęca uczniów do pogadanki opartej na pokazie reprodukcji malarskich (,(Picasso „Gitara”,„Trzej muzykanci”; Kandinsky „Impresje”; Severini „Taniec niedźwiedzia”; Chagall „Skrzypek”).
W tle cichutko brzmi dana muzyka, aby uczniowie mogli się z nią trochę oswoić.

Technika wykonywaniej pracy: malowanie pastelą


Przygotowanie do pracy twórczej
Nauczyciel przedstawia fragment utworu muzycznego i wyjaśnienia zadanie.
Muzyka Jeana Michela Jarrea jest muzyką elektroniczną. Artysta gra na elektrycznych organach i syntezatorach jednak pojawiają się dźwięki, które kojarzą się z niektórymi instrumentami muzycznymi. Ale w utworze tym często zmienia się tempo, co powoduje również zmianę nastroju muzyki.
Nauczyciel podaje kryteria oceny pracy:


Praca twórcza
Nauczyciel prosi aby uczniowie wyjęli przygotowane na lekcję materiały plastyczne.
Uczniowie wsłuchując się w muzykę spróbują przenieść na płaszczyznę kartki swój własny nastrój, w jaki wprowadza ich dana muzyka, spróbują pokazać wyobrażenia, które jawią się im pod jej wpływem.

Podsumowanie i ocena prac
Nauczyciel prosi o rozłożenie wszystkich prac i kolejno ocenia pracę i uzasadnia ocenę. Następnie prosi o niektórych uczniów o przedstawienie treści rysunków.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.