Katalog

Irena Klimontowska - Kaszany, 2019-03-06
Krużlowa Wyżna

Historia, Konspekty

Scenariusz lekcji historii w klasie 5 szkoły podstawowej: Początki państwa polskiego

- n +

Temat: Początki państwa polskiego

Cele lekcji:
Uczeń:
- określa czas wydarzeń: 966r. – chrzest Mieszka I; 972r. – bitwa pod Cedynią;
- pamięta postacie: Mieszko I, Dobrawa,
- wskazuje na mapie plemiona słowiańskie zamieszkujące ziemie polskie;
- wskazuje na mapie pierwsze państwa plemienne utworzone na ziemiach polskich;
- opowiada o życiu plemion zamieszkujących ziemie polskie przez przyjęciem chrztu;
- wymienia przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Metody:
- rozmowa nauczająca,
- praca z tekstem podręcznika,
- praca z zeszytem ćwiczeń,
- praca z mapą,
- praca z materiałem ilustracyjnym,
- karta pracy.

Formy pracy:
Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik: Historia 5, Wyd. WSiP (s. 154 - 157),
- zeszyt ćwiczeń: Historia 5, Wyd. WSiP (s. 68- 69)
- mapa, atlasy
- karta pracy: drzewko decyzyjne dotyczące chrztu Polski.

Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz celów lekcji.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie legendy związane z początkami państwa polskiego.

Faza realizacyjna:
1. Uczniowie odczytują z mapki ( podr. str. 144) nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku oraz określają nazwę regionu zamieszkałego przez dane plemię.

2. Nauczyciel opowiada o życiu i organizacji plemion słowiańskich, wprowadza pojęcia: wiec, książę, drużyna, państwo plemienne. Następnie wymienia nazwy pierwszych państw plemiennych: Wiślan i Polan oraz wskazuje na mapie ich pierwotny obszar.

3. Nauczyciel nawiązując do legendy o Piaście i Popielu, opowiada o początkach panowania Mieszka I.

4. Przyjęcie chrześcijaństwa – metoda drzewka decyzyjnego. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, rozdaje im karty pracy, zawierające schemat drzewka decyzyjnego. Następnie, wyjaśnia uczniom, że za jego pomocą spróbują rozwiązać problem:
Czy Mieszko I powinien przyjąć chrzest?
Poszczególne grupy czytają tekst zatytułowany Chrzest Mieszka I (podr. str. 156-157), następnie uzupełniają schemat drzewka decyzyjnego w karcie pracy.
Określają:
- cele i wartości np. wzmocnienie władzy księcia oraz utrzymanie niezależności kraju.
- możliwe rozwiązania np.
1. Przyjęcie chrztu
2. Odrzucenie chrztu
3. Zwlekanie z przyjęciem chrztu.

- pozytywne skutki rozwiązań np.
A. Władca wzmocni swoją władzę jako boski pomazaniec.
B. Uniknięcie buntów wyznawców starych wierzeń.
C. Możliwość wyboru przyjęcia chrztu w obrządku wschodnim lub zachodnim.

- negatywne skutki rozwiązań np.
A. Możliwość wybuchu buntów obrońców starej wiary.
B. Przymusowa chrystianizacja.
C. Podbój przez chrześcijańskich sąsiadów.

Po przedstawieniu wyników pracy przez poszczególne grupy, uczniowie wypracowują wspólną odpowiedź a nauczyciel zapisuje wnioski na tablicy.

5. Uczniowie oglądają infografikę – Drużynnik Mieszka I (podr. str. 155) i opisują uzbrojenie wojownika w czasach Mieszka I. Następnie na podstawie mapy: Państwo Mieszka I (podr. str. 154), uczniowie wymieniają państwa lub plemiona, z którymi Mieszko I prowadził wojny.

6. Nauczyciel opowiada o sukcesach militarnych Mieszka I, które doprowadziły do zjednoczenia plemion zamieszkujących ziemie polskie oraz pokonania i odparcia najazdów zachodnich sąsiadów: oddziały niemieckiego wielmoża Hodona w bitwie pod Cedynią w 972r.

7. Na podstawie mapy ( podr. str. 154) wskazani uczniowie wymieniają nazwy ziem wchodzących w skład państwa Mieszka I. Nauczyciel wyjaśnia, że najważniejszymi grodami państwa Piastów były: Giecz, Poznań, Ostrów Lednicki oraz Gniezno – uznawane za pierwszą stolicę Polski.

Faza podsumowująca:
Uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela, dotyczące kluczowych zagadnień omawianych na lekcji.

Zadanie domowe:
Nauczyciel poleca uczniom rozwiązanie wybranych zadań w zeszycie ćwiczeń.


Ewaluacja:
Nauczyciel rysuje na tablicy trzy buźki: zadowoloną, obojętną i smutną, a uczniom rozdaje żółte karteczki. Następnie prosi ich, aby nakleili swoją karteczkę przy buzi odpowiadającej stopniowi swojego zadowolenia z zajęć.

Opracowała Irena Klimontowska - Kaszany
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.