AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Sarad, 2019-03-06
Pilzno

Wychowanie fizyczne, Regulaminy

regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego

- n +

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej …………………… ……………………………………….

I. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy …………………………….. …………………………………………. ………………………………………………………………………….., sankcje za jego nieprzestrzeganie oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska.
2) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) szkole - rozumie się przez ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b) boisku - rozumie się przez to boisko wielofunkcyjne umiejscowione przy szkole,
c) użytkowniku - rozumie się przez to osoby korzystające z boiska.
3) Boisko jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez szkołę, stanowiącym własność Gminy ,,,,,,,.
4) Boisko jest obiektem przeznaczonym do realizowania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów
i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
5) Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania z obiektu.
6) Boisko czynne jest w miesiącach letnich od poniedziałku do niedzieli
w godzinach od 8:00 do 20:00, w miesiącach jesiennych 8.00 do 18:00.
7) Uczniowie szkoły mają pierwszeństwo do korzystania z boiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
8) Otwieranie boiska w weekendy koordynuje przedstawiciel środowiska lokalnego.
9) Obiekt jest dostępny dla uczniów szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych do godziny 16:00 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez opiekuna. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe bez nadzoru nauczyciela / opiekuna.
10) Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska po godzinie 15.00 mają zorganizowane grupy Uczniowskiego Klub Sportowego (UKS-u) pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
11) Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników szkoły.
12) Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt.I.9 Regulaminu koordynuje pracownik szkoły (sekretarz szkoły, konserwator).
13) Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska z 3 dniowym wyprzedzeniem (minimalna ilość - 12 osób).
14) Przedstawiciel grupy zorganizowanej podpisuje regulamin biorąc odpowiedzialność za grupę i ustala korzystanie z boiska.
15) Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boiska podejmuje administrator obiektu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boiska.
16) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu
z boiska decydują pracownicy szkoły.
17) W przypadku konieczności konserwacji zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania.

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

1) Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
2) Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u osoby odpowiedzialnej za boisko.
3) Na terenie boiska zezwala się na korzystanie jedynie z urządzeń będących jego wyposażeniem.
4) Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego na płaskiej podeszwie.
5) Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi
i plastikowymi.
6) W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
b) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,
e) dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
f) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
h) wnoszenia jedzenia, żucia gumy,
i) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych
i szkodliwych substancji chemicznych,
j) wprowadzania zwierząt,
k) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami, deskorolkami, rolkami itp. Z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
l) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
m) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
n) korzystania z boiska bez zgody administratora.
7) Zabrania się korzystania z boiska po godzinach wyznaczonych
w regulaminie. W przypadku złamania tej zasady, administrator obiektu wzywa ochronę lub Policję.
8) Osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych zabrania się uczestniczenia w zajęciach sportowych oraz przebywania na terenie boiska.
9) Grupom zorganizowanym na terenie boiska zabrania się gry w piłkę nożną.
10) Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.
11) Przed przystąpieniem do korzystania z boiska użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu urządzeń, z których zamierza korzystać.
12) Każdorazowo użytkownik boiska zobowiązany jest do niezwłocznego informowania administratora obiektu o usterkach lub innych zagrożeniach zauważonych na boisku.

III. Odpowiedzialność szkoły

1) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z regulaminem korzystania z boiska,
b) za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie boiska.

IV. Postanowienia końcowe

1) Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.
2) Użytkownicy korzystają z boiska po podpisaniu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu u administratora obiektu.
3) Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników dostępny u administratora obiektu.
4) Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich – jej prawny opiekun.
5) Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela administratora obiektu.
6) Użytkownicy są zobowiązani do zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
7) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.
8) Inspektorem do przetwarzania danych osobowych jest sekretarz szkoły.
9) Wykaz telefonów alarmowych:
a) Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
b) Pogotowie Ratunkowe – 999
c) Straż Pożarna – 998
d) Policja – 997
ADMINISTRATOR OBIEKTU


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.