AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Bednarek, 2019-03-05
Konstantynów

Wybór zawodu, Program nauczania

PROGRAM DORADCA ZAWODOWEGO

- n +

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGODLA KLAS VII–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 122 w Łodzi w roku szkolnym 2018/2019

Opracowanie: Aleksandra Bednarek, nauczyciel doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi

Spis treści
I. Podstawy prawne
II. Założenia ogólne programu
III. Cel ogólny doradztwa zawodowego
IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe
V. Warunki i sposoby realizacji programu
VI. Weryfikacja efektów
VII. Ewaluacja programuProgram doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 122 został opracowany do realizacji w ramach zajęć ramowych w roku szkolnym 2018/2019. Program ma charakter systemowy. Jest realizowany w formie preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego.

I. Podstawy prawne
Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w klasach VII-VIII szkoły podstawowej reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z późniejszymi zmianami, w myśl której system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

II. Założenia ogólne programu
Program ma charakter uporządkowanych i zaplanowanych działań mających na celu wspieranie uczniów klas VII i VIII w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Program realizuje cele z zakresu poznawania własnego potencjału, świata zawodów, rynku pracy, rynku edukacyjnego oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Treści zostały opracowane z uwzględnieniem specyfiki etapu rozwojowego uczniów. Charakterystyczne są tu poszukiwanie własnej tożsamości osobowej i zawodowej, badanie własnych możliwości i zdolności oraz potrzeba doświadczania.

III. Cel ogólny doradztwa zawodowego
Celem doradztwa zawodowego w klasach VII i VII jest przygotowanie uczniów do samodzielnego planowania kariery oraz świadomego wyboru zawodu i szkoły w oparciu o znajomość własnych zasobów oraz posiadane informacje na temat rynku pracy i oferty edukacyjnej.

IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które wyznaczają treści programowe zajęć z doradztwa zawodowego:
1. Poznawanie własnych zasobów, to m.in.: zainteresowania, zdolności, mocne i słabe strony, ograniczenia, kompetencje, wartości, predyspozycje zawodowe, stan zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, to m.in. poznawanie zawodów, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po rynku pracy
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, to m.in. znajomość systemu edukacji i różnych form uczenia się, wyszukiwanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, to m.in. planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej, przygotowanie do zdobywania doświadczenia zawodowego, podejmowanie i zmiany decyzji w zakresie edukacji i pracy.

Cele szczegółowe programu
1. W obszarze Poznawanie własnych zasobów uczeń:
- rozpoznaje własne zainteresowania, zdolności uzdolnienia, kompetencje i predyspozycje zawodowe
- dokonuje syntezy informacji o sobie wynikających z autodiagnozy
- zna swoje ograniczenia w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych
- określa własną hierarchię wartości i potrzeb
- określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwości ich realizacji

2. W obszarze Świat zawodów i rynek pracy uczeń:
- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów, charakteryzuje wybrane zawody
- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na rynku pracy
- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawcami
- dokonuje autoprezentacji
- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka
- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy

3. W obszarze Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie uczeń:
- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji
- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów
- wyjaśnia znaczenie uczenia się przez całe życie

4. W obszarze Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych uczeń:
- dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej
- określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby
- identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy
- planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

Zakres tematyczny zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII:
1. Moje zainteresowania – mój zawód
2. Szkoła podstawowa i co dalej?
3. Właśnie to lubię robić
4. Poznajemy zawody
5. Jaki zawód pan/pani reprezentuje?
6. Wybieram swój zawód
7. Jaki zawód dla kogo?
8. Analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia
9. Typy szkół, oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
10. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej

Zakres tematyczny zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VIII:

1. Wolontariat – wstęp do kariery zawodowej
2. Moje portfolio
3. Jak wybrać szkołę?
4. Poznajemy zawody
5. Zawody wokół nas
6. Autoprezentacja – sztuka przedstawiania siebie
7. Nowe zawody na rynku pracy
8. Zawody przyszłości
9. W jakich zawodach wykorzystam swoją wiedzę i umiejętności?
10. Mój indywidualny plan działania

V. Warunki i sposoby realizacji programu
Określone w programie cele przewidziane są do realizacji podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzonych przez nauczyciela doradcę. Działania wynikające z programu zostały uwzględnione w Wewnętrznym Systemie Doradztwa Zawodowego (WSDZ).
Zajęcia w ramach orientacji zawodowej powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, takich jak dyskusja, mapy myśli, metoda plakatu, metoda projektu, sprzyjających rozbudzaniu wyobraźni, samodzielności w myśleniu i działaniu, zwiększających motywację do uczenia się. i poczucie odpowiedzialności za podjęte działania. Uczeń podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi przyswaja wiedzę przez doświadczanie i współpracę, co sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych do samodzielnego, świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
Działania związane z doradztwem zawodowym przebiegają z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
Istotną funkcję wspomagającą pełnią testy predyspozycji i zainteresowań zawodowy , których wyniki są podstawą do sporządzania indywidualnych diagnoz predyspozycji zawodowych.

VI. Weryfikacja efektów zajęć
Preferowane metody wykorzystywane do oceny efektów zajęć:
- pytania ewaluacyjne zadawane uczniom po zajęciach
- wnioski z obserwacji uczniów podczas zajęć
- portfolio zawierające prace uczniów gromadzone w okresie realizacji programu
- indywidualne ścieżki edukacyjno-zawodowe uczniów

VII. Ewaluacja programu
Wykorzystujemy wewnętrzną ewaluację programu wynikającą z Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego. Efektem analizy jakościowej powinno być coraz lepsze dostosowanie programu do potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły oraz lokalnego rynku pracy. Do ewaluacji wykorzystujemy: analizę dokumentacji, analizę wytworów uczniów, obserwację poziomu zaangażowania i motywacji uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.