Katalog

Elżbieta Kowalewska, 2019-03-05
Sochaczew

Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

sprawozdanie roczne nauczyciela mianowanego 2017/2018

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w I i II półroczu roku szkolnego 2017/2018

Cele awansu:
1.Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami dzieci i przedszkola.
2.Poszerzanie zakresu wiedzy.
3.Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe.
4.Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Zadania organizacyjne


1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Materiały i dokumenty gromadziłam, wykorzystując posiadane umiejętności korzystania z technologii komputerowej.

2. Przygotowanie sprawozdania. Dokonałam autorefleksji, analizy, opisu realizacji planu rozwoju zawodowego w I i II półroczu roku szkolnego 2017/2018

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. Udział w kursach i warsztatach - doskonalenie zawodowe.

W czasie całej swojej pracy pedagogicznej zawsze starałam się brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Podczas I półrocza roku szkolnego 2017/2018, w ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam:

- Warsztaty metodyczne ,,Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”
- Warsztaty metodyczne ,,Elementy logo rytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
- Seminarium ,,Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN”
- Szkolenie ,,Trudności dziecka w nauce szkolnej i w zachowaniu w aspekcie Integracji sensorycznej”

W II półroczu ukończyłam:
- Warsztaty metodyczne ,,Gry i zabawy rozwijające integrację sensoryczną z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem.
- Kurs doskonalący ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”.
- Uczestniczyłam w konferencji metodycznej na temat ,,Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Eksperymenty językowe, muzyczne, graficzne a rozwój społeczny i poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym”.

Przygotowałam referat na szkoleniową Radę Pedagogiczną, dotyczący podziału pomocy rozwojowych według Marii Montessori.

2. Aktywny udział w podwyższaniu jakości pracy przedszkola, podejmowanie dodatkowych działań.

W I półroczu opracowałam regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych. Nawiązałam współpracę przedszkola z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie. Uczestniczyłam w pracach nad aktualizacją i nowelizacją Statutu Przedszkola.
Przygotowałam gazetkę dla rodziców, zamieszczając na niej informacje o problemach rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz sposobach ich rozwiązywania.

W II półroczu kontynuowałam współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, organizując spotkania psychologów i pedagogów z rodzicami. Dokonałam opisu ewaluacyjnych przedsięwzięć, uwzględniając: cele i kryteria ewaluacji, pytania, metody i narzędzia badawcze, źródła informacji, harmonogram czynności ewaluacyjnych, wyniki i rezultaty ewaluacji wewnętrznej oraz wnioski do dalszej pracy.

3. Doskonalenie warsztatu pracy:

a) opracowałam narzędzia do badania wybranych umiejętności dzieci

We wrześniu przeprowadziłam wstępną obserwację dzieci, na podstawie której podjęłam pracę indywidualną z wybranymi dziećmi.
Opracowałam zestawy zabaw, ćwiczeń i kart pracy dla dzieci, posiadających nieznaczne deficyty rozwojowe. W styczniu i w maju przeprowadziłam analizę wyników pracy z tymi dziećmi. Dokonałam także podsumowania pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznej w oddziale ,,Krasnale”.
Zarówno w I jak i II półroczu monitorowałam realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

b) przeprowadzałam zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy

Podczas pracy wychowawczo-dydaktycznej bardzo często stosowałam nowoczesne metody pracy, aktywizujące dzieci. Były to:
- drama, która przyczynia się do rozwijania wyobraźni dzieci i dokonania w nich pozytywnych zmian.
Dzięki inscenizacji dzieci doskonaliły zachowania interpersonalne, nabyły umiejętności komunikowania własnych myśli i uczuć oraz nauczyły się odważnego prezentowania swojej osoby na forum publiczne.
- kolejną metodą aktywizująca, którą stosowałam do rozwiązywania problemów jest „burza mózgów”
- do rozwijania zdolności intelektualnych, a zwłaszcza matematycznych wykorzystywałam gry dydaktyczne
- bardzo często w swojej pracy wykorzystywałam zabawy integracyjne, umożliwiające wszystkim aktywną, wspólną zabawę.

Wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo-dydaktycznej wpłynęło pozytywnie na zmiany w myśleniu i działaniu dzieci, które w wyniku tych działań:
- przyswajały łatwiej nową wiedzę,
- rozwinęły kreatywność i wyobraźnię,
- wyzwoliły swoją aktywność,
- nauczyły się twórczego rozwiązywania problemów,
- nabyły umiejętność prezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.

Stosowanie metod aktywizujących przyniosło także korzyści dla mnie jako nauczyciela tj.:
- pokonanie własnej niepewności przed eksperymentowaniem na zajęciach,
- wzbogacenia umiejętności metodyczno – dydaktycznych,
- satysfakcja zawodowa

c) W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 w ramach doskonalenia pracy z dziećmi zorganizowałam w sali kącik badawczy do przeprowadzania zajęć z dziećmi o charakterze eksperymentalnym, wzbogaciłam swoją biblioteczkę o zbiór bajek terapeutycznych, które systematycznie czytałam i omawiałam z dziećmi w ramach poobiedniego odpoczynku, wprowadziłam stroje do ćwiczeń gimnastycznych i organizowałam zajęcia z wychowania fizycznego.

Przy współpracy z rodzicami wzbogaciłam kącik książki o nowe pozycje literatury dziecięcej.

4. Prowadzenie działań w ramach pedagogizacji rodziców.

Podejmowane przeze mnie działania na rzecz pedagogizacji rodziców to:
- zebrania grupowe.
W I półroczu przeprowadziłam dwa zebrania z rodzicami. Pierwsze z nich odbyło się we wrześniu i miało charakter informacyjny. Drugie zebranie dotyczyło podsumowania pracy opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznej w I półroczu.

W II półroczu zorganizowałam zebranie dotyczące planowanych wycieczek i uroczystości oraz bieżącej pracy z dziećmi.
- uroczystości
-zajęcie otwarte dla rodziców.
W I półroczu przeprowadziłam zajęcie otwarte dla rodziców ,,Zimowe zabawy z bałwankiem. Matematyka jest ciekawa”
- kąciki dla rodziców
Rodzice znajdują tu też ciekawe artykuły na temat: zdrowego odżywiania, zapobiegania chorobom, problemów wychowawczych czy wykaz literatury dotyczącej spraw wychowawczo – dydaktycznych, treść piosenki i wierszy, tematykę i zadania wychowawcze na dany miesiąc.
- prelekcje prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W I półroczu rodzice mieli możliwość wysłuchani prelekcji ,,Dojrzałość szkolna” oraz ,,Zaburzenia sensoryczne u dzieci”.
W II półroczu tematem spotkania z psychologiem był ,,Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”

5. Organizowanie imprez na rzecz dzieci.

W I półroczu organizowałam różne uroczystości, które cieszyły się dużą popularnością. Były dla dzieci źródłem niezapomnianych i radosnych przeżyć. Najważniejsze z nich to :

1. Jesienne prezentacje – ,,Dary Pani Jesieni”
2. Spotkanie ze Świętym Mikołajem
2. Jasełka ,,Opowieści gwiazdki”
3. Dzień Babci i Dziadka ,,Babciu, Dziadku kochamy Was”

W II półroczu dzieci uczestniczyły w:
1. Balu karnawałowym
1.Powitaniu Wiosny
2. Uroczystości z okazji Dnia Mamy połączonej z festynem rodzinnym
3. Obchodach Dnia Dziecka
4. Uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018

6. Działania podjęte na rzecz promocji przedszkola w środowisku
lokalnym.
a) nawiązanie współpracy z lokalną gazetą Ziemią sochaczewską.
Napisałam następujące artykuły do lokalnej prasy:
- ,,Babci i Dziadka przyznać to trzeba każdemu dziecku w życiu potrzeba”
- ,,Przedszkolaki odwiedziły Babcie i Dziadków z Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”
- ,,Wiosna idzie przez świat”
- ,,Wielkie świętowanie”

b) Zorganizowałam świąteczną akcję pod hasłem ,,Prezenty od dzieci dla dzieci”, której celem byłą zbiórka zabawek, słodyczy i artykułów szkolnych dla dzieci ze świetlicy Caritas przy Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

c) Przygotowywałam dzieci do reprezentowania przedszkola w środowisku lokalnym poprzez ich udział w konkursach organizowanych na terenie przedszkola oraz na terenie miasta.
Promowanie dobrego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym, prezentowanie osiągnięć i sukcesów wychowanków jest ważnym elementem mojej pracy zawodowej. Moi wychowankowie brali udział w wielu konkursach. Uczestniczyli we wszystkich tego typu wydarzeniach na terenie przedszkola oraz w konkursach międzyprzedszkolnych i powiatowych.
Często uczestnicząc w konkursach dzieci zdobywały wyróżnienia i nagrody, ale zawsze wzięcie udziału sprawiało dzieciom wiele radości, zachęcało do twórczego myślenia, skłaniało uczestników do pokonywania trudności.
Sam fakt wzięcia udziału w konkursie był dla dzieci wielka motywacją do wytężonej pracy, którą obserwowałam z dużą satysfakcją.
W I półroczu dzieci uczestniczyły w następujących konkursach:
- Przedszkolny konkurs recytatorski ,,Moda na zdrowie”, w którym I i II miejsce w kategorii dzieci 5-cio i 6-cio letnich oraz 3-4 letnich zajęli chłopcy z oddziału ,,Krasnale
- Przedszkolny konkurs plastyczny ,,Jem smacznie, zdrowo i kolorowo”, w którym chłopiec z ,,Krasnali” zajął III miejsce.

- Grupa ,,Krasnale” uczestniczyła ponadto w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową, zajmując III miejsce.
- W I półroczu ,,Krasnale” zaprezentowały swoje umiejętności wokalne na konkursie kolęd, który odbył się w SP nr 2 w Sochaczewie. Dzieci zaprezentowały kolędę ,,Przybieżeli do Betlejem pasterze”, zajmując III miejsce.
W II półroczu roku szkolnego 2017,2018 dzieci uczestniczyły w: - konkursach plastycznych:
- Konkurs plastyczny i recytatorski ,,Cztery pory roku w wierszu i piosence”, w którym chłopiec z oddziału ,,Krasnale” otrzymał wyróżnienie za recytację wiersza Elizy Piotrowskiej pt. ,,Cztery pory roku” -Konkurs plastyczny ,,Ilustracje do wierszy Doroty Gellner” - Konkurs plastyczny ,,O czyste powietrze dbamy, ze smogiem wygrywamy” - Konkurs plastyczny ,,Mój ulubiony sport” - Konkurs plastyczny ,,Moja ukochana mama” - Konkurs recytatorski ,,Opowieści biblijne”
§8 ust.2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowywanie dokumentacji pedagogicznej przy pomocy
komputera.
W ciągu ostatnich lat komputer stał się powszechnie przeze mnie stosowanym narzędziem pracy. Praktycznie codziennie wykorzystuję technikę komputerową i informacyjną zarówno do celów osobistych, jak i zawodowych.
- przygotowanie dokumentacji pedagogicznej za pomocą techniki komputerowej na stałe weszło do moich obowiązków.
- znajomość technologii komputerowej przyczyniła się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy o tworzenie i opracowywanie wszelkiej dokumentacji zawodowej w sposób przejrzysty i czytelny (miesięczne plany pracy, konspekty, scenariusze zajęć i uroczystości, arkusze obserwacji, referaty, bieżące informacje dla rodziców),
- materiały i dokumenty na posiedzenie Rady Pedagogicznej przygotowuje komputerowo w wersji elektronicznej,
- posługując się programem Microsoft Word opracowuję materiały na tablicę informacyjną dla rodziców. Organizując spotkania z rodzicami wszystkie potrzebne materiały opracowuję komputerowo,
- wiele satysfakcji daje mi systematyczne opracowywanie kart pracy dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych do zajęć i zabaw,
- wykorzystując Clip Art. i zdobniki projektowałam kolorowe zaproszenia na uroczystości przedszkolne,
- obecnie wykorzystuję komputer wraz z drukarką i skanerem które bardzo ułatwiają mi codzienną pracę.

Pozytywne efekty wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w mojej pracy to:
- systematyczne i samodzielne posługiwanie się komputerem,
- opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym,
- samodzielne przygotowywanie atrakcyjnych pomocy,
- ułatwiony sposób prowadzenia dokumentacji, lepsza jej jakość,
- oszczędność czasu i możliwość lepszego przygotowania się do pracy

2. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej
do informacji służących doskonaleniu własnej pracy.

Coraz sprawniejsze posługiwanie się komputerem z dostępem do Internetu stało się dla mnie dodatkowym źródłem w pracy wychowawczo -dydaktycznej. Codziennie korzystam z Internetu i wyszukuję w jego zasobach potrzebne informacje.
Przez cały okres stażu w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań pedagogicznych i dydaktycznych często śledziłam portale i strony edukacyjne. Znajdowałam tam wiele publikacji i artykułów, scenariuszy i konspektów.
Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
www.nauczyciele.mom.pl,
www.edukacjaedux.pl,
www.literka.pl..
Przygotowując się do zajęć często opracowuję karty pracy, zawierające ćwiczenia utrwalające dla dzieci, ćwiczenia do pracy z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiadomości. Korzystam wtedy z:
www.czasdzieci.pl,
www.miastodzieci.pl,
www.superkid.pl,
www.udupics.pl.
Często odwiedzane strony z dekoracjami okazjonalnymi i świątecznymi są dla mnie inspiracją do twórczej pracy, która przynosi mi wiele satysfakcji.
Korzystając z Internetu ostatnio często wykorzystuję pocztę elektroniczną w celu komunikowania się z innymi nauczycielami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli, zgłaszając e- mailem swój udział w szkoleniach.
Na stronach wydawnictw wyszukuję nowości wydawnicze oraz recenzje.
Dostęp do różnych stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli pomógł mi zgłębić informacje na temat awansu zawodowego oraz zweryfikować wiadomości z zakresu prawa oświatowego.

Pozytywne efekty wykorzystania Internetu do doskonalenia własnej pracy to:
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w pracy wychowawczo –
dydaktycznej,
- wykorzystanie zasobów Internetu do doskonalenia własnego warsztatu
pracy,
- weryfikacja informacji z zakresu prawa oświatowego,
- komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną.

§8 ust.2 pkt.3 Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć,
uroczystości i imprez przedszkolnych oraz dekoracji tematycznych.

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem swoje scenariusze udostępniam koleżankom z pracy oraz innym znajomym nauczycielkom pracującym w przedszkolach.
Systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami które uzyskałam podczas udziału w kursach i szkoleniach.
Dzieląc się swoimi umiejętnościami i wykorzystując swoje zainteresowania wykonywałam w przedszkolu dekoracje tematyczne i okolicznościowe. Udostępnienie opracowanych przeze mnie materiałów pozwoliło na:
- wymianę doświadczeń między nauczycielkami,
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela,
- podniesienie jakości pracy w przedszkolu,
- poznanie nowych form i metod prowadzenia zajęć.


& 8 ust.2 pkt. 4a) Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

W roku szkolnym 2017/2018 opracowałam koncepcję realizacji programów własnych: z zakresu edukacji zdrowotnej ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz z zakresu pedagogiki Marii Montessori ,,Mali badacze i odkrywcy eksperymentują”.
Przygotowałam materiały niezbędne do przeprowadzenia cyklu zajęć psychoedukacyjnych w ramach innowacji pedagogicznej ,,Spotkania Leonem”.
Zaplanowane działania zamierzam wdrożyć do realizacji od września 2018 roku.

&8 ust.2 pkt.4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W ramach tych działań zarówno w I jak i II półroczu:
- diagnozowałam i rozwijałam zainteresowania dzieci. – pracowałam z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi. – podjęłam współpracę z placówkami środowiska lokalnego i prezentowałam umiejętności dzieci w tymże środowisku. –angażowałam rodziców w życie przedszkola. –organizowałam wycieczki bliższe i dalsze: W I półroczu dzieci uczestniczyły: a)w wycieczkach do MOK w Sochaczewie, w celu obejrzenia przedstawień teatralnych: ,, Szewczyk Dratewka”, ,,W Tajemniczej Krainie Krasanali”. Uczestniczyły w Dniu Pluszowego Misia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.
W II półroczu dzieci miały możliwość obejrzenia przedstawienia ,,Przydasie”, uczestniczyły w pokazie instrumentów perkusyjnych, który odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie.

W II półroczu dzieci: a)miały możliwość spotkania z pszczelarzem, b)wzięły udział w pokazie kina sferycznego, c)obejrzały teatrzyki w przedszkolu oraz w MOK w Sochaczewie, e)uczestniczyły w zajęciu, dotyczącym znajomości instrumentów, które odbyło się Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie, f)wyjechały na wycieczkę autokarową do Teatru Dramatycznego w Płocku na przedstawienie pt. ,,Królewna Śnieżka” oraz do ZOO w Płocku
- przeprowadziłam akcję charytatywną dla podopiecznych Caritas - na bieżąco opracowywałam i przeprowadzałam imprezy i uroczystości -promowałam przedszkole w środowisku lokalnym poprzez współpracę z lokalną prasą.

&8 ust.2 pkt.4e) Wykonywanie zadań dodatkowych na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi i innymi pomiotami.

1. Komenda Powiatowej Policji w Sochaczewie.

We współpracy z Komendą Powiatowej Policji w Sochaczewie podjęłam działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci . Były to :
- spotkania z policjantami z sekcji ruchu drogowego na temat bezpiecznego poruszania się dzieci po jezdni, chodniku, na wsi i w mieście.
- pogadanka z policjantami podczas której dzieci dowiedziały się w jakich warunkach można bezpiecznie bawić się pobliżu domu. Poznały też zasady bezpiecznego zachowania się w przypadku zetknięcia się z ogniem, gazem, prądem i wodą oraz w kontaktach z nieznajomymi.
- Dzieci poznały sposoby prawidłowego zachowania się w przypadku ataku psa. Poznały również bezpieczne pozycje chroniące ciało przed pogryzieniem w przypadku ataku psa. Dzieci chętnie ćwiczyły pozycję „ stój”, na „żółwika”.
- oglądanie filmów edukacyjnych prezentowanych przez policjantów - dzieci poznały rolę i znaczenie noszenia przez pieszych i rowerzystów znaczków odblaskowych.

2. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sochaczewie

Działania edukacyjne w celu kształtowania u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia, podjęłam we współpracy z Komendą PSP w Sochaczewie Dzieci miały możliwość poznać wygląd wozu strażackiego, jego wyposażenie oraz zobaczyć podręczny sprzęt gaśniczy, dowiedziały się też jak zachować się w razie zagrożenia pożarem. Utrwaliły sobie numer alarmowy straży pożarnej.

3. Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie.

W ramach podjętej współpracy z MOK zrealizowałam następujące zadania:
- wyjazdy na spektakle teatralne:
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka


AUTOREFLEKSJA
W swojej pracy wykorzystuję metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój moich wychowanków. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązki służbowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój dziecka w rodzinie i w przedszkolu. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.