Katalog

Elżbieta Kowalewska, 2019-03-05
Sochaczew

Zajęcia pozaszkolne, Program nauczania

Innowacja pedagogiczna ,,Matematyka jest ciekawa"

- n +

INNOWACJA PEDAGOGICZNA,,MATEMATYKA JEST CIEKAWA”

ODDZIAŁ DZIECI 5-CIO LETNICH ,,PSZCZÓŁKI”
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NUMER 7
IM. MARII MONTESSORI W SOCHACZEWIE
ROK SZKOLNY 2018/2019MGR ELŻBIETA KOWALEWSKA
Tytuł innowacji: ,,Matematyka jest ciekawa”

Autor innowacji: mgr Elżbieta Kowalewska

Nauczyciel prowadzący – mgr Elżbieta Kowalewska, nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Typ innowacji: metodyczno-organizacyjna

Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole Numer 7
im. Marii Montessori w Sochaczewie

Innowacja skierowana jest do dzieci 5-cio letnich oddziału ,,PSZCZÓŁKI”

Czas trwania innowacji: II semestr roku szkolnego 2018/2019.

Koszty i źródła realizacji: Miejskie Przedszkole Numer 7 im. Marii Montessori w Sochaczewie jest wyposażone w pomoce dydaktyczne rozwijające umiejętności matematyczne dzieci. Dodatkowo zostaną zakupione: maty edukacyjne i pomoce dydaktyczne do kodowania.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
 Rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 5060).

 Innowacja pedagogiczna jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Spis treści:

Wstęp

1. Opis innowacji

2. Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

3. Cele i zadania programu

4. Procedury osiągnięcia celów

5. Harmonogram realizacji zadań programowych

6. Przewidywane efekty podejmowanych działań

7. Ewaluacja innowacji

8.Bibliografia

9. Załączniki: - Ankieta dla rodziców

10. Arkusz obserwacji umiejętności dzieci z zakresu pojęć matematycznychWSTĘPMatematyka nie jest ani trudna, ani nudna.
Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.
Matematyka jest miarą wszystkiego.
(Arystoteles)
Głównym zadaniem a zarazem nadrzędną wartością przedszkola jest rozwój dziecka. Kierunki pracy pedagogicznej powinny opierać się na potrzebach i możliwościach dzieci. Nauczyciel w swojej pracy powinien wspierać między innymi rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznanie samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, co pozwoli na osiągnięcie przez dzieci dojrzałości szkolnej. W edukacji przedszkolnej ważne jest przygotowanie dziecka do uczenia się matematyki w szkole. Na dojrzałość do uczenia się matematyki składają się trzy składniki:
• Dojrzałość intelektualna
• Dojrzałość motoryczno – percepcyjna
• Dojrzałość emocjonalna
Wymienione składniki dojrzałości dziecka do uczenia się matematyki nie pojawiają się nagle. Trzeba je kształtować w okresie przedszkolnym. Dla kształcenia matematyki najważniejsze jest dążenie do tego, by wszystkie dzieci przed pójściem do szkoły osiągnęły początki rozumowania operacyjnego na poziomie konkretnym, gdyż jest to niezbędnym warunkiem zrozumienia i przyswojenia przez dziecko pojęcia liczby i działań na liczbach.
Programy wychowania przedszkolnego podkreślają, iż zadaniem pracy wychowawczo - dydaktycznej w przedszkolu jest zapewnienie każdemu dziecku jak najkorzystniejszych warunków wszechstronnego rozwoju oraz przyspieszenie procesu osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Szkolne nauczanie matematyki wymaga od dziecka rozumowania na odpowiednim poziomie i stosowania logiki. Ucząc matematyki dzieci w wieku przedszkolnym, należy pamiętać o trzech ważnych elementach procesu uczenia:
1. Dzieci przedszkolne reprezentują poziom myślenia czynnościowego i konkretno-obrazowego, dopiero pod koniec edukacji przedszkolnej przechodzą w myślenie wyobrażeniowe.
2. Uczenie matematyki jest procesem, a zatem należy organizować dużą ilość powtórzeń danej umiejętności na różnorodnym materiale (najpierw konkretnym, potem abstrakcyjnym), 3. Dzieci najefektywniej uczą się w działaniu. Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego oraz podczas nadarzających się okazji, dlatego uczenie matematyki musi być wtopione w te działania. Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlaczego więc nie skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie, w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Na podstawie obserwacji dzieci przedszkolnych, a także własnych doświadczeń opracowałam innowację matematyczną, która będzie wspierać umiejętności logicznego myślenia dzieci, zagwarantuje im świetną zabawę, atrakcyjność zajęć i pracę na konkretnych pomocach. Innowacja skierowana jest do dzieci w wieku 5 lat. Opracowana została, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie.
Innowacja pedagogiczna ,,Matematyka jest ciekawa” powstała by pomóc dzieciom w wieku przedszkolnym rozwinąć tkwiący w nich potencjał i wykorzystać ich naturalną ciekawość świata.


1. OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Tworząc innowację pedagogiczną, jako placówka wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Myślą przewodnią innowacji ,,Matematyka jest ciekawa” jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych i poczucia wartości każdego dziecka. Program jest poszerzeniem oferty działań edukacyjnych prowadzonych przez Miejskie Przedszkole Numer 7 w Sochaczewie, którego jestem pracownikiem. Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do prowadzenia działań innowacyjnych. Rodzice – opiekunowie dzieci nie będą ponosić kosztów związanych z wprowadzeniem innowacji, z wyjątkiem zakupu papieru ksero do kart pracy. Adresatami programu są dzieci 5-cio letnie. Innowacja zakłada realizację treści matematycznych w okresie od lutego 2019 do czerwca 2019 w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w ramach zajęć realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Najważniejszym zadaniem innowacji ,,Matematyka jest ciekawa” jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci z naciskiem na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej przedszkolaków.
Niniejsza innowacja pedagogiczna jest wprowadzana w celu zachęcenia wszystkich wychowanków do zabawy matematyką. Podstawowym założeniem innowacji pedagogicznej ,,Matematyka jest ciekawa” będzie wprowadzanie treści matematycznych poprzez zabawę, wykorzystując muzykę, ruch oraz działalność plastyczną. Zabawy z piosenką wzmagają aktywność i uruchamiają pomysłowość. Zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne są jednym z elementów wielozmysłowego nabywania umiejętności niezbędnych w edukacji szkolne.
W innowacji pedagogicznej będą realizowane treści wychodzące poza podstawę programową. Treści matematyczne będą realizowane podczas zabaw ruchowych na terenie przedszkola lub poza nim w części przeznaczonej na powietrze i zabawy. Będą to zabawy ruchowe usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie. Innowacyjne będzie łączenie treści matematycznych z życiem codziennym: mały księgowy, posługiwanie się pieniędzmi, zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, zabawy w sklep, zabawy z użyciem kalkulatora.
2. Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci. Treści programowe zostały opracowane w obszarach dotyczących:
1. Orientacji przestrzennej - nabywania umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek.
2. Rytmów i rytmiczności.
3. Określeń czasu.
4. Przewidywania następstw- przyczyna i skutek.
5. Kardynalnego i porządkowego aspektu liczby. Rozwiązywania zadań z treścią, zapisywania czynności matematycznych znakami. Porównywania liczb.
6. Klasyfikowania, systematyzowania.
7. Intuicji geometrycznych- poznawania kształtów figur geometrycznych.
8. Nabywania umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
9. Kształtowania odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego..

3. Cele i zadania programu

Główne cele programu zmierzają ku przygotowaniu dziecka do uczenia się matematyki. Celem innowacji jest:
 kształtowanie dojrzałości intelektualnej
 kształtowanie dojrzałości motoryczno – percepcyjnej
 kształtowanie dojrzałości emocjonalnej.
Założenia innowacji „ Matematyka jest ciekawa” skorelowane są z celami zawartymi w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:
1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
2. Nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
4. Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy
5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

Cele ogólne
Celem głównym niniejszej innowacji jest wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwość rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi, a także rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy, a także:
- stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości;
- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;
- wprowadzanie dzieci w matematyczną metodę ujmowania świata materialnego;
- kształtowanie wyobraźni dziecięcej;
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
- wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem matematyki;
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
- rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;

Cele szczegółowe – dziecko:
- kształtuje i rozwija wszystkie zmysły
- dokonuje analizy, syntezy, porównywania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów
- poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy
- stymuluje twórczą aktywność matematyczną
- kształtuje postawę kreatywną
- rozwija inteligencję przedoperacyjną oraz wspomaga rozwój rozumowania logicznego na poziomie myślenia operacyjnego
- wspiera ciekawość , samodzielność i aktywność w toku działań podejmowanych z zakresu edukacji matematycznej
- rozwija umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
- motywuje się do zainteresowania naukami ścisłymi
- wykorzystuje umiejętności matematyczno – przyrodnicze do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin życia
- kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi
- dostrzega problemy i bada je w konkretnych przypadkach przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych
- rozumie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować;
- wyodrębnia w otoczeniu figury geometryczne płaskie i przestrzenne oraz odwzorowuje obrazki złożone z nich
- porządkuje klocki, figury, zabawki według różnych kryteriów;
- wyodrębnia i nazywa kształt przedmiotów, manipuluje, różnicuje, porównuje i segreguje figury geometryczne;
- tworzy rytmiczne układy z figur geometrycznych i innych przedmiotów
- określa ciężar przedmiotów, waży je i porównuje
- określa pojemność naczyń i dokonuje porównań
- rozumie, że czas można nazywać i mierzyć;
- nazywa części swojego ciała,
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni;
- określa położenie przedmiotów względem siebie i drugiej osoby,
- określa prawą i lewą stronę;
- rozwiązuje proste i złożone zagadki logiczne;
- dostrzega zależności między skutkiem a przyczyną.4. Procedury osiągnięcia celów

Metody czynne:
- zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,
- zadań stawianych dziecku - zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty
- metody problemowe - gry dydaktyczne, burza mózgów, kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie oraz podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań, samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka
- metody ekspresyjne – działalność plastyczna i konstrukcyjna dzieci,
- aktywizujące – gry dydaktyczne.

Metody percepcyjne: obserwacja, pokaz, podanie przykładu, wzoru postępowania.

Metody słowne: pogadanki i prelekcje, opis, objaśnienia, instrukcje.

Formy:
- praca indywidualna,
- w małych zespołach dwu lub trzyosobowych,
- praca z całą grupą.

DOKUMENTACJA:
1. Przebieg innowacji zostanie zapisany w dzienniku zajęć.
2. Karty pracy dzieci.
3. Prace plastyczne- kompozycje z figur płaskich.
4. Ankiety dla rodziców.
5. Arkusze obserwacji umiejętności matematycznych dzieci


5. Harmonogram realizacji zadań programowych
Treści programowe zostały opracowane w obszarach dotyczących:

1.ORIENTACJA PRZESTRZENNA – NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ OKREŚLENIAMI WSKAZUJĄCYMI POŁOŻENIE I KIERUNEK

2. RYTMY I RYTMICZNOŚĆ

3. OKREŚLENIA CZASU

4. PRZEWIDYWANIE NASTĘPSTW - PRZYCZYNA I SKUTEK

5. KARDYNALNE I PORZĄDKOWE ASPEKTY LICZBY. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ, ZAPISYWANIE CZYNNOŚCI MATEMATYCZNYCH ZNAKAMI, PORÓWNYWANIE ZBIORÓW I LICZB

6. KLASYFIKOWANIE I SYSTEMATYZOWANIE

7. INTUICJA GEOMETRYCZNA – POZNAWANIE KSZTAŁTÓW FIGUR GEOMETRYCZNYCH PŁASKICH I PRZESTRZENNYCH

8. NABYWANIE UMIEJĘNOŚCI KONSTRUKCYJNYCH I MANIPULACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH KSZTAŁTÓW I FIGUR GEOMETRYCZNYCH

9. KSZTAŁTOWANIE ODPORNOŚCI EMOCJONALNEJ I ZDOLNOŚCI DO WYSIŁKU INTELEKTUALNEGO
Rozwijanie orientacji przestrzennej
1.Określanie kierunków w przestrzeni względem osi ciała.
2.Wykorzystywanie wiedzy dotyczącej orientacji w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych.
3. Ćwiczenia ułatwiające orientację na kartce papieru.
4. Wesołe labirynty -rozwijanie orientacji przestrzennej
5. Wykorzystanie wiedzy dotyczącej orientacji przestrzennej w sytuacjach zadaniowych.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia posługiwanie się liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym
1.Przeliczanie zabawek, przedmiotów, liczmanów w zakresie 10.
2.Liczenie przedmiotów
3.Umieszczanie odpowiedniej liczby pod zbiorem.
4. Tworzenie zbiorów o podanej liczbie elementów – przyklejanie ich na karcie pracy. 5.Układanie kompozycji z podanej liczby figur geometrycznych – tworzenie zbiorów według kilku cech: kształt, kolor, wielkość.
6. Wiosna w ogrodzie -kształtowanie pojęć stałości liczby, równoliczności. Tworzenie zbiorów równolicznych.
7. Sprawdzanie równoliczności poprzez łączenie elementów zbiorów w pary.
8. Ustalenie stałej liczby elementów w zbiorze.

Rozwijanie intuicji geometrycznej
1.Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
2.Porównywanie wielkości figur.
3.Ustawiane w kolejności od najmniejszej do największej i odwrotnie.
4. Orgiami kołowe płaskie - kompozycje- obrazki z figur geometrycznych.
5. Kwadrat czy prostokąt? 1.Dopasowanie nazw figur
6. Symetria pozioma i pionowa – zaginanie papieru, wycinanki, proste orgiami z kwadratu- forma przestrzenna.
7. Zapoznanie dzieci z pojęciem bryła geometryczna. Prezentacja brył.

Kardynalne i porządkowe aspekty liczby
1. Dziwne liczby - rozwijanie logicznego myślenia, ciekawostki liczbowe
2. Rozwiązywanie prostych zadań z Matematyki
3. Co robi Grześ? -rozwijanie logicznego myślenia .Określanie kolejności wykonywanych czynności.
4.Rozwiązywanie zagadek matematycznych.
5.Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego.
6.Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
7.Rozszerzenie zakresu liczenia do 20,
8.Dopełnianie zbiorów do określonej liczby elementów
9. Zadania z mamą kształtowanie umiejętności liczenia i rozwiązywania zadań z treścią. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji. Układanie zadań tekstowych do danej sytuacji.
10. Zakupy mamy -kształtowanie umiejętności liczenia. Układanie zadań tekstowych do danej sytuacji.
11 .Poznawanie monet o nominałach:1 zł, 2zł,5zł oraz banknotów: 10zł, 20zł, 50zł.
12. Łamigłówki z zapałek Odtwarzanie wybranych wzorów
13. Rozwiązywanie łamigłówek.

Określenia czasu
1. Zapoznanie z kalendarzem.
2.Tworzenie kalendarza (uzupełnianie),
3.Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.
4.Porównywanie czasu trwania różnych czynności

Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych
1.Układanie wzorów z patyczków i figur geometrycznych
2. Motyle -symetria pozioma i pionowa. Składanie kartki papieru w pionie i poziomie. Wykorzystanie szablonów .Malowanie, ozdabianie motyli według własnego pomysłu.
3. Poznanie techniki plastycznej odbitki.
Rytmy i rytmiczność, klasyfikowanie
1.Układanie sekwencji z obrazków, figur geometrycznych, materiału przyrodniczego według podanego wzoru
2.Klasyfikuje przedmiot według określonej cechy

Porównywanie wielkości przedmiotów, nabycie umiejętności mierzenia i ważenia przedmiotów
1. Używanie określeń: mały, duży, mniejszy większy, najmniejszy, największy.
2. Mierzenie długości przedmiotów, porównywanie ciężaru.

6. Przewidywane efekty podejmowanych działań

W wyniku realizacji działań związanych z programem, dzieci, będą potrafiły:

1. Lepiej dodawać i odejmować liczby naturalne na konkretach.
2. Znać obraz graficzny cyfry oznaczające liczby.
3. Sprawniej rozwiązywać proste działania matematyczne z użyciem znaków: +, -, =.
4. Porównywać liczby stosując znak, =
4. Lepiej rozpoznawać podstawowe figury geometryczne płaskie i przestrzenne .
5. Kojarzyć kształty figur przestrzennych z przedmiotami codziennego użytku.
6. Łatwiej i szybciej klasyfikować i segregować różne przedmioty.
7. Tworzyć zbiory równoliczne, porównywać liczebność zbiorów.
8. Lepiej klasyfikować zbiry według wzrastającej lub malejącej liczby ich elementów.
9. Łatwiej określać ciężar, przez porównywanie za pomocą wagi szalkowej, ręki.
10. Lepiej określać kierunki w przestrzeni.
11. Dokładniej stosować określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni.
12. Rozwiązywać proste zadania z treścią, układać treść do działania.
13.Klasyfikować przedmioty według różnych cech.
14.Odnosić sukcesy, cieszyć się nimi.
15.Lepiej rozwijać odporność emocjonalną.7. Ewaluacja innowacji
Celem innowacji „Matematyka jest ciekawa” jest rozwijanie zainteresowań i predyspozycji matematycznych przedszkolaków. Oceny podjętych działań dokonam poprzez:
1. Obserwację dzieci w czasie prowadzonych zajęć
2. Ocenę zajęć przez dzieci – znaczek
3. Informacje zwrotne od rodziców dotyczące wpływy prowadzonych zajęć na umiejętności dzieci z zakresu pojęć matematycznych
4. Analizę arkuszy obserwacji dzieci w czerwcu oraz ankiety dla rodziców
5. Rozmowy indywidualne z dziećmi i z rodzicami
6. Ocenę zaangażowania i aktywności dzieci podczas zajęć
7. Samoocenę nauczycieli
8. Analizę wytworów prac dzieci

Opracowany plan działań poddawany będzie ciągłej ewaluacji, a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie treści.


8.Bibliografia
Gruszczyk _- Kolczyńska E., Zielińska „ Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych”
Winninger M.L. „Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu”, Cyklady
Moroz H. „ Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym” , WSiP, 1982
Gruszczyk – Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińsk e. „ Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?”
Kwaśniewska M., Żaba – Żabińska W. „ Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci sześcioletnich”
Brzezińska B., Mielańczuk B., „Domino matematyczne. Matematyka 2001, WSiP, Warszawa
Filip J., Rams T. „ Dzieci w świecie matematyki”, Impuls , Kraków 2000
„Zadania logiczne dla szkół podstawowych” , Aksjomat, Toruń 2011
„Matematyka innego wymiaru” zbiór zadań z matematyki dla klasy 1,2,3 szkoły podstawowej”, Elitmat 2012, Mińsk Mazowiecki Brown S.E. „ Raz, dwa, trzy spróbuj i ty. Zabawy matematyczne dla przedszkolaków” WSiP 1993, Warszawa
Bukowiecka – Górny E. „Czytam, liczę i poznaję świat” program edukacyjny Oficyna LEX 2015 , Poznań
strona internetowa www.matzoo.pl
strona internetowa www.matematykainnegowymiaru.pl


9. Załączniki:
1.Ankieta dla rodziców
2.Arkusz obserwacji umiejętności dzieci z zakresu pojęć matematycznych
3. Scenariusze zajęć matematycznych
ANKIETA DLA RODZICÓW

1.Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach matematycznych organizowanych w ramach innowacji ,,Matematyka jest ciekawa”?

TAK

NIE

2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć?
wysoki

zadowalający

niewystarczający

3. Czy Państwo uważają, że tego typu zajęcia są potrzebne?

TAK

NIE

4. Czy podjęte przez nauczycieli działania wpłynęły na rozwój zainteresowań i umiejętności matematycznych państwa dziecka?

TAK
NIE


5. Czy zajęcia przyczyniły się do kreatywności i śmiałości dziecka?

TAK

NIE

6. Czy dziecko zna cyfry, potrafi liczyć?

TAK
NIE

7. Czy należy kontynuować zajęcia matematyczne?

TAK

NIE

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

ZAŁĄCZNIK nr 2.

ARKUSZ OBSERWACJI UMIEJĘTNOŚCI DZIECI Z ZAKRESU POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

1.Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………..

2.Rok urodzenia: …………………………….

3. Okres obserwacji: ………………

Wprowadzenie dziecka w świat matematyki

wykonuje zadanie bezbłędnie
wykonuje zadanie z błędami
nie podejmuje zadania
wykonuje zadanie bezbłędnie
wykonuje zadanie z błędami
nie podejmuje zadania

Zakres badanych umiejętności:

1. Określa kierunki w przestrzeni.
TAK
NIE

2. Stosuje określenia dotyczące położenia w przestrzeni.
TAK
NIE

3. Mierzy długość, szerokość i wysokość przedmiotów.
TAK
NIE


4. Określa ciężar przez porównywanie za pomocą wagi szalkowej, ręki.
TAK
NIE

5. Określa pojemność naczyń w czasie mierzenia.
TAK
NIE

6. Posługuje się nazwami dni tygodnia, porami roku i nazwą aktualnego miesiąca.
TAK
NIE

7. Układa kompozycje przestrzenne i płaskie Rozpoznaje te figury w otoczeniu i nazywa je.
TAK
NIE

8. Klasyfikuje i segreguje różne przedmioty i figury geometryczne.
TAK
NIE

9. Klasyfikuje zbiory według wzrastającej lub malejącej liczby elementów.
TAK
NIE

10. Posługuje się liczebnikami głównymi w związku z analizą sytuacji przedstawionej konkretnie lub graficznie.
TAK
NIE

11. Dodaje i odejmuje na konkretach
TAK
NIE

12. Potrafi odczytać cyfry oznaczające liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
TAK
NIE

13. Układa wzory typu: 2+3=5, 5>4 3=3 itp. Z gotowych znaków, wpisuje znaki =, >, <, w odpowiednie miejsca.
TAK
NIE

15. Rozwiązuje zadania z treścią.
TAK
NIE

16. Potrafi konstruować gry matematyczne.
TAK
NIE

17. Określa kierunki na kartce papieru
TAK
NIE

18. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
TAK
NIE

19.Wie, do czego służy kalendarz i zegar
TAK
NIE

20.Zna pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia
TAK
NIE

21.Klasyfikuje zbiory według kolejności wzrastającej lub malejącej
TAK
NIE

22.Rozwiązuje proste zadania z treścią
TAK
NIE

23. Rozpoznaje i nazywa swoje emocje.
TAK
NIE

24. Działa konstruktywnie
TAK
NIE

25. Posiada motywację do nauki jako źródło wiedzy
TAK
NIE

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.