AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Andrzej Bezmian, 2019-03-05
Koszalin

Lekcja wychowawcza, Różne

Procedury wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze - współpraca dyrektora szkoły z policją.

- n +

Metody i formy współpracy dyrektora szkoły z policją.
Za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej (PPP) w szkole odpowiada jej dyrektor. PPP jest organizowana w szczególności w formie:
• klas terapeutycznych,
• zajęć rozwijających uzdolnienia,
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
• warsztatów,
• porad i konsultacji.
Zajęcia specjalistyczne, socjoterapeutyczne oraz terapeutyczne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapeutycznym. W ramach współpracy długofalowej dyrektor, jako przedstawiciel szkoły utrzymuje z policją stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Zadania te powinny być ujmowane w programie profilaktycznym i wychowawczym każdej szkoły. Koordynatorami tej współpracy powinni być: pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy klas oraz pracownicy Wydziału ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.
Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni ustalić wzajemnie zasady kontaktu, po to aby wymieniać informacje, koordynować rozwiązywanie problemów związane z bezpieczeństwem uczniów. Zobowiązani są także do monitorowania zagrożeń szkolnych.
Dyrektor jest przedstawicielem szkoły, dlatego też każda wizyta policjantów w ramach wykonywanych przez nich obowiązków służbowych, powinna być wcześniej zgłoszona. Dopuszczalne są uzgodnienia z inną upoważnioną przez niego osobą do kontaktów z policją, np. pedagogiem. Po przybyciu do szkoły policjanci udają się do dyrektora, gdzie przedstawiają się, okazują legitymacje służbowe i informują o zaistniałej sytuacji (gdy policja przybywa do szkoły z własnej inicjatywy) lub uzyskują niezbędne informacje (gdy szkoła wzywa policję). Ma prawo żądać od policjanta okazania legitymacji służbowej w taki sposób, aby mógł spisać jego imię, nazwisko i nr legitymacji służbowej. Pedagog szkolny lub osoba wskazana przez dyrektora powinna przyprowadzić nieletniego do gabinetu, gdzie policjanci informują go o przyczynach swojego przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane z jego udziałem. Należy uruchomić przez szkołę odpowiednie procedury oraz powiadomić i wezwać rodziców ucznia.
Zgodnie z art. 4 § 3 u.o.p.n. „instytucje państwowe i organizacje społeczne, które
w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”.
Art. 304 § 2 K.p.k.: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.
Należy także pamiętać o uprawnieniach sądu rodzinnego zlecenia kuratorowi sądowemu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawie nieletniego, który jest uczniem szkoły.
Doświadczenie policjantów, ich wiedza są pomocne we właściwym funkcjonowaniu środowiska szkolnego. Są to głównie specjaliści ds. nieletnich i patologii, dzielnicowi, specjaliści ds. prewencji kryminalnej. Szkoła, które nie traktuje policji jak partnera w zakresie działań profilaktyczno - wychowawczych boryka się z narastającymi problemami młodocianych uczniów z trudem je rozwiązując. Tylko wzajemna współpraca i zaufanie środowiska szkolnego oraz policji przynosi dobre rezultaty wychowawcze w obszarze przeciwdziałania demoralizacji nieletnich.
Z uczestnictwa w różnorodnych kursach i seminariach oraz spotkaniach w ramach doskonaleń zawodowych nauczycieli wynika, że zdarzają się przypadki pojawienia się w szkole policjanta, które traktowane jest w kategoriach porażki, niepowodzenia grona pedagogicznego co kojarzone jest z jego nieskutecznością działania. Najczęściej dzieje się tak z obawy o utratę pojmowanego fałszywie dobrego imienia szkoły zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. W niektórych środowiskach wychowawczych funkcjonuje mit strachu przed policją. Brakuje tu wiedzy o podejmowanych przez policję działaniach na rzecz małoletnich.
Należy pamiętać, że w strukturach policji, tak na szczeblu komend wojewódzkich, jak i miejskich, powiatowych oraz rejonowych istnieją specjalne komórki (wydziały, sekcje, zespoły bądź stanowiska jednoosobowe), które mogą mieć różne nazwy: ds. nieletnich, patologii i profilaktyki, ds. prewencji kryminalnej, zajmujące się problematyką dzieci i młodzieży. Realizowane przez nie zadania określa Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Niektóre z takich zadań wymieniono poniżej:
• identyfikowanie i analizowanie bieżących zagrożeń oraz występujących zjawisk patologii społecznej;
• wykonywanie zadań w zakresie przedsięwzięć prewencyjnych podejmowanych na rzecz zapobiegania niedostosowaniu społecznemu oraz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
• współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich i nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
• inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących wśród małoletnich i nieletnich.
Z jednej strony w zakresie kompetencji policyjnych komórek leżą czynności wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, z drugiej – działania wobec przejawów patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, wykorzystywanie seksualne małoletnich itd.) oraz działań prewencyjnych podejmowanych w sprawach opiekuńczych (brak właściwej opieki ze strony opiekunów z powodu nieudolności wychowawczej, nałogów, biedy, bezrobocia, przemocy w rodzinie, choroby). Komórki te powinny być partnerami do współpracy dla szkół. Do podstawowych form współpracy szkół z policją można zaliczyć:
• spotkania edukacyjne młodzieży z udziałem policjantów, podczas których omawia się odpowiedzialność prawną nieletnich, zasady bezpieczeństwa, zagadnienia wiktymologii (jak nie stać się ofiarą przestępstwa), uzależnień i sposobów unikania zagrożeń. Celem jest podnoszenie świadomości społecznej i prawnej uczniów, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym;
• spotkania nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrekcji szkoły ze specjalistami do spraw nieletnich, podczas których omawiane są problemy szkolne związane z zachowaniem uczniów lub kwestiami bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu;
• aktywizujące formy spotkań z idolami dzieci i młodzieży, zespołami, piosenkarzami, raperami, biznesmenami poświęcone odpowiedzialności karnej za własne poczynania;
• współudział policji w szkolnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkoły, przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, uzależnieniom, demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ścisła współpraca z pedagog szkoły;
• wymiana informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz o czynach karalnych popełnianych przez uczniów;
• spotkania z osadzonymi w aresztach, dyskusje i seminaria;
• realizacja działań pod nazwą „Patrol Szkolny”; policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi/ gminnymi pełnią specjalne patrole piesze w pobliżu szkół, aby móc rozpoznać zagrożenia i skutecznie oraz szybko reagować na wszelkie zgłaszane sygnały o niepokojących zdarzeniach. Są to głównie niszczenie mienia, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, bójki, kradzieże, handel narkotykami. Policjanci zwracają szczególną uwagę na miejsca gromadzenia się młodych ludzi pod kątem ewentualnego popełniania przez nich czynów karalnych lub symptomów demoralizacji. Realizują działania wynikające z programów prewencyjnych lub prowadzonych akcji profilaktycznych zapobiegania paleniu papierosów, alkoholizmu, narkomanii, przejawom wandalizmu;
• aktywne włączanie się funkcjonariuszy policji w prowadzenie na terenie szkół festynów i spotkań otwartych w ramach lokalnych uroczystości. Jest to alternatywa dla używek, przemocy i uzależnień poprzez promowanie aktywności fizycznej, twórczych zainteresowań.
Dyrektor szkoły lub wskazana przez niego osoba na terenie szkoły powinna:
• ustalić adresy i telefony do właściwych (terytorialnie) komórek w policji zajmujących się problematyką nieletnich i patologii, aby móc być z nimi w stałym kontakcie;
• uczestniczyć w wymianie informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją, zjawiskach patologicznych i demoralizujących na terenie szkoły i w jej otoczeniu, zaniedbaniach w środowiskach wychowawczych uczniów;
• ustalić zasady i płaszczyzny współpracy, które pozwolą na podejmowanie przez policję skutecznych działań;
• wypracować we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców tzw. mapę zagrożeń szkoły. Są to miejsca (np. boisko szkolne, toalety) i zjawiska (np. absencja uczniów, przemoc rówieśnicza, palenie papierosów), które stanowią największy problem w szkole;
• opracować plan zaradczy oraz wskazać oczekiwane efekty i rozpisać poszczególne zadania i czas realizacji, aby ograniczyć zdiagnozowane problemy;
• wzywać do szkoły w sytuacjach, o których mowa w opracowanych procedurach, albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.
Dyrektor powinien nawiązać kontakt z policją, by opracować harmonogram działania. Powinien także nawiązać kontakt z policjantem, który bezpośrednio współpracuje za szkołą, w celu: ustalenia terminu spotkania z przedstawicielami szkolnego zespołu wychowawczego lub zespołu ds. bezpieczeństwa, dokonania wzajemnej wymiany informacji o rodzajach i skali zagrożeń występujących na terenie szkoły (na bazie rozpoznania szkoły i policji), wypracowania szczegółowych zasad stałej współpracy pomiędzy policjantem i dyrekcją szkoły, sporządzenia harmonogramu wspólnych działań profilaktyczno-interwencyjnych na dany rok szkolny, uwzględnienia udziału policjanta w realizowanych przez szkołę programach i przedsięwzięciach profilaktycznych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.