Katalog

Karolina Myk-Szczepińska, 2019-03-05
Koronowo

Język niemiecki, Program nauczania

Program nauczania języka niemieckiego na zajęciach dodatkowych w szkole podstawowej dla uczniów rozpoczynających naukę.

- n +Program nauczania języka niemieckiego na zajęciach dodatkowych projektu „Wrota sukcesu II”

Autor:

mgr Karolina Myk-Szczepińska1

Spis treści

1. Wstęp…………………………………………………………………………………………..3
2. Cele edukacyjne
a) cele ogólne………………………………………….…………………………………….4
b) cele szczegółowe……………………………………………………………………….5
3. Treści nauczania i tematyka …………………………………………………………7
4. Procedura osiągania założonych celów…………………………………….....7
5. Oczekiwane osiągnięcia ucznia…………………………………………………….8
6. Metody pracy ………………………………………………………………………………8
7. Ewaluacja programu…………………………………………………………………….9
8. Sprawdzian wiedzy na zakończenie zajęć ……………………………….…10
9. Bibliografia ………………………………………………………………………………..12
10. Wzór podsumowania zajęć…………….……………………………………….13

2


1. Wstęp

Wychodząc naprzeciw możliwościom rozwoju edukacyjnego uczniów klas szóstych, postanowiono wykorzystać entuzjazm i chęć rozwoju językowego uczniów, wprowadzając realizację zajęć dodatkowych z języka niemieckiego, poprzez udział w projekcie „Wrota sukcesu II”. Koło zainteresowań daje uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy i sprawności zdobytych podczas godzin lekcyjnych. Jest to również okazja do kształtowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach i podejmowanie działań mających na celu rozwój umiejętności językowych uczniów.

Głównym celem nauki języków obcych jest komunikacja – posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego. Tym łatwiej przychodzi realizacja tego celu, im ciekawiej przyswajany jest materiał zarówno leksykalny, jak i gramatyczny.

Zabawa, praca w grupie, duża ilość materiału obrazkowego, prace manualne, projekty, śpiew, taniec, drama, pantomima, ruch i inne metody pracy stanowią podstawę realizacji wyznaczonych celów.

Niniejszy program został opracowany w oparciu o długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Może on stanowić bazę do przeprowadzenia ciekawych, innowacyjnych, bezstresowych i wesołych zajęć z języka obcego.


Z całą pewnością wprowadzanie zajęć dodatkowych i różnych form nauczania na nich, zwiększa motywację uczniów i efektywność przyswajania wiedzy, co w sposób oczywisty wpływa na ich rozwój zainteresowań i umiejętności. Równocześnie przyczynia się do rozwoju osobistego uczniów poprzez kształtowanie takich cech jak: kreatywność, odwaga, empatia, tolerancja, otwartość, spontaniczność, pracowitość, systematyczność i wiele innych.


3

2. Cele edukacyjne

a) Cele ogólne

· Uczeń powinien opanować pięć sprawności językowych umożliwiających swobodne
posługiwanie się językiem w życiu codziennym
· Uczęń rozwija krytyczne, twórcze i logiczne myślenie
· Gromadzi i wykorzystuje informacje z różnych źródeł
· Samodzielnie zdobywa wiedzę i wykorzystuje ją w sposób twórczy
· Poszerza i uzupełnia podstawową wiedzę gramatyczno – leksykalną zdobytą na zajęciach
· Rozwija ciekawość i tolerancję do innych kultur i języka poprzez zdobywanie informacji
realioznawczych obejmujących obszar krajów niemieckojęzycznych

1. Znajomość środków j ęzykowych.

Uczeń wykorzystuje podstawowe środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne i fonetyczne) umożliwiające mu komunikację.


2. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie nieskomplikowane wypowiedzi niemieckich lektorów oraz nauczyciela.


3. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń formułuje samodzielnie proste i zrozumiałe komunikaty ustne i pisemne.


4. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń bierze udział w prostych rozmowach, dyskusjach, dialogach i reaguje adekwatnie do danej sytuacji komunikacyjnej zarówno werbalnie jak i pisemnie.


5. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń przetwarza samodzielnie usłyszane, bądź przeczytane informacje.
4
b) Cele szczegółowe

1 .W zakresie sprawności słuchania uczeń powinien:
* identyfikować osoby, miejsce i czas z usłyszanego materiału
* rozumieć prezentowany tekst selektywnie, globalnie
* rozumieć proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka
* umieć rozróżniać w zadaniach do tekstu wypowiedzi prawdziwe i niezgodne z
prawdą
* na podstawie usłyszanego materiału wyselekcjonować słowa stanowiące logiczną
całość z tekstem z lukami

2 .W zakresie mówienia uczeń powinien:
• powiedzieć jak się nazywa, skąd pochodzi, gdzie mieszka, ile ma lat, co lubi i czego nie lubi robić, jak wygląda i jakie ma cechy charakteru oraz w ten sam sposób potrafi opisać innych;

· wymienić przybory i przedmioty szkolne; powiedzieć co robi na danej lekcji; opisać swoich nauczycieli; wyrazić opinię na temat lekcji i nauczycieli; powiedzieć jakie ma oceny z danych przedmiotów; porówna ć system oceniania w Polsce i w Niemczech;

· nazwać popularne zawody i powiedzieć kim z zawodu są członkowie jego rodziny; wymienić podstawowe czynności związane z danym zawodem;

nazwać bliższych i dalszych członków rodziny; opowiedzieć o dniu powszednim swoim i swojej rodziny; nazwać rodzinne uroczystości; opisać swoich kolegów i przyjaciół; powiedzie ć co robi w czasie wolnym z rodziną i z przyjaciółmi; nazwać zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w Polsce i porówna ć je z obyczajami w Niemczech;

· wymienić potrawy i produkty spożywcze; powiedzieć co je na śniadanie obiad i kolację; opisać swoje gusta kulinarne; wyrazić uczucie głodu i pragnienia; określić smak potraw i produktów spożywczych; nazwać sztućce i naczynia; powiedzieć co jest zdrowe a co niezdrowe; zamówi ć potrawy i napoje w restauracji; poprosić o podstawowe produkty w sklepie spożywczym)

· nazwać postacie ze znanych bajek, baśni i legend;

· wymienić popularne dyscypliny sportu; opowiedzieć czy i jaki sport uprawia;

· nazwać czynności związane z instalacją programu komputerowego; podać podstawowe pojęcia związane z komputerem i z Internetem; nazwać nowoczesne środki przekazu;

· nazwać zwierzęta domowe i wolnożyjące i opisać je; wymienić podstawowe zjawiska pogodowe;


5

3 .W zakresie pisania uczeń powinien:
* rozpoznawać różnice między fonetyczną, a graficzną formą wyrazu i poprawnie
zapisywać usłyszane słowa
* wypełnić różnego rodzaju formularze, ankiety
* napisać krótki list, ogłoszenie, zaproszenie
* notować usłyszane informacje

4 .W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń powinien:
* przeczytać ze zrozumieniem dłuższy tekst
* rozumieć globalnie dłuższe fragmenty z prasy młodzieżowej
* domyślać się sensu na podstawie ilustracji, kontekstu, śródtytułów
* zrozumieć proste artykuły prasowe, opis aktualnych wydarzeń

5 .Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Uczeń:
* umie określić położenie geograficzne krajów niemieckojęzycznych
* zna stolice, największe miasta, itp.
* zna podział administracyjny krajów niemieckojęzycznych
* zna zwyczaje, tradycje
* potrafi nazwać najważniejsze postaci z dziedziny kultury, sztuki, polityki, itp.6
3. Treści nauczania i tematyka


1. Człowiek (dane personalne, cechy charakteru i wyglądu, zainteresowania, pory dnia).

2. Szkoła (liczby, przedmioty nauczania, przybory szkolne, opis zajęć lekcyjnych i nauczycieli, dni tygodnia, pory roku, miesiące).

3. Praca (zawody i związane z nimi czynności).

4. Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, czynności życia codziennego, czas wolny, uroczystości rodzinne i świąteczne).

5. Żywienie (potrawy i produkty spożywcze, posiłki, upodobania kulinarne, smaki potraw i produktów spożywczych, nakrycie stołu, jedzenie poza domem, zdrowe odżywianie, przepisy kulinarne).

6. Kultura (postacie ze znanych baśni, bajek i legend)

7. Sport (popularne dyscypliny sportowe).

8. Technika (obsługa komputera – słownictwo).

9. Świat przyrody (nazwy zwierząt, typowe zjawiska pogodowe)

10. Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (dane geograficzne, system szkolny w Niemczech, święta i uroczystości niemieckie).

Zagadnienia gramatyczne:

- Koniugacja czasowników regularnych oraz nieregularnych haben i sein
- Tryb rozkazujący
- Deklinacja zaimka osobowego
- Deklinacja rzeczownika z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
- Liczebniki główne i porządkowe
- Czas przeszły Perfekt
- Stopniowanie przymiotnika
- Przeczenia

Tematyka poszczególnych zajęć tworzona jest na bieżąco zgodnie z wytycznymi treści programowych oraz możliwościami, umiejętnościami i zdolnościami edukacyjnymi uczniów.

4. Procedura osiągania założonych celów

Głównym celem programu jest systematyczne i szczegółowe przygotowanie uczniów klas VI do rozpoczęcia nauki języka niemieckiego w klasie VII jako drugiego języka obcego w procesie edukacyjnym. Różnorodność zagadnień zawarta w tym programie pozwala na przyswojenie materiału z wielu dziedzin języka obcego. Ponadto zastosowanie materiałów autentycznych umożliwia łatwiejsze zapamiętywanie, gromadzenie i wykorzystywanie informacji.
7
Uczniowie będą osiągać założone cele poprzez zabawę oraz inne aktywizujące metody pracy:
• wykorzystywanie języka obcego w typowych sytuacjach komunikacyjnych,
• wizualizację i demonstrację,
• wykorzystywanie nagrań i techniki komputerowej,
• techniki o charakterze zabawy,
• samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie,
• praca w parach
Na zajęciach języka niemieckiego nie powinno zabraknąć następujących pomocy:
• obrazków, zdjęć, plakatów,
• map państw niemieckojęzycznych,
• słowników, tabeli z regułami gramatycznymi,
• wierszy, wyliczanek, piosenek, krzyżówek.

5. Oczekiwane osiągnięcia ucznia

Po zakończeniu realizacji programu uczeń:
• będzie samodzielnie formułował krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dotyczące znanej tematyki, np.: przedstawienie siebie lub kolegi, opis rodziny, liczenie, podawanie godziny, opis pogody, nazywanie żywności
• będzie rozumiał proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,
• będzie posługiwał się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych) przewidzianych na poziomie klasy szóstej,
• będzie starał się uczestniczyć w prostej rozmowie, (nabędzie umiejętność posługiwania się prostymi zwrotami w sytuacjach życia codziennego: na dworcu, w sklepie, u lekarza
• będzie otwarty na nowe doświadczenia językowe przez co wzrośnie poczucie jego wartości.

6. Metody i formy pracy

Na zajęciach języka niemieckiego realizowane będą zajęcia w plenum, parach i indywidualnie oraz w formie projektu następującymi metodami pracy:
* metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról
* metody testowe (kwestionariusze, karty pracy)


8

* metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy
multimedialne, prezentacje multimedialne, piosenki
* techniki plastyczne, wzmacniające myślenie kreatywne, gry i zabawy
* samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie
* ograniczenie udziału języka ojczystego
* samodzielne konstruowanie wypowiedzi
* ograniczenie roli nauczyciela


7. Ewaluacja programu

Uczniowie powinni opanować cztery podstawowe sprawności językowe pozwalające im na skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego.
Uczniowie biorący udział w zajęciach lepiej poradzą sobie z nauką języka niemieckiego w VII kl. W związku z tym uczniowie chętnie będą uczestniczyć w zajęciach i nie powinni wykazywać problemów z opanowaniem nowych treści programowych.
Ewaluacja programu zajęć odbywać się będzie podczas lekcji języka niemieckiego poprzez obserwację zaangażowania uczniów w trakcie zajęć, pozytywne postawy oraz analizę testów i prac uczniów badających przyrost ich wiedzy.
Pierwsza ewaluacja odbędzie po wypełnieniu ankiety podsumowującej przeprowadzenie zajęć dodatkowych, które wykażą, czy założone cele poznania nowego języka obcego zostały zrealizowane.

9

8. Test sprawdzający opanowanie wiadomości i umiejętności na zakończenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów biorących udział w projekcie
„Wrota Sukcesu II”


Name:...................................................
Vorname:..............................................

I. Zapoznaj się z treścią zadania (1.1.–1.5.). Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogów wybierz właściwą odpowiedź (A–B). (5 pkt.)

1.1. Was ist Tante Luise von Beruf?
A. Lehrerin.
B. Model.
1.2. Was möchte der Mann essen?
A. Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln.
B. Eine Tomatensuppe.
1.3. Was möchten die Jungen machen?
A. Englisch lernen.
B. Fußball spielen.
1.4. Was hat Anne nicht in der Schultasche?
A. Das Turnzeug.
B. Das Lipgloss.
1.5. Was möchte Klaus besichtigen?
A. Das BMW Museum.
B. Den Olympiapark.

II. Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz krzyżykiem "prawda" - R lub "fałsz" - F! (5 pkt.)

Ich heiße Tobias Müller. Ich und meine Familie wohnen in München. Früher haben wir auf dem Lande gewohnt. Mein Vater hat aber eine neue Arbeit bekommen und wir sind in die Stadt umgezogen. Mein Vater arbeitet jetzt bei Mercedes. Meine Mutter ist sehr zufrieden. Meine Schwester und mein Bruder sind jünger als ich. Sie sind Zwillinge. Ich bin vierzehn und besuche ein Gymnasium. Ich finde nicht alle Schulfächer interessant. Gut bin ich nur in Deutsch. Ab und zu bekomme ich auch eine gute Note in Englisch. Ganz schlimm ist es bei mir mit Mathe. Physik finde ich einfach blöd. Ich habe einen Freund, Theo. In der Schule geht es ihm so wie mir. Nach dem Unterricht kommt er oft zu mir. Wir verbringen viel Zeit miteinander. Wir lernen zusammen und reden über alles. Am liebsten fahren wir zusammen Rad.
R F
1. Tobias hat in einer Großstadt gewohnt.
2. Der Vater von Tobias arbeitet bei Bosch. ٱ
3. Tobias ist ein sehr guter Schüler. ٱ
4. In Deutsch ist er gut.. ٱ
5. Tobias fährt gern Rad. ٱ

III. Odpowiedz na pytania pełnym zdaniem: (5 pkt.)

1. Wie heißt du? ...............................................................................................................
2. Wie alt bist du? ............................................................................................................
3. Wo wohnst du? .............................................................................................................
4. Woher kommst du? ………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Was ist dein Hobby? ....................................................................................................


10
IV. Napisz godziny zegarowe słownie wybranym sposobem (potocznie lub oficjalnie): (5 pkt.)

11:00 -...............................................
21:55 -...............................................
4:25 -.................................................
2:30 -.................................................
15.15 - …………………………………………………….

V. Uzupełnij przeciwieństwo, np.: jasno - ciemno: (6 pkt.)

klein -................................. lang - ....................................
spät -.................................. schwarz - ................................
still -................................... kalt - .....................................

VI. Dopasuj słówka i zwroty do 4 grup tematycznych: (9 pkt.)

das Eis; es donnert; fernsehen; fleißig sein; der Frühling; einkaufen;
die Arbeit; sonnig; keinen Hunger haben; das Bonbon; Deutsch lernen; sich waschen; der Samstag; Fehler machen; der Apfel; die Sonne; Rad fahren; die Hausaufgabe;

Wetter / Kalender Essen Alltag Schule
VII. Wstaw czasownik (z nawiasu) we właściwej osobie. Pamiętaj o odmianie: (5 pkt.)

1. Wir ________________ (hören) ein Lied.
2. Warum ____________________ (antworten) du nicht?
3. Sie __________________ (haben) einen Hund.
4. Wer ________________ (sein) sie?
5. Ich ____________________ heute ____________. (einkaufen)

VIII. Zbuduj zdania z rozsypanki: (5 pkt.)

1. dir - geht - wie - es?
........................................................................................... ?
2. Katrin - eine Woche - liegen - muss - im Bett.
...........................................................................................
3. mein Fahrrad - ich - repariert - habe - am Dienstag.
...........................................................................................
4. zu spät - gekommen - sie – zur Schule - ist.
...........................................................................................
5. das Wetter – heute – ist –schön.
………………………………………………………………………………………………………….


Razem …………/45 pkt.

11

9. Bibliografia1. Język Niemiecki – pismo dla nauczycieli i lektorów j ęzyka niemieckiego nr 4/2007


2. Kozubska M., Krawczyk E., Zastąpiłło L., der, die, das – Podr ęcznik do języka niemieckiego dla klasy VI

3. Krawczyk E., Kozubska M., Zastąpiłło L.; Was ist los? Zeszyt ćwiczeń dla klasy I

4. Lohfert W., Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache

5. Lohfert W., Scherling T., Wörter-Bilder-Situationen

6. Schroedel; Kolibri - Das Liederbuch

7. Stasiak H., Andrzejewska E., Fuks A., KangooKangoo Deutsch

8. Werner G.; Spiel mit uns

9. Kościelniak-Walewska E., Kosacka M., Meine Deutschtour 7

10. Bęza S., Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1993
11. Bęza S., Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, WSiP, Warszawa
2004
12. M. Podkowińska – Lisowicz „ Język niemiecki . Listy i teksty użytkowe ” . Wydawnictwo
Langenscheidt .
13. K. Richardson „ Ilustrowany słownik ucznia niemiecko – polski . ”
Wydawnictwo Langenscheidt .
14. Strony internetowe:
- www.de.islcollective.com
- www.zaubereinmaleins.de
- www.learningapps.org
- http://www.suchsel.net


12


10. Wzór podsumowania zajęć.Na bieżąco w pracy z uczniem. Ewaluacja na podstawie analizy oceny efektywności nauki, przyrostu wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie, dokonanej przez nauczyciela prowadzącego..

W celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych zostaną przeprowadzone następujące rodzaje ewaluacji :
1. Ankieta podsumowująca przeprowadzona wśród uczestników programu.
2. Analiza wyników testów tematycznych przeprowadzona przez nauczyciela.
3. Odpytywanie ustne nauczonych wierszy lub piosenek.
4. Krótkie formy przedstawień i pisanie maili.
5. Fotorelacja
Zebrane informacje pozwolą ocenić skuteczność realizowanych celów, poziom oraz atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ewentualnie wpłynąć na zmiany w realizacji programu w późniejszych latach.

Ankieta
Drogi uczniu!
Jestem zainteresowana tym, jak oceniasz zajęcia prowadzone w ramach projektu „WROTA SUKCESU II”. Czy stosowane na zajęciach metody i formy pracy oraz tematyka zajęć Tobie odpowiadały? Bardzo zależy mi na Twoich szczerych odpowiedziach. Proszę o

Zakreśl, bądź udziel słownie szczerej odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

1. Jak podobały się Tobie lekcje języka niemieckiego? Zaznacz ocenę wg stopni szkolnych.

6 5 4 3 2 1

2. Czy odpowiadało Tobie tempo pracy na lekcji?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM

3. Czy lekcje j. niemieckiego były dla Ciebie szczególnie stresujące?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE NIE WIEM

4. Co najbardziej lubiłeś robić lekcjach j. niemieckiego?
mówić po niemiecku
czytać po cichu ze zrozumieniem
czytać na głos
słuchać ze zrozumieniem
wykonywać ćwiczenia
pracować w parach
pracować w grupach
rozmawiać z nauczycielem
poznawać informacje o Niemczech
prace plastyczno-językowe (np. plakaty, kartki)

13

5. Co najbardziej nie podobało się Tobie na lekcjach j. niemieckiego?
mówienie po niemiecku
czytanie po cichu ze zrozumieniem
czytanie na głos
słuchanie ze zrozumieniem
wykonywanie ćwiczeń
praca w parach
praca w grupach
kontakt z nauczycielem
poznawanie informacji o Niemczech
prace plastyczno-językowe (np. plakaty, kartki)

6. Jakie formy pracy na zajęciach języka niemieckiego interesowałaby Cię najbardziej?
Filmy niemieckie i o Niemczech
Wiadomości o Niemczech
Poprawna wymowa niemiecka
Wyjścia związane z nauką języka niemieckiego
Współpraca z uczniami z innych krajów na platformie internetowej
Piosenka niemiecka
Gry i zabawy w języku niemieckim
Tworzenie prac ręcznych (plakaty, prezentacje)

7. Czy tłumaczenia nauczyciela dotyczące tematu lekcji były zrozumiałe?
ZAWSZE PRAWIE ZAWSZE CZASAMI RZADKO NIGDY

8. Co Twoim zdaniem nauczyciel j. niemieckiego powinien zmienić, by zmobilizować Cię do pracy i uatrakcyjnić zajęcia?
........................................
........................................

9. Dokończ zdanie:
Na lekcjach najtrudniejsze było...............................
Najbardziej podobało mi się.................................
Najchętniej ćwiczyłamem.....................................
Uważam, że lekcje były..........................................

10. Wystaw swojej nauczycielce ocenę wg. stopni szkolnych

6 5 4 3 2 1
14

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.