AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Bożko, 2019-03-06
Krasnystaw

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciel bibliotekarz

- n +

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
AGNIESZKA BOŻKO
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ


mgr Agnieszka Bożko
Nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół nr 4 w Krasnymstawie
Cele:
1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej.
2. Aktywny udział w życiu szkoły.
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).
Termin zakończenia stażu: 30 maj 2018 r.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Analiza procedury awansu zawodowego.  analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciel,
 opracowanie planu rozwoju zawodowego, - wrzesień 2015  znajomość prawa oświatowego
 prawidłowo napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu
 prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.  analiza dokumentów:
- Statut Szkoły
- WSO
- Plan Rozwoju Szkoły
- Plan Wychowawczy
- Szkolnego Programu Profilaktyki
- regulaminów szkolnych
- na bieżąco  znajomość i wykorzystanie dokumentacji
w codziennej pracy:
• Plan pracy biblioteki
• Plan wychowawczy biblioteki
• Regulamin wypożyczania podręczników
3. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz
wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, biblioteki.
 udział w spotkaniach warsztatowych dla bibliotekarzy,
 udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w pracach zespołów samokształceniowych, rad pedagogicznych szkoleniowych, kursach, warsztatach zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły,
 pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów,
 gromadzenie odpowiedniej literatury, aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników,
 aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych ( prowadzenie zajęć indywidualnych, działań opiekuńczo-wychowawczych, konsultacje z wychowawcami ,pedagogiem szkolnym, rodzicami )
 systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną i bibliotekarską,
 uczestnictwo we-lerningowym kursie „Biblioteka przyjazna uczniowi) - raz w semestrze
- okres stażu
- wrzesień2015-luty 2016  zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń
 dziennik lektur
 wyniki badań czytelniczych, opracowane ankiety
 analiza statystyki bibliotecznej
 potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Systematyczna praca programem komputerowym MOL, przygotowanie biblioteki do wypożyczania książek
z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.  wpisywanie opisów bibliograficznych do bazy danych,
 prowadzenie ksiąg rejestru ubytków i nabycia w komputerze,
 nadawanie kodów kreskowych zbiorom bibliotecznym,
 prowadzenie katalogu komputerowego, - na bieżąco  sprawozdania semestralne i roczne
 wydruki fragmentów ksiąg
 statystyki
5. Organizowanie imprez, akcji, uroczystości. Organizowanie i uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych konkursów czytelniczych, plastycznych, recytatorskich i literackich.
Udział w ogólnopolskich konkursach promujących czytelnictwo.
 przygotowywanie uczniów do konkursów,


 organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, konkursów:

- pasowanie na czytelnika

- turniej warcabowy,(cykliczny)


- Najpiękniejszy dzienniczek lektur (cykliczny)

- Najaktywniejszy czytelnik (cykliczny)

- Moja wymarzona biblioteka

- Szkolny Mistrz Czytelnictwa

- Konkurs recytatorski- Konkurs czytelniczo-filmowy


- inne konkursy


 przystąpienie do akcji i i konkursów ogólnopolskich:
- Biblioteka przyjazna uczniowi

- Książki moich marzeń

- na bieżąco zgodnie z ofertą konkursów zewnątrzszkolnych


- luty każdego roku stażu
- listopad każdego roku stażu
- maj-czerwiec każdego roku stażu
- po każdym semestrze okresu stażu
- listopad każdego roku stażu
- marzec każdego roku stażu
- październik każdego roku stażu
- styczeń każdego roku stażu
- okres stażu

-wrzesień’2015-marzec’2016
- 2015r. ( trwa od czerwca)  zdjęcia,
 scenariusze, regulaminy
 kserokopie dyplomów, zaświadczeń
 potwierdzenia dyrektora szkoły
 sprawozdania z działań
6. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.  prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 prowadzenie księgi odpisów,
 prowadzenie teczki wpływów i odpisów, - na bieżąco  potwierdzenia dyrektora szkoły
7. Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku.
 promowanie szkoły i biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym,
- na bieżąco
 adresy stron internetowych
 kserokopie artykułów prasowych
 sprawozdania
 potwierdzenie dyrektora szkoły

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej.  korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu,
 wykorzystywanie komputera podczas zajęć,
 zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej,
 praca na programie MOL,
 opracowywania komputerowe gazetek i antyram, - na bieżąco


- wg. kalendarza rocznic
 spis wykorzystanych programów
i encyklopedii,
 scenariusze zajęć,
 samodzielnie opracowane technologią informatyczną pomoce dydaktyczne,
 potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły i biblioteki.  wykorzystanie komputera do pisania ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, wkładek do książek
 pisanie i przepisywanie dokumentów, drukowanie lub zapisywanie ich w formie elektronicznej,
 umieszczanie publikacji na stronie internetowej, - na bieżąco  dokumentacja szkolna,
 adres strony internetowej
3. Wykorzystanie Internetu oraz umiejętności informatycznych  korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli ,
 śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
 uaktualnienie strony internetowej biblioteki, - na bieżąco  wykaz adresów stron internetowych
 adres strony internetowej biblioteki
& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu humanistycznego.
 prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta oraz innych zainteresowanych nauczycieli,
 przygotowanie referatów związanych z czytelnictwem,
 opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów,
 nawiązanie współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji zajęć czytelniczych i medialnych,
 przekazywanie nauczycielom, za pomocą dziennika elektronicznego, informacji o nowościach wydawniczych i materiałach metodycznych znajdujących się w bibliotece, - raz w roku, w ciągu trwania stażu

- okres stażu  scenariusze zajęć
 konspekty, referaty
 plany
 zdjęcia
 zapisy w dzienniku lekcyjnym
 potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Uzupełnianie i wzbogacanie zaplecza dydaktycznego dla nauczycieli.  przygotowanie materiałów dla nauczycieli
 wyszukiwanie potrzebnych materiałów w Internecie i udostępnianie ich nauczycielom,
 pomoc w przygotowaniu materiałów do lekcji,
 informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych z zakresu literatury pedagogicznej, - okres stażu  zestawienia bibliograficzne materiałów piśmiennych na dany temat
 zestawienia stron internetowych


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego biblioteki i czytelni dostosowanego do poziomu szkoły.  opracowanie i realizacja programu wychowawczego w pracy z uczniami,
- wrzesień’2015 +okres stażu  program wychowawczy biblioteki
2. Opracowanie programu biblioterapii dla dzieci młodszych.  opracowanie programu biblioterapii,

 prowadzenie zajęć z tego zakresu w klasach II szkoły podstawowej,
- październik’2015
- raz w miesiącu w ciągu stażu  program biblioterapii dla dzieci młodszych,
 zdjęcia,
 scenariusze zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Pedagogizacja rodziców.  opracowanie i udostępnianie ulotek z zakresu kultury czytelniczej, technik nauki czytania i zdobywania wiedzy, zagrożeń ze strony Internetu,
- dwa razy w semestrze w ciągu stażu  opracowane ulotki
 potwierdzenie dyrektora szkoły
2. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy edukacyjnej biblioteki.  pozyskiwanie funduszy i sponsorów, - okres stażu  potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Udział w projektach szkolnych.  aktywny udział w projektach szkolnych: Dzień patrona, promocja szkoły, - w wyznaczonych terminach  zdjęcia
 sprawozdania
 potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Udział w akcjach promujących czytelnictwo.  organizacja akcji „Narodowe czytanie”,

 zorganizowanie akcji czytelniczej „Czytanie łączy pokolenia”, - wrzesień’2015, 2016, 2017
- grudzień’2015, 2016,2017
 sprawozdanie
 zdjęcia
 kserokopie podziękowań
 potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Przeprowadzenie akcji „Gimnazjalisto pozostaw po sobie ślad w szkolnej bibliotece”.  zorganizowanie i przeprowadzenie akcji, - maj/czerwiec ‘ 2016, 2017  sprawozdanie
 wykaz darów
 potwierdzenie dyrektora szkoły
& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.  rozmowy dotyczące zachowań uczniów,
 rozmowy dotyczące pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
 analiza ankiet, - okres stażu
- ankiety- raz w semestrze w ciągu stażu • zaświadczenie
- przygotowanie opinii i podjęcie działań,
2. Współpraca
z Biblioteką Miejską oraz Biblioteką Powiatową w Krasnymstawie.  organizowanie wyjść do bibliotek,
 udział w imprezach czytelniczych, - w miarę możliwości
i potrzeb  zaświadczenia,
 scenariusze spotkań,
 zdjęcia,
3. Współpraca z hurtowniami książek.  zakup książek do biblioteki,
 pozyskiwanie do biblioteki nieodpłatnych egzemplarzy książek, • w miarę potrzeb i możliwości  potwierdzenia
 potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Współpraca w ramach podnoszenia jakości pracy szkoły.  praca z kołem bibliotecznym,
 opieka nad Szkolnym Centrum Informacji Multimedialnej,
 opieka nad dziećmi uczęszczającymi do porannej świetlicy szkolnej,
 opieka nad Pocztem Sztandarowym,
 praca w komisji do układania dyżurów nauczycielskich,
- okres stażu  plan pracy koła bibliotecznego
 wpisy w zeszycie odwiedzin Centrum Multimedialnego
 Dziennik porannej świetlicy szkolnej
 potwierdzenie dyrektora szkoły
& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki
typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.  zdiagnozowanie dwóch przypadków,
 ustalenie metod pracy z uczniem
i oddziaływań wychowawczych,
 systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu,
 podsumowanie i wnioski, -drugi rok stażu  opis i analiza dwóch przypadków
Zastrzegam prawo do uzupełnienia planu za zgodą dyrektora.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.