Katalog

Monika Curyło - Drabek, 2019-03-05
Tarnowiec

Zajęcia pozaszkolne, Scenariusze

„Jestem Polakiem”- budzenie poczucia przynależności do własnego miasta i kraju.

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Curyło – Drabek

Grupa wiekowa: Grupa III – dzieci 4 – 5 letnie

Obszar z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi
w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwaga inne dzieci i osoby dorosłe.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.


Temat zajęcia: „Jestem Polakiem”- budzenie poczucia przynależności do własnego miasta i kraju.

Cel główny zajęcia:

- Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

Cele operacyjne (wskaźniki) zajęcia:

DZIECKO:
- chętnie uczestniczy we wspólnej zabawie;
- wie, że jest Polakiem;
- recytuje wiersz;
- reaguje na przerwę w muzyce;
- współdziała w parze z kolegą podczas składania flagi;
- rozwiązuje zagadki o symbolach narodowych;
- składa w całość obrazek z 6 elementów - 5 latki, 5 elementów - 4 latki;
- potrafi rozpoznać herb miasta Warszawy i Tarnowa wśród innych;
- zna miejsce położenia Tarnowa, Warszawy i biegu Wisły na konturze Polski;
- śpiewa piosenkę.

Zaplanowane metody pracy:

Czynna: zadań stawianych dzieciom do wykonania, ćwiczeń praktycznych;
Słowna: rozmowa, polecenia nauczycielki;
Oglądowa: pokaz nauczyciela;

Aktywizująca: integracyjna, ewaluacyjna;

Zaplanowane formy pracy: praca z całą grupą, w parach, indywidualna;

Zaplanowane środki dydaktyczne: kukiełka, płyta CD z nagraniami, tekst zagadek, kontury mapy Polski, niebieskie wstążki, ilustracje herbów miast polskich, flaga Polski, białe i czerwone paski krepiny, puzzle „Godło Polski” dla każdego dziecka, tekst „Bądźcie przedszkolakami patriotami”, dyplomy dla dzieci.
Rodzaj aktywności: werbalna, ruchowa.

Przebieg zajęcia:
1.Powitanie w zabawie „Witam dzieci”. Nauczycielka macha ręką:
- witam wszystkie dziewczynki
- witam wszystkich chłopców
- witam wszystkie dzieci, które chcą się ze mną bawić.

2.Przedstawienie kukiełki Bambo i przekazanie dzieciom informacji od cudzoziemca.
Gdy przyszłam do przedszkola zobaczyłam w kąciku teatralnym kukiełkę Murzynka Bambo, zapytałam "W jakim celu do nas przybyłeś?". odpowiedział, że chciałby się dowiedzieć różnych ważnych informacji o naszym kraju. Przekażemy mu te informacje w czasie zabawy?

3.Recytacja przez dzieci wiersza W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”.

4.Zagadki:
- Ogoniasta panienka
miecz i tarczę ma w rękach
Chociaż nie jest rycerzem
to stolicy nam strzeże.

-Czyj to jest herb moi kochani
Z żółtą gwiazdą i żółtym księżycem?

Odszukanie herbu miasta Tarnowa i Warszawy wśród innych.

5.Zagadka:
- Biel na niej jest i czerwień.
Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie. (flaga)
Zabawa ruchowa „Ułóż flagę”.
Dzieci otrzymują kawałki krepiny w białym i czerwonym kolorze (po jednym dla dziecka), maszerują po sali w rytm melodii marszowej, na przerwę w muzyce łączą się w pary i układają z krepiny flagę.

6.Zaznaczenie na konturze Polski miejsce położenia Tarnowa, Warszawy i biegu Wisły.
Każde dziecko otrzymuje kontur Polski, herb Tarnowa i Warszawy, niebieska wstążkę. Zadaniem dzieci jest zaznaczenie na konturze Polski, w którym miejscu leży Tarnów (położenie herbu Tarnowa), Warszawa (położenie herbu Warszawy) i jak płynie przez Polskę Wisła (zaznaczenie wstążką).

7. Zagadka:
- W górach mieszka wielki ptak
To jest Polski naszej znak.
Zobaczysz go kiedyś może
To jest biały ..... (orzeł).
Składanie z części „Godła Polski”. Każde dziecko indywidualnie - 5 latki - 6 części, 4 latki - 5 części.

8.Śpiew piosenki „Symbole narodowe”.

9.Odczytanie przez nauczycielkę tekstu „Bądźcie przedszkolakami patriotami”
Bądźcie przedszkolakami patriotami!!!

1. Szanujcie symbole narodowe Polski: hymn, godło i flagę państwową.

2. Szanujcie język i kulturę swojej Ojczyzny.

3. Szanujcie święta narodowe.

4. Poznawajcie historię własnego kraju.

5. Poznawajcie polskie tradycje ludowe.

6. Dbajcie o piękno naszego kraju.

7. Bądźcie dumni, że jesteście Polakami gdziekolwiek będziecie.

10.Podziękowanie za zabawę, wręczenie dyplomów dzieciom "Dyplom przedszkolaka patrioty", ewaluacja.

11 Bibliografia:
- podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
- Program wychowania Przedszkolnego "Kocham Przedszkole";
- Wiersz W. Bełza "Katechizm polskiego dziecka";
- płyta Śpiewające Brzdące wydawnictwo AKORD, Poznań 2018.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.