Katalog

Elżbieta Tomczuk , 2018-11-16
Dębe Wielkie

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

,Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Elżbieta Tomczuk – nauczyciel mianowany języka angielskiego

Miejsce odbywania stażu - Zespół Szkół w Dębem Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii

Wymiar stażu : 2 lata 9 miesięcy

Czas stażu: 1 IX 2016 – 31 V 2019

Kompetencje przedmiotowo- metodyczne
o Studia podyplomowe w zakresie Metodyczno- Pedagogiczne Nauczanie Języka Angielskiego
o Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska tytuł zawodowy licencjat
o Filologia angielska tytuł zawodowy magister

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu :
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka angielskiego
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy .
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 1 pkt.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dokumentacja Spodziewane efekty
1. Opracowywanie dokumentacji szkolnej.• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


IX 2016

V 2019
Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Zaplanowanie pracy uwzględniające potrzeby i wymagania ucznia, szkoły
i nauczyciela.
• Opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania

IX 2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z jęz. angielskiego Jasno określone zasady, według których uczeń jest oceniany; uporządkowany system oceniania
w szkole.
2. Korzystanie z wiedzy
i doświadczeń innych nauczycieli i pedagogów. • Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki
i metodyki nauczania jez. obcych
• Lektura czasopism anglojęzycznych
• Uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich
i otwartych
wg potrzeb

bibliografia Ciekawsze zajęcia dla uczniów;
nowe, atrakcyjne metody pracy.
3. Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą, dotyczącą warsztatu pracy nauczyciela. • Udział w konsultacjach prowadzonych
przez przedstawicieli wydawnictw. cały staż


Zaświadczenia i certyfikaty innowacje pedagogiczne; nowinki dotyczące pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

4. Wykorzystanie
w pracy technologii komputerowej.


• Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
• Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej
w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
• Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
• Publikacja na stronie internetowej szkoły informacji
o konkursach, wiadomości do konkursów, wyniki konkursów itp.
• Nawiązanie współpracy z nauczycielem informatyki oraz odpowiedzialnym za stronę internetową szkoły.
• Prowadzenie na łamach strony internetowej szkoły gazetki w języku angielskim cały stażna bieżąco

na bieżąco


Baza stron internetowych i programów
Baza pomocy dydaktycznych: karty pracy,
scenariusze,
artykuły

Potwierdzenie Dyrekcji Szkoły
Atrakcyjne zajęcia dla ucznia; bogatsza oferta edukacyjna szkoły; możliwość pokazania uczniom autentycznych materiałów, ciekawych ćwiczeń i metod pracy; ułatwiony kontakt z rodzicami; szybki przepływ informacji.

5. Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych. • Prowadzenie lekcji i zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i rzutnika.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
• Wykorzystywanie sprzętu komputerowego
do opracowywania pomocy dydaktycznych.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
• Praca w programie „ E-Twinning” w którym uczestniczą szkoły z całej Europy.
Uczniowie mają możliwość rozmowy w języku angielskim z Europejczykami
• Opracowanie zasad współpracy z wybraną szkołą . na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

Zapisy w dzidzienniku

Potwierdzenie DyDyrektora
szkoły
Atrakcyjne zajęcia dla ucznia; bogatsza oferta edukacyjna szkoły; możliwość pokazania uczniom autentycznych materiałów, ciekawych ćwiczeń
i metod pracy; ułatwiony kontakt
z rodzicami; szybki przepływ informacji.§ 8 ust. 1 pkt.2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dokumentacja Spodziewane efekty
1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce. • Opracowanie programu i prowadzenie zajęć kółka języka angielskiego okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Wyrównywanie poziomu
wiedzy uczniów z trudnościami edukacyjnymi; możliwość poszerzenia swojej wiedzy językowej; bogatsza oferta edukacyjna szkoły ; wyrównany poziom na lekcjach.
2. Prowadzenie dodatkowych
zajęć z uczniem zdolnym. • Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach.
• Prowadzenie programu „ E-Twinning” okres stażu
Potwierdzenie Dyrekcji Szkoły

3. Konstruowanie programów naprawczych. • Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć
z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
4. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem; współpraca
z nauczycielami innych przedmiotów. • Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli
• Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych
• Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
• Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych. okres stażu Potwierdzenie Dyrektora szkoły
Zgromadzone materiały
Protokoły z posiedzeń
Indywidualne podejście
do ucznia; analiza problemowa przypadków. Możliwość zaprezentowania własnych metod pracy, uzyskania informacji zwrotnej dot. warsztatu pracy; krytyki; upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych.
5. Opracowanie
i organizacja
konkursów
z języka angielskiego • Przeprowadzenie konkursów języka angielskiego; opracowanie regulaminów konkursów, opracowanie wyników konkursów, praca w komisjach konkursowych
• Organizacja Tygodnia Języków Obcych. okres stażu
Sprawozdania z konkursów
Regulaminy konkursów Forma zachęcenia uczniów
do samodzielnej pracy w domu; możliwość wyróżnienia najbardziej pracowitych uczniów; atrakcyjna forma promocji nauki języka.
6. Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych. • Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego. podczas trwania stażu
Potwierdzenie publikacji Stosowanie innowacji pedagogicznych; skuteczne nauczanie języka, dzielenie się zdobytą wiedzą i praktyką.
7. Opracowanie
i wdrożenie programu szkolnego koła języka angielskiego. • Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych. podczas trwania stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych Możliwości uzupełnienia braków edukacyjnych dla uczniów, oraz poszerzenia swoich kompetencji językowych; w efekcie – zajęcia prowadzone na wyższym poziomie.
8. Promowanie szkoły
w środowisku.

. • Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Pikników Rodzinnych.
• Wspieranie samorządności uczniów
w szkole, opieka i udział w akcjach organizowanych przez uczniów. cały staż Publikacje
na stronie internetowej szkoły
Możliwość zaprezentowania się uczniów, porównania swoich działań; zaangażowanie uczniów
w życie szkoły; rozwijanie wzajemnej komunikacji
i współpracy.
9.

Współpraca
z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami. • Pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, konkursów, projektów. Współpraca ze szkołami w ramach projektu E-Twinning
cały staż Notatki,
Potwierdzenie Dydyrektora
szkoły
Atrakcyjne projekty; formy pracy, zajęcia dla uczniów; promocja szkoły; promowanie kontaktów społecznych.

10.


Współpraca z psychologiem
i pedagogiem szkolnym.

• Podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów.
cały staż
Notatki,

Większe zrozumienie zjawisk
i zachowań społecznych; pomoc
w sytuacjach problemowych; uczniowie dobrze funkcjonujący
w środowisku szkolnym.§ 8 ust. 1 pkt.3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dokumentacja Spodziewane efekty
1. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności. • Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego
• Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych
i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
• Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. na bieżąco
cały stażcały staż
Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.


Nowe metody pracy, atrakcyjne zajęcia; większa motywacja do nauki; bardziej doświadczona kadra pedagogiczna; lepsza współpraca w gronie pedagogicznym; nowe, innowacyjne metody nauczania; niestandardowe podejście do tematu zajęć.
2. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej. • Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy własnej pracy.
• Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów. na bieżąco


Notatki,
zgromadzone materiały
Notatki, zgromadzone materiały
Atrakcyjne zajęcia dla uczniów, możliwość pokazania uczniom autentycznych materiałów, ciekawych ćwiczeń
3. Rozwijanie
i doskonalenie swojego warsztatu pracy.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych,
w tym także przy współudziale uczniów (plansze gramatyczno-tematyczne
do nauczania języka angielskiego plansze
i napisy używane w metodach aktywnych, gazetki informacyjne). na bieżącocały staż

Baza pomocy dydaktycznych Alternatywna forma nauki dla ucznia, zaangażowanie w proces dydaktyczny uczniów i rodziców; atrakcyjne zajęcia; edukacja kulturoznawcza, ćwiczenie pracy metodą projektów, większa baza dydaktyczna mat.
do nauki języka angielskiego.Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji ………………………………

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.