Katalog

Alicja Postawka, 2018-11-16
Lyski

Geografia, Artykuły

Jak uczyć o energii jądrowej w szkole podstawowej- projekt innowacji pedagogicznej

- n +


Adresaci innowacji:
Uczniowie klasy VII i VIII w szkole podstawowej
Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja jest odpowiedzią na trudności uczniów w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych i zainteresowaniem uczniów z problemami promieniowania jonizującego. Innowacja jest także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym w aktualnej podstawie programowej nauczania przedmiotów przyrodniczych klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz, zauważono, że uczniowie są zainteresowani dodatkowymi zajęciami z tych przedmiotów, na których będzie się wykorzystywane eksperymenty, doświadczenia, zajęcia terenowe i będą uczestniczyć w wycieczkach oraz festiwalach nauki.

OPIS INNOWACJI
I Wstęp
Innowacja przyrodnicza będzie realizowana w klasie VII i VIII w szkole podstawowej. Zajęcia innowacyjne będą prowadzone przez nauczycieli chemii, biologii i geografii. Oparte będą głównie na aktywnych metodach nauczania. Będą one realizowane na dodatkowej godzinie kółka przyrodniczego(chemia, biologia i geografia). Ilość godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej z tych przedmiotów nie pozwala na przeprowadzenie większej ilości zajęć terenowych, ćwiczeń praktycznych oraz doświadczeń. Zajęcia będą prowadzone w formie metod aktywizujących i eksperymentu. Zajęcia będą prowadzone przez obu nauczycieli, chemii i geografii, mając na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej. Planuje się także współpracę z instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi oraz naukowymi. Będą to Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Energii poprzez opiekę merytoryczną i wykorzystanie materiałów przygotowanych przez te ośrodki naukowe, Uniwersytet Opolski, gdzie uczniowie będą mieć okazję uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Wydział Chemii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie uczniowie poznają pracę reaktora jądrowego.
II ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Innowacja opracowana jest w oparciu o „Program nauczania biologii w szkole podstawowej”, „Program nauczania chemii w szkole podstawowej” oraz „Program nauczania geografii w szkole podstawowe”. Dobór treści innowacji jest zgodny z podstawą programową.
III CELE INNOWACJI
1.Rozbudzanie pasji do nauk przyrodniczych
2.Inspirowanie uczniów do odkrywania świata w niekonwencjonalny sposób
3.Zainspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy
4.Umożliwienie uczniom praktycznego podejścia do nauki
5.Stwarzanie sytuacji, w których uczeń może osiągnąć sukces (wiara we własne możliwości) lub akceptować ewentualne niepowodzenia
6.Inspirowanie do samodzielnego formułowania i uzasadniania opinii i sądów na podstawie posiadanych informacji


IV CELE SZCZEGÓŁOWE
1.Gromadzenie wiedzy pozwalającej na zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie, dotyczących zarówno jej elementów żywych, jak i nieożywionych .
2.Znajomość metodyki badań stosowanych w dochodzeniu do wiedzy.
3.Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.
4.Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.
5.Zdobycie umiejętności pozwalających poprawnie dokumentować wyniki doświadczenia.
6.Kształcenie umiejętności dyskusji.
7.Kształtowanie rozumienia podejmowanych decyzji.
8.Wyrabianie nawyku systematyczności i dbałości o porządek na stanowisku pracy. Dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne.
9.Kształcenie umiejętności korzystania z mapy.
10.Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za rezultaty tej pracy. Rozwiązywanie konfliktów
11.Wdrażanie do samodzielnej pracy opartej na gromadzeniu i wykorzystywaniu wiadomości.
12.Kształtowanie poprawnego języka naukowego.
13.Zdobycie umiejętności argumentacji oraz umiejętności twórczego i krytycznego myślenia.
14.Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych.


V METODY OSIĄGANIA CELÓW

1. Główny nacisk położony będzie na metody aktywne i metody laboratoryjne
2. Praca z różnymi tekstami źródłowymi
3. Gry edukacyjne
4. Zajęcia terenowe i wyjazdy naukowe

VI OGÓLNY ZAKRES TREŚCI PROGRAMU
1. Czy palacze tytoniu powinni korzystać z bezpłatnej służby zdrowia? -
Osobiste i społeczne skutki palenia papierosów oraz wpływ związków chemicznych i promieniowania jonizującego za rozwój nowotworów(biologia)
2. Grupy radiotoksyczności izotopów (korelacja fizyka, chemia i biologia)
3. 40 K – naturalny izotop potasu obecny w życiu codziennym – zajęcia potwierdzające obecność promieniowania jonizującego w solach dietetycznych (niskosodowych) z wykorzystaniem aparatu Smart Geigera
4. Zbuduj elektroskop- samodzielne wykonanie elektroskopu
5. Atomowe Bingo 75 – planszowa gra(chemia)
6. Zróbmy sztorm na układzie okresowym – planszowa gra losowo – strategiczna(chemia)
7. Gdzie są elektrownie(puzzle) – ukazanie uczniom poziomu rozwoju i bezpieczeństwa energetyki jądrowej(geografia i edukacja do bezpieczeństwa)
8. Powtórzenie wiadomości zdobytych w czasie zajęć przyrodniczych na podstawie gier komputerowych Quizzez i Kahoot
9. Wyjazd na Opolski Festiwal Nauki oraz do Centrum Badań Jądrowych
Pozostałe godziny przewidziane na czas innowacji do dyspozycji nauczyciela

VII EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy z rodzicami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Wpływ na uczniów: rozwój zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi, podniesienie wyników nauczania uczniów w przedmiotach przyrodniczych
Wpływ na pracę szkoły:
•Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez umożliwienie uczniom w rozwijaniu zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi
•Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
•Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.