Katalog

Joanna Grzesica, 2018-10-26
Tarnowskie Góry

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

plan pracy dla grupy wychowawczej na rok szkolny 2018 - 2019

- n +

Plan pracy grupy II
na rok szkolny 2018/2019

I. ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

1. Uczestnictwo w grupie.
- zintegrowanie, zsolidaryzowanie grupy przez wspólne gry i zabawy,
- wzajemne poznanie przez luźną rozmowę,
- stworzenie sytuacji sprzyjającej pełnej asymilacji grupy przez:
 gazetki tematyczne,
 ustalenie dyżurów
- ustalenie jasnych dla dziecka zasad regulujących współżycie z innymi:
 kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem,
 szacunek i pomoc wobec osób starszych,
 trzy magiczne słowa – proszę, przepraszam, dziękuję,
 wyrabianie kultury osobistej,
 współodpowiedzialność.
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, pewności, przynależności, miłości i uznania w celu ułatwienia dziecku zaaklimatyzowania się w nowym środowisku i otoczeniu

2. Postrzeganie i rozumienie swoich uczuć.
- podkreślenie cech pozytywnych dziecka, jego umiejętności poprzez chwalenie, nagradzanie, ćwiczenia psychoterapeutyczne,
- rozładowanie niekorzystnych napięć emocjonalnych, w sposób akceptowany przez środowisko – relaksacja, muzykoterapia, kinezjologia, oddziaływanie terapeutyczne,
- poznanie sposobów opanowania złości, agresji fizycznej i słownej,
- korygowanie istniejących zaburzeń w relacjach: dziecko – dorośli, dziecko – rówieśnicy, dziecko – zadanie, dziecko – „ja”
- wnikliwa obserwacja zachowania dziecka.

3. Dbanie o zdrowie.
- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
- kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do lekarza,
- zaznajomienie i systematyczne przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek, spacerów, gier itp.

II. ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE
- spacery i wycieczki po okolicy w celu poznania miejscowości,
- zabawy i gry ruchowe mające na celu pobudzenie dzieci zahamowanych i wyciszenie pobudzonych,
- stymulacja ogólnego rozwoju ruchowego i uaktywnienie koordynacji mięśni całego ciała, przez:
 zabawy na boisku sportowym,
 udział w hipoterapii
 ćwiczenia na „siłowni”
 gry i zawody sportowe,
 gry zespołowe i drużynowe
 saneczkowanie
 zabawy na śniegu itp.
 jazda na rowerze
III. ZAJĘCIA PLASTYCZNE
- poznanie zainteresowań dzieci,
- wykonywanie ozdób związanych ze świętami, ważnymi datami i porami roku,
- okres przygotowań do świąt
 gazetki,
 konkursy plastyczne
 ozdoby
 dekoracja całej świetlicy
- usprawnianie manualne, manipulacyjne przez:
 malowanie, rysowanie, szkicowanie,
 wyszywanie, szycie,
 wyklejanie, wydzieranie, wycinanie,
- poznanie nowych technik plastycznych między innymi „origami” – ćwiczenie precyzji, dokładności, skupienia uwagi

IV. ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE
- zorganizowanie zawodów sportowych w zależności od pogody i pory roku
 mecze piłki nożnej,
 turniej tenisa stołowego
 saneczkowanie
 walka na śnieżki itp.
- organizowanie dyskotek, zabaw, gier rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, technicznych i plastycznych itp.
- pogadanki na temat ważnych dni
- komputerowe gry edukacyjne
- posadzenie warzyw i dbanie o założony „ogródek”
- udział w odwiedzinach duszpasterskich
- zajęcia kulinarne
- udział w konkursach na terenie jak i poza szkołą

V. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE
- wybór i zagospodarowanie przez dzieci miejsca do nauki i wypoczynku,
- wspólna troska o porządek i ład oraz estetykę w świetlicy i całym otoczeniu dzieci,
- szanowanie rzeczy wspólnych – cykl rozmów,
- przygotowanie miejsca do nauki i pracy – konieczność porządku
i systematyzacji w pracy – cykl rozmów,
- rozmowy na temat regulaminu obowiązującego w ośrodku.

V. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
- stworzenie warunków zapewniających wyrównywanie opóźnień i zaburzeń w rozwoju psychospołecznym przez:
 kontakt z nauczycielami w szkole, pedagogiem, lekarzem, psychologiem,
- modyfikowanie nieprawidłowych postaw i motywacji do nauki,
- pomoc w odrabianiu lekcji i przygotowaniu do szkoły
- nadrabianie braków

VI. BLOKI TEMATYCZNE W RAMACH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
- Życie bez nałogów
- Zdrowe odżywianie
- Umiem się odnaleźć w każdym miejscu i sytuacji
- Prawie wszystko o Polsce
- Higiena mi nie straszna
- Zajęcia „uspołeczniające cz. I”

Opracowała:
mgr Joanna Grzesica
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.