Katalog

Aleksander Pożyczka, 2018-09-11
Radom

Edukacja dla bezpieczeństwa, Artykuły

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

- n +


KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

Organizację podstaw Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dalej KSRG) rozpoczęto wraz z uchwaleniem ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w 1991 roku .
System funkcjonuje formalnie w Polsce od 1995 roku – choć biorąc pod uwagę stan zorganizowania, wyposażenia i wyszkolenia jednostek oraz podmiotów ratowniczych, przyjmuje się, iż podstawowe warunki determinujące możliwość jego funkcjonowania zostały spełnione w dopiero w 1999 roku . Zorganizowany został przez Państwową Straż Pożarną (dalej PSP), a jego podstawowym zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego poprzez takie działania jak – walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, a od roku 1997 roku także poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Fundamentalnym założeniem w tworzeniu systemu ratowniczo-gaśniczego było zbudowanie jednolitego i koherentnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, aby można było realizować w sposób efektywny i skuteczny każde działanie ratownicze .
System opiera się na PSP, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, a także Ochotniczych Strażach Pożarnych (dalej OSP), które są utrzymywane z budżetów jednostek samorządowych oraz dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo w/w służb oparte jest na obopólnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów i norm zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych oraz dokumentacyjnych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami . Omawiany system zorganizowany jest na trzech płaszczyznach, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju: na poziomie krajowym (centralnym), wojewódzkim i powiatowym .
Organizatorem KSRG jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powiatowy poziom tworzony jest przez Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG oraz inne służby włączone do systemu. Poziom wojewódzki pełni rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach, które wymagają użycia sił i środków spoza powiatu w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa stanowią wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. Poziom krajowy (centralny) spełnia rolę wspomagającą, kiedy siły województwa są niewystarczające. Podstawowe siły i środki KSRG na tym poziomie – to centralny odwód operacyjny .
Na poziomie powiatowym prowadzone są działania ratownicze oraz odbywa się rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń na obszarze gmin i powiatu. Struktura KSRG w poszczególnych powiatach/gminach uzależniona jest od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów. W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające (np. nastąpił drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) bądź zdarzenie swoim zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego, czyli poziom wojewódzki .
Wśród podstawowych podmiotów systemu na poziomie powiatu są:
• Komenda Powiatowa PSP wraz z wchodzącymi w jej skład komórkami organizacyjnymi, w tym jednostka ratowniczo-gaśnicza, która stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego PSP i stanowi główny filar krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Obszar kompetencji obejmuje zadania planistyczne, logistyczne i organizację działań ratowniczych. Główne zadania ratowniczo-gaśnicze wykonuje jednostka ratowniczo-gaśnicza;
• Jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu wykonują zadania ratownicze w zakresie posiadanych możliwości taktyczno- technicznych, wynikających z posiadanego sprzętu i wyszkolenia;
• Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest koordynacja działań służb, inspekcji i straży w przypadku zaistnienia zagrożeń przekraczających możliwości etatowych sił i środków ratowniczych, szczególnie w zakresie udzielania pomocy poszkodowanej ludności i zapewnienia jej podstawowych warunków socjalno- bytowych .
Ponadto na poziomie powiatowym podmioty należące do KSRG współdziałają m.in. z takimi podmiotami jak: Jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Komenda Powiatowa Policji, Zespoły ratownictwa medycznego wchodzące w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gminne Straże (miejskie), Pogotowie gazowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie wodno-kanalizacyjne, podmioty dysponujące specjalistycznym sprzętem (np. dźwigi, koparki, sprzęt transportowy), specjaliści powiatowi z różnych dziedzin nauki i umiejętności .
Poziom wojewódzki pełni rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w którym miało miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa stanowią wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewody. W przypadku gdy siły i środki KSRG na poziomie województwa okażą się niewystarczające bądź też zdarzenie przekracza teren województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego, czyli poziom centralny .
Poziom centralny pełni rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie centralnym to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich), krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania kryzysowego) .
Aktualnie w KSRG funkcjonuje:
• 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
• 3565 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
• 5 Zakładowych Straży Pożarnych,
• 2 Zakładowe Służby Ratownicze,
• 11 Szpitali, w tym 10 Szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
• 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa .
Elementami systemu są również takie podmioty jak.: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Polski, Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Misja Medyczna, Polski Czerwony Krzyż i inne .


BIBLIOGRAFIA

Źródła prawa

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730.

Literatura

Malisiewicz M., Zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. WSPiA, Rzeszów 2013.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z., Bezpieczeństwo publiczne – zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Skoczylas J.J., Prawo ratownicze. Wydanie II. LexisNexis, Warszawa 2011.

Źródła internetowe

BINP, Zintegrowany system ratowniczo - gaśniczy na poziomie powiatu.
http://www.binp.info/kppspwalcz/?n_id=121&p=1 [dostęp 20.05.2018.]
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy [dostęp 19.05.2018.]
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, KSRG.
http://kppspbedzin.pl/index.php/inne/ksrg/[dostęp 20.05.2018.]
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Organizacja KSRG.
http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy [dostęp 19.05.2018.]
Strażacki.pl, Czym jest Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy?
https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/czym-jest-krajowy-system-ratowniczo-ga%C5%9Bniczy [dostęp 19.05.2018.]


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.