AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Daria Siczyńska, 2018-09-03
Śrem

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Daria Siczyńska
2. Miejsce pracy i odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Głuchowie
3. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki, fizyki, techniki z wychowaniem komunikacyjnym i informatyki
4. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Data rozpoczęcia stażu: 13.09.2017r.
6. Data zakończenia stażu: 13.06. 2020r.
7. Wykształcenie:
2006 uzyskałam tytuł zawodowy magistra na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Matematyki i informatyki w zakresie: Matematyka i Informatyka nauczycielska;
2012 ukończyłam Studia Podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie: Technika z wychowaniem komunikacyjnym;
2013 ukończyłam Studia Podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie: Fizyka z Astronomią;
2014 ukończyłam 2 semestralne Studia Podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie: Zarządzania Oświatą;


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191),

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. poz. 267),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2013 r., poz. 393 ).


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
2. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego,


3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
4. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

5. Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań


6. Śledzenia zmian w prawie oświatowym.

7. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

8. Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy • Autorefleksja

• wyszukiwanie i analiza prawa oświatowego, oraz informacji dotyczących awansu zawodowego


• przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i przedłożenie go dyrektorowi

• gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego


• przeanalizowanie dokumentów szkolnych: statutu, wso, pso, regulaminów oraz innych dokumentów funkcjonujących w placówce
• na podstawie zgromadzonych dokumentów i notatek sporządzenie sprawozdania z planu rozwoju
• Wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego

• zapoznanie się z: Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
• Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel .

• Złożenie dyrektorowi wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego


• realizacja wszystkich założeń wynikający z planu rozwoju

• zapoznanie się z dokumentami szkolnymi, wdrażanie ich do własnej pracy oraz działanie w zgodzie z nimi


• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego


wrzesień 2017.wrzesień 2017r.
wrzesień 2017r.Na bieżąco, cały okres stażu
Na bieżąco, cały okres stażu

czerwiec 2020


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Powiększanie zaplecza
samodzielnie przygotowanych
trwałych środków
dydaktycznych.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej.
• Studiowanie fachowej literatury i czasopism, śledzenie stron internetowych • Podniesienie jakości nauczania

• Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez wprowadzanie nowatorskich form i metod zajęć Przez cały okres stażu
2.Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego, - doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów oraz podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze • Analiza własnych kompetencji
• Udział w wewnątrzszkolnym
doskonaleniu nauczycieli – rady
szkoleniowe,
• Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia) • Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
• Wzbogacenie warsztatu pracy W trakcie całego stażu
3.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.
• Praca w komisjach konkursowych, egzaminacyjnych, komisjach opracowujących wyniki badań umiejętności przedmiotowych .

• Pełnienie funkcji opiekuna dziennika elektronicznego.

• Pełnienie funkcji organizatora międzyszkolnych konkursów matematycznych • Zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń poprzez studiowanie dokumentów obowiązujących podczas uczestnictwa w komisjach


• funkcjonowanie poprawnie zadeklarowanego dziennika elektronicznego

• podjęcie współpracy z sąsiednią szkołą podstawową

Cały okres stażu4.Praca nad integracją zespołu klasowego.
Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.
Kształtowanie postaw patriotycznych • Lekcje wychowawcze
• Organizacja wycieczek klasowych oraz imprez ujętych
w planie wychowawczym klasy jak Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet czy Wigilia klasowa.
• Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych
• Współpraca z pedagogiem • Zintegrowanie zespołu klasowego
• Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości
• Wzrost świadomości uczniów na temat przynależności narodowej, szkolnej i klasowej Na bieżąco
w trakcie stażu
5.Systematyczna współpraca z rodzicami
• Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, konsultacje, uroczystości klasowe.
• Kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Przestrzeganie regulaminów i programów obowiązujących w szkole • Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i nauczaniu młodzieży z
• Dogłębne poznanie ucznia i jego potrzeb
• Przestrzeganie zasad obowiązujących w placówce
Na bieżąco
w trakcie stażu
6.Warsztaty dla rodziców na spotkaniach klasowych • Pogadanki z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi
• Szkolenia w zakresie prawidłowego korzystania z dziennika elektronicznego
• Wzrost świadomości rodziców na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
• Stały kontakt elektroniczny z rodzicami poprzez idziennik W razie potrzeby
7.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu matematyczno- przyrodniczego • Opracowanie planu pracy zespołu

• Organizowanie spotkań współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów, zapoznanie się z informatorem dotyczącym egzaminu ósmoklasisty, organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do niego. • Podniesienie jakości pracy szkoły• pozytywne wyniki otrzymane przez uczniów z egzaminu ósmoklasisty Wrzesień 2017

wrzesień/ grudzień 2017
8.Udział w modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej • Praca w zespole powołanym przez Dyrektora Szkoły do zmian w Statucie Szkolnym • Podniesienie jakości pracy szkoły 2017-09-01
9.Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań • Samoocena
• Rozmowa z Dyrektorem
• Rozmowy z uczniami
Wnioski do dalszej pracy Koniec stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną • Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej • Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce W trakcie stażu
2.Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Prowadzanie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej/projektora
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów • Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów

• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego Na bieżąco trakcie stażu
3.Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych • Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów)
• Omawianie lekcji z wykorzystaniem TI • Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Na bieżąco trakcie stażu
4.Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej • Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet • Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych w pracy
• Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego Na bieżąco trakcie stażu
5.Objęcie opieką obsługi dziennika elektronicznego • Przygotowanie potrzebnych danych do prawidłowego funkcjonowania dziennika • Prawidłowe funkcjonowanie dziennika elektronicznego Na bieżąco trakcie stażu
6.Publikacje na stronie internetowej szkoły • Dostarczanie administratorowi szkolnej strony www dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju • Poszerzenie grona odbiorców obserwujących działania na terenie placówki i poza nią Na bieżąco trakcie stażu
7.Utworzenie na facebooku strony nauczyciela fizyki • Dokumentowanie i promowanie wykorzystania doświadczeń i metod aktywizujących uczniów w procesie nauczania • Przełamanie u uczniów bariery strachu przed nieznanym Na bieżąco trakcie stażu


§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych • Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie Publikacje edukacyjne - Edux.pl
• Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych Wykorzystanie Internetu w praktyceRok szkolny
2017/2018


W trakcie stażu
2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami • Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Prowadzenie warsztatów da rodziców i nauczycieli z obsługi dziennika elektronicznego
• Aktywny udział w pracach zespołu matematyczno przyrodniczego, ds promocji szkoły oraz statutowego
• Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom
• Jako opiekun stażu nauczyciela stażysty, dzielenie się z nim zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w pracy z uczniem, oraz w prowadzeniu dokumentacji szkolnej • Podniesienia jakości nauczania
• podniesienie jakości pracy szkoy• otrzymanie pozytywnej oceny dorobku przez stażystkę Przez cały okres stażuwrzesień 2017


rok szkolny 2017/2018
3.Współpraca z pedagogiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych. • omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów z innymi nauczycielami i pedagogiem • Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w trakcie stażu
4.Współpraca z nauczycielami matematyki uczących w innych placówkach • Organizacja konkursu matematycznego dla klasy III oraz IV-VI • Wymiana doświadczeń
• Integracja młodzieży
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego Rok szkolny 2017/2018
5.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych • Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem • Wymiana doświadczeń W trakcie stażu

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Opracowanie i wdrożenie programu własnego • Opracowanie i wdrożenie programu własnego dla zajęć dodatkowych z matematyki w klasie VIII
• Wzrost efektywności kształcenia


Rok szkolny 2018/20192.Opracowywanie zadań egzaminacyjnych na egzamin próbny ósmoklasisty o ile nie zostaną one opublikowane przez MEN • Opracowanie zadań do egzaminu próbnego
• Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty Od roku szkolnego 2018/2019
3.Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań • Opracowanie autorskiego programu Koła matematycznego dla ucznia z trudnościami w nauce • Dostosowanie programu zajęć do możliwości ucznia rok szkolny 2017/2018
4. Współpraca z rodzicami • Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, konsultacje, uroczystości klasowe. • Pozytywne relacje z rodzicami Cały okres stażu
5. Nawiązanie współpracy z organizacją charytatywną np. Caritasem • Opracowanie harmonogramu współpracy • Pozytywne efekty działań wynikających z współpracy W razie potrzeby

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Wykonywanie zadań egzaminatora podczas egzaminu ósmoklasisty Udział w pracach komisji egzaminacyjnej
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – lepsze przygotowanie uczniów do kolejnego egzaminu. W trakcie stażu odbycie szkolenia organizowanego przez OKE
2. Wykonywanie zadań egzaminatora podczas egzaminu gimnazjalnego/maturalnego Udział w pracach komisji egzaminacyjnej Zdobywanie nowych doświadczeń Powołanie przez OKE

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych - okolicznościowych • Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
• Współpraca z innymi nauczycielami • Integracja uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu nauczania Według kalendarza imprez szkolnych
2.Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie wycieczek dydaktycznych
i wyjść klasowych
• Wzrost poziomu wiedzy u uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych W trakcie stażu
3.Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych • Organizacja konkursu „Liczydełko- policz sprytnie” dla klasy III

• Organizacja konkursu „Liczydełko- policz sprytnie” dla klas IV - VII

• Organizacja konkursu plastycznego w ramach projektu szkolnego „ Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

• Organizacja Dnia pod hasłem „ Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, oraz przeprowadzenie konkursu matematycznego powiązanego • Aktywizacja młodzieży
• Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami szkoły i spoza niej
• Pozytywne wzmocnienie uczniów
• propagowanie wśród uczniów matematyki W każdym roku szkolnym w trakcie stażu
4.Aktywny udział w promocji szkoły • Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych
• Udział w aktualizacji szkolnej strony www
• Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku
• wzmacnianie więzi szkoły z rodzicami uczniów W trakcie stażu
5.Praca z uczniem mającym trudności w nauce • Prowadzenie konsultacji i zajęć wyrównawczych • Poprawa wyników w nauce Na bieżąca w trakcie stażu
6.Opracowanie i wdrożenie programu własnego • Opracowanie i wdrożenie programu własnego dla zajęć dodatkowych z matematyki w klasie VIII ( zajęcia rozwijające logiczne myślenie)
• Propagowanie logicznego myślenia Rok szkolny 2018/2019
§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym • Spotkania i rozmowy
z pedagogiem • Rozwiązywanie bieżących problemów uczniów Na bieżąco w trakcie stażu
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem,
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • Rozwiązywanie bieżących problemów uczniów Na bieżąco w trakcie stażu
3. Współorganizacja uroczystości szkolnych • Scenariusze uroczystości • Integracja uczniów, nauczycieli oraz rodziców Na bieżąco w trakcie stażu
4.Warsztaty dla rodziców i nauczycieli • Warsztaty z obsługi dziennika elektronicznego • Komunikacja elektroniczna za pomocą dziennika elektronicznego
5.Współpraca z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami • Starania w dofinansowaniu konkursów • nagrody na konkurs W trakcie stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji Formy pracy, metody realizacji zadań Oczekiwane efekty Termin realizacji
1.Poznanie procedur dotyczących rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki szkoły • Zapoznanie się z programami i regulaminami funkcjonującymi w szkole • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych Cały okres stażu
2.Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży • Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki • Rozwiązywanie problemów młodzieży Cały okres stażu
3.Wdrożenie programu wychowawczo - profilaktycznego związanego
z aktualnymi problemami
i potrzebami klasy • Rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja, używki) i wdrożenie odpowiedniego postępowania • Rozwiązanie problemu wychowawczego w klasie
(np. podniesienie frekwencji, zmniejszenie agresji, pogłębienie świadomości uczniów na temat skutków korzystania z używek) W trakcie stażu w zależności od rozpoznanych problemów
i potrzeb
4.Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
• Rozpoznanie, opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego
• Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go • Rozwiązanie problemu okres stażu (zgodnie z
rzeczywistą sytuacją i
potrzebamiNiniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.