AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Pliszka, 2018-08-30
Siedlce

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - język polski

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel: ANNA PLISZKA

Wykształcenie: mgr filologii polskiej (specjalność nauczycielska i wiedza o kulturze),
studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie;
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika
w Siedlcach
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.


Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii, wiedzy o społeczeństwie.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
LP.
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI

Czynności organizacyjne
1.

Zapoznanie
z procedurą awansu zawodowego
na stopień nauczyciela
dyplomowanego

Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych.

Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie projektu Planu rozwoju zawodowego. VIII 2014
na bieżąco
IX 2014
Rejestr wybranych
ustaw i rozporządzeń
z zakresu prawa
oświatowego.

Orientacja
w zmianach i posiadanie
aktualnych wiadomości.

Poprawnie sformułowany
wniosek o rozpoczęcie
stażu.
Projekt Planu rozwoju
zawodowego
zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły.
2. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
i podwyższanie kwalifikacji. w okresie stażu
Portofolio
ze zgromadzonymi
dokumentami działalności
nauczyciela.

3. Sprawozdanie
z realizacji Planu rozwoju zawodowego Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
V/VI 2017 Opis i analiza
konkretnych zadań,
sprawozdanie,
ocena dorobku
zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych
i warsztatu pracy Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych
do potrzeb i zainteresowań nauczyciela.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. wg harmonogramu proponowanego
przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze Zaświadczenia
z odbytych szkoleń,
kursów, warsztatów
i konferencji.

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych Zdiagnozowanie potrzeb
i oczekiwań młodzieży.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania
języka polskiego. 2014/2015


2015/2016 Formularze ankiet,
analiza wyników,
wnioski dotyczące
ewentualnej modyfikacji
pracy.
3. Mobilizowanie uczniów
do poszerzenia wiedzy, czyli praca
z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów
do olimpiad i konkursów
przedmiotowych na różnych szczeblach.

Inicjowanie i organizacja szkolnych oraz międzyszkolnych konkursów humanistycznych. w okresie stażu

Podziękowania,
dyplomy, prace
młodzieży, notatki
prasowe.

Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym Praca w Zespole Promocji Szkoły,
propagowanie materiałów promocyjnych na temat oferty edukacyjnej placówki podczas aranżowanych spotkań (Dzień Otwarty)
z młodzieżą innych szkół. w okresie stażu Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.

5. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
Zespołowe opracowywanie wyników wewnętrznych sprawdzianów i egzaminów prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących jako część składowa raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
w okresie stażu Sprawozdania
ze zrealizowanych
przedsięwzięć
uwzględniające
graficzne opracowanie
wyników i wnioski
do dalszej pracy,
potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.

6.


Praca z młodzieżą
w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas programowo najwyższych
w ramach przygotowania
do egzaminów zewnętrznych.


w okresie stażuDzienniki zajęć
pozalekcyjnych,
potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji
z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
w okresie stażu Opis wykorzystania
na lekcji, notatki.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie warsztatu pracy
w zakresie posługiwania się technologią informacyjną
i komunikacyjną Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej
w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności
w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych.
wg harmonogramu proponowanego
przez ośrodki doskonalenia nauczycieli Zaświadczenia
z odbytych form
doskonalenia.
2. Wykorzystanie techniki komputerowej
w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej Przygotowywanie materiałów
i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera, wizualizera, tablicy interaktywnej, projektora i innych nowoczesnych środków audiowizualnych dostępnych w szkole.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.

Wdrażanie uczniów
do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
okres stażu Konspekty lekcji,
środki dydaktyczne,
karty pracy, testy,
prezentacje
multimedialne,
prace uczniów, rejestr
stron internetowych
i wykaz multimedialnych
środków edukacyjnych,
materiały z Internetu
wykorzystane na lekcjach.
potwierdzenie nauczyciela informatyki.

3. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających
ze statusu nauczyciela Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych
z procesem dydaktyczno-
-wychowawczym.

Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.

Archiwizowanie danych w formie elektronicznej, drukowanie i skanowanie materiałów. na bieżąco Scenariusze uroczystości
szkolnych, wzory
dyplomów, zaproszeń,
ankiet, podziękowań,
protokoły, rozkłady
materiału, plany
pracy, sprawozdania,
dokumentacja
działalności
nauczyciela w trakcie
odbywania stażu,
Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem i promowanie nowoczesnych technik porozumiewania się.

Stworzenie i prowadzenie własnej witryny internetowej. w miarę potrzeb


2015/2016 Adres
własnej strony www.

5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i sprawozdania
z jego realizacji
Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania
na stronie internetowej. V 2017 Certyfikat publikacji
lub adres strony www.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu Przygotowanie stosownych dokumentów.

Prowadzenie zajęć
w obecności stażysty.

Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. w okresie stażu Kontrakt, harmonogram
konsultacji, wykaz
lekcji hospitowanych
przez opiekuna
i obserwowanych
przez stażystę,
Przykładowe konspekty,
projekt oceny, ewaluacja.
2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego.
wg potrzeb
Plany pracy
i sprawozdania
zespołu, materiały
szkoleniowe,
potwierdzenie lidera
przedmiotowego.

3. Upowszechnianie
i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod
i form pracy
z młodzieżą Prowadzenie zajęć otwartych
dla nauczycieli humanistów
i udział w lekcjach koleżeńskich. w okresie stażu Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły,
scenariusze zajęć,
protokoły.
4. Opublikowanie przykładowych materiałów związanych
z wykonywanym zawodem Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych. w okresie stażu Adresy stron
internetowych

5. Współpraca
z gronem pedagogicznym
Gromadzenie i opracowanie różnorodnych materiałów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości klasowych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości i egzaminów. w okresie stażu Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.

6. Nawiązanie komunikacji
z nauczycielami języka polskiego
z innych placówek Inicjowanie dialogu w grupie zawodowej nauczycieli polonistów, dzielenie się doświadczeniem, a także nowatorskimi pomysłami metodycznymi. w okresie stażu Kontakty dzięki
poczcie
elektronicznej
Platformy elearningowe, np. APN (Akademia Profesjonalnego Nauczyciela)
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie
i wdrożenie programu koła polonistycznego
dla liceum Analiza zatwierdzonego programu nauczania, podstawy programowej, standardów wymagań i podręczników
do języka polskiego.

Opracowanie programu koła zainteresowań poszerzającego kompetencje humanistyczne uczniów liceum. 2015/2016 Zatwierdzony
program koła
polonistycznego,
przykładowy
scenariusz zajęć,
wypracowane
materiały,
sprawozdanie
z działalności koła;
2. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku
z opieką sprawowaną
nad zespołem klasowym Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawcy
Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów
oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.

Aktywna współpraca z rodzicami:
cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami.
Diagnozowanie sytuacji, opracowanie referatów w ramach pedagogizacji i przeprowadzenie szkoleń.

Regularna współpraca
z pedagogiem i psychologiem . okres pełnienia funkcji wychowawcy Zatwierdzony Plan
pracy wychowawcy
klasy, ankiety
ewaluacyjne,
karty wycieczek,
fotografie z uroczystości
klasowych, teczka wychowawcy;
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Zdobycie uprawnień egzaminatora oraz wykonywanie pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - przygotowanie i złożenie wniosku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Praca w zespole egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego – udział w szkoleniach oraz poprawianie prac w trakcie sesji.
wg harmonogramu OKE
w Warszawie Zaświadczenia OKE.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1. Opracowanie
i realizacja projektu edukacyjnego
Udział w zewnętrznych projektach edukacyjnych organizowanych
przez instytucje i firmy wspomagające działalność oświatową szkoły.

Opracowanie i realizacja autorskiego projektu edukacyjnego.
w okresie stażuWypracowane
materiały,
sprawozdania,
potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
Przygotowywanie programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii. wg kalendarium uroczystości szkolnych Przykładowe montaże
słowno-muzyczne,
dokumentacja
fotograficzna.
3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie
lub we współpracy
z zespołem nauczycieli Współudział w organizacji sesji popularnonaukowych, imprez kulturalnych, prelekcji, spotkań
z ludźmi kultury, sztuki i nauki.
Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym
regionu i kraju.

Organizowanie wycieczek, dydaktyczno-krajoznawczych. w okresie stażu Plany imprez,
zdjęcia, uczniowskie
sprawozdania
ewentualne dyplomy.

Karty wycieczek,
potwierdzenia
Dyrektora Szkoły.

4. Systematyczna współpraca
z instytucjami działającymi na rzecz oświaty
Współpraca z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Muzeum Regionalnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury, kinem;

Nawiązanie stałego kontaktu
z Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Biblioteką UPH w Siedlcach

Wymiana doświadczeń pedagogicznych w ramach współpracy lokalnymi uczelniami wyższymi.

Współpraca ze specjalistami,
z Poradni Psychologiczno-
- Pedagogicznej w zakresie preorientacji zawodowej
oraz wymiany doświadczeń
na temat pracy z uczniami
o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
w okresie stażu Zaświadczenia, zdjęcia,
potwierdzenia kadry
kierowniczej placówek.
5. Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.
okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komendą Policji. Opracowanie planu spotkań z policjantem, organizowanie pogadanek o tematyce profilaktyki uzależnień. w okresie stażu Dokumentacja szkolna
Plan spotkań
z policjantem
Scenariusze imprez


2. Współpraca z kuratorami. Podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów. w okresie stażu
Dokumentacja szkolna

3. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Organizowanie na terenie szkoły warsztatów metodycznych w okresie stażu
Dokumentacja szkolna


§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych Opis i analiza przeprowadzonych działań
w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi
w zakresie edukacji
lub wychowania.
w okresie stażu zgodnie
z rzeczywistymi
potrzebami Dwa potwierdzone
opracowania studium
przypadku wykonane
według schematu.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.