Katalog

Agata Gębala, 2018-08-16
Stryszów

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

awans zawodowy

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019r.Cele:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
- poszerzanie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych
- realizowanie zadań podnoszących jakość pracy szkoły
- osobisty rozwój zawodowy

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania dotyczące stopnia nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN
z dnia 1 marca 2013 roku
• Udział w szkoleniu „Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury
i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów” organizowanym przez MNODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Przedłożenie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły
• Przedłożenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły
Sierpień 2016

Okres stażu


Wrzesień 2016
Wrzesień 2016
Maj 2019


2. Analiza dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły
• Przypomnienie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły:
- Statut Szkoły
- WSO
- Program Profilaktyczny szkoły
- Program Wychowawczy
- Przepisy BHP

• Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły oraz podstawowych przepisów BHP
Okres stażu

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Udział w formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego
i zewnątrzszkolnego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- Kursy, warsztaty
i konferencje metodyczne organizowane przez wydawnictwa językowe i ośrodki doskonalenia nauczycieli i inne instytucje
• Studiowanie publikacji
z zakresu dydaktyki
i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy
• Lektura czasopism anglojęzycznych
• Samodzielne zgłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i dydaktycznej, poszukiwanie nowości wydawniczych

• Poszerzenie i zdobycie wiedzy z zakresu metodyki, psychologii
i dydaktyki
• Udoskonalenie własnych umiejętności
• Budowanie własnej bazy materiałów dydaktycznych
• Zgromadzenie literatury metodycznej

Okres stażu

4.Realizacja zadań wychowawczo- opiekuńczych
• Realizacja głównych założeń Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych
i dydaktycznych uczniów
• Organizacja uroczystości szkolnych (apele, akademie wg harmonogramu)
• Integracja uczniów z różnych zespołów klasowych poprzez
- organizację imprez (Andrzejki, zabawa karnawałowa)
- wycieczek
- wspólnych spotkań (spotkania SU)
• Udział w projektach szkolnych, uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych, akcjach charytatywnych
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Pełnienie funkcji opiekuna SU
• Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez aktywizację uczniów, poszerzanie ich wiedzy
• Udoskonalenie umiejętności
organizacyjnych
• Podniesienie kultury bycia
• Integracja uczniów z różnych zespołów klasowych
• Właściwe pełnienie funkcji wychowawcy
• Lepsze poznanie dzieci
i ich potrzeb
• Wypracowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności przy podejmowaniu działań
• Zintegrowanie zespołu klasowego
• Zmniejszenie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
• Rozwinięcie umiejętności współdziałania
w grupie i osiągania satysfakcji nie tylko
z sukcesów własnych,
ale również z sukcesów innych
• Wspomaganie rozwoju uczniów poprzez kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju tak, aby radziło sobie lepiej,
bez nadmiernego napięcia
z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi
i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie
w trudnych sytuacjach

Okres stażu

5. Podniesienie motywacji uczniów
i wyników nauczania
• Przygotowanie uczniów do konkursów (Małopolski Konkurs Języka Angielskiego, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Albus”)
• Przeprowadzenie konkursów językowych i innych
• Organizacja Dnia Języka Angielskiego (wg harmonogramu imprez)
• Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami
- zajęcia wyrównawcze
• Stosowanie aktywizujących metod i form pracy
• Satysfakcjonujące osiągnięcia uczniów
w konkursach
• Większa motywacja uczniów
• Uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli
i znaczenia w naszym życiu,
• Zachęcenie do przełamywania barier językowych
w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną,
• Kształcenie postawy szacunku wobec innych kultur,
• Bliższe zapoznanie dzieci z brzmieniem języków obcych,
• Podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli wielojęzyczności
w zjednoczonej Europie
• Poprawienie świadomości istnienia i szacunku dla wszystkich języków
• Rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych
i poszerzania zasobów wiedzy
• Oswojenie uczniów
z formami konkursów
• Propagowanie
i rozbudzenie twórczości językowej uczniów
• Poszerzenie słownictwa
z zakresu języka angielskiego
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami
• Zwiększenie motywacji do kształcenia języków także w formach pozaszkolnych
• Wyższe oceny cząstkowe uczniów
• Zadowolenie ucznia i rodzica
• Wskazanie dzieciom czym jest dobra rywalizacja i jak rozwijać może udział w konkursach

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1. Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy nauczyciela
• Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji szkolnej:
- plany pracy
- plany wynikowe
- sprawozdania
- zestawień, wykresów
i analiz na Rady Pedagogiczne
- scenariusze apeli
i uroczystości
- wymagania
- programy
- regulaminy konkursów itp.
- plany wycieczek
- scenariusze lekcji hospitacyjnych
• Projektowanie i opracowywanie dyplomów dla uczniów
• Opracowywanie pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole:
- testy i sprawdziany
- karty pracy
- prezentacje multimedialne
• Wykorzystywanie programów edukacyjnych, portali, wyszukiwarek, encyklopedii on-line, słowników elektronicznych, gier i zabaw multimedialnych na lekcjach i zajęciach szkolnych
• Publikacja na stronach internetowych szkoły informacji o ciekawych wydarzeniach, relacji
i sprawozdań
z wyjazdów uczniów
na wycieczki, konkursy

• Stworzenie własnej bazy materiałów dydaktyczno- wychowawczych
• Atrakcyjne lekcje
i zajęcia wychowawczo- opiekuńcze
• Większa motywacja do nauki
• Przyczynienie się
do kreowania wizerunku szkoły
i promocji szkoły poprzez umieszczanie na stronach internetowych informacji
o ciekawych wydarzeniach
i działaniach

Okres stażu

2.Współredagowanie gazetki szkolnej „Sezam”
• Prowadzenie strony języka angielskiego
„English corner”
w gazetce szkolnej „Sezam”:
- przygotowywanie ciekawostek językowych, zagadek i quizów
- przygotowywanie informacji o krajach
i świętach anglosaskich
- publikowanie informacji dotyczących konkursów, regulaminów i wyników
z konkursów

• Wzbudzanie zainteresowania kulturą państw anglojęzycznych
• Ukazanie bogactwa kultur
• Poinformowani uczniowi, rodzice
i nauczyciele
Okres stażu
3. Pozyskanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych. • Udział w szkoleniu dotyczącym projektowania strony internetowej.
• Prowadzenie szkolnej strony internetowej • Nabycie nowych umiejętności z zakresu technologii informacyjnych
• Promocja szkoły poprzez uaktualnianie szkolnej strony o nowe informacje
• Wykorzystywanie nowej wiedzy w praktyce
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
• Prowadzenie lekcji otwartych z języka angielskiego
- przygotowanie przedstawień w języku angielskim dla klas I-III
• Prowadzenie spotkań z członkami SU w obecności dyrektora szkoły
• Przygotowywanie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, kart pracy i materiałów
• Konsultacje z nauczycielami języków obcych z innych szkół
• Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
• Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia
• Wspólne podejmowanie inicjatyw
• Współpraca
z nauczycielami innych przedmiotów poprzez:
- współorganizację konkursów
- opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych
• Podniesienie efektywności kształcenia w wyniku dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• Udoskonalenie warsztatu pracy własnej
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez promowanie ciekawych inicjatyw
• Nabycie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami
• Urozmaicenie zajęć języka angielskiego
poprzez użycie ciekawych materiałów, kart pracy, itp.
• Udostępnienie innym nauczycielom własnych scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, kart pracy i materiałów dydaktycznych
Okres stażu

2.Praca w zespołach zadaniowych szkoły
• Aktywne uczestnictwo, praca i wymiana doświadczeń w zespołach:
- Zespół do spraw Ewaluacji Wewnętrznej
- Zespół Międzyprzedmiotowy
- Komisja ZFŚS• Stworzenie planów pracy i sprawozdań
• Uzyskanie pozytywnych efektów pracy zespołów
• Pozyskanie dodatkowych umiejętności
• Efektywna organizacja czasu pracy
• Integracja zespołów zadaniowych
• Wymiana doświadczeń i uwag dla realizacji wspólnych zadań mających na celu dobro dzieci.
• Wspólne rozpoznawanie trudności dydaktycznych
i wychowawczych i podejmowanie inicjatyw uwzględniających analizę celów, metod
i środków, które pozwalały na wprowadzenie innowacji
i doskonalenie zajęć
w trosce o ogólny rozwój dziecka

Okres stażu

3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń i działań
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
w Internecie
• Aktywność na forach internetowych np. na.portalu społecznościowym Facebook w grupie Nauczyciele Angielskiego

• Nabycie przez inne osoby dodatkowej wiedzy i umiejętności
• Satysfakcja
z udzielonej pomocy
Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1.Doskonalenie warsztatu pracy nauczania języka angielskiego

• Opracowanie
i wdrożenie programu kółka języka angielskiego
• Realizacja programu
z dziećmi
• Podniesienie motywacji dzieci do nauki języka angielskiego
• Wzbogacenie wiedzy językowej
• Przyswojenie większej ilości słów
• Przyjemna atmosfera
na zajęciach poprzez użycie zabaw jako elementów relaksacyjnych lub wprowadzających dynamikę w proces nauczania
• Zadowolenie uczniów
i rodziców

Okres stażu

2.Opracowanie programu wycieczek
• Opracowanie programu wycieczek:
- celów i założeń
- sposobów osiągania celów
- zadań
- metod i form
realizacji
- harmonogramu zajęć
- szczegółowego planu pracy

• Opracowanie fotorelacji
i sprawozdania
z pobytu uczniów
na wycieczkach


• Zrealizowanie programu wycieczek
• Poszerzenie wiedzy
• Zintegrowanie grupy uczestników
i udoskonalenie komunikacji poprzez zorganizowanie różnorodnych imprez
z wykorzystaniem ćwiczeń
i zabaw interaktywnych
• Aktywny wypoczynek z wykorzystywaniem gier
i zabaw sportowych
• Poszerzenie wiedzy
o elementy profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej
• Zapoznanie z bogactwem świata przyrody
• Wykształcenie
w uczniach odpowiedniej postawy i szacunku względem świata roślin
i zwierząt
• Pokazanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego
z uwzględnieniem bezpieczeństwa
• Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych
i psychicznych
• Udoskonalenie sprawności fizycznej uczniów
• Zaznajomienie uczniów
z zasadami świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, poczucia współodpowiedzialności
za siebie i innych
• Wdrożenie
do samodzielności, samokontroli i samooceny wykonywanej pracy
• Poznanie przez uczniów
w toku zajęć mocnych
i słabych stron własnej działalności. Udoskonalenie swojej pracy, budowanie właściwej samooceny
i poczucia własnej wartości
• Przekazanie rodzicom uczestników sprawozdania z pobytu ich dzieci na wycieczkach (relacja słowna)
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1.Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły
w środowisku lokalnym
• Udział w zlocie szkół im. św. Jana Pawła II
• Pomoc w organizacji Festynu Zdrowia
• Projektowanie
i tworzenie plakatów informacyjnych
• Współpraca
z rodzicami, RR
• Zachęcanie rodziców
do aktywnego udziału
w imprezach, pomocy
w organizacji imprez
oraz uroczystości
• Przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „ALBUS”

• Promocja szkoły
w środowisku lokalnym
• Wzbudzenie zainteresowania uczestników, rodziców
i innych nauczycieli
• Wzbudzenie zainteresowania uczniów nauką języków obcych
• Wsparcie najzdolniejszych uczniów
i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
• Wypromowanie młodzieżowej
i dziecięcej twórczości
• Wypromowanie młodych wykonawców biorących udział w konkursie
• Rozwinięcie talentów językowych
• Ukształtowanie umiejętności współzawodnictwa
• Pokonanie nieśmiałości
u niektórych dzieci
• Rozpowszechnienie korzyści płynących z nauki języków obcych
• Przedstawienie różnorodnych form nauki języków obcych
• Zacieśnienie więzi rodzic- szkoła
• Zbudowanie wspólnej przyjaznej atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi dziecka, spójnej co do zasad
• Uzyskanie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
i innych
• Zwiększenie udziału rodziców w aktywności
na rzecz szkoły
• Uzyskanie przyjaznej atmosfery potrzebnej do realizacji działań szkoły
• Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka
w szkole
• Poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły
• Stworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami
a środowiskiem szkolny

Okres stażu

2.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• Organizacja warsztatów plastycznych dla uczniów należących do SU – tworzenie kartek świątecznych
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów z klas IV- VI
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych według potrzeb

• Promocja szkoły poprzez ciekawe zajęcia
• Rozbudzenie aktywności twórczej dzieci
• Rozwinięcie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
• Rozwinięcie poczucia piękna oraz wyrażania własnych uczuć w sposób niewerbalny.
• Zorganizowanie uczniom ciekawych i rozwijających zajęć pozalekcyjnych
• Zadowolenie uczniów
i rodziców
• Przekazanie prac dzieci zaprzyjaźnionym instytucjom, szkołom i osobom wspierającym szkołę
• Uzyskanie wyższych cząstkowych ocen
z języka angielskiego
• Zwiększenie motywacji dzieci do nauki języka
• Rozwinięcie ekspresji twórczej dzieci
i młodzieży
• Przełamanie nieśmiałości uczniów
• Rozbudzenie i rozwinięcie talentów
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka
i edukacji
w środowisku lokalnym
• Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom:
- przeprowadzenie akcji charytatywnej na terenie szkoły
• Współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY
- rozprowadzenie wśród uczniów cegiełek
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury:
- udział w wydarzeniach kulturalnych, itp.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- współtworzenie opinii
• Współpraca z Gminnym Koordynatorem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach projektu „Bliżej siebie – dalej od uzależnień”

• Zachęcenie uczniów
do udziału
w imprezach, akcjach sportowych, charytatywnych
i uroczystościach historycznych
• Pogłębienie wiedzy
z zakresu promocji
i ochrony zdrowia
• Zmniejszenie trudności
w nauce dzieci
• Zmniejszenie problemów wychowawczych
• Uzyskanie odpowiednich opinii lub orzeczeń
• Zachęcenie do aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i nauczycieli

Okres stażu

2.Współpraca
z wydawnictwami językowymi
• Nawiązywanie współpracy
z przedstawicielami wydawnictw językowych poprzez:
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
- pozyskiwanie gadżetów reklamowych i nagród dla uczniów biorących udział w konkursach językowych
- poszerzanie wiedzy
z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego

• Pozyskanie pomocy dydaktycznych
• Pozyskanie nagród
i gadżetów dla uczniów biorących udział
w konkursach
• Pogłębienie wiedzy
Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Zadania Sposób realizacji Przewidywane efekty Termin

1.Rozpoznanie
i rozwiązanie dwóch problemów edukacyjnych
• Identyfikacja problemu
• Opisanie problemu
• Opracowanie programu działań
• Wdrożenie działań
• Zaproponowanie rozwiązań
• Ewaluacja i zbadanie podjętych działań

• Doprowadzenie
do osiągnięcia podjętych działań
Okres stażu


Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec zmianom wynikającym z bieżących potrzeb szkoły.……………………………
podpis nauczyciela

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.