AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Kurowska, 2018-08-13
Krześlin

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

- n +

„Aktywność ruchowa jest
biologiczną potrzebą człowieka”

PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH „SKS”
DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I. Wstęp

Lekcje wychowania fizycznego nie zaspokajają wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego bardzo często uczniowie chcą uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Podczas dodatkowych zajęć sportowych uczniowie doskonalą umiejętności z różnych dyscyplin sportowych poznanych w czasie lekcji wychowania fizycznego. Program opracowałam na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybrałam zajęcia z gier zespołowych jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji. Program swoimi założeniami ma przybliżyć uczniom grę m.in. w piłkę nożną, piłkę siatkową i koszykówkę.
Według założeń programu, zajęcia będą prowadzone z uczniami w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Będą odbywały się one w sali gimnastycznej lub na boisku. Na zajęciach mogą być realizowane treści z proponowanych gier zespołowych, jednej, dwóch lub wszystkich, w zależności od zainteresowań uczestników tych zajęć. W czasie zajęć uczniowie poznają i będą doskonalić podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, a także będą rozwijać w sobie zasadę „fair play”. Uczniowie, uczestnicząc w tych zajęciach będą kształtować postawę prozdrowotną, polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny.
Udział w zajęciach sportowych regeneruje siły fizyczne i psychiczne dziecka, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

II. Cele edukacyjne:
Cel ogólny:
- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
- kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,
- uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała;

Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
- znać i stosować różnorodne formy aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku,
- umieć przygotować swój organizm do wysiłku,
- rozwijać inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność,
- znać podstawowe przepisy gier i zabaw,
- znać własne zdolności motoryczne i umieć dokonać samooceny,
- umieć stosować zasady fair play w czasie gier i zabaw,
- znać i stosować nazewnictwo i słownictwo sportowe,
- rozwijać umiejętność współpracy w grupie,
- stosować nabyte wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw,
- czerpać radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach,
- rozbudzać zainteresowania sportowe i osiągać wyższe wyniki sprawności fizycznej;


III. Treści kształcenia:

• Ćwiczenia ogólnorozwojowe:
- ćwiczenia kształtujące mięśnie grzbietu, brzucha, nóg i ramion

• Gry zespołowe:

1. Piłka siatkowa:
- gry i zabawy z piłką,
- przepisy i zasady gry,
- postawa siatkarska i poruszanie się po boisku,
- odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym,
- zagrywka piłki sposobem górnym i dolnym,
- rozegranie piłki na trzy odbicia z przebiciem piłki na boisko drużyny przeciwnej,
- odbiór i wystawienie piłki,
- gra uproszczona i właściwa.

2. Piłka nożna:
- gry i zabawy z piłką,
- przepisy i zasady gry,
- sposoby poruszania się po boisku,
- strzały na bramkę z miejsca, z biegu, po podaniu,
- podania piłki w miejscu i w biegu,
- przyjęcie oraz prowadzenie piłki lewą i prawą nogą,
- prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach,
- rzut karny, rożny, wolny, z autu
- gra uproszczona i właściwa.

3. Koszykówka:
- gry i zabawy z piłką,
- przepisy i zasady gry,
- sposoby poruszania się po boisku,
- kozłowanie piłki ręką prawą i lewą,
- kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku biegu,
- podania piłki w miejscu i w biegu,
- dwutakt,
- rzuty do kosza z miejsca, z biegu po zatrzymaniu, z biegu po kozłowaniu,
- gra uproszczona i właściwa;

4. Dwa ognie:
- gry i zabawy z piłką,
- przepisy i zasady gry,
- podania i chwyty piłki,
- gra właściwa;

5. Zabawy ruchowe
- gry i zabawy orientacyjno – porządkowe (np. znajdź swój kolor, dzieci na spacer-dzieci do domu, reagowanie na sygnał),
- zabawy bieżne (np. berek, murarz i cegły),
- zabawy rzutne (np.: ringo, rzut do celu),
- zabawy kopne (,
- zabawy skoczne (np. skakanka, skoki przez ławeczkę),
- zabawy uspokajające (np. kto zmienił miejsce, zegar),
- zabawy zwinnościowe (np. tor przeszkód, wyścigi),

• Opanowanie elementów taktyki gry indywidualnej i zespołowej.
• Nabywanie doświadczeń w zakresie organizacji oraz udziału w zajęciach i rozgrywkach:
- sposoby zachowań podczas gry,
- wstępna „praktyka sędziowska”,
- wdrożenie do przestrzegania higieny sportowej,
- rola kapitana drużyny;


IV. Procedury osiągania celów

1. Zasady nauczania:
- świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu,
- poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,
- systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,
- trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go w nawyk,
- przystępności i indywidualizacji – dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.

2. Metody nauczania:
- analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość,
- syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,
- kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod.

3. Formy nauczania:
- zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,
- ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki,
- fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
- gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów,
- gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i taktyki,
- gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

4. Sposoby osiągania celów:
- prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo,
- metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów,
- motywować uczniów do większej pracy,
- stawiać przed uczniami różnorodne zadania,
- eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,
- realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,
- rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
- przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,
- podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,
- powierzać uczniom różne funkcje i zadania,
- mobilizować uczniów do udziału w szkolnych zawodach sportowych.


V. Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu

Po realizacji programu uczeń:
- wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej,
- czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,
- identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,
- stosuje zasady fair play w czasie gier,
- zna podstawowe przepisy gier i zabaw,
- doskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne dotyczące gier sportowych i mini gier,
- zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach,
- jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
- dba o zdrowie, hartuje organizm,
- podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych,
- wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.


VI. Ewaluacja programu

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od uczniów informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu oraz konieczności jego modyfikowania.
VII. Literatura

1. Kraus Z., Podręcznik gry w siatkówkę, Spóldzielnia Wydawnicza „Sport i Turystyka”, Warszawa 1953
2. Owczarek S., Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, WSIP, Warszawa 1998
3. Sieniek B., Poradnik sportowy, Helvetica, Starachowice 2002
4. Tywoniuk-Małysz A., Małysz R., Przewodnik dla nauczyciela wychowania fizycznego drugiego etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy IV-VI, Wyd. BEA, Toruń 2002
Załącznik nr 1.

ANKIETA
Pytania zawarte w anonimowej ankiecie dotyczą pozalekcyjnych zajęć sportowych - SKS. Proszę zaznacz krzyżykiem swoją odpowiedź lub samodzielnie dopisz w wyznaczonym miejscu.
Dziękuję !


1. Określ jaka jest Twoja sprawność fizyczna
- jestem bardzo sprawny
- sprawny
- nie całkiem sprawny

2. Czy podobały ci się proponowane zajęcia sportowe?
- tak
- nie


3. Czy te zajęcia sportowe zaspokoiły twoje potrzeby?
- tak
- nie

Jeśli nie, to co byś zmienił ?
........................................................................................................................

4. Co ci dały te zajęcia sportowe? ..................................................................................................................... ..

5. Czy po zajęciach czujesz jakieś zmiany w swoim ciele lub psychice?
- tak
- nie

Jeśli tak, napisz jakie?
.......................................................................................................................

6. Czy uczestniczysz lub będziesz uczestniczyć w formach rekreacyjno - sportowych poza szkołą ?
- tak
- nie

7. Jakie znasz aktywności ruchowe, które można uprawiać w czasie wolnym? ........................................................................................................................

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.