AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kowalczuk, 2018-08-08
Nysa

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO.

MGR Katarzyna Kowalczyk


MIEJSCE ZATRUDNIENIA:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PRZY ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W NYSIE

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2016r.

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2019r.

POSIADANE KWALIFIKACJE:

MGR PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I TERAPEUTYCZNEJ
STUDIA PODYPLOMOWE:
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA I EDUKACJA INTEGRACYJNA W OGÓLNODOSTPNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
SOCJOTERAPIA, PROFILAKTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU

OBSZAR
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
§8 ust 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz poszerzanie wiedzy.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
- Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach, kursach z zakresu terapii pedagogiki i profilaktyki.
- Konsultacje z metodykiem.
- Udział w WDN zespołu wychowawczego internatu.

Cały okres


Modyfikowanie zachowań wychowanków.
Opracowywanie i wdrożenie działań specjalistycznych w pracy z
wychowankami przy zastosowaniu arteterapii i elementów socjoterapii.
.
Cały okres


Udział w zajęciach otwartych.
Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli .którzy stosują metody i techniki w pracy nie wykorzystywane przeze mnie.
Cały okres


Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej, wzbogacenie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.
- Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej.

Cały okres


Wspomaganie wychowanków mających trudności w nauce.

Stworzenie w internacie grupy wsparcia (wzajemna pomoc koleżeńska).
Rok szkolny 2016/2017
2017/2018


Wzbogacanie pomieszczeń internatowych w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę sypialni i innych pomieszczeń.
-Wykonywanie tablic informacyjnych, tematycznych oraz okazjonalnych.
-Poszukiwanie sponsorów sprzętów i artykułów dekoracyjnych, książek, pomocy dydaktycznych.

Cały okres


Rozpoznawanie sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej wychowanków.
Gromadzenie dokumentacji nt wychowanków, stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami prawnymi, indywidualne rozmowy z wychowankami, monitoring sytuacji szkolnej i rodzinnej wychowanków.
Cały okres

§8 ust 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.
- Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, przygotowywaniu środków dydaktycznych, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych.
Teczka z konspektami do pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Zbiór konspektów z zajęć otwartych i z zajęć prowadzonych w ramach współpracy z innymi nauczycielami.
- Wykorzystanie oprogramowania komputera, skanera, aparatu cyfrowego do obróbki fotografii, wytworów pracy plastycznej uczniów oraz w innych zakresach edukacji plastycznej wychowanków.
- Zastosowanie odtwarzaczy płyt CD, Mp3, Mp4 w edukacji muzycznej wychowanków.
- Wykorzystanie zasobów Internetu, oprogramowania, w szczególności Encyklopedii Multimedialnej zwłaszcza podczas odrabiania zadań domowych.
- Wykorzystanie poczty elektronicznej w kontaktach z wychowawcami internatu i rodzicami.
Cały okres


Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności.
- Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy, galerii sztuki w poszukiwaniu inspiracji do pracy oraz pogłębianiu wiedzy poprzez zapoznawanie interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.
Cały okres


Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Opublikowanie na stronie Internetu planu rozwoju zawodowego.
- Prezentacja programów wychowawczych, w tym z wykorzystaniem PowerPoint i ich przesłanie pocztą elektroniczną do wychowawców internatu.
- Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego, np. scenariusza zajęć.
Cały okres

§8 ust 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Wymiana doświadczeń z wychowawcami innych grup.
Dzielenie się wiedzą w ramach wewnątrzszkonnego doskonalenia zawodowego.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w tym dla n-li kontraktowych.
- Współpraca z wychowawcami innych grup w zakresie m.in.: przygotowywania uroczystości, imprez, wymiany scenariuszy okolicznościowych .
- Aktywny udział - opracowanie i zaprezentowanie materiałów na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego Grup wychowawczych.
Cały okres

§8 ust 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu pracy wychowawczej grupy internatowej.
Realizacja programu „ Zabawa w teatr jako efektywna forma spędzania czasu wolnego”. Ewaluacja i wnioski.

Cały okres

§8 ust 2 pkt 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
§8 ust 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Nabywanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i prawidłowego reagowania na nie.
- Umiejętność udzielania pomocy medycznej i radzenia sobie w sytuacji trudnej.
Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć na temat zachowania się w sytuacjach trudnych i sposobów udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanie spotkania z ratownikami medycznymi, pielęgniarką szkolną.
Spotkanie ze strażakiem, wycieczka do Straży Pożarnej.
Cały okres


Sprawowanie opieki nad Samorządem Grup Wychowawczych.
Organizowanie imprez związanych z życiem Internatu np.:
( Wybory do Samorządu Internatu, Otrzęsiny, dzień chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Zabawa karnawałowa, dzień kobiet, dzień wiosny, dzień dziecka, dzień matki).
Organizowanie różnorodnych konkursów w tym "Konkurs czystości.
Organizowanie uroczystych akademii okolicznościowych.

Cały okres.


§8 ust 2 pkt 4d uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
§8 ust 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Nawiązanie współpracy ze świetlicą środowiskową działającą przy OPS-ie.
Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych: Wieczór Andrzejkowy, Dzień Dziecka,
Organizowanie spotkań na których nasi wychowankowie będą mieli możliwość zaprezentowania siebie i swoich osiągnięć: przedstawienie jasełek i innych widowisk teatralnych.
Cały okres


Współpraca z Dziennym Domem Pobytu w Nysie.
Przedstawienie "Jasełek"-wizyta z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Udział wychowanków w obchodach Międzynarodowego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej
Grudzień 2016, 2017, 2018.

Kwiecień 2016,2017,2018


Aktywna współpraca w prowadzeniu akcji „Nasi Przyjaciele”.
- Organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków.
- Doposażenie pomieszczeń internatu.
- Organizowanie niezbędnych środków i materiałów do przeprowadzania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Cały okres


Poszerzanie współpracy
z rodzicami.

Podnoszenie kompetencji i świadomości rodziców w różnych zakresach: np. niebezpieczeństwo w sieci.

-Zapraszanie rodziców w celu zaprezentowania umiejętności i osiągnięcia dzieci. Przedstawienia teatralne, jasełka.
- aktywizacja rodziców przy organizacji imprez, spotkań w internacie.
Aktywne uczestnictwo wychowawców w zebraniach szkolnych.
Przekazywanie rodzicom materiałów informacyjnych w postaci ulotek, folderów.
Organizowanie warsztatów dla rodziców.
Cały okres


Uczestniczenie w imprezach lokalnych
„Gwiazdka dla Wszystkich”
„Dzień rodziny”
„ Dzień Patrona”.
- W ramach popołudniowych i wieczornych zajęć w internacie przygotowywanie produktów przeznaczonych do licytacji.
- Organizowanie materiałów do wykonywania prac.
Cały okres

§8 ust 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
§8 ust 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.

- Obserwacja i analiza badanego problemu.
- Zbieranie informacji, określanie przyczyny i dynamiki zjawiska.
- Zaproponowanie metody rozwiązywania tego problemu i  wdrożenie jej.
Cały okres


Zastosowanie wiedzy i umiejętności w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb wychowawczych.


Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i rodzicami.
Cały okres


Udzielanie pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych.
Udzielanie pomocy wychowankom w pokonywaniu trudności w kontaktach rówieśniczych.
- Rozpoznanie warunków życia i nauki wychowanków nie tylko tych sprawiających trudności wychowawcze.
- Indywidualne konsultacje z rodzicami.
- Indywidualne konsultacje z wychowankami.
- Podejmowanie działań (stosowanie metod) mających na celu pokonywanie nieśmiałości i podnoszenie samooceny wychowanków.- stawianie zadań adekwatnych do możliwości, wdrażanie do udziału w różnego typu przedsięwzięciach artystycznych, stosowanie dramy, elementów socjoterapii, bajkoterapii podczas zajęć.
-
Cały okresZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.