AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Stawinska, 2018-08-07
brzeziny

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Stawińska
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rogowie
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2015
Czynności organizacyjne

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności
 Autorefleksja
 Przegląd zgromadzonych dokumentów VIII-IX.2012  Teczka osiągnięć zawodowych
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań  Współpraca z Dyrektorem
 Współpraca z rodzicami
 Konsultacje z uczniami Okres stażu  Potwierdzenie udziału
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, ustawy, rozporządzenia VIII-IX.2012  Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
 Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
 Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
 Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego Okres stażuV.2015  Zgromadzone dokumentacje, potwierdzenia itp.


 Pisemne sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego  Dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań V.2015  Wnioski do dalszej pracy
Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych
z usprawnianiem pracy szkoły  Analiza dokumentów ( Program Rozwoju Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, Statut Szkoły – WSO, Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, itp.
 Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych: Program Rozwoju Gimnazjum rok szkolny 2012/2013
 Współpraca z biblioteką w doborze księgozbioru i pomocy naukowych
o tematyce sportowej
 Współpraca z świetlicą szkolną (pomoc w dekoracjach do imprez szkolnych, loterii, konkursach plastycznych, muzycznych, czytelniczych itp. IX. 2012-2015
IX. 2012Okres stażu


 Znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w pracy
 Orientacja w zmianach przepisów prawa oświatowego
 Potwierdzenie Dyrektora
Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły  Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach
 Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
 Studiowanie literatury fachowej
i czasopism Okres stażu  Potwierdzenia
 Zaświadczenia
 Świadectwa
 Wykaz literatury

Poszerzenie oferty
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
 Współorganizowanie mistrzostw szkoły w różnych dyscyplinach sportowych
 Systematyczne przygotowywanie uczniów do udziału w zawodach międzyszkolnych na różnych szczeblach
 Współpraca z samorządem uczniowskim przy organizowaniu imprez, akcji tj. zbiórka surowców wtórnych, pikniki integracyjne, bal karnawałowy, dyskoteki itp
 Współorganizowanie różnych form kultury( wycieczki do teatru, kina, muzeum itp.)
 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizacje:
 Dnia Sportu Szkolnego,
 zajęć pozalekcyjnych – przygotowanie zespołu Cheerleaders,
 udostępnienie uczniom sali gimnastycznej na długich przerwach Okres stażu  Regulaminy
 Filmy
 Zdjęcia
 Potwierdzenie, sprawozdanie
 Harmonogram zajęć
 Dokumentacja imprez, i wycieczek szkolnych
Promocja szkoły w środowisku  Organizacja zawodów i turniejów międzyszkolnych na wszystkich szczeblach
 Współorganizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców:
Piknik rodzinny
Piknik naukowy
Piknik „Na czerwonym dywanie”
Piknik „Sporty świata”
Festyn rodzinny
 Propagowanie sportu w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie turnieju siatkówki
 Wyeksponowanie w gablocie szkolnej wyników sportowych zdobytych przez uczniów
 Wyeksponowanie na stronie internetowej szkoły wyników sportowych zdobytych przez uczniów Okres stażu
X.2012
V.2013
X.2013
X.2014
V.2015
II.2013-2015


Okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora
 Scenariusz imprezy
 Zdjęcia
 Sprawozdania
Troska o sprzęt sportowy i estetykę bazy sportowej  Gromadzenie potrzebnych do zajęć przyborów i pomocy
 Kompletowanie biblioteczki (książki, czasopisma) z zakresu Wychowania Fizycznego Okres stażu  Wykaz zbioru książek
 fotografie
 Potwierdzenie Dyrektora
Przeprowadzanie analizy własnej pracy  Autorefleksja
 Hospitacja zajęć przez dyrektora
 Arkusz hospitacji


§ 8 ust. 2 pkt. 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej
w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
 Korzystanie z programów komputerowych: pakiet Office
 Korzystanie z zasobów sieci Internetu:
 Odwiedzanie portali edukacyjnych i oświatowych,
 Aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego,
 Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wf i zdrowia
 Wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnych materiałów dotyczących edukacji zdrowotnej, sportu itp.)
 Opracowanie formy graficznej zaproszeń, dyplomów i podziękowań dla uczniów, nauczycieli, rodziców
 Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
 Zapis PSO z WF w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły
 Aktualizacja informacji
o wydarzeniach sportowych szkoły na stronie internetowej szkoły Okres stażu
XI . 2012


Okres stażu  Przykładowe dokumenty wykonane technologią komputerową
 Dokumentacja za okres stażu, wydruki stron, spis stron internetowych.

 Referaty uczniów
 Wzory zaproszeń, dyplomów

 Scenariusze zajęć

 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Wykorzystanie technologii komputerowej przy tworzeniu gabloty o tematyce sportowej  Tworzenie gabloty o tematyce sportowej
 Gromadzenie materiałów Okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym  Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela Okres stażu
 Teczka „ Awans zawodowy”

§ 8 ust. 2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
 Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla innych nauczycieli
-Gry i zabawy przygotowujące do lekkiej atletyki
-Kształtowanie ogólnej sprawności
fizycznej poprzez nowe formy
aktywności (aerobik)
 Publikacje na stronach portali internetowych scenariuszy lekcji, artykułów związanych z WF
 Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji, planów w bibliotece szkolnej

IX. 2015

V.2014


Okres stażu  Potwierdzenie dyrektora szkoły
 Scenariusze lekcji


 Zaświadczenia lub kopie stron WWW.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami wychowania fizycznego powiatu brzezińskiego  Współorganizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych
 Współorganizacja imprez szkolnych
 Współorganizacja zawodów szkolnych na szczeblach międzyszkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim Okres stażu  Potwierdzenia
 Regulaminy
 Zdjęcia
 Filmy
Prowadzenie szkoleń w ramach WDN  Opracowanie i przeprowadzenie
w ramach WDN zajęć „ Aerobik dla opornych” Okres stażu  Scenariusze
 Zdjęcia
 Potwierdzenie
Rada pedagogiczna na sportowo  Zorganizowanie meczu piłki siatkowej i piłki nożnej pomiędzy nauczycielami a uczniami naszej szkoły w ramach Dnia Sportu Szkolnego
 Zdrowe ciało zdrowy duch – cykl spotkań z zakresu siatkówki dla nauczycieli
 Ruch to zdrowie - Nordic Walking sport dla każdego VI.2013-2015III. 2013


IX. 2014  Zdjęcia
 Filmy
 Regulaminy


§ 8 ust. 2 pkt. 4

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
§ 8 ust. 2 pkt. 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu zajęc pozalekcyjnych z piłki siatkowej dla klas V-VI  Opracowanie programu IX-V. 2014  Program
Opracowanie i wdrożenie programu dla klas I-III Gimnazjum „ Aerobik – ruch to przyjemność”  Opracowanie programu V. 2013  Program


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Prowadzenie działań prowadzących do poprawy bazy szkoły  Pozyskiwanie sprzętu sportowego, poszukiwanie sponsorów Okres stażu  Sprawozdania
 Fotografie
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
i organizowanie pomocy uczniom z problemami  Diagnozowanie środowiska uczniów
 Rozmowy z rodzicami
 Współpraca z Pedagogiem Szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Okres stażu  Notatki
 Plan spotkań
Zapewnienie uczniom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego  Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych w czasie ferii i wakacji
 Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych tj. rajdy, wycieczki Okres stażu  Fotografie
 Potwierdzenie
 Program sportowy ferii, wakacji
 Karty wycieczek
Promowanie zdrowego stylu życia  Przystąpienie do akcji Henryka Sytnera „Wakacje na dwóch kółkach” V. 2013  Sprawozdanie
 Fotografie
 Karta wycieczki§ 8 ust. 2 pkt. 4e

„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”


Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Współpraca ze strukturami samorządowymi

 Współpraca z Wójtem Gminy Rogów poprzez zorganizowanie turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rogów
 Współpraca z GOPS w Rogowie poprzez zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy
 Współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego przy organizowaniu imprez sportowych
 Zorganizowanie turnieju dla społeczności lokalnej na orliku
piłki nożnej
piłki koszykowej
piłki siatkowej Okres stażu


IV. 2013
VI. 2013
V. 2013  Scenariusze imprez
 Notatki w prasie lokalnej
 Zdjęcia
 Potwierdzenie
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym  Organizacja zawodów sportowych zgodnie z harmonogramem
 Udział w zawodach
 Sędziowanie
 Pełnienie funkcji członka Powiatowego SZS Okres stażu  Potwierdzenie udziału
 Zdjęcia
 Dyplomy
 Informacje prasowe
Współpraca z policją  Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na kartę rowerową
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa Okres stażu  Potwierdzenie
Współpraca ze służbą zdrowia  Zaproszenie pielęgniarki na spotkanie z młodzieżą
 Badania uczniów i kwalifikowanie ich do grup dyspanseryjnych Okres stażu  Potwierdzenie
 Zapisy w dzienniku WF
Współpraca z MUKS „ZIUK” w Rogowie  Współorganizacja turniejów sportowych
 Pozyskanie strojów sportowych dla Szkoły Podstawowej
 Pozyskanie sprzętu sportowego aby poszerzać bazę szkoły Okres stażu  Sprawozdania
 Zdjęcia
 Dyplomy
Współpraca z SGGW w Warszawie przy organizacji Biegu Leśnika  Pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu biegu
 Przygotowanie kondycyjne uczniów do biegu Okres stażu  Potwierdzenie prodziekana
 Zdjęcia
Współpraca ze szkołami z powiatu brzezińskiego  Przygotowanie i udział w sparingach
i meczach kontrolnych Okres stażu  Zdjęcia
 Podziękowania
Udział w akcjach charytatywnych  Góra grosza
 Paczka pod choinkę  Sprawozdania
 Potwierdzenia udziału


§ 8 ust. 2 pkt. 4f
„Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej”

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Promocja szkoły
 Przygotowanie układu choreograficznego na potrzeby Festiwalu Nauki Eduscience
 Opublikowanie w lokalnej gazecie informacji o imprezach, turniejach, zawodach V. 2013


Okres stażu
 Fotografie
 Podziękowania
 Wycinki z gazet
 Sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”


Zadania do realizacji

Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
 Opis i analiza przypadków
 Ustalenie metod pracy i oddziaływań
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
 Podsumowanie i wnioski Okres stażu – zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami  Opis i analiza

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.